När vi hamna i graven

När vi hamnar i graven, ska vi mötas där av fyra frågor.

Alla får de frågorna: troende som icke troende, kvinnor som män, fattiga som rika ,

den som dör ung och den som dör gammal.

Alla ska få de frågorna när man har blivit begraven och alla har gått från gravplatsen –

när man är lämnad ensam i mörkret och tystnaden.

 

Då kommer två änglar, som sätter den döde upp, och ställer de fyra frågorna:

 

Den första frågan är: ”Vem är din Herre?”

Den andra frågan är: ”Vad är din religion?”

Den tredje frågan är: ”Vem är din profet?”

Och den fjärde frågan är ”  ”Hur fick du reda på detta. Varifrån hämtade du din kunskap?”

 

Den som i den stunden kan svara tydligt på frågorna är i den stunden den lyckligaste människan. 

Om någon har varit troende och förrättat sina böner,

hjälpt de fattiga och gjort sina plikter på rätt sätt samt behärskat sina lustar,

kommer den personen att besvara detta genom att säga: ”Min Herre är Allah”.

 

”Min religion är den sista och slutliga religionen som alla profeter har kommit med – det är islam.

 

”Min profet heter Muhammad SAWS”.

 

”Detta har jag fått veta genom profeten Muhammad SAWS,

och det är han som har väglett oss till Allah. Jag läste Allahs bok, Koranen och trodde på den.

 

Så kommer den lyckliges svar att låta. Och sedan kommer ett rop från himmelen,

och Allah kommer att säga ”Min tjänare har sagt sanningen.

och ge Allah för denna person sex stycken belöningar”.

 

ge honom en matta,

ge honom kläder,

öppna för honom ett fönster så det kommer in en väldoft, och låt honom genom det öppna fönstret få syn på sin familj.

Låt honom höra den goda nyheten att han släpps in i Jannah

Utvidga hans grav så den inte längre känns trång,

och låt hans grav fyllas med ljus.

 

Kära muslimer,

 

Allah SWT bekräftar för oss att vi klarar oss galant om vi följer Hans bok.

Allah säger i sura Al-Baqara, aya 38:

 

Vägledning ska helt visst komma er till del,

och de som följer Min vägledning ska inte känna fruktan, och ingen sorg ska tynga dem. 

 

Profeten SAWS sa förutom detta, att om den avlidne är  en icke-muslim eller en hycklare,

kan han komma att säga till änglarna: ”Jag vet inte [vem Muhammed är],

men jag brukade säga vad folk sa!”

 

Då kommer det att sägas till honom,

”Du visste inte och inte heller tog du emot vägledningen (genom att recitera Koranen)”.

Sedan kommer han att bli slagen mellan ögonen med en hammare,

och han kommer att skrika av gråt, och skriket kommer att höras av alla –

utom av människor och djinn.

 

Kära bröder och systrar!

 

Den som läser Koranen ordentligt, och siktar mot en djupare förståelse,

kommer aldrig gå vilse. Men den som hämtar sin religion från andra människor,

och inte från Koranen och profetens sunnah, kommer oundvikligen att gå vilse.

 

Allah SWT säger i sura Al-Hajj, aya 3-4:

  

[22:3] (Men) det finns människor som utan kunskap

vill tvista om Gud och sluter sig till varje upprorisk demon, 

 

[22:4] [fastän] det är skrivet att om någon tar Djävulen

[eller en av hans anhang] till vän ska denne leda honom vilse och

[till sist] driva honom ned i helvetets eld! 

 

Kära muslimer!

den som försummar att använda sin hjärna för att lära sig mer om islam,

och den som åsidosätter Koranen och profetens sunnah,

den kommer hjälplöst att gå vilse.