Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

 

 Hjärtat är centrum för alla människans organ.

 

 Hjärtat är en befälhavare som styr och bestämmer över sina soldater, de andra organen.

 

 Profeten SAWS sa: ”Det finns en bit kött i er kropp; om den är frisk är hela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Den köttbiten är hjärtat”. (Bukhari, Muslim)

 

Det är därför, muslimer, som hjärtat är platsen för prövningar. Varje gång en människa gör en synd, är det bildligt (—) som om det blev en svart prick i hjärtat. Till slut är hjärtat enligt samma bild svart och hjärtat blir som ett dött skal; man känner inte längre ens något när man gör nya synder.

 

Ibn al qayim al jawzi sa: ”Shaitan lyckas ta sig in i människor på grund av fyra svagheter hos individen”:

 

– Det är en oförmåga att hålla hjärtat uppmärksamt

– Det är människans benägenhet/tendens att glömma

– Det är ren okunnighet – och…

– Det är brist på kunskap om Religionen

 

En person frågade Hassan Al Basri om shaitan nånsin sover. Hassan al Basri svarade ”om shaitan skulle ha sovit  skulle vi alla ha fått ha det lugnt”.

 

Shaitan använder olika metoder för att vilseleda människor:

 

– Det är shirk , kufr och fiendskap till Allah och profeten SAWS

– Det är bidaa. Den lurar oss bort från Allah väg för att begå synder.

dessa båda skadar också religionen

– Högfärdighet av olika slag är den tredje sorts trick som shaitan lurar oss med

– Att bagatellisera/förringa små synder förstör oss effektivt

– Att försköna gärningar som egentligen är onda är shaitans trick. Han vill visa våra synder i ett fördelaktigt/förlåtande ljus. Allah SW säger i sura hijr, aya 39:

 

[15:39] [Iblees] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd,

 

– En sjätte av shaitans metoder är att ge en del synder vackra namn. (Zina – )

– Shaitan vilseleder också människor genom att utnyttja deras svagheter för frestelser.

– och en åttonde metod är att ta ifrån människor det som är gott och sant.

 

 

 

Allah SWT säger i detta välkända korancitat – sura al Aaraf, aya 16-17:

 

[7:16] [Iblees] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg,

 

[7:17] och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”

 

Må Allah skydda oss och våra familjer – ge oss barn som är salih – och hålla oss alla på den rätta vägen genom detta liv…ameen.

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i i

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i islam.

Allah SWT skapade oss och är med oss på vår färd genom livet. Allah sörjer för alla våra behov.

Han vägleder oss också i hur vi ska bete oss med våra sociala åtaganden, hur vi ska uppföra oss med en god moral.

Allah SWT har sagt till oss, att våra gärningar ska präglas av godhet (ihsan), och det gäller i högsta grad hur vi ska ta hand om våra föräldrar.

 

Kära muslimer, frukta Allah och lyd honom! Kom ihåg att föräldrar har rättig-heter gentemot sina barn. Islam betonar för oss allra mest plikten att älska våra föräldrar: att respektera dem, ta hand om dem, visa ödmjukhet och barmhärtig-het gentemot föräldrarna.

 

Föräldrarna är ju själva skälet till att vi kom till denna jord. Därför befaller Allah oss att ta hand om dem. Allah SWT säger i sura al-anam, aya 151:

 

[6:151] Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar;…

 

Allah säger vidare i sura an-sia, aya 36:

 

[4:36] TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar …

 

Kära muslimer, lyssna på Allahs ord i sura Al-Isra, som innehåller de flesta reglerna för gott uppförande – adhaab – för hur våra föräldrar ska behandlas:

 

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

 [17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

 

Med de här orden vill Allah att säga, att vi alltid ska ta hand om våra föräldrar –  de må vara rika eller fattiga, starka eller svaga, friska eller sjuka – det har ingen betydelse! Allah SWT gjorde det till en plikt för oss att ta hand om föräldrarna, den plikten gällde också de andra samfunden som kom förre oss.

