om profeten

All vår tacksamhet riktas mot Allah. Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och vi söker ingen annanstans efter det stödet – vi lägger inte våra liv i någon annans händer – bara Allahs subhanaho wa ta’ala. För jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah. Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi har gjort. Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse. Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen leda på rätt väg igen.

Ingen gud utom Gud – Muhammed är Hans sändebud

.

 

Och det finns anledning att tala denna fredags khutba om profeten – må Guds ljusa frid och välsignelser komma över honom. Vi ska påminna oss idag om profeten SAWS, för ännu en gång har människor med ond vilja – denna gång en smågangster i Amerika – listat ut att inget annat gör så ont i en troende muslims hjärta som att höra och se sin profet förnedras. Ännu en gång gör dom det listiga tricket, och ännu en gång händer det tragiska att bröder går ut och låter sig dödas – denna gång på grund av en futtig tjuv och bedragare i Los Angeles och hans hat mot en religion och ett folk, som har saker att hålla heliga – när han själv i sitt fattiga lilla liv bara har bedrägeri, smuts och absolut ingenting alls att känna helighet inför.

 

Filmen denne man har gjort – som sprids via internet – är enligt en samstämmig kår av film-experter ett fullkomligt uselt hopkok av gamla lögner och myter, där inte ens skådespelarna fick veta vad det var för en film de deltog i, och nu efteråt är de upprörda för att ha blivit lurade.

 

Ja, man kan bli ledsen över vad det här representerar – man kan rycka på axlarna och vända ryggen mot kuffar, som inte har en aning om profeten och som heller inget vill veta. Dom håller för öronen för att slippa kunskapen, och dom tjattrar som papegojor samma gamla fördomar, förvrängningar, missförstånd och lögner – år efter år. Dom talar om yttrandefrihet – som i det här fallet nästan alltid handlar om att spotta på någon av profeterna Isa AS eller Muhammed SAWS.

 

 Dom påstår att man måste få säga vad som helst, för dom kan inte sin egen lag. För om man påstår att en skådespelare är alkoholist – då kan man få två månaders fängelse eller hundratusentals kronor i böter, som tidningen Expressen fick böta.

 

Man kan skratta, bli ledsen eller vända sig bort från eländet. Men om man går ut på gatan och låter sig skadas eller till och med dödas – då har man fallit i precis den fälla som de som hatar islam har satt upp.

 

 Då får de en plattform att tala i media, då blir de hjältar för andra okunn-iga, då kan de som kuffars store hjälte Lars Wilks åka och tala på en konferens i USA, där muslimer beskrivs som råttor som sprider sig över världen.

 

Bröder och systrar – var inte ledsna. Vänd bara ryggen till. Låt Allah ta hand om detta. Lita på att Allah tar hand om detta. Lita bara på Allah. Sök bara Hans hjälp.

Varför älskar och lyder vi vår profet SAWS? Jo, för att vi vet att Allah älskar honom. Bara Allah har tillräckliga ord för att beskriva profeten – som i sura al-Qalam, aya 4:

[68:4](O Muhammed) Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel],

 

Kära syskon i tron! var medvetna att profeten SAWS har plikter gentemot oss, liksom vi har plikter gentemot honom. Att tro på profeten SAWS, på hans ord och handlingar, att lyssna på hans varningar och att följa honom i total lydnad – är några av våra plikter gentemot profeten.

 

Det är också bland våra plikter att skaffa seger till profetens och vår religion, hålla hans sunna och skicka hälsning till honom: ”Allahumma, Sali ala _ muhamad waala aali _ Muhamed”. Att särskilt hälsa till honom på fredagar. En sahabi frågade profeten hur våra hälsningar når honom efter det att han har dött och hans kropp liksom alla döda kroppar är förvandlade till ben och mull? Profeten svarade ”Allah förbjuder jorden att äta profeternas kroppar”.

Tro   på profeten alayhi asalate asalam, liksom på alla profeter AS!

 

Allah SWT säger i sura At-taghabun, aya 8:

[64:8] Tro därför på Allah och Hans Sändebud och på det ljus som Vi har uppen-barat [för er]; Allah är väl underrättad om vad ni gör.

 

Tro på att Allah sände profeten SAWS till alla människor och jinn – och tro på det som profeten kom med – i ord och handlingar.

Lyd profeten! Det är vår plikt mot honom.

 

Allah SWT säger i sura Anfal, aya 20:

[8:20] Troende! Lyd Gud och Hans Sändebud och vänd er inte bort när ni hör [honom tala],

 

Om vår plikt att lyda profeten SAWS säger Allah också – i sura Hashr, aya 7:

 [59:7] … Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er; och frukta Allah; Allah straffar med stränghet.

 

Abu Huraira RA återgav profetens SAWS ord: ”Den som lyder mig lyder Allah, och den som trotsar mig, trotsar Allah”. Vår plikt gentemot profeten är alltså att

 

följa honom och ta honom som förebild för alla livets aspekter. Allah SWT säger i sura al-Imran, aya 31:

[3:31] Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

 

Allah säger i sura Al Ahzab, aya 21:

[33:21] I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Allah och den Yttersta dagen och som ständigt har Allah för ögonen.

 

Och profeten SAWS säger själv: ”Den som inte följer min sunna har inget med mig att göra”.

 

Vi älskar profeten SAWS mer än vår egen familj, vår rikedom och till och med mer än oss själva och vårt eget liv. Vår kärlek till profeten ska alltså vara starkare än till någon annan människa.

 

Allah säger i sura At-tawba, aya 24:

[9:24] Säg: ”Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Allah och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Allah ger Sin vilja till att känna; Allah vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

 

Kära bröder och systrar! Profeten hade det svårt i början av sin dawah. Han mötte motstånd, svek, förräderi och hat från dem som inte vill underordna sig Allah.

Det är samma motstånd som fortsätter. Ibland anar vi att vi kan gå mot en svår framtid, för kuffar kommer att fortsätta attackera islam, vår profet och alla troende. Antingen kommer anfallen från simpla småtjuvar eller från hela stater och regeringar.

 

Men var inte ledsna för vad som än händer. Vi går den rätta vägen – siratul mustaqim – och under Allahs ledning inshaAllah. I slutet av vägen finns bara en möjlighet – islams seger och Allahs belöning och vila till de som höll ut. Minns att profeten och sahaba betalade ett mycket högre pris än vi för att sprida islam. Vi traskar vidare i profetens fotspår, med dua och tålamod som bästa vapen.