Känner du vägen till Jannah?

Känner du vägen till Jannah?

 

 Vet du hur den vägen ser ut, min bror?

 

 Har du vandrat på den vägen, syster?

 

Om svaret är ja: Hur långt har du hunnit på vägen till Jannah?

 

 Hur långt kom du hittills?

 

Allah skapade dig för att du ska fråga om al-Jannah – fråga dig fram till vägen dit.

 

Allah SWT säger i sura al-Mulk 67:2]

 

Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov, [och låta er visa]

vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige,

 Den som ständigt förlåter.

 

Kära bror, bästa syster – ditt livs resa slutar antingen i Jannah – eller i elden. Men

vägen till jannah är rak, även om ingen har sagt att den är enkel.

 

Allah SWT säger sura Al- anam aya 153:

[Gud säger:] ”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inga

andra [vägar]; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad

 

Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.

 

Profeten SAWS sa: Paradiset är omgivet av hinder, men helvetet är omgivet av

frestelser”. Vägen till Jannah är lång, besvärlig och krävande, medan vägen till

jahannam är kort och lätt. Allah SWTsäger i sura hijr aya 99:

[15:99] (och) dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

 

Fyra saker kan sägas kännetecknar vägen till Jannah:

 

Den första är tawheed.

 

Profeten SAWS sa: ”Den som säger att det inte finns

någon gud utom Allah får gå in i Paradiset, även om han begår äktenskapsbrott

och även om han stjäl (dvs. även om han begår riktigt stora synder).”

 

Tawheed har villkor. Kravet är att man vet att Allah är Skaparen, Upprätthållaren

, den Rättvise, den Barmhärtige, alla gåvors Givare och så vidare.

 Vi måste ha tydlig_och_säker_kunskap om Vem Allah är.

 

Var förvissad om att det är Allah som gav dig din Islam och som sedan vägleder

dig. Allah SWT säger i sura Al-A’araf aya 188

[7:188] Säg: ”Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja

ett ont [som hotar mig] – ingenting [händer mig] utom det som Gud vill…

 

Den här aya säger att profeten – som Allah talar till – att han inte har någon

makt utom den som Allah har gett honom och bestämt för honom.

 

Hur är det möjligt att andra skulle kunna hjälpa dig eller mig?

En andra sak som kännetecknar vägen till Jannah är att man följer profetens

sunnah.

 

Abubakr RA sa till Umar RA: ”Gå din livsväg i profetens fotspår.

 Då blir du räddad. Med andra ord: om vi vill bli räddade måste vi följa profeten

Alayhi asalate wa salam, khulafau – rashidoon, Sahra, och profetens hustrur.

 

Det tredje villkoret är att vi återvänder till Allah och träder fram inför Honom

med ånger.

 

Detta är at-tawbah. Islam lär oss att vi bara är människor – med

människors svagheter och brister – och vi har förmågan att synda. Profeten

SAWS sa: ”

 

Alla människor syndar”. Om människor inte hade syndat, skulle de

har blivit högmodiga, och därför utsatts för

ännu större prövningar.

 Profeten SAWS sa enligt en annan hadith: ”Gör tawbah – be Allah om förlåtelse, och

vänd er till Honom med ånger. Jag själv gör tawbah ett hundra gångar om

dagen.”

 

Det fjärde som leder oss till Jannah har med de tre första att göra: Det är

thabaat

– att vara ståndaktig; hålla fast vid de vägar till Jannah som är nämnda här.

Troende! Är du en vinnare eller en förlorare?

 

 Har du sett hur vägen till Jannah

ser ut? Fast den verkar så svår för många, är den tydlig, klar, enkel och bekväm,

men bara om vi har ren och uppriktig

tawheed. Ingenting får dyrkas förutom Allah.

 

 Vi får hjälp att göra det genom profetens SAWS sunnah. Den ska vi följa,

älska och tillämpa.

Och vi måste följa sunnah, även om det gör andra människor aggressiva. Även

om de hånar oss, försöker få oss på andra vägar – sina egna vägar. För många av

dem som inte förstår islam – eller inte

vill förstå islam – är en muslim dom gillar

en som inte följer islam så noga, d v s en som struntar i sunnah. Men låt dem

vara arga.

 

Vi har något som de inte har: vi har sunnah. Vi har tawheed, vi förlitar oss på Allahs löften – vi har

tawaqqul.

 

Vi har at-tawbah som ger oss Förlåtelsen.

 

Förutsättningen för att komma i jannah är uppriktig tawbah.

Allah SW säger i sura An-nur aya 31:

[3:102]Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder];

kanske skall det gå er väl i händer!

 

Och vi ber om att stå fast – även i en svår tid. Vi ber om thabaat.

 

Oh Allah, ge oss skydd för våra familjer –ge oss barn som är salih och som gör dua för oss. Amin.