 

T.ex läser vi i sura Nooh, aya 28, om hur profeten Nooh gjorde dua för sina föräldrar. Koranen återger Noohs ord:

 

 [71:28] Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!”

 

Allah SWT beskriver profeten Yahya (AS) som en Gudfruktig och plikttrogen man mot sina föräldrar. I sura Maryam, aya 14, säger Allah, att Yahiha…:

 

19:14] …var en god [son] tillgiven sina föräldrar och [han] visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

 

Allah talar också om profeten Isa (AS) i sura Maryem, om hur han tog hand om sin Mor:

 

[19:32] … att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

 

Hadith:

Abdullah bin Amr berättade att en person kom till profeten (SAWS) och frågade  om han kunde kan vara med och strida Jihad. Men profeten (SAWS) frågade mannen ”Lever dina föräldrar? Mannen svarade att de gjorde det. Och profeten (SAWS) sa då: ”gör Jihad hos dem”. Han menade ”Ta hand om dina föräldrar! –de är din Jihad”.

 

Aisha (RA) berättade att en ung man kom till profeten (SAWS) i sällskap med en gammal man. Profeten (SAWS) frågade den unga mannen ”Vem är han som är med dig?”. Mannen svarade att den gamla mannen var hans far. Då sa profeten (SAWS): gå aldrig framför honom, sitt inte framför honom, och kalla honom aldrig vid hans namn.

 

Vi ska alltså säga far och mor, pappa och mamma, tiull våra föräldrar – inte deras förnamn.

vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden

I dagens khutba blir vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden är okomplic-erad och ska kunna begripas av alla,

 trots att den innehåller den största skönhet, de djupaste tankar och den eviga visdomen.

 

 Det finns många många exempel på hur dessa skatter av tänkande och tro kommer till hela folket, genom Koran och inte minst också genom Ahadith, där vi genom lätt begripliga berättelser ibland får ana de stora djupen i det islamiska tänkandet.

 

Islam är också den religion som Allah SWT valde för allt folket och för hela mänsk-ligheten.

Och Allah accepterar ingenting mindre än islam från oss – underkastelsen under Hans Vilja och Hans Ord.

 

 Allahs ord i sura Al imran aya 19 tolkas till svenska:

          [3:19] För Gud är [den sanna] religionen islam;

 

Islam är religionen som alla profeter – från Adam AS till vår kära profet – har följt. Allah SWT valde ut profeten SAWS och hans umma att följa Islam, intill dess att domedagen kommer.

 

 Allah SWTs Ord i sura Al-haj, aya 77-78, tolkas:

[22:77] TROENDE! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott – kanske skall det gå er väl i händer!

 

[22:78] Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom.

 Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams.

 

 Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”dem som har underkastat sig Guds vilja”. Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna.

 

 Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!

  

Vad Allah SWT säger till dig och mig och alla andra, är att vi måste praktisera islam – var och en efter sin förmåga och utan att skilja på människor efter klass, etnicitet, kön, rikedom, utbildning eller något som helst annat som vi går och bär på som egenskaper här i Dunya.

Ett exempel på hur lätt Islam är, det är att man inte kan tvinga andra att acceptera Islam.

 

 Allah säger:

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd..

 

Ett annat exempel är tahara: att Allah tar bort svårigheter och förenklar,

Så att alla Hans tjänare ska kunna dyrka honom utan något stort besvär.

 

Hadith

Imran ibn Husain (RA) sa: ”Jag lider av hemorrojder, så jag frågade Allahs sändebud (SAWS) om råd, och han sa: Be stående, om du  inte kan be sittande, och om du inte kan be liggande”

 

Allah bestämde en förenklad salat för dem som är resande och dem som är i strid.

Islam lärde oss hur vi ska bemöta människor som är okunniga och även fräcka:

 

 En beduin kom till profetens moské och ställde sig att kissa där.

 Profetens sahaba, som var mycket arga på vad de såg, behandlade mannen illa.

