Alhamdulillah

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss. Tillbe endast Honom, sök hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Sätt ingen vid Hans sida – eller ens i Hans närhet.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Al-Hujurat är den sura uppenbarad under profetens Medina-tid som handlar mycket om Adhaab – dvs reglerna för muslimers goda beteende i olika situationer. Inlednings-vis i suran talar Allah om den omsorg och respekt vi bör visa till profeten SAWS –

t ex att aldrig överrösta eller avbryta honom. Men surans huvudbudskap är att inte fatta några beslut utan att konsultera koranen i saken – eller profetens sunna. En viktig sak Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, finns i aya 6:

 

[49:6] TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. 

 

Vad är det Allah vill lära oss här? Jo: sprid inte obekräftade rykten! Sluta upp med falsk information och nyhetsförmedling. Det är en mänsklig svaghet – att dra förhast-ade slutsatser på grundval av okunskap, bristande information och fördomar, som gör att man gärna sätter saker i fel sammanhang, gärna tror på viss typ av information, även om den är felaktig och falsk.

 

Okunniga och illvilliga ickemuslimer gör det om islam, muslimer och ummat hela tiden. Men tyvärr gör vi det också – går ut med braskande påståenden som alltför ofta visar sig inte ha någon grund – som får muslimer att agera och skaffa ännu sämre rykte åt ummat än vad det redan har. Och på så sätt hjälper vi bara våra fiender att förtala oss.

 

I den aya vi hörde talar Allah SWT – i den tid då ayan uppenbarades – direkt till mumineen, och Han varnar för att föra vidare nyheter eller rykten som som kommer från fasiq-, de opproriska, de som är olydiga mot Allah. För falska rykten skadar: de orsakar instabilitet, kan till och med leda till krig. Onda människor känner skadeglädje över förödelsen de orsakar, och som drabbar det muslimska ummat. Att sprida lögner och ogrundade rykten kan vara värre än att döda. Allah säger i Al-Maida, aya 108:

 

[5:108] … Frukta därför Gud och lyd [Hans befallningar]; Allah vägleder sannerligen inte trotsiga syndare. 

 

Allah säger vidare i samma sura, Al-Maida, aya 47:

 

 [5:47] … de som inte dömer i enlighet med vad Allah har uppenbarat är syndare som trotsar Allah

 

Faraons gränslösa fisq och arrogans var anledningen till att faraon och hans soldater drunknade under vattenmassorna efter att Allah delade havet. Allah SWT säger om faraon i sura zukhruf, aya 55:

 

[43:55] Och när deras trots hade tänt Vår vrede lät Vi Vår hämnd drabba dem och Vi dränkte dem alla

 

Kära Muslimer! Varifrån hämtar vi tydlig vägledning och instruktioner – om inte från Allahs bok Koranen? Låt oss alla avstå från att vara fasiq, så att Allah aza wajal accepterar våra goda handlingar.

O Allah! sätt inte oss bland de förlorare som trotsar dina befallningar. Ameen

 

 

Års möte

         Medlemmarna i Jönköpings islamiska församling

 

             Hälsa välkomna till årsmötet i mosken  

 

                    Söndagen den 24 februari 2013

 

                       kl. 16.00 mötet börjar 16.00  

 

                                    Inshallah 

 

          Årsmötet diskuterar och tar beslut i för mosken

 

                                                                         

                                                                                                                   Styrelsen 

Profets födelse 20130125

Bismillah Arahman Arahim.

As-salamo aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Dagens khutba handlar om vår kära profet SAWS – om hans födelse Mawlid an-Nabi.

Allah SWT säger i sura al-Ahzab, ayat 45-46:

 

Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen, och som förkunn-are av ett glatt budskap om hopp, och som varnare, och som den som på vårt uppdrag kallar människorna till Gud, och som en ledfyr för de vilsegångna.

 

Nu är det rätt tid att minnas vår kära profets födelse! Den här dagen är en stor dag som vi muslimer är stolta över. Denna välsignade dag kom med vägledning för mänskligheten och med goda nyheter. Vad annat kan man säga om den dagen då profeten SAWS föddes? Profeten kom till oss, och han hade de allra bästa karakt-ärsegenskaper.

