Ginah 20130111

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Allah säger alltså till oss, att vända oss bara till Honom, att tillbe endast Honom, söka hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Vi får inte sätta någon vid Hans sida – vi får inte heller upphöja någon till Hans närhet ens.

 

Detta är Allahs Ghira. Allah tolererar inte att vi splittrar vår uppmärksamhet på Honom till någon annan. Han kräver att ha oss för Sig Själv.

 

Det är ghira, som är ett ord helt omöjligt att översätta till ett enda ord på andra språk, för det rymmer en vid betydelse. Det är en stark känsla som omfattar både Skaparen och det Han har skapat, fast på olika sätt.

 

När människor har ghira är det ett starkt ägandebegär som kallas svartsjuka. Man vill inte dela den man älskar med någon annan. Det kan också vara den förorättade känslan av vrede hos den som får sin heder och ära kränkt. Båda dessa uttryck för ghira är starkare än människan själv, och kan göra henne aggressiv och våldsam.

 

Ägandebegär, svartsjuka, försvar av heder och ära – det är ghira hos människan, och islam erkänner denna känsla som naturlig. Profeten SAWS erkände själv att han hade en stark ghira. Den gav honom rätt att försvara sig mot kränkningar och intrång i integriteten, och den ger oss samma rätt.

 

Sa’d ibn Ubaada satt och talade med sahaba. Han sa: ‘Om jag såg en man med min hustru skulle jag hugga honom med den skarpa sidan av mitt svärd.’

Och profeten (SAWS) sa(till sina sahab): ‘Är ni förvånade över Sa’d’s ghira? Vid Allahs Namn! jag har större ghira än vad han har, och Allah har ännu större ghira.’

Hadith via Sahih Bukhari

 

Från denna hadith förstår vi att Allah är svartsjuk – fast förstås på ett annat sätt än vi människor är det. Allah ghira väcks av att vi gör Honom arg – med andra ord när vi syndar.

Allah SWT säger i sura al-araf, aya 33:

 [7:33] Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allahs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allah det ni inte kan veta.”

 

Ulamá tog denna aya som bevis och bekräftelse på att Allah kan vara svartsjuk, dvs ha ghira – med den vidare betydelsen än den mänskliga. Att Gud har ghira innbebär att han vill ha främsta platsen i våra liv, och det förtjänar han också, med tanke på hurdan han är. Han är Rahman, Rahim, Razaq, Kareem, Wadood och har alla de andra egenskaper som vi känner hos Honom. Han accepterar helt enkelt inte att något annat kommer emellan oss och Honom.

 

Att känna svartsjuka gentemot sina närmaste är rentav en plikt. Skälet är, att vi hittar synder vart vi än vänder oss. Den här kulturen, den som kallas den väster-ländska, och levnadssätten här, är en daglig attack mot vår aqeeda, vår kära profets sunna, på Koranen och på det bästa i vår mänskliga karaktär. Kärleken till våra nära och kära håller fast och förblir stark så länge vi har stark imaan.

 

Ibn Qayim sa: när svartsjukan försvinner från hjärtat, då finns det inte längre kärlek i ditt hjärta.

Men det är Allah som förtjänar vår mest fullständiga kärlek? Det är Allah som skapade oss, som försörjer och skyddar oss. Vi kan inte så mycket som andas om det inte är för Allahs barmhärtighet. Det som vi äter och dricker är Allahs gåva. Den tanke vi tänker finns bara på grund av Allahs rahma.

 

Allah SWT säger i sura Ibrahim, Aya 34:

 

[14:34] Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!

 

Ghira är att måna om och att försvara – det är en drift att beskydda.

– Att ha ghira betyder att hjälpa och stödja dem som vandrar på rätta vägen.

– Att ha ghira betyder att uppmuntra och stödja dem som strävar för Allahs sak

– Att ha ghira betyder att vara stolt över din religion alla uttryck för den.

– Att ha ghira betyder också att engagera sig i alla muslimers angelägenheter.

– Till sist: Att ha ghira kan betyda att vi känner muslimers lidande, att vi visar empati och känner glädje för muslimers segrar och framgångar.

 

Må Allah hjälpa oss att gå i profetens och sahabas fotspår. Amin