Men profeten SAWS sa till sahaba ”Låt honom kissa färdigt”. Och sedan beordrade han sina sahaba att hälla vatten på det stället där mannen hade kissat.” Här ville profeten SAWS lära sina sahaba hur man ska behandla sina medmänniskor med tålamod.

 

Profeten SAWS lärde sina sahaba hur de ska göra religionen lätt för folket, och inte svår. Om profeten SAWS fick välja mellan två saker av varierande svårighetsgrad, valde han alltid den mindre svåra – så länge den inte är synd att göra så.

 

Profeten SAWS sa: ”Må Allahs förbarmande komma över dem som säljer och köper på ett rättvist sätt”.

 

Han vill att vi ska bete oss rättvist även på marknaden. Profeten uppmuntrade oss att gå med på att avskriva skulder, om låntagarna inte kan betala.

 

Allah SWT säger i sura al-baqara, aya 280:

[2:280] Och om [den skuldsatte] är i ett trängt läge, ge honom då anstånd till dess han med lätthet kan betala. Men det är bättre för er att efterskänka [skulden] – om ni visste [vilken förtjänst som ligger i detta]!

 

Den sista exemplet idag att på islams enkelhet är följande hadith:

Profeten SAWS såg ett rep som hängde från ett tak och frågade vad det var för ett rep.

 

 Han fick svaret att en person höll i det för att få stöd vid salat.

 Och profeten svarade: ”Man ber när man är pigg, och man vilar när man är trött”.

 

Budskapet i den hadithen är, att vi aldrig ska göra religionen svår för människor.

 

 Det är precis tvärtom: vi måste göra vår vackra religion enkel och lättillgänglig – enligt Koranen och profetens sunna – så att dess djupa och visa budskap når fram till folket och förändrar deras liv!

Om tiden20130329

Khutban handlar om Tiden, och hur viktigt det är för oss muslimer att ta väl hand om den.

 

Tiden är den värdefullaste gävan som Allah SWT har gett oss.

 

 Allah visar oss tidens värdefullhet i Koranen – Han svär vid tiden!

 Vi läser t ex wa al asr, wa dhuha, wa layli  o.s.v. Med detta säger Allah till oss att tiden,

 det är själva livet!

 

Tiden är livet.

 Slösa därför inte med den värdefullaste tillgången du har fått.

 Profeten SAWS sa: ”Den som sitter och inte nämner Allahs Namn (när han reser sig),

 ska få ångest ock sorg för det på Domedagen. [Abu Dawud]

 

Ibn al qayim rahimahullah sa: ”När en människa föds, börjar hennes resa tillbaka till sin herre.

 För varje dag som går, närmar vi oss vår destination.

 Resan är över när vi kommer fram till vår slutstation.

 

 När vi dör finns det ingen återvändo”.

Och profeten SAWS sa: ”Det finns två välsignelser som många förlorar på vägen.

 

 Det är hälsan och fritiden. Många utnyttjar inte sin fritid för att göra goda gärningar”.

 

Profeten SAWS berättar om domedagen i en annan hadith, med dessa ord.

” På domedagen förhör Allah SWT var och en av oss – utan tolk. När slaven ser åt höger,

 finner han sina goda handlingar.

 

 När han tittar till vänster ser han sina dåliga handlingar. När han ser rakt fram, ser han Elden.

Visa att du fruktar Elden genom att skänka en dadel” – dvs genom att ge sadaqa.

 

Allah SWT säger i sura Al-muminoon – aya 99 – ord som tolkas:

[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet.

 Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet]…

 

Men varför vill man ha extra tid när tiden har tagit slut? Svar finns i ayan efter:

…så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening].

 Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.

Allah SWT ger svar till de människor som har slösat sin tid på jorden, i sura az- zumar, aya 59. Orden tolkas:

 

[39:59] [Den som säger något sådant skall få detta svar:] ”Nej, du har fått lyssna till Mina budskap, men du avvisade dem av högmod och nu är du en av dem som förnekar sanningen.”

 

Mina kära bröder och systrar! Det här budskapet är just för dig.

 Var inte en av dem som lever bara för dunya och totalt glömmer bort akhira.

