Hur vi ska bemöta och behandla andra människor,

Vår religion islam är särskilt klar på en punkt:

Hur vi ska bemöta och behandla andra människor, och hur vi ska bete oss i alla sorters relationer:

i familjen, gentemot grannar och vänner, men också mot kollegor, myndigheter och till och med gentemot andra stater!

 

Allt detta är reglerat och bestämt i detalj. Hör vad Allah SWT säger i sura Al-Hujurat,

aya 10, som i tolkning lyder: [49:10]

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Gud – kanske skall ni erfara barmhärtighet.

 

Anas berättade att profeten (Herrens frid och välsignelser över honom) sa: ”Ingen av er tror på riktigt förrän han vill att hans bror ska få det han själv vill ha. Avundas inte varandra! Luras inte med priser på varor för varandra! Hata inte varandra, vänd er inte från varandra, underskred inte varandra (ingen aning om vad detta ska betyda – rätta den som vill!) , utan var Allahs tjänare. ”[Sahih al-Bukhari och Sahîh Muslim].

 

Våra relationer med omgivningen är viktig för vår imaan. Och Allah SWT säger i sura Al-Ahzab,

 aya 2: 33:2]

Och följ det som uppenbaras för dig av din Herre! Gud har full kännedom om vad ni gör.

 

Kära bröder och systrar!

 

En sak som väcker Allahs vrede, är att vi skadar andra muslimer – antingen fysiskt eller med ord:

genom att förlöjliga eller förolämpa dem

 

Profeten SAWS sa när han stod i mimbar: ”O ni som tror bara med munnen och inte har någon djup tro,

skada inte muslimer, gör inte narr av dem, rota inte i deras aura (dvs deras hemligheter och svagheter).

Profeten SAWS fortsatte och sa: ”Den som avslöjar sin bror, den kommer Allah att avslöja.

 

Islam förbjuder oss att skada känslorna hos andra människor.

Om tre personer är på samma ställe, får inte två av dem viska med varandra och stänga den tredje ute från samtalet. 

På samma sätt får man inte t ex vid ett möte börja tala ett språk som som inte alla vid mötet förstår.

Den person som hamnar utanför samtalet kan känna sig illa behandlad eller ensam.

 

Profeten SAWS sa i en annan hadith: ”Man får aldrig förbanna en annan muslim;

det är som att döda henne eller honom.

En annan sak som Islam förbjuder är att sprida skvaller och rykten – illasinnat förtal.

Sådana handlingar skada familjen, hela släkten och kan till och med skada en hel nation.

 

 

Profeten SAWS varnar oss från att sprida rykten i en hadith,

där profeten SAWS sa:

”En person som går med lögnaktigt skvaller om människor för att skada dem,

får inte gå in i paradiset”. Och Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, aya 6: 49:6]

 

TROENDE!

Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut

 [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort.

 

Kära muslimer,

Islam varnar oss kraftigt för att begå de stora synderna att vittna falskt och att tala falskt.

Att ta andras pengar och ägodelar på otillåtet sätt är haraam.

Vi måste se till att betala tillbaka våra skulder enligt överenskommelser och i god tid.

Bagatellisera inte detta, även om det rör sig om små summor.

Profeten SAWS sa:” Lite pengar kan föra dig till jahanem”.

 

Bröder och systrar,

Islams moraliska principer har sina källor i Allahs bok Koranen och i profetens sunnah.

Ingen av oss ska bli den som kommer med hasanat stor som ett berg,

och sedan förlora den till dem som vi behandlade illa här i dunya,

 

Hadith;

Abu Hurayra (måtte Allah vara nöjd med honom) berättade

Att Allahs profet SAWS en gång frågade sina följeslagare:

”Vet ni vem som är fattig?”

Följeslagarna svarade att den fattige är en person som inte har några pengar eller ägodelar.

 

Profeten sa: ”Den fattige i mitt ummah är den som på Domedagen kommer med många salat,

Mycket sawm och stor zakat uppskrivna,

 

Men som också har skymfat någon, anklagat någon för äktenskapsbrott,

tillskansat sig någon annans tillhörigheter, dödat eller slagit någon.

 

Alla förtryckta och missgynnade människor kommer att få en del av belöningen

för de goda gärningar angriparens har gjort.

