Profets födelse 20130125

Bismillah Arahman Arahim.

As-salamo aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Dagens khutba handlar om vår kära profet SAWS – om hans födelse Mawlid an-Nabi.

Allah SWT säger i sura al-Ahzab, ayat 45-46:

 

Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen, och som förkunn-are av ett glatt budskap om hopp, och som varnare, och som den som på vårt uppdrag kallar människorna till Gud, och som en ledfyr för de vilsegångna.

 

Nu är det rätt tid att minnas vår kära profets födelse! Den här dagen är en stor dag som vi muslimer är stolta över. Denna välsignade dag kom med vägledning för mänskligheten och med goda nyheter. Vad annat kan man säga om den dagen då profeten SAWS föddes? Profeten kom till oss, och han hade de allra bästa karakt-ärsegenskaper.

 

O kära profet! Allah SWT skickade dig när människorna hade gått vilse, dyrk-ade avgudabilder och när vidskepelsen tillhörde deras vardag. Deras ledare tvek-ade inte heller att dra nytta av människornas okunnighet.

 

O kära profet! Allah säger om dig och ditt umma i sura Al-imran:

 

Ni utgör det bästa umma som har fått uppstå för människorna; ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt, och ni tror på Gud

O kära profet! Du är vår förebild. Du segrade över tyrannin. Du översåg med dem som hade svårt att acceptera dig.

 

O kära profet! Du förlät dem som hade slagit sönder dina tänder vid uhud- slaget. Dina sahabi begärde att du skulle förbanna dem, och du svarade att du inte har kommit för att förbanna människor utan för att kalla dem till Islam med barmhärtighet.

 

O kära profet! När du befallde dina sahabi att emigrera till habasha på grund av att det fanns en rättfärdig kung där, välkomnade kungen dig och du fick stor respekt.

Kära profet, du bekräftade människornas jämställdhet och likvärdighet, både med dina ord och handlingar. Du sa under din sista vallfärds khutba:

”O människor! Er herre är En. Er anfader er en. Araber är inte bättre än andra folk. Icke-araber är heller inte bättre än araber. En vit är inte bättre än arab, svarta är inte heller bättre än vita. Det enda som gör en av er bättre än den andra, är er taqwa”.

 

Allah SWT säger i sura al-Hudjurat, aya 13:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Kära profet! När du sa din khutba brukade du säga: ”Ni kommer inte till jannah om ni inte tror. Ni tror inte förrän ni älskar varandra.

 

Jag ska lära er något. Om ni gör det kommer ni att älska varandra: Sprid Islam mellan er!”

Du lärde oss att leva för både dunya och akhira, och att
göra goda saker för människor. Du lärde oss att vi skulle passa på och utnyttja fem saker, innan fem saker hände:

 

•                         Din ungdom innan du blir gammal

•                         Din hälsa innan du blir sjuk

•                         Din rikedom innan du blir fattig

•                         Din ledighet innan du blir upptagen                   …och…

•                         Ditt liv innan du dör 

O Allahs sändebud! Ditt sista ord var ”Ta hand om era kvinnor”.

O Allahs sändebud! Allah sände dig till alla folk enbart på grund av Sin nåd.

 

Allah SWT säger i sura al-Anbiya, aya 107:

                           Vi har sänt dig Muhammad enbart av nåd till alla folk.

Vi vittnar nu om att du framförde budskapet, gav ditt umma dina goda råd. Du gjorde slut på orättvisan, och du vägledde människor till att dyrka bara Allah. Kära profet, vi önskar att vi får vara bland dem som följer dig.

 

Waaalaikumu asslam