 Bli en av dem som närmar sig jannah, och inte en av dem som går mot jahanam.

 

O Allah! vi ber dig att göra oss av ahlal-jannah. Amen.

Ångest 20130215

Vi lever i en tid när man talar om begrepp som ångest som en folksjukdom. Ångest är en plåga för själen, och kan vara alltifrån ängslan och oro  till ren panik.

 

 Ångest och ångestattacker kan vara en del i de flesta psykiska sjukdomar, som till exempel depression, och kan orsakas av svåra kroppssjukdomar som cancer.

 

Frågan är ändå varför människor drabbas av oro och ångest.

 

 Det har ändå inget att göra med Akhira, utan beror på alla våra angelägenheter i Dunya. Och när vi glömmer vår Skapare och Herre – Allah SWT – det är då vi är öppna och sårbara för att drabbas av sådant som ångest.

 

Vi tror så gärna att vi är självständiga och inte behöver Allahs hjälp! Det är mottot för den tid av fitnah vi lever i: ”Du är din egen herre – du behöver ingen – ingen gud för vägledning och skydd”. Ibland försöker den moderna tidens fitnah till och med inbilla oss att vi inte behöver varandra – att vi kan klara oss utan andra människor!

 

Om du frågar sådana människor om deras bekymmer, svarar de antingen att de inte har tillräckligt med pengar, att de vill köpa ny bil, eller så är det något annat som de känner sig otillfredsställda över. VÄLDIGT sällan hör du någon säga, att hans problem beror på att han inte hann komma till masjid för salat – eller att han inte har läst Koranen på senaste tiden.

 

Hadith: Den som är nöjd med Allah, nöjd med islam som sin religion och nöjd med att profeten SAWS är Allahs sändebud, den personen känner smaken av imaans sötma.

 

 Om vi bara vill smaka imaans sötma, kommer alla bekymmer och all ångest att försvinna från våra liv. Första steget är att vara nöjd med Allah, resten planerar Allah för dig. Han skänker dig både din hälsa och försörjning.

Så för att bota vår ångest och oro…

 

  • behöver du en djup tro
  • Du behöver en stark och tät kontakt med Allah SWT
  • …och du behöver en noggrann förståelse för islam

Att ha en djup tro innebär att du tror på att Allah SWT som Skaparen av universum.

 

 Du tror att ingenting händer utan Allahs vilja och tillåtelse. Om du drabbas av en ond händelse eller om det som händer dig är gott – Allah har bestämt det i detalj för just dig!

 

Allah säger i sura al-Qamar, aya 49:

[54:49] ALLT har Vi skapat med rätta mått 

Om du älskar Allah, blir du nöjd oavsett vad som händer i ditt liv.

De prövningar som vi avskyr är bara ett test för att kolla oss.

Allah ger pröv-ningar till dem Han älskar. Profeterna är Allahs bästa slavar. Alltså är det de som prövas mest! Om vi är nöjda med Allah kommer Han att älska oss och dessutom förlåta våra synder. Med andra ord: Om du är nöjd med Allah, älskar Allah dig. Om Allah älskar dig lever du ett gott liv. Så enkelt är det.

Att ha stark kontakt innebär att du ska stå i ständig

 

 kontakt med Allah, var än du är – och särskilt när du är i salat. När profeten blev bekymrad skyndade han sig att göra salat. Profeten SAWS sa: ”När en person står för att göra salat, ser Allah den människans ansikte”.

 I Hadith Qudsi säger Allah:

”Jag har delat bönen i två delar mellan Mig och Min tjänare. När Min tjänare (reciterar Koranens första kapitel, al-Fâtihah, och) säger: ”Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre”. Säger Allah – den Upphöjde och Prisade: ”Min tjänare har prisat Mig.”

 

Och då tjänaren säger ”Den Barmhärtige, Den Nåderike” säger Allah, upphöjd och prisad: ”Min tjänare har upphöjt Mig”.

Och då tjänaren säger: ”Domedagens konung”, säger Allah, upphöjd och prisad: ”Min tjänare har förhärligat Mig”.

