Eid al fiter

All vår tacksamhet riktas mot Allah. Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom. Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah. Jag vitt-nar också om att profeten Muhammad SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Allahu akbar, Allahu akbar, lailaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd.

 

Vi tackar Allah SWT för att Han gjorde det så lätt för oss att dyrka Honom. Vi tackar Honom också för att Han gav oss så många tillfällen och möjligheter att visa honom vår lydnad. Idag är det en stor dag. Idag öppnas hajj-säsongen. Idag delar Allah ut betyg till dem som visade att de följde Honom genom att göra goda handlingar.

 

En del gjorde sitt bästa, och de står nu som segrare, medan andra inte gjorde tillräckligt eller kanske ingenting alls. De är förlorarna. Idag är en stor dag.

 

Muslimer går till salat Al-Eid, var de än befinner sig. Var och en betalar sin utmätta zakat och gör takbeer.

 

Allahu akbar, Allahu akbar, lailaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd.


Kära muslimer! Jag ska ge er ett gott råd. Det kommer från profetens SAWS egen mun när han låg på sin dödsbädd. Profeten SAWS ropade då: ”Assalat, Assalat”. Den som överger plikten till salat har inget med Islam att göra.

 

Man bryter då kontakten med Allah. Dessutom är han eller hon Allahs och profetens fiende. Ta vara på den plikten! Allah SWT säger i sura Maryam, aya 59-60 – orden tolkas:

 

[19:59] Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse. [19:60] Det gäller inte dem som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem;


Betala din Zakat till dem som har rätt att ta emot den. Fasta Ramadan och gå till Hajj. Om du sköter dessa tre grundpelare i Islam, blir alla andra religiösa plikter genast mycket lättare att utföra. Frukta Allah, visa Honom absolut lydnad – för att behaga Honom.

 

Allahu akbar, Allahu akbar, lailaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd.


Kära muslimer, vi har fiende: den som Allah utvisade från Jannah. Han var fastkedjad under Ramadan men sedan släpps han fri. Han kommer att attackera oss från alla möjliga håll, för han vill förstöra allt det goda som ni har gjort under Ramadan. Vår motattack blir att göra Dawa, uppmuntra andra att göra det goda och förbjuda det onda. Alltså helt enkelt att sprida islam!

 

Akta er för shirk! Shirk förstör allt gott ni har gjort. Akta er för att behandla era föräldrar illa. Sådant tillhör (kabbair) de stora synderna. Allah SWT säger i sura al-isra, aya 23, i tolkning:

 

[17:23] Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.


Akta er för att bryta familjeband! Profeten (SAWS) sa: ”Den största av de stora synderna: Att göra shirk mot Allah, vara olydig mot sina föräldrar, och att vittna falskt.”

 

Akta er för att förtrycka andra. Förtryck är mörker på Domedagen. Profeten SAWS sa: ”Sannerligen – det står ingenting emellan den [förtrycktes bön] och Allah”.

 

Akta er för att titta på det som är haram, och låt bli att inleda otillåtna sexuella relationer. Allah SWT säger i sura isra, aya 32:

 

17:32] Håll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg.


Akta er för droger och alkohol! De förstör ert förnuft.

Avstå från syssla med riba (ränta). Riba är en synd som Allah har förbjudit.

Undvik att baktala, att sprida rykten och falska vittnesmål. Ta väl hand om dina grannar. Bemöt och behandla dem bra även om du själv blir behandlad illa. Allah SWT säger i sura al-fusilat, aya 34-35:

 

[41:35] Men ingen annan än den som bär [oförrätter] med tålamod finner [styrka] att handla så; bara den lyckligast lottade finner [sådan styrka]. [41:36] Om Djävulen förleder dig [till vrede], be då Gud beskydda dig; Han är Den som hör allt, vet allt!


Uppfostra era barn till att dyrka Allah. Uppmuntra dem också att göra sin fem dagliga salat. Skydda era döttrar och kvinnor.

Ibadallah! Den här samlingen påminner oss om Uppståndelsens dag. Ni kvinnor som är församlade här, uppfyll profetens order, frukta Allah och ge era män deras rättighet.