Männen är kvinnornas föreståndare

Allah den Allsmäktige säger i Koranens sura An-Nisa, aya 34:

 

”Männen är kvinnornas föreståndare på grund av det företräde har

Allah givit somliga framför andra och för att de försörjer dem”.

 

Mannen är skyldig att stå för kvinnans beskydd och försörjning:

mat, kläder och allt hon kan tänkas behöva.

Om kvinnan själv tjänar pengar så är hon fri till att använda dem till det som hon själv vill –så länge det är halal.

Men mannens plikter slutar inte med det.

Han ska också vara rättvis, respektera kvinnans känslor,

visa henne vänlighet och omtanke, och hon ska inte behöva känna hans misstankar.

Han ska undvika allt som kan skada henne, och han ska inte missbruka sin makt över henne.

 

Allah förklarar i Al-Ahzab, aya 21, för oss att det bästa vi kan göra är att följa

Profeten Muhammeds salallahu allayihi wasalam exempel:

 

”Ni har verkligen i Allahs apostel ett utmärkt föredöme,

för den som hoppas på Allah och den sista dagen och som minns Allah mycket”.

 

Att följa profetens SAWS exempel –

vi har massor med bevis på hans beteende och kvinnosyn genom de många ahadith som berättats om honom.

I en hadith säger profeten:

 

”De troende med den mest kompletta tron är de med bäst karaktär.

Och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst”. (Imam Ahmad vol. 2, nr 250). Och i en annan:

 

”Låt ingen manlig troende hata en kvinnlig troende.

Även om han må ogilla en av hennes egenskaper, så kommer han (säkerligen) att vara nöjd med en annan”. (Muslim nr 1469)

 

En man ska trivas ihop med sin fru, och han bör muntra upp henne och se till så att hon också trivs. Profeten SAWS var en lekfull man. Hans fru Aisha RA berättade att hon en gång var på en resa med profeten SAWS medan hon fortfarande var en ung kvinna.

 

”Jag var fortfarande lätt i kroppen”, berättar Aisha RA:

”Profeten SAWS sa till sina sahaba:

Gå ni i förväg. När de hade gjort det sa han: Kom så springer vi ikapp.

Jag vann över honom den gången”.

 

”Senare var jag åter på resa med honom och han skickade sina sahaba i förväg för att kunna springa ikapp. Jag hade glömt bort den förra gången, och dessutom hade jag gått upp i vikt. Jag sa till honom: Hur kan jag tävla med dig när jag väger så mycket? Han sade: Jo, vi ska tävla! Så vi sprang ikapp, och han vann. Sedan började han skratta och sade: Där fick du för senast”. (Abu Daoud; Mishkat al-Masabih vol. 2, nr 3251)

 

Aisha RA har även berättat:
”Profeten salallahu allayihi wasalam hade ett glas mjölk som jag fick dricka först ur,

fastän jag hade menstruation. Sedan tog han glaset, satte sin mun på samma ställe där jag hade druckit och drack själv. Andra gånger tog jag en bit kött och åt av det. Han brukade då ta biten och äta från samma ställe som jag ätit”. (Zaad al-Mia’ad vol. 1, s 152)

 

I den sexuella relationen är det mycket viktigt att mannen är skicklig, om-tänksam och förstående. Han får inte tro att hans fru bara är till för hans egen tillfredsställelse. Han måste tänka på hennes känslor och behov, och försöka se till att hon uppnår fullständig njutning och tillfredsställelse.

 

Enligt profeten ska man alltså inte vara brysk eller tvinga sig fram. Han säger: ”Låt en budbärare gå mellan dem”. Vad menar han då med en budbärare? Profeten SAWS sa: ”Kyssar och älskvärt samtal”. 

(Ad-Dailamy i Musnad al-Firdauz; Takhrich al-Hadith i Ihja Ulum ad-Deen vol. 2, s 50)

 

Mannen har sina rättigheter och skyldigheter – kvinnan på samma sätt sina rättigheter och skyldigheter.

Så å andra sidan är kvinnan skyldig att besvara mannen om han vill vara med henne.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”Närhelst en man kallar sin fru till deras säng, men hon vägrar att komma och låter honom tillbringa natten arg på henne, förbannas hon av änglarna till morgonen”. (Muslim vol. 3, nr 181)

 

Syftet med denna hadith är att hindra kvinnan från att neka sexuellt umgänge med sin man, om hon inte har en bra orsak. Det gör mannen frustrerad och deprimerad och kan då vara en av orsakerna till att han är otrogen. Är kvinnan däremot sjuk eller har någon god orsak till att inte älska med sin man förväntas han visa förståelse.