Och då tjänaren säger: ”Dig tillber vi, Dig anropar vi om hjälp”, då säger Allah, upphöjd och prisad, ”Detta är mellan Mig och Min tjänare, och Min tjänare skall få det som han har bett om”.

 

Allah SWT säger: Er herre säger be till Mig, så Jag kan besvara er bön.

 

Att ha noggrann förståelse betyder att vi måste veta varför Allah SWT skapade oss. Allah SWT säger i sura Adhariyat aya 56:

 

[51:56] Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. 

 

I al-Kahf, aya 7:

 

[18:7] Vi har smyckat jorden med sköna ting för att sätta människorna på prov [och för att de med sitt handlande skall visa] vilka som är de bästa ibland dem; 

Allah skapade oss alltså för att vi ska dyrka Honom, och för att sätta oss på prov – testa oss.

Allah SWT sammanfattar livet på jorden med följande aya – nummer 35 – ur sura al-Anbiya.

[21:35] Varje människa skall smaka döden; och Vi prövar er genom de frestelser [som följer] med såväl motgång som medgång. Och ni skall föras tillbaka till Oss. 

Vi ber Allah Aza wajal att leda oss på raka vägen. Ameen.

Alhamdulillah

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss. Tillbe endast Honom, sök hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Sätt ingen vid Hans sida – eller ens i Hans närhet.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Al-Hujurat är den sura uppenbarad under profetens Medina-tid som handlar mycket om Adhaab – dvs reglerna för muslimers goda beteende i olika situationer. Inlednings-vis i suran talar Allah om den omsorg och respekt vi bör visa till profeten SAWS –

t ex att aldrig överrösta eller avbryta honom. Men surans huvudbudskap är att inte fatta några beslut utan att konsultera koranen i saken – eller profetens sunna. En viktig sak Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, finns i aya 6:

 

[49:6] TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. 

 

Vad är det Allah vill lära oss här? Jo: sprid inte obekräftade rykten! Sluta upp med falsk information och nyhetsförmedling. Det är en mänsklig svaghet – att dra förhast-ade slutsatser på grundval av okunskap, bristande information och fördomar, som gör att man gärna sätter saker i fel sammanhang, gärna tror på viss typ av information, även om den är felaktig och falsk.

 

Okunniga och illvilliga ickemuslimer gör det om islam, muslimer och ummat hela tiden. Men tyvärr gör vi det också – går ut med braskande påståenden som alltför ofta visar sig inte ha någon grund – som får muslimer att agera och skaffa ännu sämre rykte åt ummat än vad det redan har. Och på så sätt hjälper vi bara våra fiender att förtala oss.

 

I den aya vi hörde talar Allah SWT – i den tid då ayan uppenbarades – direkt till mumineen, och Han varnar för att föra vidare nyheter eller rykten som som kommer från fasiq-, de opproriska, de som är olydiga mot Allah. För falska rykten skadar: de orsakar instabilitet, kan till och med leda till krig. Onda människor känner skadeglädje över förödelsen de orsakar, och som drabbar det muslimska ummat. Att sprida lögner och ogrundade rykten kan vara värre än att döda. Allah säger i Al-Maida, aya 108:

 

[5:108] … Frukta därför Gud och lyd [Hans befallningar]; Allah vägleder sannerligen inte trotsiga syndare. 

 

Allah säger vidare i samma sura, Al-Maida, aya 47:

 

 [5:47] … de som inte dömer i enlighet med vad Allah har uppenbarat är syndare som trotsar Allah

 

Faraons gränslösa fisq och arrogans var anledningen till att faraon och hans soldater drunknade under vattenmassorna efter att Allah delade havet. Allah SWT säger om faraon i sura zukhruf, aya 55:

 

[43:55] Och när deras trots hade tänt Vår vrede lät Vi Vår hämnd drabba dem och Vi dränkte dem alla

 

Kära Muslimer! Varifrån hämtar vi tydlig vägledning och instruktioner – om inte från Allahs bok Koranen? Låt oss alla avstå från att vara fasiq, så att Allah aza wajal accepterar våra goda handlingar.

