om profeten

All vår tacksamhet riktas mot Allah. Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och vi söker ingen annanstans efter det stödet – vi lägger inte våra liv i någon annans händer – bara Allahs subhanaho wa ta’ala. För jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah. Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi har gjort. Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

Ingen gud utom Gud – Muhammed är Hans sändebud

.

 

Och det finns anledning att tala denna fredags khutba om profeten – må Guds ljusa frid och välsignelser komma över honom. Vi ska påminna oss idag om profeten SAWS, för ännu en gång har människor med ond vilja – denna gång en smågangster i Amerika – listat ut att inget annat gör så ont i en troende muslims hjärta som att höra och se sin profet förnedras. Ännu en gång gör dom det listiga tricket, och ännu en gång händer det tragiska att bröder går ut och låter sig dödas – denna gång på grund av en futtig tjuv och bedragare i Los Angeles och hans hat mot en religion och ett folk, som har saker att hålla heliga – när han själv i sitt fattiga lilla liv bara har bedrägeri, smuts och absolut ingenting alls att känna helighet inför.

 

Filmen denne man har gjort – som sprids via internet – är enligt en samstämmig kår av film-experter ett fullkomligt uselt hopkok av gamla lögner och myter, där inte ens skådespelarna fick veta vad det var för en film de deltog i, och nu efteråt är de upprörda för att ha blivit lurade.

 

Ja, man kan bli ledsen över vad det här representerar – man kan rycka på axlarna och vända ryggen mot kuffar, som inte har en aning om profeten och som heller inget vill veta. Dom håller för öronen för att slippa kunskapen, och dom tjattrar som papegojor samma gamla fördomar, förvrängningar, missförstånd och lögner – år efter år. Dom talar om yttrandefrihet – som i det här fallet nästan alltid handlar om att spotta på någon av profeterna Isa AS eller Muhammed SAWS.

 

 Dom påstår att man måste få säga vad som helst, för dom kan inte sin egen lag. För om man påstår att en skådespelare är alkoholist – då kan man få två månaders fängelse eller hundratusentals kronor i böter, som tidningen Expressen fick böta.

 

Man kan skratta, bli ledsen eller vända sig bort från eländet. Men om man går ut på gatan och låter sig skadas eller till och med dödas – då har man fallit i precis den fälla som de som hatar islam har satt upp.

 

 Då får de en plattform att tala i media, då blir de hjältar för andra okunn-iga, då kan de som kuffars store hjälte Lars Wilks åka och tala på en konferens i USA, där muslimer beskrivs som råttor som sprider sig över världen.

 

Bröder och systrar – var inte ledsna. Vänd bara ryggen till. Låt Allah ta hand om detta. Lita på att Allah tar hand om detta. Lita bara på Allah. Sök bara Hans hjälp.

Varför älskar och lyder vi vår profet SAWS? Jo, för att vi vet att Allah älskar honom. Bara Allah har tillräckliga ord för att beskriva profeten – som i sura al-Qalam, aya 4:

[68:4](O Muhammed) Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel],

 

Kära syskon i tron! var medvetna att profeten SAWS har plikter gentemot oss, liksom vi har plikter gentemot honom. Att tro på profeten SAWS, på hans ord och handlingar, att lyssna på hans varningar och att följa honom i total lydnad – är några av våra plikter gentemot profeten.

 

Det är också bland våra plikter att skaffa seger till profetens och vår religion, hålla hans sunna och skicka hälsning till honom: ”Allahumma, Sali ala _ muhamad waala aali _ Muhamed”. Att särskilt hälsa till honom på fredagar. En sahabi frågade profeten hur våra hälsningar når honom efter det att han har dött och hans kropp liksom alla döda kroppar är förvandlade till ben och mull? Profeten svarade ”Allah förbjuder jorden att äta profeternas kroppar”.

Tro   på profeten alayhi asalate asalam, liksom på alla profeter AS!

 

Allah SWT säger i sura At-taghabun, aya 8:

[64:8] Tro därför på Allah och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppen-barat [för er]; Allah är väl underrättad om vad ni gör.