Om hans hasanat ändå inte skulle täcka upp för aggressionen,

kommer de sårades synder och brister att överföras från dem till honom,

och han kommer att kastas i Elden.

Känner du vägen till Jannah?

Känner du vägen till Jannah?

 

 Vet du hur den vägen ser ut, min bror?

 

 Har du vandrat på den vägen, syster?

 

Om svaret är ja: Hur långt har du hunnit på vägen till Jannah?

 

 Hur långt kom du hittills?

 

Allah skapade dig för att du ska fråga om al-Jannah – fråga dig fram till vägen dit.

 

Allah SWT säger i sura al-Mulk 67:2]

 

Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov, [och låta er visa]

vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige,

 Den som ständigt förlåter.

 

Kära bror, bästa syster – ditt livs resa slutar antingen i Jannah – eller i elden. Men

vägen till jannah är rak, även om ingen har sagt att den är enkel.

 

Allah SWT säger sura Al- anam aya 153:

[Gud säger:] ”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inga

andra [vägar]; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad

 

Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.

 

Profeten SAWS sa: Paradiset är omgivet av hinder, men helvetet är omgivet av

frestelser”. Vägen till Jannah är lång, besvärlig och krävande, medan vägen till

jahannam är kort och lätt. Allah SWTsäger i sura hijr aya 99:

[15:99] (och) dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

 

Fyra saker kan sägas kännetecknar vägen till Jannah:

 

Den första är tawheed.

 

Profeten SAWS sa: ”Den som säger att det inte finns

någon gud utom Allah får gå in i Paradiset, även om han begår äktenskapsbrott

och även om han stjäl (dvs. även om han begår riktigt stora synder).”

 

Tawheed har villkor. Kravet är att man vet att Allah är Skaparen, Upprätthållaren

, den Rättvise, den Barmhärtige, alla gåvors Givare och så vidare.

 Vi måste ha tydlig_och_säker_kunskap om Vem Allah är.

 

Var förvissad om att det är Allah som gav dig din Islam och som sedan vägleder

dig. Allah SWT säger i sura Al-A’araf aya 188

[7:188] Säg: ”Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja

ett ont [som hotar mig] – ingenting [händer mig] utom det som Gud vill…

 

Den här aya säger att profeten – som Allah talar till – att han inte har någon

makt utom den som Allah har gett honom och bestämt för honom.

 

Hur är det möjligt att andra skulle kunna hjälpa dig eller mig?

En andra sak som kännetecknar vägen till Jannah är att man följer profetens

sunnah.

 

Abubakr RA sa till Umar RA: ”Gå din livsväg i profetens fotspår.

 Då blir du räddad. Med andra ord: om vi vill bli räddade måste vi följa profeten

Alayhi asalate wa salam, khulafau – rashidoon, Sahra, och profetens hustrur.

 

Det tredje villkoret är att vi återvänder till Allah och träder fram inför Honom

med ånger.

 

Detta är at-tawbah. Islam lär oss att vi bara är människor – med

människors svagheter och brister – och vi har förmågan att synda. Profeten

SAWS sa: ”

 

Alla människor syndar”. Om människor inte hade syndat, skulle de

har blivit högmodiga, och därför utsatts för

ännu större prövningar.

 Profeten SAWS sa enligt en annan hadith: ”Gör tawbah – be Allah om förlåtelse, och

vänd er till Honom med ånger. Jag själv gör tawbah ett hundra gångar om

dagen.”

 

Det fjärde som leder oss till Jannah har med de tre första att göra: Det är

thabaat

– att vara ståndaktig; hålla fast vid de vägar till Jannah som är nämnda här.

Troende! Är du en vinnare eller en förlorare?

 

 Har du sett hur vägen till Jannah

ser ut? Fast den verkar så svår för många, är den tydlig, klar, enkel och bekväm,

men bara om vi har ren och uppriktig

tawheed. Ingenting får dyrkas förutom Allah.

 

 Vi får hjälp att göra det genom profetens SAWS sunnah. Den ska vi följa,

älska och tillämpa.

Och vi måste följa sunnah, även om det gör andra människor aggressiva. Även

om de hånar oss, försöker få oss på andra vägar – sina egna vägar. För många av

dem som inte förstår islam – eller inte

vill förstå islam – är en muslim dom gillar

en som inte följer islam så noga, d v s en som struntar i sunnah. Men låt dem

vara arga.