O Allah! sätt inte oss bland de förlorare som trotsar dina befallningar. Ameen

 

 

Års möte

         Medlemmarna i Jönköpings islamiska församling

 

             Hälsa välkomna till årsmötet i mosken  

 

                    Söndagen den 24 februari 2013

 

                       kl. 16.00 mötet börjar 16.00  

 

                                    Inshallah 

 

          Årsmötet diskuterar och tar beslut i för mosken

 

                                                                         

                                                                                                                   Styrelsen 

Profets födelse 20130125

Bismillah Arahman Arahim.

As-salamo aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Dagens khutba handlar om vår kära profet SAWS – om hans födelse Mawlid an-Nabi.

Allah SWT säger i sura al-Ahzab, ayat 45-46:

 

Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen, och som förkunn-are av ett glatt budskap om hopp, och som varnare, och som den som på vårt uppdrag kallar människorna till Gud, och som en ledfyr för de vilsegångna.

 

Nu är det rätt tid att minnas vår kära profets födelse! Den här dagen är en stor dag som vi muslimer är stolta över. Denna välsignade dag kom med vägledning för mänskligheten och med goda nyheter. Vad annat kan man säga om den dagen då profeten SAWS föddes? Profeten kom till oss, och han hade de allra bästa karakt-ärsegenskaper.

 

O kära profet! Allah SWT skickade dig när människorna hade gått vilse, dyrk-ade avgudabilder och när vidskepelsen tillhörde deras vardag. Deras ledare tvek-ade inte heller att dra nytta av människornas okunnighet.

 

O kära profet! Allah säger om dig och ditt umma i sura Al-imran:

 

Ni utgör det bästa umma som har fått uppstå för människorna; ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt, och ni tror på Gud

O kära profet! Du är vår förebild. Du segrade över tyrannin. Du översåg med dem som hade svårt att acceptera dig.

 

O kära profet! Du förlät dem som hade slagit sönder dina tänder vid uhud- slaget. Dina sahabi begärde att du skulle förbanna dem, och du svarade att du inte har kommit för att förbanna människor utan för att kalla dem till Islam med barmhärtighet.

 

O kära profet! När du befallde dina sahabi att emigrera till habasha på grund av att det fanns en rättfärdig kung där, välkomnade kungen dig och du fick stor respekt.

Kära profet, du bekräftade människornas jämställdhet och likvärdighet, både med dina ord och handlingar. Du sa under din sista vallfärds khutba:

”O människor! Er herre är En. Er anfader er en. Araber är inte bättre än andra folk. Icke-araber är heller inte bättre än araber. En vit är inte bättre än arab, svarta är inte heller bättre än vita. Det enda som gör en av er bättre än den andra, är er taqwa”.

 

Allah SWT säger i sura al-Hudjurat, aya 13:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Kära profet! När du sa din khutba brukade du säga: ”Ni kommer inte till jannah om ni inte tror. Ni tror inte förrän ni älskar varandra.

 

Jag ska lära er något. Om ni gör det kommer ni att älska varandra: Sprid Islam mellan er!”

Du lärde oss att leva för både dunya och akhira, och att
göra goda saker för människor. Du lärde oss att vi skulle passa på och utnyttja fem saker, innan fem saker hände:

 

•                         Din ungdom innan du blir gammal

•                         Din hälsa innan du blir sjuk

•                         Din rikedom innan du blir fattig

•                         Din ledighet innan du blir upptagen                   …och…

•                         Ditt liv innan du dör 

O Allahs sändebud! Ditt sista ord var ”Ta hand om era kvinnor”.

O Allahs sändebud! Allah sände dig till alla folk enbart på grund av Sin nåd.

 

Allah SWT säger i sura al-Anbiya, aya 107:

                           Vi har sänt dig Muhammad enbart av nåd till alla folk.