 

O kära profet! Allah SWT skickade dig när människorna hade gått vilse, dyrk-ade avgudabilder och när vidskepelsen tillhörde deras vardag. Deras ledare tvek-ade inte heller att dra nytta av människornas okunnighet.

 

O kära profet! Allah säger om dig och ditt umma i sura Al-imran:

 

Ni utgör det bästa umma som har fått uppstå för människorna; ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt, och ni tror på Gud

O kära profet! Du är vår förebild. Du segrade över tyrannin. Du översåg med dem som hade svårt att acceptera dig.

 

O kära profet! Du förlät dem som hade slagit sönder dina tänder vid uhud- slaget. Dina sahabi begärde att du skulle förbanna dem, och du svarade att du inte har kommit för att förbanna människor utan för att kalla dem till Islam med barmhärtighet.

 

O kära profet! När du befallde dina sahabi att emigrera till habasha på grund av att det fanns en rättfärdig kung där, välkomnade kungen dig och du fick stor respekt.

Kära profet, du bekräftade människornas jämställdhet och likvärdighet, både med dina ord och handlingar. Du sa under din sista vallfärds khutba:

”O människor! Er herre är En. Er anfader er en. Araber är inte bättre än andra folk. Icke-araber är heller inte bättre än araber. En vit är inte bättre än arab, svarta är inte heller bättre än vita. Det enda som gör en av er bättre än den andra, är er taqwa”.

 

Allah SWT säger i sura al-Hudjurat, aya 13:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Kära profet! När du sa din khutba brukade du säga: ”Ni kommer inte till jannah om ni inte tror. Ni tror inte förrän ni älskar varandra.

 

Jag ska lära er något. Om ni gör det kommer ni att älska varandra: Sprid Islam mellan er!”

Du lärde oss att leva för både dunya och akhira, och att
göra goda saker för människor. Du lärde oss att vi skulle passa på och utnyttja fem saker, innan fem saker hände:

 

•                         Din ungdom innan du blir gammal

•                         Din hälsa innan du blir sjuk

•                         Din rikedom innan du blir fattig

•                         Din ledighet innan du blir upptagen                   …och…

•                         Ditt liv innan du dör 

O Allahs sändebud! Ditt sista ord var ”Ta hand om era kvinnor”.

O Allahs sändebud! Allah sände dig till alla folk enbart på grund av Sin nåd.

 

Allah SWT säger i sura al-Anbiya, aya 107:

                           Vi har sänt dig Muhammad enbart av nåd till alla folk.

Vi vittnar nu om att du framförde budskapet, gav ditt umma dina goda råd. Du gjorde slut på orättvisan, och du vägledde människor till att dyrka bara Allah. Kära profet, vi önskar att vi får vara bland dem som följer dig.

 

Waaalaikumu asslam

Ginah 20130111

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Allah säger alltså till oss, att vända oss bara till Honom, att tillbe endast Honom, söka hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Vi får inte sätta någon vid Hans sida – vi får inte heller upphöja någon till Hans närhet ens.

 

Detta är Allahs Ghira. Allah tolererar inte att vi splittrar vår uppmärksamhet på Honom till någon annan. Han kräver att ha oss för Sig Själv.

 

Det är ghira, som är ett ord helt omöjligt att översätta till ett enda ord på andra språk, för det rymmer en vid betydelse. Det är en stark känsla som omfattar både Skaparen och det Han har skapat, fast på olika sätt.

 

När människor har ghira är det ett starkt ägandebegär som kallas svartsjuka. Man vill inte dela den man älskar med någon annan. Det kan också vara den förorättade känslan av vrede hos den som får sin heder och ära kränkt. Båda dessa uttryck för ghira är starkare än människan själv, och kan göra henne aggressiv och våldsam.

 

Ägandebegär, svartsjuka, försvar av heder och ära – det är ghira hos människan, och islam erkänner denna känsla som naturlig. Profeten SAWS erkände själv att han hade en stark ghira. Den gav honom rätt att försvara sig mot kränkningar och intrång i integriteten, och den ger oss samma rätt.

 

Sa’d ibn Ubaada satt och talade med sahaba. Han sa: ‘Om jag såg en man med min hustru skulle jag hugga honom med den skarpa sidan av mitt svärd.’

