Alhamdulillah

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda,

och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

 

Det är som igår vi tog emot Ramadan, barmhärtighetens och förlåtandets månad

Ni har fastat under dagen, och ni har stått inför Allah på nätterna,

med det enda hoppet att komma närmare Honom och att få belöning från Honom.

För varje dag som går, försvinner en del av vår tid i dunya.

Det enda som blir kvar efter oss är våra handlingar.

 

Allah SWT säger i sura az-zalzala, ayat 7-8:

 

[99:7] Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,

[99:8] och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

 

Allah upplyser oss i sura ash -shuara vad vi kan ha fördel av i akhira – det är ayat 7-8:

 

[26:88] den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn 

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.” 

 

Kära troende! lägg på minnet: uppgiften att göra goda handlingar ligger framför dig även i fortsättningen – trots att Ramadan är slut. Dina goda gärningar måste fortsätta resten av året, och i samma anda som i ramadan.

 

Allah säger i sura hijr, aya 99:

[15:99] och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

 

Hassan al-Basri (RA) sa,

att muslimer måste sträva med sina goda hand-lingar tills döden överaskar dem.

Akta er därför att återvända till olydnad efter Ramadan.

Det är bara de eländiga som dyrkar Allah endast under månaden Ramadan.

 

Förstör inte vad ni har kämpat och byggt under hela månaden!

Bröder och systrar! När Ramadan slutar hamnar vi människor i den ena av två grupper.

I den första finns personer som fortsätter med sina ibadat, läser Koran och undviker allt som är haraam.

 

Vi gratulerar dem, och må Allah acceptera deras goda handlingar!

I den andra gruppen finns de som känner fastan som en tung börda,

och längtar efter Ramadans slut för att gå tillbaka till sin gamla livsstil.

 

Kära ungdomar!

 

Frukta Allah, fortsätt din salat på sina rätta tider, och frukta Allah.

Kära systrar! Frukta Allah och visa ståndaktighet med din ibada och lydnad mot Allah.

 

Allah SWT säger i sura Al-ahzab, aya 33:

[33:33] … och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Gud och Hans Sändebud. 

 

Frukta Allah och vänd dig till Honom med ångerfullt sinne,

och tacka Honom! Kämpa hårt så att du inte återfaller i ditt gamla syndiga liv.

Att återfalla i gamla synder är stor synd.