 

Tro på att Allah sände profeten SAWS till alla människor och jinn – och tro på det som profeten kom med – i ord och handlingar.

Lyd profeten! Det är vår plikt mot honom.

 

Allah SWT säger i sura Anfal, aya 20:

[8:20] Troende! Lyd Gud och Hans Sändebud och vänd er inte bort när ni hör [honom tala],

 

Om vår plikt att lyda profeten SAWS säger Allah också – i sura Hashr, aya 7:

 [59:7] … Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er; och frukta Allah; Allah straffar med stränghet.

 

Abu Huraira RA återgav profetens SAWS ord: ”Den som lyder mig lyder Allah, och den som trotsar mig, trotsar Allah”. Vår plikt gentemot profeten är alltså att

 

följa honom och ta honom som förebild för alla livets aspekter. Allah SWT säger i sura al-Imran, aya 31:

[3:31] Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

 

Allah säger i sura Al Ahzab, aya 21:

[33:21] I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allah och den Yttersta dagen och som ständigt har Allah för ögonen.

 

Och profeten SAWS säger själv: ”Den som inte följer min sunna har inget med mig att göra”.

 

Vi älskar profeten SAWS mer än vår egen familj, vår rikedom och till och med mer än oss själva och vårt eget liv. Vår kärlek till profeten ska alltså vara starkare än till någon annan människa.

 

Allah säger i sura At-tawba, aya 24:

[9:24] Säg: ”Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Allah och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Allah ger Sin vilja till att känna; Allah vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

 

Kära bröder och systrar! Profeten hade det svårt i början av sin dawah. Han mötte motstånd, svek, förräderi och hat från dem som inte vill underordna sig Allah.

Det är samma motstånd som fortsätter. Ibland anar vi att vi kan gå mot en svår framtid, för kuffar kommer att fortsätta attackera islam, vår profet och alla troende. Antingen kommer anfallen från simpla småtjuvar eller från hela stater och regeringar.

 

Men var inte ledsna för vad som än händer. Vi går den rätta vägen – siratul mustaqim – och under Allahs ledning inshaAllah. I slutet av vägen finns bara en möjlighet – islams seger och Allahs belöning och vila till de som höll ut. Minns att profeten och sahaba betalade ett mycket högre pris än vi för att sprida islam. Vi traskar vidare i profetens fotspår, med dua och tålamod som bästa vapen.

Hajj

2012-08-31                          hajj                     

All vår tacksamhet ger vi till Allah. Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom. Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah. Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi har gjort. Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

Den här khutba svarar på ett antal frågor om Hajj,

Om de villkor och regler som gäller för vallfärden, och som sätts upp i Koranen och genom profetens SAWS hadith.

Nu närmar sig den tiden på året då man kan genomföra den femte oblig-atoriska pelaren i islam. Allah (SWT) har inte gjort vallfärden lika tvingande för alla muslimer som de andra fyra pelarna. Men vallfärden är absolut obligatorisk för dem som orkar med den fysiskt, de som är mentalt friska, myndiga, de som är fria – alltså inte slavar – och de som har råd att bekosta den.

 

Själva ordet Hajj innebär att bege sig till någon plats  I det här sammanhanget betyder hajj: att bege sig till den Heliga Moskén där de före-skrivna plikterna och obligatoriska handlingarna ska göras. Man beger sig till Kaba för att utföra särskilda handlingar, och man besöker särskilda platser vid särskilda tider för att utföra särskilda handlingar. Sättet man besöker på är genom att vandra till fots, de specifika platserna är Ka’bah och Arafa, den specifika tiden är månaderna av Hajj (dvs. Shawwal, Dhul-Qidah och de första tio dagarna av Dhul-Hijja). För varje handling finns en specifik tidpunkt, och den specifika handlingen är att komma iklädd Ihram (en speciell klädsel man har under hajj) med avsikten att utföra Hajj till specifika platser.

 

Vad finns det för bevis för att Hajj är en plikt för muslimer?

 

 Allah (SWT) säger i den heliga koranen i sura Al ’Imran, aya 79, orden tolkas:

 

”Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allah för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [ska veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse

 

Och vilket är beviset i hadith att Hajj är en plikt?