Och profeten (SAWS) sa(till sina sahab): ‘Är ni förvånade över Sa’d’s ghira? Vid Allahs Namn! jag har större ghira än vad han har, och Allah har ännu större ghira.’

Hadith via Sahih Bukhari

 

Från denna hadith förstår vi att Allah är svartsjuk – fast förstås på ett annat sätt än vi människor är det. Allah ghira väcks av att vi gör Honom arg – med andra ord när vi syndar.

Allah SWT säger i sura al-araf, aya 33:

 [7:33] Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allahs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allah det ni inte kan veta.”

 

Ulamá tog denna aya som bevis och bekräftelse på att Allah kan vara svartsjuk, dvs ha ghira – med den vidare betydelsen än den mänskliga. Att Gud har ghira innbebär att han vill ha främsta platsen i våra liv, och det förtjänar han också, med tanke på hurdan han är. Han är Rahman, Rahim, Razaq, Kareem, Wadood och har alla de andra egenskaper som vi känner hos Honom. Han accepterar helt enkelt inte att något annat kommer emellan oss och Honom.

 

Att känna svartsjuka gentemot sina närmaste är rentav en plikt. Skälet är, att vi hittar synder vart vi än vänder oss. Den här kulturen, den som kallas den väster-ländska, och levnadssätten här, är en daglig attack mot vår aqeeda, vår kära profets sunna, på Koranen och på det bästa i vår mänskliga karaktär. Kärleken till våra nära och kära håller fast och förblir stark så länge vi har stark imaan.

 

Ibn Qayim sa: när svartsjukan försvinner från hjärtat, då finns det inte längre kärlek i ditt hjärta.

Men det är Allah som förtjänar vår mest fullständiga kärlek? Det är Allah som skapade oss, som försörjer och skyddar oss. Vi kan inte så mycket som andas om det inte är för Allahs barmhärtighet. Det som vi äter och dricker är Allahs gåva. Den tanke vi tänker finns bara på grund av Allahs rahma.

 

Allah SWT säger i sura Ibrahim, Aya 34:

 

[14:34] Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!

 

Ghira är att måna om och att försvara – det är en drift att beskydda.

– Att ha ghira betyder att hjälpa och stödja dem som vandrar på rätta vägen.

– Att ha ghira betyder att uppmuntra och stödja dem som strävar för Allahs sak

– Att ha ghira betyder att vara stolt över din religion alla uttryck för den.

– Att ha ghira betyder också att engagera sig i alla muslimers angelägenheter.

– Till sist: Att ha ghira kan betyda att vi känner muslimers lidande, att vi visar empati och känner glädje för muslimers segrar och framgångar.

 

Må Allah hjälpa oss att gå i profetens och sahabas fotspår. Amin

HIJRA 20121116

Hijra

Fall ned på ditt ansikte inför Herren – din Gud – morgon och afton, och lovprisa Allah genom hela ditt sätt att leva. Ge ära BARA till Honom, som är Herre över alla världar och alla tider. Jag vittnar om att ingen gud finns förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Dagens khutba handlar om profetens hijra och den lärdom som man kan dra av den.

 

Den nation som inte känner sin egen historia, har ingen framtid. Därför Islams fiender alltid försökte ändra och förvanska Islams och muslimernas historia. Den enkla anledningen är för att mulimer ska känna sig mindrevärdes -komplex och inte gå tilbaka till profetens tid och hämta inspiration.Och så småning om bli ledande nation i världen.

 

Det finns några mämnvärda händelser i profetens historia som formade profetens personlighet. profeten SAWS far Abdullah dog innan profetn saw fäddes. Profetens mamma Fatima dog när profeten saw behöde henne mest. Profeten var bara sex år gammal. Sen hans farfar Abdulmuttalib tog profeten och uppfostrade honom .

 

Även Abdulmuttalib dog profeten blev åtta år gammal. Tillsist farbrorn Abutalib fortsatte och uppfostrade honom och ge honom skydd tills han dog. Sen dog profetens fru khadija samma år som farbrorn. Det är dessa händelser som lärde profeten SAW att sätta sin lit bara till Allah tills han lämnade det jordiska livet.