Vi vittnar nu om att du framförde budskapet, gav ditt umma dina goda råd. Du gjorde slut på orättvisan, och du vägledde människor till att dyrka bara Allah. Kära profet, vi önskar att vi får vara bland dem som följer dig.

 

Waaalaikumu asslam

Ginah 20130111

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Allah säger alltså till oss, att vända oss bara till Honom, att tillbe endast Honom, söka hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Vi får inte sätta någon vid Hans sida – vi får inte heller upphöja någon till Hans närhet ens.

 

Detta är Allahs Ghira. Allah tolererar inte att vi splittrar vår uppmärksamhet på Honom till någon annan. Han kräver att ha oss för Sig Själv.

 

Det är ghira, som är ett ord helt omöjligt att översätta till ett enda ord på andra språk, för det rymmer en vid betydelse. Det är en stark känsla som omfattar både Skaparen och det Han har skapat, fast på olika sätt.

 

När människor har ghira är det ett starkt ägandebegär som kallas svartsjuka. Man vill inte dela den man älskar med någon annan. Det kan också vara den förorättade känslan av vrede hos den som får sin heder och ära kränkt. Båda dessa uttryck för ghira är starkare än människan själv, och kan göra henne aggressiv och våldsam.

 

Ägandebegär, svartsjuka, försvar av heder och ära – det är ghira hos människan, och islam erkänner denna känsla som naturlig. Profeten SAWS erkände själv att han hade en stark ghira. Den gav honom rätt att försvara sig mot kränkningar och intrång i integriteten, och den ger oss samma rätt.

 

Sa’d ibn Ubaada satt och talade med sahaba. Han sa: ‘Om jag såg en man med min hustru skulle jag hugga honom med den skarpa sidan av mitt svärd.’

Och profeten (SAWS) sa(till sina sahab): ‘Är ni förvånade över Sa’d’s ghira? Vid Allahs Namn! jag har större ghira än vad han har, och Allah har ännu större ghira.’

Hadith via Sahih Bukhari

 

Från denna hadith förstår vi att Allah är svartsjuk – fast förstås på ett annat sätt än vi människor är det. Allah ghira väcks av att vi gör Honom arg – med andra ord när vi syndar.

Allah SWT säger i sura al-araf, aya 33:

 [7:33] Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allahs sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allah det ni inte kan veta.”

 

Ulamá tog denna aya som bevis och bekräftelse på att Allah kan vara svartsjuk, dvs ha ghira – med den vidare betydelsen än den mänskliga. Att Gud har ghira innbebär att han vill ha främsta platsen i våra liv, och det förtjänar han också, med tanke på hurdan han är. Han är Rahman, Rahim, Razaq, Kareem, Wadood och har alla de andra egenskaper som vi känner hos Honom. Han accepterar helt enkelt inte att något annat kommer emellan oss och Honom.

 

Att känna svartsjuka gentemot sina närmaste är rentav en plikt. Skälet är, att vi hittar synder vart vi än vänder oss. Den här kulturen, den som kallas den väster-ländska, och levnadssätten här, är en daglig attack mot vår aqeeda, vår kära profets sunna, på Koranen och på det bästa i vår mänskliga karaktär. Kärleken till våra nära och kära håller fast och förblir stark så länge vi har stark imaan.

 

Ibn Qayim sa: när svartsjukan försvinner från hjärtat, då finns det inte längre kärlek i ditt hjärta.

Men det är Allah som förtjänar vår mest fullständiga kärlek? Det är Allah som skapade oss, som försörjer och skyddar oss. Vi kan inte så mycket som andas om det inte är för Allahs barmhärtighet. Det som vi äter och dricker är Allahs gåva. Den tanke vi tänker finns bara på grund av Allahs rahma.

 

Allah SWT säger i sura Ibrahim, Aya 34:

 

[14:34] Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!

 

Ghira är att måna om och att försvara – det är en drift att beskydda.

– Att ha ghira betyder att hjälpa och stödja dem som vandrar på rätta vägen.

– Att ha ghira betyder att uppmuntra och stödja dem som strävar för Allahs sak

– Att ha ghira betyder att vara stolt över din religion alla uttryck för den.