 

 

I islam har kvinnan ansvar för hushållet och för familjens välfärd, och hennes man har i sin tur ansvar för henne. Hon får gärna dela med sig av sina åsikter och ge råd gällande vad som helst, men hon ska lyda mannen även när hans beslut går emot hennes vilja, dock bara så länge det inte går utanför islams gränser. Hon ska alltså lyda honom i det som är halal.

 

Kvinnan ska först och främst sträva efter en trivsam atmosfär i hemmet där hon och hennes make kan leva tillsammans i lycka och harmoni. Kvinnan måste vara trogen och hängiven sin make. Hennes lojalitet gäller i första hand honom, också före hennes släktingar.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”Om en kvinna ber de fem bönerna, fastar Ramadan, bevarar sina privata kroppsdelar (från det som är förbjudet) och lyder sin make, ska hon träda in i paradiset från vilken dörr hon vill”. (Musnad Imam Ahmad; Sahih al-Tagreeb al-Albaani vol. 3, s 73)

 

Kvinnan ska sköta om sig och alltid vara charmig och attraktiv för sin make. Det gör att han känner sig bra varje gång han ser henne. Hon ska undvika sådant som hennes make ogillar och hålla sig borta från saker som kan leda till misstankar. Hon får inte heller släppa in främmande män i hemmet utan makens tillåtelse.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne kommer att vara bland paradisets folk”. (Tirmizi; Riaydh-us-Saleheen nr 286)

En kvinna ska iaktta sin man för att hålla reda på vad som gör honom nöjd. Hon bör känna hans humör och hans behov.

 

”Den bästa rikedomen en man kan ha, är en rättskaffens kvinna”, sa profeten. Och: ”Världen är en underhållning, och den bästa underhållningen är en rättskaffens fru”. (Muslim, Riadh-us-Saleheen nr 280)

 

En kvinna sade till Profeten salallahu allayihi wasalam:

”Jag är ogift och vill gifta mig, men jag behöver veta vilka rättigheter mannen har över sin fru”.

Profeten salallahu allayihi wasalam svarade:

”Det är mannens rättighet över sin fru att hon aldrig ska vägra att komma till honom då han vill älska med henne.

Det är hans rätt att hon inte ger bort något från hushållet utan hans tillåtelse. Om hon gör det så får hon stå för konsekvenserna och han får belöning (för gåvan).

Det är hans rätt att hon inte gör frivillig fasta utan hans tillåtelse. Om hon gör det kommer hon bara att lida av hunger och törst utan att få någon belöning.

Och om hon går ut ur huset utan hans tillåtelse, kommer änglarna att förbanna henne till dess att hon återvänder, såvida hon inte ångrar sig”. 

(Abu Daoud; Fiqh as-Sunna vol. 2, s 181)

 

Men kvinnan har rätt att ta sig ut om hon har behov av det. Det står klart genom hadith:

”Då Sawda, profetens SAWS fru en gång var ute och en sahaba såg henne sa han: Vi känner lätt igen dig – han kritiserade henna alltså för att ha gått ut.

Hon återvände hem till profeten SAWS och sa: O profet! jag var ute i ärenden utanför hemmet, och hon berättade vad sahaban hade sagt. Hon sade:

I samma ögonblick kom en uppenbarelse från Allah via budbäraren Jibril. och efteråt sa profeten SAWS: Han (Allah) har tillåtit er (kvinnor) att gå ut för era ändamål”. (Muslim nr 2170)

När vi hamna i graven

När vi hamnar i graven, ska vi mötas där av fyra frågor.

Alla får de frågorna: troende som icke troende, kvinnor som män, fattiga som rika ,

den som dör ung och den som dör gammal.

Alla ska få de frågorna när man har blivit begraven och alla har gått från gravplatsen –

när man är lämnad ensam i mörkret och tystnaden.

 

Då kommer två änglar, som sätter den döde upp, och ställer de fyra frågorna:

 

Den första frågan är: ”Vem är din Herre?”

Den andra frågan är: ”Vad är din religion?”

Den tredje frågan är: ”Vem är din profet?”

Och den fjärde frågan är ”  ”Hur fick du reda på detta. Varifrån hämtade du din kunskap?”

 

Den som i den stunden kan svara tydligt på frågorna är i den stunden den lyckligaste människan. 

Om någon har varit troende och förrättat sina böner,

hjälpt de fattiga och gjort sina plikter på rätt sätt samt behärskat sina lustar,

kommer den personen att besvara detta genom att säga: ”Min Herre är Allah”.

 

”Min religion är den sista och slutliga religionen som alla profeter har kommit med – det är islam.

 

”Min profet heter Muhammad SAWS”.

 

”Detta har jag fått veta genom profeten Muhammad SAWS,

och det är han som har väglett oss till Allah. Jag läste Allahs bok, Koranen och trodde på den.