 

Allahs tjänare, profeten (SAWS) berättade enligt en autentisk hadith, att islam bygger på fem grundpelare.

 De är:

 • Trosbekännelsen shahada, det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans tjänare och sändebud.
 • Salat, som är de obligatoriska bönerna.
 • Fastan siyam under månaden Ramadan
 • Att betala Zakat, som är skatten till förmån för nödlidande och blottställda personer
 • och Hajj, som är vallfärden till Mecka

Profeten (SAWS) säger bl.a att den som gör Hajj inte får ha samlag under den tid som hajj pågår, får inte ens tänka på det, därför att ingenting ska få störa närvaron och tankarna. De ska vara helt koncentrerade på ett enda sak, och det är att tänka på Allah och dyrka honom, ren till kropp och själ. Man skall också avstå från att göra andra synder under sin Hajj. Man ska t ex visa tålamod, ha mycket god karaktär och behandla andra muslimer på ett värdigt och bra sätt under sin Hajj, och det ska man förstås även försöka göra innan man gör sin vallfärd.

 

Det man vinner genom att göra Hajj, är enligt profeten (SAWS) att man blir av med sina synder; man blir som en nyfödd som är ren och inte har några synder alls. Men det är viktigt att man tror av hjärtat på att Allah förlåter alla synder när man ber om Hans förlåtelse

.

Den som vill göra vallfärden och har möjlighet att göra den, men som ändå skjuter den till ett senare tillfälle, har lyssnat på shaitans viskningar och det är en synd. Den som skjuter upp vallfärden och lever i förhoppningen om att leva nästa år, glömmer bort att ingen vet hur länge han kommer att leva; ingen vet när han kommer att dö. Ingen vet ens med säkerhet vad vi ska göra i morgon.

 

 Därför måste muslimer göra sin hajj utan dröjsmål. Allah SWT säger i sura Al-imran aya 133:

[3:133] Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga,

När blev hajj obligatoriskt? Det finns olika åsikter om när hajj blev fardh. En del säger fyra år efter hijra – utvandringen till Medina. Andra anser sex, sju eller åtta år efter hijra. Men det korrekta är det nionde året efter hijra. Beviset är profeten SAWS beordrade Abubakr RA att förbjuda mushrikeen att göra tawaf – det som innebär att man cirklar runt Kaba.

 

Var för dröjde profeten SAWS så många år med att själv göra hajj?

 • för att han inte ville göra hajj med mushrikeen, för dom gjorde tawaf nakna.
 • för att det inte var tillräckligt säkert för muslimer i Mecka
 • för att han ville att största möjliga antal muslimer skulle delta i hajj, så han kunde lära dem hur man utför riterna och förklara i detalj vad man måste göra och säga under hajj. Profeten ville också rena alla från jahiliyas tankar och kultur. Han varnade dem dessutom för dunya, och ville samtidigt ta avsked från sina sahaba.

Umar ibn al kitab RA varnade skarpt dem som inte hade gjort sin hajj trots att de har råd med följande ord: ”Jag vill gärna skicka folk till de muslimska länderna för att undersöka vilka där som har råd men ändå inte gjorde hajj, och så se till att de betalar jizya”. Jizya är alltså den skatt som dhimmi betalar – det är de icke-muslimer som bor på islamiskt territorium. Umar upprepade två gånger: ”De är inte muslimer, de är inte muslimer”.

Ali ibn abi talib RA sa på tal om hajj: ”Den som har råd att göra hajj men avstår från det, dör som en jude eller en kristen”.

Till sist, mina bröder och systrar! Den som förnekar plikten att göra Hajj, är en icke-troende som har gått ifrån islam. Men även den som tror på att hajj är fard och ändå slarvar med det på ett eller annat sätt, är i ett mycket farligt läge

.

Om ni har avsikten att göra vallfärden i år, lär er hur den ska gå till innan ni åker. Förbered er genom att förbättra era kunskaper, och lär er hur man dyrkar Allah, alldeles särskilt vad man gör under vallfärden, för det är vad Allah gillar.