 

Vi har något som de inte har: vi har sunnah. Vi har tawheed, vi förlitar oss på Allahs löften – vi har

tawaqqul.

 

Vi har at-tawbah som ger oss Förlåtelsen.

 

Förutsättningen för att komma i jannah är uppriktig tawbah.

Allah SW säger i sura An-nur aya 31:

[3:102]Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder];

kanske skall det gå er väl i händer!

 

Och vi ber om att stå fast – även i en svår tid. Vi ber om thabaat.

 

Oh Allah, ge oss skydd för våra familjer –ge oss barn som är salih och som gör dua för oss. Amin.

Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

Vi ska skydda våra hjärtan från shaitan.

 

 Hjärtat är centrum för alla människans organ.

 

 Hjärtat är en befälhavare som styr och bestämmer över sina soldater, de andra organen.

 

 Profeten SAWS sa: ”Det finns en bit kött i er kropp; om den är frisk är hela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Den köttbiten är hjärtat”. (Bukhari, Muslim)

 

Det är därför, muslimer, som hjärtat är platsen för prövningar. Varje gång en människa gör en synd, är det bildligt (—) som om det blev en svart prick i hjärtat. Till slut är hjärtat enligt samma bild svart och hjärtat blir som ett dött skal; man känner inte längre ens något när man gör nya synder.

 

Ibn al qayim al jawzi sa: ”Shaitan lyckas ta sig in i människor på grund av fyra svagheter hos individen”:

 

– Det är en oförmåga att hålla hjärtat uppmärksamt

– Det är människans benägenhet/tendens att glömma

– Det är ren okunnighet – och…

– Det är brist på kunskap om Religionen

 

En person frågade Hassan Al Basri om shaitan nånsin sover. Hassan al Basri svarade ”om shaitan skulle ha sovit  skulle vi alla ha fått ha det lugnt”.

 

Shaitan använder olika metoder för att vilseleda människor:

 

– Det är shirk , kufr och fiendskap till Allah och profeten SAWS

– Det är bidaa. Den lurar oss bort från Allah väg för att begå synder.

dessa båda skadar också religionen

– Högfärdighet av olika slag är den tredje sorts trick som shaitan lurar oss med

– Att bagatellisera/förringa små synder förstör oss effektivt

– Att försköna gärningar som egentligen är onda är shaitans trick. Han vill visa våra synder i ett fördelaktigt/förlåtande ljus. Allah SW säger i sura hijr, aya 39:

 

[15:39] [Iblees] sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd,

 

– En sjätte av shaitans metoder är att ge en del synder vackra namn. (Zina – )

– Shaitan vilseleder också människor genom att utnyttja deras svagheter för frestelser.

– och en åttonde metod är att ta ifrån människor det som är gott och sant.

 

 

 

Allah SWT säger i detta välkända korancitat – sura al Aaraf, aya 16-17:

 

[7:16] [Iblees] sade: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag skall lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg,

 

[7:17] och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”

 

Må Allah skydda oss och våra familjer – ge oss barn som är salih – och hålla oss alla på den rätta vägen genom detta liv…ameen.

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i i

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i islam.

Allah SWT skapade oss och är med oss på vår färd genom livet. Allah sörjer för alla våra behov.

Han vägleder oss också i hur vi ska bete oss med våra sociala åtaganden, hur vi ska uppföra oss med en god moral.

Allah SWT har sagt till oss, att våra gärningar ska präglas av godhet (ihsan), och det gäller i högsta grad hur vi ska ta hand om våra föräldrar.

 

Kära muslimer, frukta Allah och lyd honom! Kom ihåg att föräldrar har rättig-heter gentemot sina barn. Islam betonar för oss allra mest plikten att älska våra föräldrar: att respektera dem, ta hand om dem, visa ödmjukhet och barmhärtig-het gentemot föräldrarna.