 

När profeten SAWS började sin dawah blev förföljelse, förtryck och grymheter oundvikliga. När situationen blev outhärdlig kom Jibril till profeten och sa”Allah tillåter dig att utvandra till Medina. Sov inte i din säng i natt”. Just den natten pla-nerade qureshiterna att mörda profeten och höll vakt utanför hans hus. Profeten SAWS läste ur sura Ya Sin. När vakterna sov lämnade profeten och Abubakr huset utan att bli upptäckta.

 

Qureshiterna fann senare att profeten var borta. De sökte honom överallt men utan resultat. Profeten och Abubakr gömde sig i en grotta i tre dagar tills kusten var klar, och fortsatte sedan resan till Medina. Hijran var en stor seger för islam och muslimerna, men en stor förlust för islams fiender.

 

När profeten och Abubakr kom till Medina välkomnades de av invånarna. Alla ville ha profeten SAWS som gäst. Han köpte en tomt som ägdes av en föräldralös pojke och byggde sin moské där. Därifrån spreds budskapet om islam till hela världen.

 

Och medinaborna fick lära sig islam direkt från profeten själv SAWS.

 

Vad kan vi lära oss från profetens hijra? Ju, hijra är det bästa som hände i Islams och muslimernas historia. Hijra är en storseger . men hijra också innebär stor uppoffring av våra pengar, tid och liv.

 

Kära muslimer! Vi lever i en annan tid, och vi fick inte delta i hijra. Men det finns en annan hijra som vi kan göra, den hijra som innebär att lämna synd och visa total lydnad av Allah befallningar. Hijra inbär fly från lögn och komma till sanning. Hijra betyder också fly från riya och gå stället till uppriktig ikhlas. Hijra för oss innebär att gå från mörkret och okunnighet till ljuset och kunskap.

 

Kära broder och systrar! Vem av er vill ha stor belöning som muhajir?

 

Svaret kommer från profeten SAW. ”ibada när det finns prövningar och svårigheter är som att göra hijra till mig”.

 

Profeten SAW menar i den här hadith ”forsätt med din ibadat vid dåliga tider och motgångar, då räknas for oss som om vi har gjot hijra till honom”.

 

Må Allah ger oss viljan och styrkan att vara goda muslimer lever som Islam lär.

 

 

AL-RESQ 20121109

Al resq

 

Al resq är ett mycket svåröversatt ord, men menar det materiella Öde eller bestämmelse som är förutbestämt för människan att få i livet. Det avser också icke-materiella frågor.

 

Profeten s.w.w sa; att efter 120 dagar i moderlivet ger Allah s.w människan en själ, och bestämmer hans öde –hur mycket hon ska äga av pengar och framgång.

 

Då avgörs också hur länge hon ska leva och om hon ska hamna i helvetet eller i Paradiset. Ingen människa kan förkorta eller förlänga sitt eget eller någon annans liv. Dör man för en annan människas hand, skulle döden ändå ha kommit på något annat sätt. Det betyder inte att vi ska vara oaktsamma om oss själva och respektlösa inför döden.Tvärtom är vi skyldiga att skydda och försvara oss.

 

Livet är en gåva att vårda och vara rädd om. Vi måste bara vara ödmjuka inför Guds vilja och tacka Honom både för livet och för döden. Det handlar om insikt, om kärlek och nderkastelse. En insikt om Guds absoluta rättvisa, att Han aldrig skulle göra Sin skapelse orätt. Kärlek till Den som formade och blåste liv i oss, som tar hand om oss i livet och i döden. Och underkastelse inför Hans Allmakt.

 

Vad vi än gör ska vi inte förändra Hans väg för oss.

 

Människor prövas olika. Vi lever under olika förhållanden, på olika villkor, men bara den som är svag i tron känner avundsjuka inför dem som har det ”bättre”. Den ene prövas genom framgång, rikedom och berömmelse. Men en dag kom-mer han att tillfrågas om vad han gjorde med dessa tillgångar. Var han generös och gav ut av sina pengar?

 

Använde han sin berömmelse till något gott? Ingen som är rik har –oavsett vad han själv tror- skapat sin förmögenhet själv. Han följer bara  Al resq, det egendoms-öde Allah beskrivit för honom.

 

På samma sätt prövas den fattige och den sjuke. Om man accepterar eller ej. Om man känner Guds avsikt och förstår Hans rättvisa, som till slut alltid kommer att visa sig. Är man tålmodig och ödmjuk. Lever man sitt liv utan missunnsamhet och avundsjuka. Eller förbannar man sitt öde och begär något man inte kan få? Den som tillåter sig att vara avundsjuk, självisk och snål, litar inte på Guds rättvisa!