 

Så kommer den lyckliges svar att låta. Och sedan kommer ett rop från himmelen,

och Allah kommer att säga ”Min tjänare har sagt sanningen.

och ge Allah för denna person sex stycken belöningar”.

 

ge honom en matta,

ge honom kläder,

öppna för honom ett fönster så det kommer in en väldoft, och låt honom genom det öppna fönstret få syn på sin familj.

Låt honom höra den goda nyheten att han släpps in i Jannah

Utvidga hans grav så den inte längre känns trång,

och låt hans grav fyllas med ljus.

 

Kära muslimer,

 

Allah SWT bekräftar för oss att vi klarar oss galant om vi följer Hans bok.

Allah säger i sura Al-Baqara, aya 38:

 

Vägledning ska helt visst komma er till del,

och de som följer Min vägledning ska inte känna fruktan, och ingen sorg ska tynga dem. 

 

Profeten SAWS sa förutom detta, att om den avlidne är  en icke-muslim eller en hycklare,

kan han komma att säga till änglarna: ”Jag vet inte [vem Muhammed är],

men jag brukade säga vad folk sa!”

 

Då kommer det att sägas till honom,

”Du visste inte och inte heller tog du emot vägledningen (genom att recitera Koranen)”.

Sedan kommer han att bli slagen mellan ögonen med en hammare,

och han kommer att skrika av gråt, och skriket kommer att höras av alla –

utom av människor och djinn.

 

Kära bröder och systrar!

 

Den som läser Koranen ordentligt, och siktar mot en djupare förståelse,

kommer aldrig gå vilse. Men den som hämtar sin religion från andra människor,

och inte från Koranen och profetens sunnah, kommer oundvikligen att gå vilse.

 

Allah SWT säger i sura Al-Hajj, aya 3-4:

  

[22:3] (Men) det finns människor som utan kunskap

vill tvista om Gud och sluter sig till varje upprorisk demon, 

 

[22:4] [fastän] det är skrivet att om någon tar Djävulen

[eller en av hans anhang] till vän ska denne leda honom vilse och

[till sist] driva honom ned i helvetets eld! 

 

Kära muslimer!

den som försummar att använda sin hjärna för att lära sig mer om islam,

och den som åsidosätter Koranen och profetens sunnah,

den kommer hjälplöst att gå vilse.

ÖPPET HUS

                                Jönköpings islamiska församlingar i samarbete

 

 

                                                        ÖPPET HUS

                               Välkommen till moskén i Kärrhöksgården

                      (Kärrhöksgatan 78 – den sydligaste kvartersgården på Råslätt)

 

 

                                                 lördagen den 1 juni

            Kom och ät en bit mat med oss! Ställ dina frågor om islam och diskutera!

                     Hur arbetar vi tillsammans för ett samhälle där alla får plats?

           Vad gör vi för att slippa problem som dem nyligen i Stockholms förorter?

 

 

                      Särskild gäst:Riksdagsman Mehmet Kaplan

                                           Dessutom inbjudna lokalpolitiker.

                                  Men framför allt: vanligt folk träffas och umgås!

 

 

Hålltider:

12:00: Imam Mohsen Omeirat hälsar välkommen

c:a 13:00: middagsbön

13:30: Bosnien – en islamisk kultur i Europa!

14:00: Vallfärden – hur går den till?

14:30: kvinnorna i islam – ställ dina frågor till dem själva!

 

Vi bjuder på mat, fika, samtal och visningar hela tiden

Jönköpings islamiska församlingar i samarbete med

 

Ibn Rushd Studieförbund   &  NBV Studieförbund

Äktenskapet

Äktenskapet mellan man och kvinna har en central plats i islams

 lära – och om äktenskapet handlar denna fredags khutba.

 

Äktenskapet skänker lugn och trygghet till hela samhället.

Äktenskapet skyddar Ummat från äktenskapsbrott och annan osedlighet och otukt,

samtidigt som det ger rätt miljö för att uppfostra en ny generation av goda muslimer inshaAllah.

 

Allah SWT rekommenderar oss i många av Koranens suror att gifta oss och bilda familj.

 I sura Ar-rum, aya 21, säger Allah SWT:[30:21]

 

Och till Hans mirakler hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art,

så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

 

Vad Allah SWT säger till oss i den här ayan,

är att giftermålet är till för att två människor av olika kön ska kunna finna lycka och ro tillsammans.

Äktenskapet bjuder människorna på kärlek och ömhet (rahma).

Målet är att paret ska få ett gott, harmoniskt liv

.

Därför gjorde Allah giftermålet till sunna för alla profeter. 

 

Allah SWT säger i sura Ar-R’ad, aya 38:(13:38]

 

Vi har sänt [Våra] sändebud före dig, och Vi gav dem hustrur och barn,

men ingen av dem har fått utföra några tecken eller mirakel utom med Guds tillåtelse.

