Att åka hajj för att besvara profeten Ibrahims AS

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Kära muslimer! Era bröder och systrar har åkt till Hajj för att besvara profeten Ibrahims AS kallelse. Allah SWT säger i sur Al-Hajj, aya 27:

[22:27] Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden.

De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter.

 

Allah SWT säger vidare i sur Al-Imran, aya 97:

[3:97] Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod;

den som stiger in där är i trygghet.

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allah för var och en som har möjlighet att genomföra den.

 

Ibn Umar RA berättar att Allahs Budbärare – profeten Muhammed SAWS sa:

Islam är grundat på fem hörnstenar:

  1. 1.  Att man vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, och att

    Muhammed är Allahs Budbärare,

  1. 2.  att man utför tidebönen,
  2. 3.  att man betalar Zakat,
  3. 4.  att man vallfärdar till Mecka
  4. 5.  och att man fastar under Ramadan

 

Det finns flera ahadith som talar om vallfärdens förträfflighet. Enligt Abubaker RA tillfrågades profeten SAWS av en man vilken handling som är bäst. Och profeten svarade: ”Tron på Allah och Hans sändebud”. Och mannen frågade: ”Vad kommer därefter?” Profeten svarade: ”Att göra jihad för Allahs skull”. Mannen frågade: ”Och efter det?” Profeten svarade: ”Att göra en en hajj som Allah accepterar” .

 

Och för att Allah ska acceptera vår haj ska vi uppfylla några saker:

För det första: Husnul khuluq (en god moral). Man måste visa god moral och karaktär både med ord och handling under Hajj. Belöningen för accepterat Hajj är inget mindre än jannah. Vad är då en bra Hajj? Vår kära profets svar på den frågan är: ”Om man ger mat till behövande och sprider salam”. Ulama förklarar ordet Al-birr, som betyder fromhet, rättfädirghet eller goda handlingar. Ulama säger att detta är att vara lydig mot Allah och avstå från allt som är haram.

Det andra kravet för att få sin Hajj accepterad, är att göra mycket takbir, tahmeed och tahleel – och att göra det med hög röst, om man är man – annars med låg röst.

 

Kära troende! Hajj är alltså en av islams grundpelare, och den är obligatorisk för alla som har god ekonomi, hälsa och möjlighet. Profeten SAWS sa: ”Den som har  råd och möjlighet men inte gör den, dör som en jude eller kristen”.

Bröder och systrar! Dagens khutba är en påminnelse dem som försummar Hajj, TROTS att man har råd och möjlighet. Det är bra att lägga på minnet att hälsan kan svika och man kan bli rikedomen också – man kan bli fattig.

 

Månaden Dhul-hijjah är verkligen en månad enorma förtjänster och välsignelser. De första tio dagarna av denna månad är särskilt betydelsefulla, och är bland de mest framstående dagarna i den islamiska kalendern. Då ska man ytterligare öka sin ibaadat goda handlingar. Låt oss göra det, kära bröder och systrar! Kom ihåg att Allah allramest älskar vår ibaadat i just i de första tio dagarna av Dhul-hijjah.

Abu Qatada berättade att någon frågade profeten SAWS: ”Vad får man om man fastar på arafa-dagen”. Profeten SAWS svarade: ”Allah förlåter synderna från det föregående året och för det kommande året.

Arafa-dagen är den dag då Allah fullbordade vår religion och skänkte oss Sin välsignelse i fullaste mått. I sura Al-Maida, aya 5, säger Allah:

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en handling av ibaadat utöver det vanliga: Al-Adhya är att offra ett djur på Yawm an nahar (offerdagen), som är den tionde dagen av Dhul-hijjah. Att då slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande, är – för den som har råd – en sunnah och en möjlighet att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss.