Om tiden20130329

Khutban handlar om Tiden, och hur viktigt det är för oss muslimer att ta väl hand om den.

 

Tiden är den värdefullaste gävan som Allah SWT har gett oss.

 

 Allah visar oss tidens värdefullhet i Koranen – Han svär vid tiden!

 Vi läser t ex wa al asr, wa dhuha, wa layli  o.s.v. Med detta säger Allah till oss att tiden,

 det är själva livet!

 

Tiden är livet.

 Slösa därför inte med den värdefullaste tillgången du har fått.

 Profeten SAWS sa: ”Den som sitter och inte nämner Allahs Namn (när han reser sig),

 ska få ångest ock sorg för det på Domedagen. [Abu Dawud]

 

Ibn al qayim rahimahullah sa: ”När en människa föds, börjar hennes resa tillbaka till sin herre.

 För varje dag som går, närmar vi oss vår destination.

 Resan är över när vi kommer fram till vår slutstation.

 

 När vi dör finns det ingen återvändo”.

Och profeten SAWS sa: ”Det finns två välsignelser som många förlorar på vägen.

 

 Det är hälsan och fritiden. Många utnyttjar inte sin fritid för att göra goda gärningar”.

 

Profeten SAWS berättar om domedagen i en annan hadith, med dessa ord.

” På domedagen förhör Allah SWT var och en av oss – utan tolk. När slaven ser åt höger,

 finner han sina goda handlingar.

 

 När han tittar till vänster ser han sina dåliga handlingar. När han ser rakt fram, ser han Elden.

Visa att du fruktar Elden genom att skänka en dadel” – dvs genom att ge sadaqa.

 

Allah SWT säger i sura Al-muminoon – aya 99 – ord som tolkas:

[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet.

 Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet]…

 

Men varför vill man ha extra tid när tiden har tagit slut? Svar finns i ayan efter:

…så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening].

 Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.

Allah SWT ger svar till de människor som har slösat sin tid på jorden, i sura az- zumar, aya 59. Orden tolkas:

 

[39:59] [Den som säger något sådant skall få detta svar:] ”Nej, du har fått lyssna till Mina budskap, men du avvisade dem av högmod och nu är du en av dem som förnekar sanningen.”

 

Mina kära bröder och systrar! Det här budskapet är just för dig.

 Var inte en av dem som lever bara för dunya och totalt glömmer bort akhira.

 Bli en av dem som närmar sig jannah, och inte en av dem som går mot jahanam.

 

O Allah! vi ber dig att göra oss av ahlal-jannah. Amen.