 

Profeten SAWS sa: Äktenskapet är en del av min sunna; den som avviker från min väg är inte en av oss.

Allah SWT garanterar försörjning till sina tjänare – av vad de behöver – när de gifter sig. Allah säger i sura An-Nur, aya 32:[24:32]

(OCH) VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap.

Är de [som ert val faller på] fattiga, ska Gud i Sin godhet sörja för deras [behov];

Gud når överallt, vet allt.

 

Och hör sedan profetens SAWS tips om hur vi undviker att välja fel när vi gifter oss.

 

Abu Huraira RA berättade att profeten sa:

 ”En man kan gifta sig med en kvinna av fyra olika anledningar: antingen för…

  • hennes rikedom – eller för
  • hennes familjs status – för
  • hennes skönhet – eller för
  • hennes religion ”
  • Så vad råder oss profeten?

Jo, han säger: ”Du ska gifta dig med den religiösa kvinnan – annars kommer du att vara en av förlorarna”.

 

Profeten SAWS uppmuntrade vidare muslimska ungdomar att inte vänta för länge med giftermålet –

att de skulle gifta sig så fort de hade råd med det.

Profeten Muhammad SAWS betonade vikten av äktenskapet i människors liv när han talade till dem. Han sa:

 

”Unga män! de av er som har råd att gifta sig ska göra det,

för det hjälper er att sänka blicken och att bevara er kyskhet, alltså anständighet och sedlighet”.

 

Som vi lär oss från de två ovanstående ahadith hjälper äktenskapet oss att sänka vår blick – att bevara vår sedlighet.

 

Profeten SAWS sa i en annan hadith:

”Den som kan garantera mig anständighet för det han har mellan benen – dvs för sina privata kroppsdelar,

och anständighet för vad som är mellan käkarna – dvs tungan och talet – den ska jag garantera Paradiset”.

 

Profeten Muhammad SAWS gjorde klart för sina sahaba – och för oss som följer honom idag –

att om vi gifter oss och skaffar flera barn – då ska han vara stolt över oss på Domedagen.

 

Troende muslimer!

Äktenskapet för med sig mycket gott, förutom att det ju faktiskt är proftens sunna.

Äktenskapet skyddar oss från att göra haraam.

 

Det skapar kärlek mellan kvinna och man.

Det skapar bra förutsättningar för att uppfostra barn.

Det skyddar familjen och därmed även hela samhället

Hur vi ska bemöta och behandla andra människor,

Vår religion islam är särskilt klar på en punkt:

Hur vi ska bemöta och behandla andra människor, och hur vi ska bete oss i alla sorters relationer:

i familjen, gentemot grannar och vänner, men också mot kollegor, myndigheter och till och med gentemot andra stater!

 

Allt detta är reglerat och bestämt i detalj. Hör vad Allah SWT säger i sura Al-Hujurat,

aya 10, som i tolkning lyder: [49:10]

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud – kanske skall ni erfara barmhärtighet.

 

Anas berättade att profeten (Herrens frid och välsignelser över honom) sa: ”Ingen av er tror på riktigt förrän han vill att hans bror ska få det han själv vill ha. Avundas inte varandra! Luras inte med priser på varor för varandra! Hata inte varandra, vänd er inte från varandra, underskred inte varandra (ingen aning om vad detta ska betyda – rätta den som vill!) , utan var Allahs tjänare. ”[Sahih al-Bukhari och Sahîh Muslim].

 

Våra relationer med omgivningen är viktig för vår imaan. Och Allah SWT säger i sura Al-Ahzab,

 aya 2: 33:2]

Och följ det som uppenbaras för dig av din Herre! Gud har full kännedom om vad ni gör.

 

Kära bröder och systrar!

 

En sak som väcker Allahs vrede, är att vi skadar andra muslimer – antingen fysiskt eller med ord:

genom att förlöjliga eller förolämpa dem

 

Profeten SAWS sa när han stod i mimbar: ”O ni som tror bara med munnen och inte har någon djup tro,

skada inte muslimer, gör inte narr av dem, rota inte i deras aura (dvs deras hemligheter och svagheter).

Profeten SAWS fortsatte och sa: ”Den som avslöjar sin bror, den kommer Allah att avslöja.

 

Islam förbjuder oss att skada känslorna hos andra människor.

Om tre personer är på samma ställe, får inte två av dem viska med varandra och stänga den tredje ute från samtalet. 

På samma sätt får man inte t ex vid ett möte börja tala ett språk som som inte alla vid mötet förstår.

Den person som hamnar utanför samtalet kan känna sig illa behandlad eller ensam.

 

Profeten SAWS sa i en annan hadith: ”Man får aldrig förbanna en annan muslim;

det är som att döda henne eller honom.

