Duáa (Allahs åkallan).(20121019)

Duáa (Allahs åkallan).

Lov och pris till Allah som besvarar våra böner och hjälper oss i nöden. Och jag vittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och att Mohammed är hans tjänare och sändebud.
 
Kära muslimer Allah subhanho wataala säger i sura Al-baqarah  aya 233 vad som betyder ”frukta Allah och tänk på att Allah ser vad ni gör.”
 
Kära muslimer dagens khotba handlar om duáa(Allahs åkallan).
 
Kära muslimer Allah har beordrat oss att göra duáa. Allah subhanho wataala säger ”Åkalla Mig, Jag ska besvara er åkallan.”

 Allah subhanho wataala  säger också ”När mina tjänare frågar dig om mig[svara då att] Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön,

När han ber till mig” sura Albakara aya 186. Allah subhanho wataala säger också i surat al-naml aya 62 ”Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda [som plågade honom]” Och i hadith qudsi så säger Allah subhanho wa taala vad som betyder ”Mina tjänare ni är alla vilsna utom de som jag vägleder så fråga mig om vägledning så kommer jag att vägleda er. Mina tjänare ni är alla hungriga utom dem som jag ger mat så fråga mig om mat så ska jag ge er mat.”
 
Att göra duáa´ till Allah är en del av vår dyrkan till Allah. Profeten s.a.w. sa: ”Allahs vrede är på en som inte kallar på Honom
för hjälp.” Att göra duáa är en dyrkan som vi kan göra när som helst. Att åkalla Allah och göra duáa är vår väg till lycka. Att göra duáa ger oss styrka. Att göra duáa hjälper oss nå våra mål.
 
Kära muslim för att Allah ska acceptera din duáa så finns det några villkor för det. Ett av dessa villkor är att du ska vara uppriktig
mot Allah. Allah sw. säger i surat Ghafir aya 14 ”Åkalla därför Allah med ren och uppriktig tro, även om det ses med ovilja av dem som
förnekar sanningen.” Att vara uppriktig innebär bland annat att du ska undvika shirk och att du ska veta att det är bara Allah som kan
hjälpa dig i nöden. Allah sw. säger i surat Al-anaam aya 17 ”Om Allah vill låta en olycka drabba dig kan Han ensam avvärja den; och om Han vill låta något gott komma dig till del [kan ingen hindra det], då Han är allsmäktig.”
 
Ett annat villkor för att din duáa ska besvaras är att du inte är så otålig att du säger ”jag har gjort duáa men Allah har inte besvarat min bön”. Profeten s.a.w har sagt att ens duáa´ kommer att bli besvarad om man inte är för otålig och om man inte säger, jag gjorde duáa´ men min duáa´ blev inte hörd.
 
För att din duáa ska besvaras så måste du också undvika att din mat, dryck, kläder, bostad och annat du använder ska vara haram eller
komma av haram pengar.
 
Kära muslim din duáa kan som profeten s.a.w. har sagt besvaras på tre olika sätt. Det ena är att du får vad du bad Allah om. Det andra är att du istället får något gott i akhira ditt nästkommande liv. Det tredje är att Allah för din duáas skull hindrar en olycka att hända dig som annars skulle ha drabbat dig.
 
När du gör duáa så bör du visa ödmjukhet inför Allah och fortsätta göra duáa om och om igen utan att tröttna. Du bör också utnyttja de
tillfällen när det är extra bra att göra det. Det är till exempel på Arafatdagen, i månaden Ramadan speciellt medan man fastar, på fredagar, under den sista tredjedelen av natten, när du gör sujuud, när det regnar, mellan adhan och iqamaah, vid panik och när din hjärta är mjuk och öm.
 
Abu Huraira rapporterade att Profeten s.a.w sa: ”Tjänaren är närmast sin Herre när han böjer sig (gör sujud) för Honom så gör mycket duáa´ i det tillståndet.”
 
 
Så gör mycket duáa kära bror och syster. Din duáa kommer insha Allah att accepteras som Yonos alayhi alsalam duáa när han var i valens
mage och som ayobs alayhi alsalam duáa när han drabbades av sjukdom. Gör duáa till en del av din vardag. Tröttna aldrig på att göra duáa. Kom ihåg Allahs storhet när du gör duáa och be om allt som du kan önska dig i både dunya, det här livet, och akhira, livet efter detta. Sätt din tillit till Allah och gör duáa så kommer Allah att hjälpa dig. Tappa aldrig hoppet oavsett hur dystert det ser ut. Kom ihåg Allahs storhet och barmhärtighet och vänd dig till honom i ödmjukhet.. Och gör inte bara duáa när du har det svårt utan också när du har det bra. För när du kommer ihåg Allah när du har det bra så kommer Allah att komma ihåg dig när du har det svårt.
 
Vi söker skydd hos Allâh från det som väcker Hans vrede och ber honom att han ska acceptera våra böner, Och må Allâhs välsignelse och frid vara med Hans främsta skapelse Muhammad, hans familj och hans följeslagare.