 

Föräldrarna är ju själva skälet till att vi kom till denna jord. Därför befaller Allah oss att ta hand om dem. Allah SWT säger i sura al-anam, aya 151:

 

[6:151] Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar;…

 

Allah säger vidare i sura an-sia, aya 36:

 

[4:36] TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar …

 

Kära muslimer, lyssna på Allahs ord i sura Al-Isra, som innehåller de flesta reglerna för gott uppförande – adhaab – för hur våra föräldrar ska behandlas:

 

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

 [17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

 

Med de här orden vill Allah att säga, att vi alltid ska ta hand om våra föräldrar –  de må vara rika eller fattiga, starka eller svaga, friska eller sjuka – det har ingen betydelse! Allah SWT gjorde det till en plikt för oss att ta hand om föräldrarna, den plikten gällde också de andra samfunden som kom förre oss.

 

T.ex läser vi i sura Nooh, aya 28, om hur profeten Nooh gjorde dua för sina föräldrar. Koranen återger Noohs ord:

 

 [71:28] Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!”

 

Allah SWT beskriver profeten Yahya (AS) som en Gudfruktig och plikttrogen man mot sina föräldrar. I sura Maryam, aya 14, säger Allah, att Yahiha…:

 

19:14] …var en god [son] tillgiven sina föräldrar och [han] visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

 

Allah talar också om profeten Isa (AS) i sura Maryem, om hur han tog hand om sin Mor:

 

[19:32] … att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

 

Hadith:

Abdullah bin Amr berättade att en person kom till profeten (SAWS) och frågade  om han kunde kan vara med och strida Jihad. Men profeten (SAWS) frågade mannen ”Lever dina föräldrar? Mannen svarade att de gjorde det. Och profeten (SAWS) sa då: ”gör Jihad hos dem”. Han menade ”Ta hand om dina föräldrar! –de är din Jihad”.

 

Aisha (RA) berättade att en ung man kom till profeten (SAWS) i sällskap med en gammal man. Profeten (SAWS) frågade den unga mannen ”Vem är han som är med dig?”. Mannen svarade att den gamla mannen var hans far. Då sa profeten (SAWS): gå aldrig framför honom, sitt inte framför honom, och kalla honom aldrig vid hans namn.

 

Vi ska alltså säga far och mor, pappa och mamma, tiull våra föräldrar – inte deras förnamn.

vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden

I dagens khutba blir vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden är okomplic-erad och ska kunna begripas av alla,

 trots att den innehåller den största skönhet, de djupaste tankar och den eviga visdomen.

 

 Det finns många många exempel på hur dessa skatter av tänkande och tro kommer till hela folket, genom Koran och inte minst också genom Ahadith, där vi genom lätt begripliga berättelser ibland får ana de stora djupen i det islamiska tänkandet.

 

Islam är också den religion som Allah SWT valde för allt folket och för hela mänsk-ligheten.

Och Allah accepterar ingenting mindre än islam från oss – underkastelsen under Hans Vilja och Hans Ord.

 

 Allahs ord i sura Al imran aya 19 tolkas till svenska:

          [3:19] För Gud är [den sanna] religionen islam;

 

Islam är religionen som alla profeter – från Adam AS till vår kära profet – har följt. Allah SWT valde ut profeten SAWS och hans umma att följa Islam, intill dess att domedagen kommer.

 

 Allah SWTs Ord i sura Al-haj, aya 77-78, tolkas:

[22:77] TROENDE! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott – kanske skall det gå er väl i händer!

 

[22:78] Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom.

 Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams.

 

 Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”dem som har underkastat sig Guds vilja”. Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna.

 

 Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!

  

Vad Allah SWT säger till dig och mig och alla andra, är att vi måste praktisera islam – var och en efter sin förmåga och utan att skilja på människor efter klass, etnicitet, kön, rikedom, utbildning eller något som helst annat som vi går och bär på som egenskaper här i Dunya.

Ett exempel på hur lätt Islam är, det är att man inte kan tvinga andra att acceptera Islam.

 

 Allah säger:

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd..

 

Ett annat exempel är tahara: att Allah tar bort svårigheter och förenklar,

Så att alla Hans tjänare ska kunna dyrka honom utan något stort besvär.

 

Hadith

Imran ibn Husain (RA) sa: ”Jag lider av hemorrojder, så jag frågade Allahs sändebud (SAWS) om råd, och han sa: Be stående, om du  inte kan be sittande, och om du inte kan be liggande”

 

Allah bestämde en förenklad salat för dem som är resande och dem som är i strid.