 

Det finns en del som gör vallfärden, men som får inte ut någonting av den, som inte får belöningen. Det beror i så fall på att man inte har gjort Hajj som den ska göras, och som Allah har sagt och enligt Profetens sunna.

Mosken är Gud hus

Bismillahir Rahmanir Rahim.

 

As-salaamu aleikum wa Rahmatu Allah wa barakutuh.

 

 

Khutban handlar om uppförande och goda seder i moskén, som är Guds hus.

 

Allah SWT säger i Suran At-Tawbah, ayat 18:

 

Ingen ska besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den yttersta dagen, och som regelbundet förrättar bönen, och ger åt de behövande, och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

 

Kära muslimer, moskén är Allah’s hus på jorden. Moskén är till för att göra Ibadah i. Här kan vi också göra Duá till Allah.

Desutom finns det i moskén välsignelse och nåd, och det är en plats där änglarna vistas. Här ska vi upprätthålla den dagliga tidebönen – Salát – som är en av Islams grundpelare.

 

Hadith:

Profeten SAWS hördes säga: ”Salát är religionens pelare. Den som upprätthåller och fullgör den, han upprätthåller och fullgör även religionen. Och den som försummar den, han förstör sin tro”.

 

Hadith:

Profeten SAWS sa: ”Ska ni vara smutsiga om en flod rinner alldeles utanför er dörr, där ni kan bada fem gången om dagen”. Profetens sahába svarade att i så fall skulle inte kroppen behöva vara smutsig.

Profeten sa då: ”Den dagliga Saláten är precis som den floden, och den ska på samma sätt rena er från synden”.

’H

 

 

Allah SWT säger alltså i Suran At-Tawbah, ayat 18:

 

Ingen ska besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den yttersta dagen, och som regelbundet förrättar bönen, och ger åt de behövande, och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

 

Vad Allah menar med att besöka moskén, är inte bara att träda in i själva byggnaden. Den som går till moskén måste be sin Salát på de förutbestämda tiderna och läsa Koranen i väntan på nästa Salát-tid – de är det som menas med att besöka moskén.

 

Moskén har en mycket stor betydelse i Islam. Den är bland annat ett centrum för Dawah. I moskén tog profeten SAWS emot främmande delegationer med också sina vänner. Där undervisade han dem som sökte kunskap.

 

Moskén var ett kunskapscentrum för såväl kvinnor som män.

Den har också fungerat som något av ett parlament. Här kunde människor komma samman, för att dryfta och lösa olika ekonomiska och politiska frågor.

Moskén är dessutom i största allmänhet en samlingsplats för muslimer, särskilt på fredagar. Här kan vi lära känna varandra, söka stöd och råd för att lösa våra problem. I denna moské kan vi stödja varandra och komma varandra närmare.

 

 

Allah SWT säger alltså i Suran At-Tawbah, ayat 18:

 

Ingen ska besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den yttersta dagen, och som regelbundet förrättar bönen, och ger åt de behövande, och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.

 

Hadith:

Den som bygger en moské åt folket, där de kan göra sin Ibadah, och som till moskébygget endast använder pengar som har förvärvats på ett halal sätt – åt den personen bygger Allah SWT ett hus i Jannah.

 

Kära muslimer. Här är några viktiga punkter för uppförandet och etiketten i moskén, som vi alla måste kunna:

 

När vi träder in i en moské, ska vi säga hälsningen As-salaamu aleikum – men inte till dem som just då gör Salát.

 

Är det ingen i moskén när vi går in, då säger vi As-salaamu alaina wa’ala Ibadi Lahi wa salihin.

 

Vi ska göra två Rakáat så snart som möjligt, sedan vi har kommit in.

 

I moskén får ingen handel bedrivas – man får varken köpa eller sälja.

 

Man ska heller inte höja rösten i moskén…

 

…inte tala om världsliga saker.

 

Ingen får knuffas för att komma fram bland moskébesökarna.

 

Man får inte gå alldeles framför någon, som just håller på att utföra sin Salát.

