Alhamdulillah

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss. Tillbe endast Honom, sök hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Sätt ingen vid Hans sida – eller ens i Hans närhet.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Al-Hujurat är den sura uppenbarad under profetens Medina-tid som handlar mycket om Adhaab – dvs reglerna för muslimers goda beteende i olika situationer. Inlednings-vis i suran talar Allah om den omsorg och respekt vi bör visa till profeten SAWS –

t ex att aldrig överrösta eller avbryta honom. Men surans huvudbudskap är att inte fatta några beslut utan att konsultera koranen i saken – eller profetens sunna. En viktig sak Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, finns i aya 6:

 

[49:6] TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. 

 

Vad är det Allah vill lära oss här? Jo: sprid inte obekräftade rykten! Sluta upp med falsk information och nyhetsförmedling. Det är en mänsklig svaghet – att dra förhast-ade slutsatser på grundval av okunskap, bristande information och fördomar, som gör att man gärna sätter saker i fel sammanhang, gärna tror på viss typ av information, även om den är felaktig och falsk.

 

Okunniga och illvilliga ickemuslimer gör det om islam, muslimer och ummat hela tiden. Men tyvärr gör vi det också – går ut med braskande påståenden som alltför ofta visar sig inte ha någon grund – som får muslimer att agera och skaffa ännu sämre rykte åt ummat än vad det redan har. Och på så sätt hjälper vi bara våra fiender att förtala oss.

 

I den aya vi hörde talar Allah SWT – i den tid då ayan uppenbarades – direkt till mumineen, och Han varnar för att föra vidare nyheter eller rykten som som kommer från fasiq-, de opproriska, de som är olydiga mot Allah. För falska rykten skadar: de orsakar instabilitet, kan till och med leda till krig. Onda människor känner skadeglädje över förödelsen de orsakar, och som drabbar det muslimska ummat. Att sprida lögner och ogrundade rykten kan vara värre än att döda. Allah säger i Al-Maida, aya 108:

 

[5:108] … Frukta därför Gud och lyd [Hans befallningar]; Allah vägleder sannerligen inte trotsiga syndare. 

 

Allah säger vidare i samma sura, Al-Maida, aya 47:

 

 [5:47] … de som inte dömer i enlighet med vad Allah har uppenbarat är syndare som trotsar Allah

 

Faraons gränslösa fisq och arrogans var anledningen till att faraon och hans soldater drunknade under vattenmassorna efter att Allah delade havet. Allah SWT säger om faraon i sura zukhruf, aya 55:

 

[43:55] Och när deras trots hade tänt Vår vrede lät Vi Vår hämnd drabba dem och Vi dränkte dem alla

 

Kära Muslimer! Varifrån hämtar vi tydlig vägledning och instruktioner – om inte från Allahs bok Koranen? Låt oss alla avstå från att vara fasiq, så att Allah aza wajal accepterar våra goda handlingar.

O Allah! sätt inte oss bland de förlorare som trotsar dina befallningar. Ameen