Islam lärde oss hur vi ska bemöta människor som är okunniga och även fräcka:

 

 En beduin kom till profetens moské och ställde sig att kissa där.

 Profetens sahaba, som var mycket arga på vad de såg, behandlade mannen illa.

Men profeten SAWS sa till sahaba ”Låt honom kissa färdigt”. Och sedan beordrade han sina sahaba att hälla vatten på det stället där mannen hade kissat.” Här ville profeten SAWS lära sina sahaba hur man ska behandla sina medmänniskor med tålamod.

 

Profeten SAWS lärde sina sahaba hur de ska göra religionen lätt för folket, och inte svår. Om profeten SAWS fick välja mellan två saker av varierande svårighetsgrad, valde han alltid den mindre svåra – så länge den inte är synd att göra så.

 

Profeten SAWS sa: ”Må Allahs förbarmande komma över dem som säljer och köper på ett rättvist sätt”.

 

Han vill att vi ska bete oss rättvist även på marknaden. Profeten uppmuntrade oss att gå med på att avskriva skulder, om låntagarna inte kan betala.

 

Allah SWT säger i sura al-baqara, aya 280:

[2:280] Och om [den skuldsatte] är i ett trängt läge, ge honom då anstånd till dess han med lätthet kan betala. Men det är bättre för er att efterskänka [skulden] – om ni visste [vilken förtjänst som ligger i detta]!

 

Den sista exemplet idag att på islams enkelhet är följande hadith:

Profeten SAWS såg ett rep som hängde från ett tak och frågade vad det var för ett rep.

 

 Han fick svaret att en person höll i det för att få stöd vid salat.

 Och profeten svarade: ”Man ber när man är pigg, och man vilar när man är trött”.

 

Budskapet i den hadithen är, att vi aldrig ska göra religionen svår för människor.

 

 Det är precis tvärtom: vi måste göra vår vackra religion enkel och lättillgänglig – enligt Koranen och profetens sunna – så att dess djupa och visa budskap når fram till folket och förändrar deras liv!

Om tiden20130329

Khutban handlar om Tiden, och hur viktigt det är för oss muslimer att ta väl hand om den.

 

Tiden är den värdefullaste gävan som Allah SWT har gett oss.

 

 Allah visar oss tidens värdefullhet i Koranen – Han svär vid tiden!

 Vi läser t ex wa al asr, wa dhuha, wa layli  o.s.v. Med detta säger Allah till oss att tiden,

 det är själva livet!

 

Tiden är livet.

 Slösa därför inte med den värdefullaste tillgången du har fått.

 Profeten SAWS sa: ”Den som sitter och inte nämner Allahs Namn (när han reser sig),

 ska få ångest ock sorg för det på Domedagen. [Abu Dawud]

 

Ibn al qayim rahimahullah sa: ”När en människa föds, börjar hennes resa tillbaka till sin herre.

 För varje dag som går, närmar vi oss vår destination.

 Resan är över när vi kommer fram till vår slutstation.

 

 När vi dör finns det ingen återvändo”.

Och profeten SAWS sa: ”Det finns två välsignelser som många förlorar på vägen.

 

 Det är hälsan och fritiden. Många utnyttjar inte sin fritid för att göra goda gärningar”.

 

Profeten SAWS berättar om domedagen i en annan hadith, med dessa ord.

” På domedagen förhör Allah SWT var och en av oss – utan tolk. När slaven ser åt höger,

 finner han sina goda handlingar.

 

 När han tittar till vänster ser han sina dåliga handlingar. När han ser rakt fram, ser han Elden.

Visa att du fruktar Elden genom att skänka en dadel” – dvs genom att ge sadaqa.

 

Allah SWT säger i sura Al-muminoon – aya 99 – ord som tolkas:

[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet.

 Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet]…

 

Men varför vill man ha extra tid när tiden har tagit slut? Svar finns i ayan efter:

…så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!” Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening].

 Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.

Allah SWT ger svar till de människor som har slösat sin tid på jorden, i sura az- zumar, aya 59. Orden tolkas:

 

[39:59] [Den som säger något sådant skall få detta svar:] ”Nej, du har fått lyssna till Mina budskap, men du avvisade dem av högmod och nu är du en av dem som förnekar sanningen.”

 

Mina kära bröder och systrar! Det här budskapet är just för dig.