 

 Profeten s.w.w. samlade sina följeslagare och sa; Djibril sa;” Ingen ska dö innan han tar sin resq, även om det kommer sent. Så frukta Allah och fullborda era öden på bra sätt. Ta inte det som är ämnat åt dig med synd, genom stöld och våld.”

 

Det finns ulama som säger att den som stjäl, tar med synd -fast han skulle ha fått det ändå! Om han inte stulit skulle han fått vad han stal på ett annat sätt.

 

Profeten s.w.w sa;” Jag beordrar er ej vad Allah s.w inte beordrar. Jag förbjuder inte annat än Gud förbjuder. Och jag svär på Gud att Al-resq ska söka upp varje människa såsom döden söker henne. Så sök den på rätt sätt!”

 

Allah s.w svor på på sig själv att våran resq finns i himlen och att man inte ska hindra den. Den kommer när Han vill. Människan ska vara säker på att få exakt vad som är bestämt. Man måste bara lita på Guds rättvisa.

 

Profeten sa; i en hadith-qudsi, som menar; då Allah säger; ”Människan säger min egendom, min egendom…

 

Allah frågar; Vad kan du ha från din egendom mer än att äta mat, som lämnar kroppen och blir till ingenting. Vad kan du ha mer från din egendom än att klä dig –kläder som slits ut och kastas bort. Eller betala sadaqa och behålla belöningen! När människan ger sadaqa, tycker hon att hon bara blir av med pengarna, men sadaqan är det enda som stannar kvar.”

 

En gång sa Profeten till sin hustru sayeda Aisha; ”Slakta en kamel och dela ut den till de fattiga.” Då han kom hem frågade han vad hon gjort, så hon sa; ”Jag gjorde precis som du bad mig om. Men jag behöll bogen då du tycker om den. Hela kamelen är borta, bara den biten är kvar.” Då sa profeten; ” Allt är kvar utom bogen!”

 

När vi förlorar jämvikten i livet och tron är svag, tappar man förmågan att känna

 

Guds rättvisa, och man blir girig och avundsjuk. Alla mänskliga svagheter kom-mer fram, och man ser inte längre hur det egentligen är. Att ju mer man ger ju rikare blir man. Allt man inte ger är förlorat!

 

På profeten Moses tid fanns en mycket generös man som gick till honom och sa;

 

”Eftersom du pratar med Gud, vill jag be dig att fråga Honom om en sak. Jag vill att du ber Honom att göra mig rik bara för ett år! Så ska jag visa vad jag vill göra.” Och Gud lyssnade på honom och gjorde honom förmögen. Med pengarna byggde han ett hus mitt i öknen, med fyra dörrar i alla riktningar, så att alla som kom genom öknen kunde gå in, äta, dricka och vila sig. Då tiden gick och man-nen bara blev rikare och rikare, frågade profeten Moses Gud hur det kunde komma sig, då han bara bett om ett år. Då svarade Gud; ”Jag öppnade en dörr och han öppnade fyra… Ska han vara generösare än mig?”

 

Får man inte sin belöning i det här livet. Tycker man att man strävar efter att vara allt det Gud önskar av människan, men att man inte får något igen, ska man aldrig förtvivla. För det vi inte får i det här livet, har vi sänt i förvåg, framför oss till Yomalquiama. Profeten s.w.w sa att sadaqa släcker Guds vrede. Tror man att man gjort Gud arg och vill vinna Hans behag, ska man ge sadaqa!

 

Profeten sa också att sann rikedom handlar om själens rikedom och inte om det materiella.

 

En lärd man tillfrågades en gång om hur han kunde vara så lugn och nöjd med allt. Och han svarade:” Jag vet att ingen kommer att ta min resq, därför är mitt hjärta så lugnt…” Det beskriver med enkla ord en troende människas över-tygelse om Guds Allmakt och enastående rättvisa. Så måste vi utan tvivel lämna vår själ, vårt liv och vår död i händerna på Den till vilken vi alla ska återvända!