 

Den som följer de här reglerna, hans gudsdyrkan ska accepteras av Allah, och han ska bli belönad.

 

 

Allah SWT säger i Suran Al-Hajj, ayat 32:

 

Detta är vad Gud klargör för er: de som håller Guds symboler i ära har sann gudsfruktan i sina hjärtan.

 

 

As-salaamu aleikum

Hösttermin i moskén med föreläsningar

Hösttermin i moskén med föreläsningar mm

 

Assalamu alajkum!

 

Nu kör vi igång med våra aktiviteter.

 

Vi har koranläsning, arabiska för barn och läxhjälp för

barn/ungdomar.

 

Vi har också kvällsföreläsningar om Fiqh, Aqida mm.

 

Välkomna och sprid denna information vidare!

 

Frågor kontakt per telefon             0736 28 53 54

 

Hajj (Pilgrim)

                                          2012-08-31                          hajj  (Pilgrim)                 All vår tacksamhet ger vi till Allah. Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och en-bart från Honom. Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah. Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi har gjort. Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

 

Den här khutba svarar på ett antal frågor om Hajj, om de villkor och regler som gäller för vallfärden, och som sätts upp i Koranen och genom profetens SAWS hadith. Nu närmar sig den tiden på året då man kan genomföra den femte oblig-atoriska pelaren i islam. Allah (SWT) har inte gjort vallfärden lika tvingande för alla muslimer som de andra fyra pelarna. Men vallfärden är absolut obligatorisk för dem som orkar med den fysiskt, de som är mentalt friska, myndiga, de som är fria – alltså inte slavar – och de som har råd att bekosta den.

 

Själva ordet Hajj innebär att bege sig till någon plats  I det här sammanhanget betyder hajj: att bege sig till den Heliga Moskén där de före-skrivna plikterna och obligatoriska handlingarna ska göras. Man beger sig till Kaba för att utföra särskilda handlingar, och man besöker särskilda platser vid särskilda tider för att utföra särskilda handlingar. Sättet man besöker på är genom att vandra till fots, de specifika platserna är Ka’bah och Arafa, den specifika tiden är månaderna av Hajj (dvs. Shawwal, Dhul-Qidah och de första tio dagarna av Dhul-Hijja). För varje handling finns en specifik tidpunkt, och den specifika handlingen är att komma iklädd Ihram (en speciell klädsel man har under hajj) med avsikten att utföra Hajj till specifika platser.

Vad finns det för bevis för att Hajj är en plikt för muslimer?

 

 Allah (SWT) säger i den heliga koranen i sura Al ’Imran, aya 79, orden tolkas:

”Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allah för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [ska veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse

 

Och vilket är beviset i hadith att Hajj är en plikt?

Allahs tjänare, profeten (SAWS) berättade enligt en autentisk hadith, att islam bygger på fem grundpelare. De är:

 

 • Trosbekännelsen shahada, det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans tjänare och sändebud.
 • Salat, som är de obligatoriska bönerna.
 • Fastan siyam under månaden Ramadan

 • Att betala Zakat, som är skatten till förmån för nödlidande och blottställda personer
 • och Hajj, som är vallfärden till Mecka

Profeten (SAWS) säger bl a att den som gör Hajj inte får ha samlag under den tid som hajj pågår, får inte ens tänka på det, därför att ingenting ska få störa närvaron och tankarna. De ska vara helt koncentrerade på ett enda sak, och det är att tänka på Allah och dyrka honom, ren till kropp och själ.

 

Man skall också avstå från att göra andra synder under sin Hajj. Man ska t ex visa tålamod, ha mycket god karaktär och behandla andra muslimer på ett värdigt och bra sätt under sin Hajj, och det ska man förstås även försöka göra innan man gör sin vallfärd.

 

Det man vinner genom att göra Hajj, är enligt profeten (SAWS) att man blir av med sina synder; man blir som en nyfödd som är ren och inte har några synder alls. Men det är viktigt att man tror av hjärtat på att Allah förlåter alla synder när man ber om Hans förlåtelse.

