Dhulm betyder förtryck

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

 Vi söker skydd hos Allah från det onda inom oss, och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen annan vilseleda,

och den som Han slutar leda kan ingen hjälpa att hitta tillbaka till vägen igen – bara Allah SWT kan!

 

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Det arabiska ordet dhulm betyder förtryck, och det betyder också orätt.

Allah har förbjudit all orätt.

Den orätt vi begår väcker Allahs vrede, och leder till konsekvenser:

man får straff för den orätt man begår förtryck man utövar.

 Att begå dhulm – orätt och förtryck – mot andra och sig själv gör hjärtat hårdare än sten.

Man förlorar hela sin egenskap av att vara människa; man förlorar sin karaktär och sin värdighet.

Dhulm är källan till alla synder och all ondska. När dhulm sprider sig, förstör det hela samhället.

Även Allah SWT sätter förbud för sig Själv att göra dhulm.

 

Hadith Abu Dharr al-Ghifari återgav profeten Muhammeds (saws) ord,

när han sa att Herren hade uppenbarat följande ord för honom: – Mina tjänare.

 

Jag har inte tillåtit Mig Själv att förtrycka någon,

och Jag har förbjudit förtryck bland er så förtryck inte varandra!

 

Kära muslimer!

 

Allah SWT straffar den som gör dhulm, både i dunya och akhira –

för det är en allvarlig synd som kan vålla stor skada i samhället och för enskilda individer.

Allah SWT säger i sura Ibrahim, aya 34:[14:34]

 

Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Allahs välgärningar,

skulle ni aldrig kunna precisera deras antal.

Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!

 

Den som gör dhulm ska aldrig nå sitt mål, och för den som begår dhulm ska Allah stänga den raka vägen.

(Om du lägger till ayat:

 

Den som utövar dhulm ska aldrig nå sitt mål. Allah SWT säger i sura … aya …

Allah SW stänger [den raka] vägen för dem som utövar dhulm ; Allah SW sager I sura … aya)

Shirk kommer längst upp på listan över dhulm. Allah SWT säger i sura Luqman, aya 13:

[31:13] Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: ”Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!

 

Andra dhulm som är viktiga att känna till är sihr – alltså trolleri eller svart magi – mord och zina – äktenskapsbrott.

Kära muslimer,

 

vi ska inte heller glömma de orätter som begås mellan man och hustru,

försummelser med att visa godhet gentemot sina föräldrar,

att skaffa sig andras ägodelar på ett haraam sätt, att vittna falskt, att baktala och sprida rykten;

ALLT detta är dhulm.

 

Profeten SAWS sa: “En muslim är en annan muslims bror.

Han ska inte behandla sin bror orätt. Han skall inte heller lämna över honom till en förtryckare”.

Profeten SAWS sa också: ”Förtryck är mörker på Domedagen”.

 

Sheikhul islam Ibn Taimiya sa “Sannerligen,

hjälper Allah ett rättfärdigt land till seger, även om landet inte är muslimskt,

och Han hjälper inte ett orättfärdigt land, även om det är muslimskt.

 

Allah SWT säger i sura Hud, aya 117:[11:117]

Din Herre låter inte ett folk gå under på grund av [människornas] synd,

så länge deras strävan är att bättra sig och göra rätt [mot varandra].

 

Kära muslimer!

 

Det finns ingen hijab (dvs något skynke) mellan den förtrycktes dua och Allah, även om hon eller han är kafir.

Tänk dig att du gör mycket salat, och mycket av annan ibadat i dunya, men att du är dhalim (en som gör orätt).

 

De som du har varit orättfärdig mot,

kommer att kräva sina rättigheter av dig på Domedagen.

När du vänder dig till Allah för få hjälp, kommer Han inte att titta åt ditt håll.

Det blir de du förtryckte som får dina hasanat (belöningarna för goda handlingar.)

Om dina goda handlingar har tagit slut, så blir det du som straffet för deras dåliga handlingar.

 

Kära troende!

 

Tydligare kunde det inte sägas till oss, att vår religion – islam – inte tolererar att någon människa sätter sig på en annan,

tar rättigheter från någon annan, beter sig orättfärdigt mot en medmänniska.

 

Allahs Budskap är alltid klart: det Allah förbjuder till och med Sig Själv – det ska vi hålla oss långt borta ifrån och inte befatta oss med.