 

Al resq känner människan bättre än hon känner sitt eget hem. Man behöver inte tvinga sin väg för att få den. Den kommer också utan ansträngningar. Men det betyder inte att vi ska sluta kämpa! Det finns inga motsättningar i det här. Tvärt- om måste vi göra vårt allra bästa. Al-resq är ju förutbestäm för oss, men vi känner inte den.

 

Det betyder att vi aldrig får ge upp våra ansträngningar. Det betyder också att vi måste acceptera och vara tacksamma för det vi får. Absolut ödmjukhet, absolut kärlek och tilltro till vår Skapare, är det enda som kan mot-verka avundsjuka, girighet och missunnsamhet. 

 

Eid ul-Hajj (Pilgrim) på Fridag

Eid ul-Hajj på fridag

 

Assalam alaikum!

 

Eid ul-hajj (pilgrim) kommer att vara på Fridag den 20121026 inshAllah.

 

Bönen kommer att hållas i Stadsgårdens idrottssal kl. 09.00

Kom i god tid och ta med bönemator om ni har.

 

Glad eid till alla Muslimer

 

Styrelse

Duáa (Allahs åkallan).(20121019)

Duáa (Allahs åkallan).

Lov och pris till Allah som besvarar våra böner och hjälper oss i nöden. Och jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och att Mohammed är hans tjänare och sändebud.
 
Kära muslimer Allah subhanho wataala säger i sura Al-baqarah  aya 233 vad som betyder ”frukta Allah och tänk på att Allah ser vad ni gör.”
 
Kära muslimer dagens khotba handlar om duáa(Allahs åkallan).
 
Kära muslimer Allah har beordrat oss att göra duáa. Allah subhanho wataala säger ”Åkalla Mig, Jag ska besvara er åkallan.”

 Allah subhanho wataala  säger också ”När mina tjänare frågar dig om mig[svara då att] Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön,

När han ber till mig” sura Albakara aya 186. Allah subhanho wataala säger också i surat al-naml aya 62 ”Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom]” Och i hadith qudsi så säger Allah subhanho wa taala vad som betyder ”Mina tjänare ni är alla vilsna utom de som jag vägleder så fråga mig om vägledning så kommer jag att vägleda er. Mina tjänare ni är alla hungriga utom dem som jag ger mat så fråga mig om mat så ska jag ge er mat.”
 
Att göra duáa´ till Allah är en del av vår dyrkan till Allah. Profeten s.a.w. sa: ”Allahs vrede är på en som inte kallar på Honom
för hjälp.” Att göra duáa är en dyrkan som vi kan göra när som helst. Att åkalla Allah och göra duáa är vår väg till lycka. Att göra duáa ger oss styrka. Att göra duáa hjälper oss nå våra mål.
 
Kära muslim för att Allah ska acceptera din duáa så finns det några villkor för det. Ett av dessa villkor är att du ska vara uppriktig
mot Allah. Allah sw. säger i surat Ghafir aya 14 ”Åkalla därför Allah med ren och uppriktig tro, även om det ses med ovilja av dem som
förnekar sanningen.” Att vara uppriktig innebär bland annat att du ska undvika shirk och att du ska veta att det är bara Allah som kan
hjälpa dig i nöden. Allah sw. säger i surat Al-anaam aya 17 ”Om Allah vill låta en olycka drabba dig kan Han ensam avvärja den; och om Han vill låta något gott komma dig till del [kan ingen hindra det], då Han är allsmäktig.”
 
Ett annat villkor för att din duáa ska besvaras är att du inte är så otålig att du säger ”jag har gjort duáa men Allah har inte besvarat min bön”. Profeten s.a.w har sagt att ens duáa´ kommer att bli besvarad om man inte är för otålig och om man inte säger, jag gjorde duáa´ men min duáa´ blev inte hörd.
 
För att din duáa ska besvaras så måste du också undvika att din mat, dryck, kläder, bostad och annat du använder ska vara haram eller
komma av haram pengar.
 
Kära muslim din duáa kan som profeten s.a.w. har sagt besvaras på tre olika sätt. Det ena är att du får vad du bad Allah om. Det andra är att du istället får något gott i akhira ditt nästkommande liv. Det tredje är att Allah för din duáas skull hindrar en olycka att hända dig som annars skulle ha drabbat dig.
 