En annan sak som Islam förbjuder är att sprida skvaller och rykten – illasinnat förtal.

Sådana handlingar skada familjen, hela släkten och kan till och med skada en hel nation.

 

 

Profeten SAWS varnar oss från att sprida rykten i en hadith,

där profeten SAWS sa:

”En person som går med lögnaktigt skvaller om människor för att skada dem,

får inte gå in i paradiset”. Och Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, aya 6: 49:6]

 

TROENDE!

Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut

 [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.

 

Kära muslimer,

Islam varnar oss kraftigt för att begå de stora synderna att vittna falskt och att tala falskt.

Att ta andras pengar och ägodelar på otillåtet sätt är haraam.

Vi måste se till att betala tillbaka våra skulder enligt överenskommelser och i god tid.

Bagatellisera inte detta, även om det rör sig om små summor.

Profeten SAWS sa:” Lite pengar kan föra dig till jahanem”.

 

Bröder och systrar,

Islams moraliska principer har sina källor i Allahs bok Koranen och i profetens sunnah.

Ingen av oss ska bli den som kommer med hasanat stor som ett berg,

och sedan förlora den till dem som vi behandlade illa här i dunya,

 

Hadith;

Abu Hurayra (måtte Allah vara nöjd med honom) berättade

Att Allahs profet SAWS en gång frågade sina följeslagare:

”Vet ni vem som är fattig?”

Följeslagarna svarade att den fattige är en person som inte har några pengar eller ägodelar.

 

Profeten sa: ”Den fattige i mitt ummah är den som på Domedagen kommer med många salat,

Mycket sawm och stor zakat uppskrivna,

 

Men som också har skymfat någon, anklagat någon för äktenskapsbrott,

tillskansat sig någon annans tillhörigheter, dödat eller slagit någon.

 

Alla förtryckta och missgynnade människor kommer att få en del av belöningen

för de goda gärningar angriparens har gjort.

Om hans hasanat ändå inte skulle täcka upp för aggressionen,

kommer de sårades synder och brister att överföras från dem till honom,

och han kommer att kastas i Elden.

Känner du vägen till Jannah?

Känner du vägen till Jannah?

 

 Vet du hur den vägen ser ut, min bror?

 

 Har du vandrat på den vägen, syster?

 

Om svaret är ja: Hur långt har du hunnit på vägen till Jannah?

 

 Hur långt kom du hittills?

 

Allah skapade dig för att du ska fråga om al-Jannah – fråga dig fram till vägen dit.

 

Allah SWT säger i sura al-Mulk 67:2]

 

Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov, [och låta er visa]

vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige,

 Den som ständigt förlåter.

 

Kära bror, bästa syster – ditt livs resa slutar antingen i Jannah – eller i elden. Men

vägen till jannah är rak, även om ingen har sagt att den är enkel.

 

Allah SWT säger sura Al- anam aya 153:

[Gud säger:] ”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inga

andra [vägar]; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad

 

Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.

 

Profeten SAWS sa: Paradiset är omgivet av hinder, men helvetet är omgivet av

frestelser”. Vägen till Jannah är lång, besvärlig och krävande, medan vägen till

jahannam är kort och lätt. Allah SWTsäger i sura hijr aya 99:

[15:99] (och) dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

 

Fyra saker kan sägas kännetecknar vägen till Jannah:

 

Den första är tawheed.

 

Profeten SAWS sa: ”Den som säger att det inte finns

någon gud utom Allah får gå in i Paradiset, även om han begår äktenskapsbrott

och även om han stjäl (dvs. även om han begår riktigt stora synder).”

 

Tawheed har villkor. Kravet är att man vet att Allah är Skaparen, Upprätthållaren

, den Rättvise, den Barmhärtige, alla gåvors Givare och så vidare.

 Vi måste ha tydlig_och_säker_kunskap om Vem Allah är.

 

Var förvissad om att det är Allah som gav dig din Islam och som sedan vägleder

dig. Allah SWT säger i sura Al-A’araf aya 188

[7:188] Säg: ”Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja

ett ont [som hotar mig] – ingenting [händer mig] utom det som Gud vill…

 

Den här aya säger att profeten – som Allah talar till – att han inte har någon

makt utom den som Allah har gett honom och bestämt för honom.

 

Hur är det möjligt att andra skulle kunna hjälpa dig eller mig?

En andra sak som kännetecknar vägen till Jannah är att man följer profetens

sunnah.

 

Abubakr RA sa till Umar RA: ”Gå din livsväg i profetens fotspår.

 Då blir du räddad. Med andra ord: om vi vill bli räddade måste vi följa profeten

Alayhi asalate wa salam, khulafau – rashidoon, Sahra, och profetens hustrur.

 

Det tredje villkoret är att vi återvänder till Allah och träder fram inför Honom

med ånger.