 

Den som vill göra vallfärden och har möjlighet att göra den, men som ändå skjuter den till ett senare tillfälle, har lyssnat på shaitans viskningar och det är en synd. Den som skjuter upp vallfärden och lever i förhoppningen om att leva nästa år, glömmer bort att ingen vet hur länge han kommer att leva; ingen vet när han kommer att dö. Ingen vet ens med säkerhet vad vi ska göra i morgon.

 

Därför måste muslimer göra sin hajj utan dröjsmål. Allah SWT säger i sura Al-imran aya 133:

[3:133] Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga,

 

När blev hajj obligatoriskt? Det finns olika åsikter om när hajj blev fardh. En del säger fyra år efter hijra – utvandringen till Medina. Andra anser sex, sju eller åtta år efter hijra. Men det korrekta är det nionde året efter hijra. Beviset är profeten SAWS beordrade Abubakr RA att förbjuda mushrikeen att göra tawaf – det som innebär att man cirklar runt Kaba.

 

Var för dröjde profeten SAWS så många år med att själv göra hajj?

 

 • för att han inte ville göra hajj med mushrikeen, för dom gjorde tawaf nakna.
 • för att det inte var tillräckligt säkert för muslimer i Mecka
 • för att han ville att största möjliga antal muslimer skulle delta i hajj, så han kunde lära dem hur man utför riterna och förklara i detalj vad man måste göra och säga under hajj. Profeten ville också rena alla
 •  
 • från jahiliyas tankar och kultur. Han varnade dem dessutom för dunya, och ville samtidigt ta avsked från sina sahaba.

Umar ibn al kitab RA varnade skarpt dem som inte hade gjort sin hajj trots att de har råd med följande ord: ”Jag vill gärna skicka folk till de muslimska länderna för att undersöka vilka där som har råd men ändå inte gjorde hajj, och så se till att de betalar jizya”. Jizya är alltså den skatt som dhimmi betalar – det är de icke-muslimer som bor på islamiskt territorium. Umar upprepade två gånger: ”De är inte muslimer, de är inte muslimer”.

 

Ali ibn abi talib RA sa på tal om hajj: ”Den som har råd att göra hajj men avstår från det, dör som en jude eller en kristen”.

Till sist, mina bröder och systrar! Den som förnekar plikten att göra Hajj, är en icke-troende som har gått ifrån islam. Men även den som tror på att hajj är fard och ändå slarvar med det på ett eller annat sätt, är i ett mycket farligt läge.

 

Om ni har avsikten att göra vallfärden i år, lär er hur den ska gå till innan ni åker. Förbered er genom att förbättra era kunskaper, och lär er hur man dyrkar Allah, alldeles särskilt vad man gör under vallfärden, för det är vad Allah gillar.

 

Det finns en del som gör vallfärden, men som får inte ut någonting av den, som inte får belöningen. Det beror i så fall på att man inte har gjort Hajj som den ska göras, och som Allah har sagt och enligt Profetens sunna.

 

Al-Jannah (Paradiset) 020824

All vår tacksamhet riktas mot Allah. Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom. Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vitt-nar också om att profeten Muhammad SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi har gjort.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

 

Denna fredag handlar khutba om al-jannah, och vad vi har fått veta om para-diset, främst genom Allahs Ord i Koranen, men också genom profetens SAWS hadith.

 

Vi ber Allah SWT att låta oss bli invånare i al-jannah.

 

Allah SWT säger i sura At-tawbah, aya 72 – orden tolkas:

 

[9:72) Allah har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de ska förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än allt detta är Allahs välbehag – detta är den stora, den lysande segern.


När jannahs invånare kommer till paradiset, då öppnas dess portar, och änglarna kommer och välkomnar dem. Allah SWT säger i sura azumar aya 73:

 

[39:73] Och de som fruktade sin Herre ska ledas mot paradiset, skara efter skara, och när de når fram står [redan] dess portar öppna och väktarna säger: ”Fred vare med er, ni goda människor! Stig in [i paradiset]! Här ska ni förbli till evig tid!”