När du gör duáa så bör du visa ödmjukhet inför Allah och fortsätta göra duáa om och om igen utan att tröttna. Du bör också utnyttja de
tillfällen när det är extra bra att göra det. Det är till exempel på Arafatdagen, i månaden Ramadan speciellt medan man fastar, på fredagar, under den sista tredjedelen av natten, när du gör sujuud, när det regnar, mellan adhan och iqamaah, vid panik och när din hjärta är mjuk och öm.
 
Abu Huraira rapporterade att Profeten s.a.w sa: ”Tjänaren är närmast sin Herre när han böjer sig (gör sujud) för Honom så gör mycket duáa´ i det tillståndet.”
 
 
Så gör mycket duáa kära bror och syster. Din duáa kommer insha Allah att accepteras som Yonos alayhi alsalam duáa när han var i valens
mage och som ayobs alayhi alsalam duáa när han drabbades av sjukdom. Gör duáa till en del av din vardag. Tröttna aldrig på att göra duáa. Kom ihåg Allahs storhet när du gör duáa och be om allt som du kan önska dig i både dunya, det här livet, och akhira, livet efter detta. Sätt din tillit till Allah och gör duáa så kommer Allah att hjälpa dig. Tappa aldrig hoppet oavsett hur dystert det ser ut. Kom ihåg Allahs storhet och barmhärtighet och vänd dig till honom i ödmjukhet.. Och gör inte bara duáa när du har det svårt utan också när du har det bra. För när du kommer ihåg Allah när du har det bra så kommer Allah att komma ihåg dig när du har det svårt.
 
Vi söker skydd hos Allâh från det som väcker Hans vrede och ber honom att han ska acceptera våra böner, Och må Allâhs välsignelse och frid vara med Hans främsta skapelse Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

Framgång i livet (20121012)

Bismillah Arahman Arahim

 

Kära muslimer, Att dyrka Allah SWT ger oss framgång i livet, men då måste vi också följa Allahs Sharia så länge vi lever. Undre alla omständigheter måste vi se till att livet i Dunia inte Blir ett hinder för vår ibadah.

 

Allah SWT tallar Själv om de rättfärdiga människornas sätt i sura An-Nur, Han prisas morgon och afton.

 

av dem, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan vända bort från åkallan av Gud Och förrättandet av bönen, och plikten att hjälpa de behövande. Det är människor som frukter den Dag då det kommer att kännas som om hjärtana ville sprängas och ögonen ska Stirra med tom blick.

 

Bröder och systrar! Kom ihåg att vårt liv är kort! Och denna korta och värdefulla tid Måste inriktas på det som kommer, Akhira

Hadith:

 

 Profeten SAWS sa: ”Detta livet är fullt av glitter.  Allah har full kontroll över allt ni gör, så akta er för allt sådant som dunia och kvinnor kan ställa till för er”

En gång passerade profeten förbi en död get, och han sa: ”Jag svär för Allah, som har min själ i sin hand, är Dunia mindre värt än vad den här döda geten är för sin ägare”

 

Men trots alla bevis från Koranen och Ahadith, finns det människor som envisas att klänga sig fast vid Dunia och dess glitter. Om kärleken till Dunia har slagit rot i ens hjärta glömmer men sin Skapare, och om man glömmer Allah så glömmer men sig själv.

 Några av salafusalih (de tre generationerna efter profeter)sa: ”Den som älska pengar och livet i Dunia bör förbereda sig på en kommande förnedring”

 

Hadith:

 

Profeten SAWS sa ”Olika folk och ummah kommer att attackera er från alla håll, som om de var människor som åt från en och samma tallrik”

Någon frågade profeten: ”Beror det på att vi är för få i antal?”

Profeten svarade: ”Även om ni blir fler förblir ni svaga, och respekten för er kommer att försvinna från er fiender hjärta, och det beror på att ni älskar dunia och är rädda för döden”

Wa aleikum as-salam

 

As-shakoor

Allah har 99 namn som vi känner till

Fall ned på ditt ansikte inför din Gud – Han som är Herren – morgon och afton, och lovprisa Allah genom hela ditt sätt att leva. Ge all ära BARA till Honom, som är Herre över alla världar och alla tider. Jag vittnar om att ingen gud finns förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

 

Allah har 99 namn som vi känner till – 99 vackra namn som vi har fått veta: Allah är As-shakoor – den tacksamme, den uppskattande. Allah SWT kallar sig själv Shakir och Shakoor. Allah SWT älskar dom som är tacksamma mot Honom, och därför gav Han sitt eget attribut till dem som tackar Honom. Det är en oskattbar gåva att Allah kallar sina ibad med detta namn.