 Var inte en av dem som lever bara för dunya och totalt glömmer bort akhira.

 Bli en av dem som närmar sig jannah, och inte en av dem som går mot jahanam.

 

O Allah! vi ber dig att göra oss av ahlal-jannah. Amen.

Ångest 20130215

Vi lever i en tid när man talar om begrepp som ångest som en folksjukdom. Ångest är en plåga för själen, och kan vara alltifrån ängslan och oro  till ren panik.

 

 Ångest och ångestattacker kan vara en del i de flesta psykiska sjukdomar, som till exempel depression, och kan orsakas av svåra kroppssjukdomar som cancer.

 

Frågan är ändå varför människor drabbas av oro och ångest.

 

 Det har ändå inget att göra med Akhira, utan beror på alla våra angelägenheter i Dunya. Och när vi glömmer vår Skapare och Herre – Allah SWT – det är då vi är öppna och sårbara för att drabbas av sådant som ångest.

 

Vi tror så gärna att vi är självständiga och inte behöver Allahs hjälp! Det är mottot för den tid av fitnah vi lever i: ”Du är din egen herre – du behöver ingen – ingen gud för vägledning och skydd”. Ibland försöker den moderna tidens fitnah till och med inbilla oss att vi inte behöver varandra – att vi kan klara oss utan andra människor!

 

Om du frågar sådana människor om deras bekymmer, svarar de antingen att de inte har tillräckligt med pengar, att de vill köpa ny bil, eller så är det något annat som de känner sig otillfredsställda över. VÄLDIGT sällan hör du någon säga, att hans problem beror på att han inte hann komma till masjid för salat – eller att han inte har läst Koranen på senaste tiden.

 

Hadith: Den som är nöjd med Allah, nöjd med islam som sin religion och nöjd med att profeten SAWS är Allahs sändebud, den personen känner smaken av imaans sötma.

 

 Om vi bara vill smaka imaans sötma, kommer alla bekymmer och all ångest att försvinna från våra liv. Första steget är att vara nöjd med Allah, resten planerar Allah för dig. Han skänker dig både din hälsa och försörjning.

Så för att bota vår ångest och oro…

 

  • behöver du en djup tro
  • Du behöver en stark och tät kontakt med Allah SWT
  • …och du behöver en noggrann förståelse för islam

Att ha en djup tro innebär att du tror på att Allah SWT som Skaparen av universum.

 

 Du tror att ingenting händer utan Allahs vilja och tillåtelse. Om du drabbas av en ond händelse eller om det som händer dig är gott – Allah har bestämt det i detalj för just dig!

 

Allah säger i sura al-Qamar, aya 49:

[54:49] ALLT har Vi skapat med rätta mått 

Om du älskar Allah, blir du nöjd oavsett vad som händer i ditt liv.

De prövningar som vi avskyr är bara ett test för att kolla oss.

Allah ger pröv-ningar till dem Han älskar. Profeterna är Allahs bästa slavar. Alltså är det de som prövas mest! Om vi är nöjda med Allah kommer Han att älska oss och dessutom förlåta våra synder. Med andra ord: Om du är nöjd med Allah, älskar Allah dig. Om Allah älskar dig lever du ett gott liv. Så enkelt är det.

Att ha stark kontakt innebär att du ska stå i ständig

 

 kontakt med Allah, var än du är – och särskilt när du är i salat. När profeten blev bekymrad skyndade han sig att göra salat. Profeten SAWS sa: ”När en person står för att göra salat, ser Allah den människans ansikte”.

 I Hadith Qudsi säger Allah:

”Jag har delat bönen i två delar mellan Mig och Min tjänare. När Min tjänare (reciterar Koranens första kapitel, al-Fâtihah, och) säger: ”Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre”. Säger Allah – den Upphöjde och Prisade: ”Min tjänare har prisat Mig.”

 

Och då tjänaren säger ”Den Barmhärtige, Den Nåderike” säger Allah, upphöjd och prisad: ”Min tjänare har upphöjt Mig”.

Och då tjänaren säger: ”Domedagens konung”, säger Allah, upphöjd och prisad: ”Min tjänare har förhärligat Mig”.

Och då tjänaren säger: ”Dig tillber vi, Dig anropar vi om hjälp”, då säger Allah, upphöjd och prisad, ”Detta är mellan Mig och Min tjänare, och Min tjänare skall få det som han har bett om”.

