Äktenskapet

Äktenskapet mellan man och kvinna har en central plats i islams

 lära – och om äktenskapet handlar denna fredags khutba.

 

Äktenskapet skänker lugn och trygghet till hela samhället.

Äktenskapet skyddar Ummat från äktenskapsbrott och annan osedlighet och otukt,

samtidigt som det ger rätt miljö för att uppfostra en ny generation av goda muslimer inshaAllah.

 

Allah SWT rekommenderar oss i många av Koranens suror att gifta oss och bilda familj.

 I sura Ar-rum, aya 21, säger Allah SWT:[30:21]

 

Och till Hans mirakler hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art,

så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

 

Vad Allah SWT säger till oss i den här ayan,

är att giftermålet är till för att två människor av olika kön ska kunna finna lycka och ro tillsammans.

Äktenskapet bjuder människorna på kärlek och ömhet (rahma).

Målet är att paret ska få ett gott, harmoniskt liv

.

Därför gjorde Allah giftermålet till sunna för alla profeter. 

 

Allah SWT säger i sura Ar-R’ad, aya 38:(13:38]

 

Vi har sänt [Våra] sändebud före dig, och Vi gav dem hustrur och barn,

men ingen av dem har fått utföra några tecken eller mirakel utom med Guds tillåtelse.

 

Profeten SAWS sa: Äktenskapet är en del av min sunna; den som avviker från min väg är inte en av oss.

Allah SWT garanterar försörjning till sina tjänare – av vad de behöver – när de gifter sig. Allah säger i sura An-Nur, aya 32:[24:32]

(OCH) VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap.

Är de [som ert val faller på] fattiga, ska Gud i Sin godhet sörja för deras [behov];

Gud når överallt, vet allt.

 

Och hör sedan profetens SAWS tips om hur vi undviker att välja fel när vi gifter oss.

 

Abu Huraira RA berättade att profeten sa:

 ”En man kan gifta sig med en kvinna av fyra olika anledningar: antingen för…

  • hennes rikedom – eller för
  • hennes familjs status – för
  • hennes skönhet – eller för
  • hennes religion ”
  • Så vad råder oss profeten?

Jo, han säger: ”Du ska gifta dig med den religiösa kvinnan – annars kommer du att vara en av förlorarna”.

 

Profeten SAWS uppmuntrade vidare muslimska ungdomar att inte vänta för länge med giftermålet –

att de skulle gifta sig så fort de hade råd med det.

Profeten Muhammad SAWS betonade vikten av äktenskapet i människors liv när han talade till dem. Han sa:

 

”Unga män! de av er som har råd att gifta sig ska göra det,

för det hjälper er att sänka blicken och att bevara er kyskhet, alltså anständighet och sedlighet”.

 

Som vi lär oss från de två ovanstående ahadith hjälper äktenskapet oss att sänka vår blick – att bevara vår sedlighet.

 

Profeten SAWS sa i en annan hadith:

”Den som kan garantera mig anständighet för det han har mellan benen – dvs för sina privata kroppsdelar,

och anständighet för vad som är mellan käkarna – dvs tungan och talet – den ska jag garantera Paradiset”.

 

Profeten Muhammad SAWS gjorde klart för sina sahaba – och för oss som följer honom idag –

att om vi gifter oss och skaffar flera barn – då ska han vara stolt över oss på Domedagen.

 

Troende muslimer!

Äktenskapet för med sig mycket gott, förutom att det ju faktiskt är proftens sunna.

Äktenskapet skyddar oss från att göra haraam.

 

Det skapar kärlek mellan kvinna och man.

Det skapar bra förutsättningar för att uppfostra barn.

Det skyddar familjen och därmed även hela samhället