 

Detta är at-tawbah. Islam lär oss att vi bara är människor – med

människors svagheter och brister – och vi har förmågan att synda. Profeten

SAWS sa: ”

 

Alla människor syndar”. Om människor inte hade syndat, skulle de

har blivit högmodiga, och därför utsatts för

ännu större prövningar.

 Profeten SAWS sa enligt en annan hadith: ”Gör tawbah – be Allah om förlåtelse, och

vänd er till Honom med ånger. Jag själv gör tawbah ett hundra gångar om

dagen.”

 

Det fjärde som leder oss till Jannah har med de tre första att göra: Det är

thabaat

– att vara ståndaktig; hålla fast vid de vägar till Jannah som är nämnda här.

Troende! Är du en vinnare eller en förlorare?

 

 Har du sett hur vägen till Jannah

ser ut? Fast den verkar så svår för många, är den tydlig, klar, enkel och bekväm,

men bara om vi har ren och uppriktig

tawheed. Ingenting får dyrkas förutom Allah.

 

 Vi får hjälp att göra det genom profetens SAWS sunnah. Den ska vi följa,

älska och tillämpa.

Och vi måste följa sunnah, även om det gör andra människor aggressiva. Även

om de hånar oss, försöker få oss på andra vägar – sina egna vägar. För många av

dem som inte förstår islam – eller inte

vill förstå islam – är en muslim dom gillar

en som inte följer islam så noga, d v s en som struntar i sunnah. Men låt dem

vara arga.

 

Vi har något som de inte har: vi har sunnah. Vi har tawheed, vi förlitar oss på Allahs löften – vi har

tawaqqul.

 

Vi har at-tawbah som ger oss Förlåtelsen.

 

Förutsättningen för att komma i jannah är uppriktig tawbah.

Allah SW säger i sura An-nur aya 31:

[3:102]Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder];

kanske skall det gå er väl i händer!

 

Och vi ber om att stå fast – även i en svår tid. Vi ber om thabaat.

 

Oh Allah, ge oss skydd för våra familjer –ge oss barn som är salih och som gör dua för oss. Amin.

Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

 

 Hjärtat är centrum för alla människans organ.

 

 Hjärtat är en befälhavare som styr och bestämmer över sina soldater, de andra organen.

 

 Profeten SAWS sa: ”Det finns en bit kött i er kropp; om den är frisk är hela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Den köttbiten är hjärtat”. (Bukhari, Muslim)

 

Det är därför, muslimer, som hjärtat är platsen för prövningar. Varje gång en människa gör en synd, är det bildligt (—) som om det blev en svart prick i hjärtat. Till slut är hjärtat enligt samma bild svart och hjärtat blir som ett dött skal; man känner inte längre ens något när man gör nya synder.

 

Ibn al qayim al jawzi sa: ”Shaitan lyckas ta sig in i människor på grund av fyra svagheter hos individen”:

 

– Det är en oförmåga att hålla hjärtat uppmärksamt

– Det är människans benägenhet/tendens att glömma

– Det är ren okunnighet – och…

– Det är brist på kunskap om Religionen

 

En person frågade Hassan Al Basri om shaitan nånsin sover. Hassan al Basri svarade ”om shaitan skulle ha sovit  skulle vi alla ha fått ha det lugnt”.

 

Shaitan använder olika metoder för att vilseleda människor:

 

– Det är shirk , kufr och fiendskap till Allah och profeten SAWS

– Det är bidaa. Den lurar oss bort från Allah väg för att begå synder.

dessa båda skadar också religionen

– Högfärdighet av olika slag är den tredje sorts trick som shaitan lurar oss med

– Att bagatellisera/förringa små synder förstör oss effektivt

– Att försköna gärningar som egentligen är onda är shaitans trick. Han vill visa våra synder i ett fördelaktigt/förlåtande ljus. Allah SW säger i sura hijr, aya 39:

 

[15:39] [Iblees] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd,

 

– En sjätte av shaitans metoder är att ge en del synder vackra namn. (Zina – )

– Shaitan vilseleder också människor genom att utnyttja deras svagheter för frestelser.

– och en åttonde metod är att ta ifrån människor det som är gott och sant.

 

 

 

Allah SWT säger i detta välkända korancitat – sura al Aaraf, aya 16-17:

 

[7:16] [Iblees] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg,

 

[7:17] och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”

 

Må Allah skydda oss och våra familjer – ge oss barn som är salih – och hålla oss alla på den rätta vägen genom detta liv…ameen.

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i i

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i islam.

Allah SWT skapade oss och är med oss på vår färd genom livet. Allah sörjer för alla våra behov.

Han vägleder oss också i hur vi ska bete oss med våra sociala åtaganden, hur vi ska uppföra oss med en god moral.