 

Allah SWT säger: Er herre säger be till Mig, så Jag kan besvara er bön.

 

Att ha noggrann förståelse betyder att vi måste veta varför Allah SWT skapade oss. Allah SWT säger i sura Adhariyat aya 56:

 

[51:56] Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. 

 

I al-Kahf, aya 7:

 

[18:7] Vi har smyckat jorden med sköna ting för att sätta människorna på prov [och för att de med sitt handlande skall visa] vilka som är de bästa ibland dem; 

Allah skapade oss alltså för att vi ska dyrka Honom, och för att sätta oss på prov – testa oss.

Allah SWT sammanfattar livet på jorden med följande aya – nummer 35 – ur sura al-Anbiya.

[21:35] Varje människa skall smaka döden; och Vi prövar er genom de frestelser [som följer] med såväl motgång som medgång. Och ni skall föras tillbaka till Oss. 

Vi ber Allah Aza wajal att leda oss på raka vägen. Ameen.

Alhamdulillah

Vi söker skydd hos Allah – alltings Skapare och Herre. Vi söker också Hans för-låtelse, och vi lägger våra liv i Hans händer – ingen annanstans! – för Allah subhanaho wa ta’ala har sagt så till oss. Tillbe endast Honom, sök hjälp hos Honom, tacka och lovprisa Honom. Sätt ingen vid Hans sida – eller ens i Hans närhet.

 

Så jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare, och hans sista och slutgiltiga sändebud.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

La illaha ilAllah – Muhammedon rassoulullah.

 

Al-Hujurat är den sura uppenbarad under profetens Medina-tid som handlar mycket om Adhaab – dvs reglerna för muslimers goda beteende i olika situationer. Inlednings-vis i suran talar Allah om den omsorg och respekt vi bör visa till profeten SAWS –

t ex att aldrig överrösta eller avbryta honom. Men surans huvudbudskap är att inte fatta några beslut utan att konsultera koranen i saken – eller profetens sunna. En viktig sak Allah SWT säger i sura Al-Hujurat, finns i aya 6:

 

[49:6] TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort. 

 

Vad är det Allah vill lära oss här? Jo: sprid inte obekräftade rykten! Sluta upp med falsk information och nyhetsförmedling. Det är en mänsklig svaghet – att dra förhast-ade slutsatser på grundval av okunskap, bristande information och fördomar, som gör att man gärna sätter saker i fel sammanhang, gärna tror på viss typ av information, även om den är felaktig och falsk.

 

Okunniga och illvilliga ickemuslimer gör det om islam, muslimer och ummat hela tiden. Men tyvärr gör vi det också – går ut med braskande påståenden som alltför ofta visar sig inte ha någon grund – som får muslimer att agera och skaffa ännu sämre rykte åt ummat än vad det redan har. Och på så sätt hjälper vi bara våra fiender att förtala oss.

 

I den aya vi hörde talar Allah SWT – i den tid då ayan uppenbarades – direkt till mumineen, och Han varnar för att föra vidare nyheter eller rykten som som kommer från fasiq-, de opproriska, de som är olydiga mot Allah. För falska rykten skadar: de orsakar instabilitet, kan till och med leda till krig. Onda människor känner skadeglädje över förödelsen de orsakar, och som drabbar det muslimska ummat. Att sprida lögner och ogrundade rykten kan vara värre än att döda. Allah säger i Al-Maida, aya 108:

 

[5:108] … Frukta därför Gud och lyd [Hans befallningar]; Allah vägleder sannerligen inte trotsiga syndare. 

 

Allah säger vidare i samma sura, Al-Maida, aya 47:

 

 [5:47] … de som inte dömer i enlighet med vad Allah har uppenbarat är syndare som trotsar Allah

 

Faraons gränslösa fisq och arrogans var anledningen till att faraon och hans soldater drunknade under vattenmassorna efter att Allah delade havet. Allah SWT säger om faraon i sura zukhruf, aya 55:

 

[43:55] Och när deras trots hade tänt Vår vrede lät Vi Vår hämnd drabba dem och Vi dränkte dem alla

 

Kära Muslimer! Varifrån hämtar vi tydlig vägledning och instruktioner – om inte från Allahs bok Koranen? Låt oss alla avstå från att vara fasiq, så att Allah aza wajal accepterar våra goda handlingar.

