Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i i

Relationen mellan barn och föräldrar är viktig i islam.

Allah SWT skapade oss och är med oss på vår färd genom livet. Allah sörjer för alla våra behov.

Han vägleder oss också i hur vi ska bete oss med våra sociala åtaganden, hur vi ska uppföra oss med en god moral.

Allah SWT har sagt till oss, att våra gärningar ska präglas av godhet (ihsan), och det gäller i högsta grad hur vi ska ta hand om våra föräldrar.

 

Kära muslimer, frukta Allah och lyd honom! Kom ihåg att föräldrar har rättig-heter gentemot sina barn. Islam betonar för oss allra mest plikten att älska våra föräldrar: att respektera dem, ta hand om dem, visa ödmjukhet och barmhärtig-het gentemot föräldrarna.

 

Föräldrarna är ju själva skälet till att vi kom till denna jord. Därför befaller Allah oss att ta hand om dem. Allah SWT säger i sura al-anam, aya 151:

 

[6:151] Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar;…

 

Allah säger vidare i sura an-sia, aya 36:

 

[4:36] TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhet mot era föräldrar …

 

Kära muslimer, lyssna på Allahs ord i sura Al-Isra, som innehåller de flesta reglerna för gott uppförande – adhaab – för hur våra föräldrar ska behandlas:

 

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.

 [17:24] Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: ”Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!”

 

Med de här orden vill Allah att säga, att vi alltid ska ta hand om våra föräldrar –  de må vara rika eller fattiga, starka eller svaga, friska eller sjuka – det har ingen betydelse! Allah SWT gjorde det till en plikt för oss att ta hand om föräldrarna, den plikten gällde också de andra samfunden som kom förre oss.

 

T.ex läser vi i sura Nooh, aya 28, om hur profeten Nooh gjorde dua för sina föräldrar. Koranen återger Noohs ord:

 

 [71:28] Herre! Skänk oss Din förlåtelse – mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!”

 

Allah SWT beskriver profeten Yahya (AS) som en Gudfruktig och plikttrogen man mot sina föräldrar. I sura Maryam, aya 14, säger Allah, att Yahiha…:

 

19:14] …var en god [son] tillgiven sina föräldrar och [han] visade sig aldrig övermodig eller trotsig.

 

Allah talar också om profeten Isa (AS) i sura Maryem, om hur han tog hand om sin Mor:

 

[19:32] … att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte gjort mig till en eländig tyrann.

 

Hadith:

Abdullah bin Amr berättade att en person kom till profeten (SAWS) och frågade  om han kunde kan vara med och strida Jihad. Men profeten (SAWS) frågade mannen ”Lever dina föräldrar? Mannen svarade att de gjorde det. Och profeten (SAWS) sa då: ”gör Jihad hos dem”. Han menade ”Ta hand om dina föräldrar! –de är din Jihad”.

 

Aisha (RA) berättade att en ung man kom till profeten (SAWS) i sällskap med en gammal man. Profeten (SAWS) frågade den unga mannen ”Vem är han som är med dig?”. Mannen svarade att den gamla mannen var hans far. Då sa profeten (SAWS): gå aldrig framför honom, sitt inte framför honom, och kalla honom aldrig vid hans namn.

 

Vi ska alltså säga far och mor, pappa och mamma, tiull våra föräldrar – inte deras förnamn.