Allah SWT har sagt till oss, att våra gärningar ska präglas av godhet (ihsan), och det gäller i högsta grad hur vi ska ta hand om våra föräldrar.

 

Kära muslimer, frukta Allah och lyd honom! Kom ihåg att föräldrar har rättig-heter gentemot sina barn. Islam betonar för oss allra mest plikten att älska våra föräldrar: att respektera dem, ta hand om dem, visa ödmjukhet och barmhärtig-het gentemot föräldrarna.

 

Föräldrarna är ju själva skälet till att vi kom till denna jord. Därför befaller Allah oss att ta hand om dem. Allah SWT säger i sura al-anam, aya 151:

 

[6:151] Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar;…

 

Allah säger vidare i sura an-sia, aya 36:

 

[4:36] TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar …

 

Kära muslimer, lyssna på Allahs ord i sura Al-Isra, som innehåller de flesta reglerna för gott uppförande – adhaab – för hur våra föräldrar ska behandlas:

 

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

 [17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

 

Med de här orden vill Allah att säga, att vi alltid ska ta hand om våra föräldrar –  de må vara rika eller fattiga, starka eller svaga, friska eller sjuka – det har ingen betydelse! Allah SWT gjorde det till en plikt för oss att ta hand om föräldrarna, den plikten gällde också de andra samfunden som kom förre oss.

 

T.ex läser vi i sura Nooh, aya 28, om hur profeten Nooh gjorde dua för sina föräldrar. Koranen återger Noohs ord:

 

 [71:28] Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!”

 

Allah SWT beskriver profeten Yahya (AS) som en Gudfruktig och plikttrogen man mot sina föräldrar. I sura Maryam, aya 14, säger Allah, att Yahiha…:

 

19:14] …var en god [son] tillgiven sina föräldrar och [han] visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

 

Allah talar också om profeten Isa (AS) i sura Maryem, om hur han tog hand om sin Mor:

 

[19:32] … att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

 

Hadith:

Abdullah bin Amr berättade att en person kom till profeten (SAWS) och frågade  om han kunde kan vara med och strida Jihad. Men profeten (SAWS) frågade mannen ”Lever dina föräldrar? Mannen svarade att de gjorde det. Och profeten (SAWS) sa då: ”gör Jihad hos dem”. Han menade ”Ta hand om dina föräldrar! –de är din Jihad”.

 

Aisha (RA) berättade att en ung man kom till profeten (SAWS) i sällskap med en gammal man. Profeten (SAWS) frågade den unga mannen ”Vem är han som är med dig?”. Mannen svarade att den gamla mannen var hans far. Då sa profeten (SAWS): gå aldrig framför honom, sitt inte framför honom, och kalla honom aldrig vid hans namn.

 

Vi ska alltså säga far och mor, pappa och mamma, tiull våra föräldrar – inte deras förnamn.

vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden

I dagens khutba blir vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden är okomplic-erad och ska kunna begripas av alla,

 trots att den innehåller den största skönhet, de djupaste tankar och den eviga visdomen.

 

 Det finns många många exempel på hur dessa skatter av tänkande och tro kommer till hela folket, genom Koran och inte minst också genom Ahadith, där vi genom lätt begripliga berättelser ibland får ana de stora djupen i det islamiska tänkandet.

 

Islam är också den religion som Allah SWT valde för allt folket och för hela mänsk-ligheten.

Och Allah accepterar ingenting mindre än islam från oss – underkastelsen under Hans Vilja och Hans Ord.

 

 Allahs ord i sura Al imran aya 19 tolkas till svenska:

          [3:19] För Gud är [den sanna] religionen islam;

 

Islam är religionen som alla profeter – från Adam AS till vår kära profet – har följt. Allah SWT valde ut profeten SAWS och hans umma att följa Islam, intill dess att domedagen kommer.

 

 Allah SWTs Ord i sura Al-haj, aya 77-78, tolkas:

[22:77] TROENDE! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott – kanske skall det gå er väl i händer!

 

[22:78] Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom.

 Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams.

 

 Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”dem som har underkastat sig Guds vilja”. Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna.

 

 Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!

  

Vad Allah SWT säger till dig och mig och alla andra, är att vi måste praktisera islam – var och en efter sin förmåga och utan att skilja på människor efter klass, etnicitet, kön, rikedom, utbildning eller något som helst annat som vi går och bär på som egenskaper här i Dunya.

Ett exempel på hur lätt Islam är, det är att man inte kan tvinga andra att acceptera Islam.

 

 Allah säger:

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd..

 

Ett annat exempel är tahara: att Allah tar bort svårigheter och förenklar,

Så att alla Hans tjänare ska kunna dyrka honom utan något stort besvär.