O Allah! sätt inte oss bland de förlorare som trotsar dina befallningar. Ameen

 

 

Års möte

         Medlemmarna i Jönköpings islamiska församling

 

             Hälsa välkomna till årsmötet i mosken  

 

                    Söndagen den 24 februari 2013

 

                       kl. 16.00 mötet börjar 16.00  

 

                                    Inshallah 

 

          Årsmötet diskuterar och tar beslut i för mosken

 

                                                                         

                                                                                                                   Styrelsen 

Profets födelse 20130125

Bismillah Arahman Arahim.

As-salamo aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Dagens khutba handlar om vår kära profet SAWS – om hans födelse Mawlid an-Nabi.

Allah SWT säger i sura al-Ahzab, ayat 45-46:

 

Profet! Vi har sänt dig som ett vittne för sanningen, och som förkunn-are av ett glatt budskap om hopp, och som varnare, och som den som på vårt uppdrag kallar människorna till Gud, och som en ledfyr för de vilsegångna.

 

Nu är det rätt tid att minnas vår kära profets födelse! Den här dagen är en stor dag som vi muslimer är stolta över. Denna välsignade dag kom med vägledning för mänskligheten och med goda nyheter. Vad annat kan man säga om den dagen då profeten SAWS föddes? Profeten kom till oss, och han hade de allra bästa karakt-ärsegenskaper.

 

O kära profet! Allah SWT skickade dig när människorna hade gått vilse, dyrk-ade avgudabilder och när vidskepelsen tillhörde deras vardag. Deras ledare tvek-ade inte heller att dra nytta av människornas okunnighet.

 

O kära profet! Allah säger om dig och ditt umma i sura Al-imran:

 

Ni utgör det bästa umma som har fått uppstå för människorna; ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt, och ni tror på Gud

O kära profet! Du är vår förebild. Du segrade över tyrannin. Du översåg med dem som hade svårt att acceptera dig.

 

O kära profet! Du förlät dem som hade slagit sönder dina tänder vid uhud- slaget. Dina sahabi begärde att du skulle förbanna dem, och du svarade att du inte har kommit för att förbanna människor utan för att kalla dem till Islam med barmhärtighet.

 

O kära profet! När du befallde dina sahabi att emigrera till habasha på grund av att det fanns en rättfärdig kung där, välkomnade kungen dig och du fick stor respekt.

Kära profet, du bekräftade människornas jämställdhet och likvärdighet, både med dina ord och handlingar. Du sa under din sista vallfärds khutba:

”O människor! Er herre är En. Er anfader er en. Araber är inte bättre än andra folk. Icke-araber är heller inte bättre än araber. En vit är inte bättre än arab, svarta är inte heller bättre än vita. Det enda som gör en av er bättre än den andra, är er taqwa”.

 

Allah SWT säger i sura al-Hudjurat, aya 13:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Kära profet! När du sa din khutba brukade du säga: ”Ni kommer inte till jannah om ni inte tror. Ni tror inte förrän ni älskar varandra.

 

Jag ska lära er något. Om ni gör det kommer ni att älska varandra: Sprid Islam mellan er!”

Du lärde oss att leva för både dunya och akhira, och att
göra goda saker för människor. Du lärde oss att vi skulle passa på och utnyttja fem saker, innan fem saker hände:

 

•                         Din ungdom innan du blir gammal

•                         Din hälsa innan du blir sjuk

•                         Din rikedom innan du blir fattig

•                         Din ledighet innan du blir upptagen                   …och…

•                         Ditt liv innan du dör 

O Allahs sändebud! Ditt sista ord var ”Ta hand om era kvinnor”.

O Allahs sändebud! Allah sände dig till alla folk enbart på grund av Sin nåd.

 

Allah SWT säger i sura al-Anbiya, aya 107:

                           Vi har sänt dig Muhammad enbart av nåd till alla folk.

Vi vittnar nu om att du framförde budskapet, gav ditt umma dina goda råd. Du gjorde slut på orättvisan, och du vägledde människor till att dyrka bara Allah. Kära profet, vi önskar att vi får vara bland dem som följer dig.

 

Waaalaikumu asslam