 

 Allah SWTs ord i sura Al- Insan, aya [76:]22, lyder så här i tolkning:

[Och en röst ska säga:] ”Detta är lönen för era mödor, som [Allah] har sett med välbehag!”

 

Allah är nöjd med sina slavar. Och Allah säger i sura Az-zumar, aya [39:]7:

men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull

 

Kära muslimer! Att känna tacksamhet görs med hjärtat, tungan och kroppen. Och att visa sin tacksamhet görs också med hjärtat, tungan och kroppen. Hjärtat är helt i underkastelse och ödmjukhet inför Allah SWT. Tungan erkänner och prisar Allah SWT. Kroppen lyder och underkastar sig Allahs vilja.

 

 

Ordet shukr förekommer fyra gånger i Koranen. Shukr innebär att upphöja Allah, mycket på grund av de gåvor Han hela tiden skänker oss. Allah SWT säger i sura An-Nisa, aya [4:]147:

Varför skulle Allah vilja straffa er [för gamla synder], om ni visar [Honom] tacksamhet och tror [på Honom]? Allah, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster.

 

Allah SWT säger i sura fatir, aya [35:]30:

Allah ska ge dem full lön och i Sin godhet ge dem mer. Han förlåter mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.

 

 

Och Allah SWT säger i sura At-Taghabun, aya [64:]17:

Om ni ger Allah ett lån av goda gärningar, ska Han betala tillbaka det med mångdubbla värdet och förlåta era synder; Allah erkänner [Sina tjänares] förtjänster och Han har överseende [med deras brister].

 

Allah är vacker. Allah är själva skönheten, och Han älskar skönhet. Allah är allvetande och Han älskar de lärda. Allah är raheem – Den som förbarmar Sig – och Han älskar de barmhärtiga. Allah är ashekoor – den tacksamme –  och Han älskar de tacksamma. Allah är as-saboor  – den tålmodige – och Han älskar dem som är tålmodiga. Allah är al-Aufu – den benådande – och Han älskar dem som förlåter andra.

Profeten SAWS brukade be Allah, att Han inte skulle ta tillbaka det som Allah hade gett honom.

 

De tacksamma människorna är välsignade av Allah.

 

– De tacksamma tillhör dem som får Allahs gåvor. Allah SWT säger i sura Al-anam, aya [6:]53:

På detta sätt låter Vi den ene bli en prövning för den andre, så att [några] frågar sig: ”Är det dessa som Allah har skänkt Sina gåvor [och samtidigt förbigått oss]?” Skulle inte Allah veta bäst vilka de tacksamma är

 

– För Allah finns det två sorters människor: tacksamma och otacksamma. Allah säger i sura Al- insan, aya [76:]3:

Vi har visat [hennes] väg för henne, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen], eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

 

– Att känna och visa tacksamhet visar att vår ibadah är korrekt. Allah säger i sura An-Nahl, aya [16:]114:

ÄT AV alla tillåtna goda ting som Allah har skänkt er för er försörjning och tacka Allah för Hans välgärningar, om det är Honom ni vill dyrka.

 

 

När iblis-shaitan förstod att shukr – tacksamhet mot Allah – är särskilt värdefull i ens iman, ville han göra allt han kunde för att få människor att bli otacksamma. Hör Allahs Ord i sura Al-araf, aya [7:]16-17:

 [Iblees] sa: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag ska lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, [7:17] och jag ska ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”

Hadith:

 

Profeten SAWS tog Muaz ibn Jabals hand och sa: ”O Muaz, jag älskar dig. Jag ska ge dig ett gott råd. Glöm aldrig att säga ”Allahumma, aïnna ala dhikrika, washukrika, wahusni ibadatik” efter varje salat. Det betyder: ”O Allah, jag söker Din hjälp så att jag ska kunna minnas, vara tacksam mot Dig, och tillbedja Dig på rätt sätt.