Al-Jannah (Paradiset) 020824

All vår tacksamhet riktas mot Allah. Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom. Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vitt-nar också om att profeten Muhammad SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi har gjort.

 

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

 

Denna fredag handlar khutba om al-jannah, och vad vi har fått veta om para-diset, främst genom Allahs Ord i Koranen, men också genom profetens SAWS hadith.

 

Vi ber Allah SWT att låta oss bli invånare i al-jannah.

 

Allah SWT säger i sura At-tawbah, aya 72 – orden tolkas:

 

[9:72) Allah har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de ska förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än allt detta är Allahs välbehag – detta är den stora, den lysande segern.


När jannahs invånare kommer till paradiset, då öppnas dess portar, och änglarna kommer och välkomnar dem. Allah SWT säger i sura azumar aya 73:

 

[39:73] Och de som fruktade sin Herre ska ledas mot paradiset, skara efter skara, och när de når fram står [redan] dess portar öppna och väktarna säger: ”Fred vare med er, ni goda människor! Stig in [i paradiset]! Här ska ni förbli till evig tid!”

Och när de kommer in i jannah får de gåvor som Allah lovat dem. Sura At-Tawba, aya 21, säger:

 

[9:21] Deras Herre ger dem det glädjerika budskapet om [Sin] nåd och [Sitt] välbehag och om lustgårdar där Allahs gåvor aldrig tryter

I jannah får de fullkomlig trygghet och säkerhet. Sura adukhan, aya 51, säger:

 

[44:51] Men de som fruktade Allah ska då [få njuta] i trygghet,


Den som fruktar Allah i dunya, får också Hans trygghet. Sura Al-Anam, aya 82:

[6:82] [Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen.”

 

Den verkliga tryggheten hittar man bara i jannah. Sura hijr, aya 45-46, säger:

 

[15:45] DE GUDFRUKTIGA [ska vistas] i lustgårdar med [porlande] källor, [15:46] och ska [vid inträdet] hälsas: ”Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont och mot all förgänglighet].”

 

Den trygghet som Allah lovar oss att vi får i jannah – den innefattar att vi slipper död, sjukdomar, avundsjuka, högfärdighet och allt annat som gör livet på jorden besvärligt och plågsamt. Allah SWT säger i sura dukhan, aya 56:

 

44:56] Döden ska inte nå dem där, sedan de förut har dött döden på jorden, och de har skonats från Eldens straff –

Både Abu Sa’id al-Khudri och Abu Huraira rapporterade att Allahs Budbärare (fred vare med honom) hade sagt om al-jannah:

 

Där ska en utropare göra följande tillkännagivande: Sannerligen säger jag er, här väntar er evig hälsa, för ni blir aldrig sjuka, och här ska ni leva för alltid, för här finns ingen död. Och här förblir ni unga, för ni ska aldrig åldras. Och här ska ni alltid leva i rikedom, för ni blir aldrig utblottade.

 

Den som kommer in i jannah får fullständig trygghet från allt man kan vara rädd för i den jordiska livet, till exempel död, sjukdom, sorg, oro, trötthet osv. Allah SWT säger i sura fatir, aya 34-35:

 

[35:34] och de ska säga: ”Vi lovar och prisar Allah som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.

 

Den som kommer in i paradiset, dricker från en flod av mjölk och honung. Allah SWT säger i sura Muhamed, aya 15:

 

 [47:15] Paradiset som har lovats dem som fruktar Allah, kan liknas vid [en lustgård] där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung, och där de ska njuta frukter av alla slag och [dessutom få] sin Herres förlåtelse. [Kan den som stiger in i detta paradis jämföras] med den som måste förbli i Elden och [där] dricka skållhett vatten, som bränner sönder hans inälvor?


De som vistas i Paradiset får kläder av silke att ha på sig. Och enligt Allahs Ord i sura Ad-Dukhan, aya 53, får de där vara

 

[44:53] klädda i siden och brokad, [vilande på högsäten] mitt emot varandra”.

 

I jannah ska inte syssla med något arbete. Man bara dricker, äter och har samlag.

Koranen säger (sura Sad, aya 51):

 

[38:51] och där ska de vila, lutade [mot mjuka kuddar], och allt de kan önska av olika slags frukter och drycker ska bäras fram; [38:52] och hos dem ska vara oskuldsfulla kvinnor, med blygt sänkta blickar, evigt unga som de själva. [38:53]

 

Detta är vad som lovas er till Räkenskapens dag.

 

Men vad ger oss då rätten att komma till jannah? Abdullah ibn Mas’ud (RA) rapporterar att Allahs sändebud (SAWS) sa:

“Håll er till att tala sanning, för att tala sanning leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till Jannah.

 

En person som ständigt talar sanning och försöker tala sanning, skrivs till sist in hos Allah som en sanningsenlig person.

 

Akta er för att ljuga! för lögner leder till synder och synder leder till helvetet.

 

En person som ständigt ljuger och försöker ljuga, skrivs till sist in hos Allah som en lögnare”.

 

Abu Musa Al-ashari  återgav profetens SAWS ord: ”Den som går till moskén på morgonen och på eftermiddagen, åt den reserverar Allah en särskild plats i jannah”.

 

Och Buraidah al aslami RA berättade att profeten SAWS hade sadt: ”Ge den goda nyheten till dem som går till mosken i mörkret,

 

att Allah ska ge dem det fullkomliga ljuset i paradiset”.