 

Hadith

Imran ibn Husain (RA) sa: ”Jag lider av hemorrojder, så jag frågade Allahs sändebud (SAWS) om råd, och han sa: Be stående, om du  inte kan be sittande, och om du inte kan be liggande”

 

Allah bestämde en förenklad salat för dem som är resande och dem som är i strid.

Islam lärde oss hur vi ska bemöta människor som är okunniga och även fräcka:

 

 En beduin kom till profetens moské och ställde sig att kissa där.

 Profetens sahaba, som var mycket arga på vad de såg, behandlade mannen illa.

Men profeten SAWS sa till sahaba ”Låt honom kissa färdigt”. Och sedan beordrade han sina sahaba att hälla vatten på det stället där mannen hade kissat.” Här ville profeten SAWS lära sina sahaba hur man ska behandla sina medmänniskor med tålamod.

 

Profeten SAWS lärde sina sahaba hur de ska göra religionen lätt för folket, och inte svår. Om profeten SAWS fick välja mellan två saker av varierande svårighetsgrad, valde han alltid den mindre svåra – så länge den inte är synd att göra så.

 

Profeten SAWS sa: ”Må Allahs förbarmande komma över dem som säljer och köper på ett rättvist sätt”.

 

Han vill att vi ska bete oss rättvist även på marknaden. Profeten uppmuntrade oss att gå med på att avskriva skulder, om låntagarna inte kan betala.

 

Allah SWT säger i sura al-baqara, aya 280:

[2:280] Och om [den skuldsatte] är i ett trängt läge, ge honom då anstånd till dess han med lätthet kan betala. Men det är bättre för er att efterskänka [skulden] – om ni visste [vilken förtjänst som ligger i detta]!

 

Den sista exemplet idag att på islams enkelhet är följande hadith:

Profeten SAWS såg ett rep som hängde från ett tak och frågade vad det var för ett rep.

 

 Han fick svaret att en person höll i det för att få stöd vid salat.

 Och profeten svarade: ”Man ber när man är pigg, och man vilar när man är trött”.

 

Budskapet i den hadithen är, att vi aldrig ska göra religionen svår för människor.

 

 Det är precis tvärtom: vi måste göra vår vackra religion enkel och lättillgänglig – enligt Koranen och profetens sunna – så att dess djupa och visa budskap når fram till folket och förändrar deras liv!

Om tiden20130329

Khutban handlar om Tiden, och hur viktigt det är för oss muslimer att ta väl hand om den.

 

Tiden är den värdefullaste gävan som Allah SWT har gett oss.

 

 Allah visar oss tidens värdefullhet i Koranen – Han svär vid tiden!

 Vi läser t ex wa al asr, wa dhuha, wa layli  o.s.v. Med detta säger Allah till oss att tiden,

 det är själva livet!

 

Tiden är livet.

 Slösa därför inte med den värdefullaste tillgången du har fått.

 Profeten SAWS sa: ”Den som sitter och inte nämner Allahs Namn (när han reser sig),

 ska få ångest ock sorg för det på Domedagen. [Abu Dawud]

 

Ibn al qayim rahimahullah sa: ”När en människa föds, börjar hennes resa tillbaka till sin herre.

 För varje dag som går, närmar vi oss vår destination.

 Resan är över när vi kommer fram till vår slutstation.

 

 När vi dör finns det ingen återvändo”.

Och profeten SAWS sa: ”Det finns två välsignelser som många förlorar på vägen.

 

 Det är hälsan och fritiden. Många utnyttjar inte sin fritid för att göra goda gärningar”.

 

Profeten SAWS berättar om domedagen i en annan hadith, med dessa ord.

” På domedagen förhör Allah SWT var och en av oss – utan tolk. När slaven ser åt höger,

 finner han sina goda handlingar.

 

 När han tittar till vänster ser han sina dåliga handlingar. När han ser rakt fram, ser han Elden.

Visa att du fruktar Elden genom att skänka en dadel” – dvs genom att ge sadaqa.

 

Allah SWT säger i sura Al-muminoon – aya 99 – ord som tolkas:

[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet.

 Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet]…

 

Men varför vill man ha extra tid när tiden har tagit slut? Svar finns i ayan efter:

…så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening].

 Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.

Allah SWT ger svar till de människor som har slösat sin tid på jorden, i sura az- zumar, aya 59. Orden tolkas:

 

[39:59] [Den som säger något sådant skall få detta svar:] ”Nej, du har fått lyssna till Mina budskap, men du avvisade dem av högmod och nu är du en av dem som förnekar sanningen.”

 

Mina kära bröder och systrar! Det här budskapet är just för dig.

 Var inte en av dem som lever bara för dunya och totalt glömmer bort akhira.

 Bli en av dem som närmar sig jannah, och inte en av dem som går mot jahanam.

 

O Allah! vi ber dig att göra oss av ahlal-jannah. Amen.