Och när de kommer in i jannah får de gåvor som Allah lovat dem. Sura At-Tawba, aya 21, säger:

 

[9:21] Deras Herre ger dem det glädjerika budskapet om [Sin] nåd och [Sitt] välbehag och om lustgårdar där Allahs gåvor aldrig tryter

I jannah får de fullkomlig trygghet och säkerhet. Sura adukhan, aya 51, säger:

 

[44:51] Men de som fruktade Allah ska då [få njuta] i trygghet,


Den som fruktar Allah i dunya, får också Hans trygghet. Sura Al-Anam, aya 82:

[6:82] [Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen.”

 

Den verkliga tryggheten hittar man bara i jannah. Sura hijr, aya 45-46, säger:

 

[15:45] DE GUDFRUKTIGA [ska vistas] i lustgårdar med [porlande] källor, [15:46] och ska [vid inträdet] hälsas: ”Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont och mot all förgänglighet].”

 

Den trygghet som Allah lovar oss att vi får i jannah – den innefattar att vi slipper död, sjukdomar, avundsjuka, högfärdighet och allt annat som gör livet på jorden besvärligt och plågsamt. Allah SWT säger i sura dukhan, aya 56:

 

44:56] Döden ska inte nå dem där, sedan de förut har dött döden på jorden, och de har skonats från Eldens straff –

Både Abu Sa’id al-Khudri och Abu Huraira rapporterade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) hade sagt om al-jannah:

 

Där ska en utropare göra följande tillkännagivande: Sannerligen säger jag er, här väntar er evig hälsa, för ni blir aldrig sjuka, och här ska ni leva för alltid, för här finns ingen död. Och här förblir ni unga, för ni ska aldrig åldras. Och här ska ni alltid leva i rikedom, för ni blir aldrig utblottade.

 

Den som kommer in i jannah får fullständig trygghet från allt man kan vara rädd för i den jordiska livet, till exempel död, sjukdom, sorg, oro, trötthet osv. Allah SWT säger i sura fatir, aya 34-35:

 

[35:34] och de ska säga: ”Vi lovar och prisar Allah som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.

 

Den som kommer in i paradiset, dricker från en flod av mjölk och honung. Allah SWT säger i sura Muhamed, aya 15:

 

 [47:15] Paradiset som har lovats dem som fruktar Allah, kan liknas vid [en lustgård] där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung, och där de ska njuta frukter av alla slag och [dessutom få] sin Herres förlåtelse. [Kan den som stiger in i detta paradis jämföras] med den som måste förbli i Elden och [där] dricka skållhett vatten, som bränner sönder hans inälvor?


De som vistas i Paradiset får kläder av silke att ha på sig. Och enligt Allahs Ord i sura Ad-Dukhan, aya 53, får de där vara

 

[44:53] klädda i siden och brokad, [vilande på högsäten] mitt emot varandra”.

 

I jannah ska inte syssla med något arbete. Man bara dricker, äter och har samlag.

Koranen säger (sura Sad, aya 51):

 

[38:51] och där ska de vila, lutade [mot mjuka kuddar], och allt de kan önska av olika slags frukter och drycker ska bäras fram; [38:52] och hos dem ska vara oskuldsfulla kvinnor, med blygt sänkta blickar, evigt unga som de själva. [38:53]

 

Detta är vad som lovas er till Räkenskapens dag.

 

Men vad ger oss då rätten att komma till jannah? Abdullah ibn Mas’ud (RA) rapporterar att Allahs sändebud (SAWS) sa:

“Håll er till att tala sanning, för att tala sanning leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till Jannah.

 

En person som ständigt talar sanning och försöker tala sanning, skrivs till sist in hos Allah som en sanningsenlig person.

 

Akta er för att ljuga! för lögner leder till synder och synder leder till helvetet.

 

En person som ständigt ljuger och försöker ljuga, skrivs till sist in hos Allah som en lögnare”.

 

Abu Musa Al-ashari  återgav profetens SAWS ord: ”Den som går till moskén på morgonen och på eftermiddagen, åt den reserverar Allah en särskild plats i jannah”.