– Att ha ghira betyder också att engagera sig i alla muslimers angelägenheter.

– Till sist: Att ha ghira kan betyda att vi känner muslimers lidande, att vi visar empati och känner glädje för muslimers segrar och framgångar.

 

Må Allah hjälpa oss att gå i profetens och sahabas fotspår. Amin

HIJRA 20121116

Hijra

Fall ned på ditt ansikte inför Herren – din Gud – morgon och afton, och lovprisa Allah genom hela ditt sätt att leva. Ge ära BARA till Honom, som är Herre över alla världar och alla tider. Jag vittnar om att ingen gud finns förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Dagens khutba handlar om profetens hijra och den lärdom som man kan dra av den.

 

Den nation som inte känner sin egen historia, har ingen framtid. Därför Islams fiender alltid försökte ändra och förvanska Islams och muslimernas historia. Den enkla anledningen är för att mulimer ska känna sig mindrevärdes -komplex och inte gå tilbaka till profetens tid och hämta inspiration.Och så småning om bli ledande nation i världen.

 

Det finns några mämnvärda händelser i profetens historia som formade profetens personlighet. profeten SAWS far Abdullah dog innan profetn saw fäddes. Profetens mamma Fatima dog när profeten saw behöde henne mest. Profeten var bara sex år gammal. Sen hans farfar Abdulmuttalib tog profeten och uppfostrade honom .

 

Även Abdulmuttalib dog profeten blev åtta år gammal. Tillsist farbrorn Abutalib fortsatte och uppfostrade honom och ge honom skydd tills han dog. Sen dog profetens fru khadija samma år som farbrorn. Det är dessa händelser som lärde profeten SAW att sätta sin lit bara till Allah tills han lämnade det jordiska livet.

 

När profeten SAWS började sin dawah blev förföljelse, förtryck och grymheter oundvikliga. När situationen blev outhärdlig kom Jibril till profeten och sa”Allah tillåter dig att utvandra till Medina. Sov inte i din säng i natt”. Just den natten pla-nerade qureshiterna att mörda profeten och höll vakt utanför hans hus. Profeten SAWS läste ur sura Ya Sin. När vakterna sov lämnade profeten och Abubakr huset utan att bli upptäckta.

 

Qureshiterna fann senare att profeten var borta. De sökte honom överallt men utan resultat. Profeten och Abubakr gömde sig i en grotta i tre dagar tills kusten var klar, och fortsatte sedan resan till Medina. Hijran var en stor seger för islam och muslimerna, men en stor förlust för islams fiender.

 

När profeten och Abubakr kom till Medina välkomnades de av invånarna. Alla ville ha profeten SAWS som gäst. Han köpte en tomt som ägdes av en föräldralös pojke och byggde sin moské där. Därifrån spreds budskapet om islam till hela världen.

 

Och medinaborna fick lära sig islam direkt från profeten själv SAWS.

 

Vad kan vi lära oss från profetens hijra? Ju, hijra är det bästa som hände i Islams och muslimernas historia. Hijra är en storseger . men hijra också innebär stor uppoffring av våra pengar, tid och liv.

 

Kära muslimer! Vi lever i en annan tid, och vi fick inte delta i hijra. Men det finns en annan hijra som vi kan göra, den hijra som innebär att lämna synd och visa total lydnad av Allah befallningar. Hijra inbär fly från lögn och komma till sanning. Hijra betyder också fly från riya och gå stället till uppriktig ikhlas. Hijra för oss innebär att gå från mörkret och okunnighet till ljuset och kunskap.

 

Kära broder och systrar! Vem av er vill ha stor belöning som muhajir?

 

Svaret kommer från profeten SAW. ”ibada när det finns prövningar och svårigheter är som att göra hijra till mig”.

 

Profeten SAW menar i den här hadith ”forsätt med din ibadat vid dåliga tider och motgångar, då räknas for oss som om vi har gjot hijra till honom”.

 

Må Allah ger oss viljan och styrkan att vara goda muslimer lever som Islam lär.