 

Och Buraidah al aslami RA berättade att profeten SAWS hade sadt: ”Ge den goda nyheten till dem som går till mosken i mörkret,

 

att Allah ska ge dem det fullkomliga ljuset i paradiset”.

 

 

 

Eid al fiter

All vår tacksamhet riktas mot Allah. Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom. Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah. Jag vitt-nar också om att profeten Muhammad SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Allahu akbar, Allahu akbar, lailaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd.

 

Vi tackar Allah SWT för att Han gjorde det så lätt för oss att dyrka Honom. Vi tackar Honom också för att Han gav oss så många tillfällen och möjligheter att visa honom vår lydnad. Idag är det en stor dag. Idag öppnas hajj-säsongen. Idag delar Allah ut betyg till dem som visade att de följde Honom genom att göra goda handlingar.

 

En del gjorde sitt bästa, och de står nu som segrare, medan andra inte gjorde tillräckligt eller kanske ingenting alls. De är förlorarna. Idag är en stor dag.

 

Muslimer går till salat Al-Eid, var de än befinner sig. Var och en betalar sin utmätta zakat och gör takbeer.

 

Allahu akbar, Allahu akbar, lailaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd.


Kära muslimer! Jag ska ge er ett gott råd. Det kommer från profetens SAWS egen mun när han låg på sin dödsbädd. Profeten SAWS ropade då: ”Assalat, Assalat”. Den som överger plikten till salat har inget med Islam att göra.

 

Man bryter då kontakten med Allah. Dessutom är han eller hon Allahs och profetens fiende. Ta vara på den plikten! Allah SWT säger i sura Maryam, aya 59-60 – orden tolkas:

 

[19:59] Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse. [19:60] Det gäller inte dem som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem;


Betala din Zakat till dem som har rätt att ta emot den. Fasta Ramadan och gå till Hajj. Om du sköter dessa tre grundpelare i Islam, blir alla andra religiösa plikter genast mycket lättare att utföra. Frukta Allah, visa Honom absolut lydnad – för att behaga Honom.

 

Allahu akbar, Allahu akbar, lailaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd.


Kära muslimer, vi har fiende: den som Allah utvisade från Jannah. Han var fastkedjad under Ramadan men sedan släpps han fri. Han kommer att attackera oss från alla möjliga håll, för han vill förstöra allt det goda som ni har gjort under Ramadan. Vår motattack blir att göra Dawa, uppmuntra andra att göra det goda och förbjuda det onda. Alltså helt enkelt att sprida islam!

 

Akta er för shirk! Shirk förstör allt gott ni har gjort. Akta er för att behandla era föräldrar illa. Sådant tillhör (kabbair) de stora synderna. Allah SWT säger i sura al-isra, aya 23, i tolkning:

 

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.


Akta er för att bryta familjeband! Profeten (SAWS) sa: ”Den största av de stora synderna: Att göra shirk mot Allah, vara olydig mot sina föräldrar, och att vittna falskt.”

 

Akta er för att förtrycka andra. Förtryck är mörker på Domedagen. Profeten SAWS sa: ”Sannerligen – det står ingenting emellan den [förtrycktes bön] och Allah”.

 

Akta er för att titta på det som är haram, och låt bli att inleda otillåtna sexuella relationer. Allah SWT säger i sura isra, aya 32:

 

17:32] Håll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg.


Akta er för droger och alkohol! De förstör ert förnuft.

Avstå från syssla med riba (ränta). Riba är en synd som Allah har förbjudit.

Undvik att baktala, att sprida rykten och falska vittnesmål. Ta väl hand om dina grannar. Bemöt och behandla dem bra även om du själv blir behandlad illa. Allah SWT säger i sura al-fusilat, aya 34-35:

 

[41:35] Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka]. [41:36] Om Djävulen förleder dig [till vrede], be då Gud beskydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt!


Uppfostra era barn till att dyrka Allah. Uppmuntra dem också att göra sin fem dagliga salat. Skydda era döttrar och kvinnor.

Ibadallah! Den här samlingen påminner oss om Uppståndelsens dag. Ni kvinnor som är församlade här, uppfyll profetens order, frukta Allah och ge era män deras rättighet.