As-shakoor

Allah har 99 namn som vi känner till

Fall ned på ditt ansikte inför din Gud – Han som är Herren – morgon och afton, och lovprisa Allah genom hela ditt sätt att leva. Ge all ära BARA till Honom, som är Herre över alla världar och alla tider. Jag vittnar om att ingen gud finns förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

 

Allah har 99 namn som vi känner till – 99 vackra namn som vi har fått veta: Allah är As-shakoor – den tacksamme, den uppskattande. Allah SWT kallar sig själv Shakir och Shakoor. Allah SWT älskar dom som är tacksamma mot Honom, och därför gav Han sitt eget attribut till dem som tackar Honom. Det är en oskattbar gåva att Allah kallar sina ibad med detta namn.

 

 Allah SWTs ord i sura Al- Insan, aya [76:]22, lyder så här i tolkning:

[Och en röst ska säga:] ”Detta är lönen för era mödor, som [Allah] har sett med välbehag!”

 

Allah är nöjd med sina slavar. Och Allah säger i sura Az-zumar, aya [39:]7:

men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull

 

Kära muslimer! Att känna tacksamhet görs med hjärtat, tungan och kroppen. Och att visa sin tacksamhet görs också med hjärtat, tungan och kroppen. Hjärtat är helt i underkastelse och ödmjukhet inför Allah SWT. Tungan erkänner och prisar Allah SWT. Kroppen lyder och underkastar sig Allahs vilja.

 

 

Ordet shukr förekommer fyra gånger i Koranen. Shukr innebär att upphöja Allah, mycket på grund av de gåvor Han hela tiden skänker oss. Allah SWT säger i sura An-Nisa, aya [4:]147:

Varför skulle Allah vilja straffa er [för gamla synder], om ni visar [Honom] tacksamhet och tror [på Honom]? Allah, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster.

 

Allah SWT säger i sura fatir, aya [35:]30:

Allah ska ge dem full lön och i Sin godhet ge dem mer. Han förlåter mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster.

 

 

Och Allah SWT säger i sura At-Taghabun, aya [64:]17:

Om ni ger Allah ett lån av goda gärningar, ska Han betala tillbaka det med mångdubbla värdet och förlåta era synder; Allah erkänner [Sina tjänares] förtjänster och Han har överseende [med deras brister].

 

Allah är vacker. Allah är själva skönheten, och Han älskar skönhet. Allah är allvetande och Han älskar de lärda. Allah är raheem – Den som förbarmar Sig – och Han älskar de barmhärtiga. Allah är ashekoor – den tacksamme –  och Han älskar de tacksamma. Allah är as-saboor  – den tålmodige – och Han älskar dem som är tålmodiga. Allah är al-Aufu – den benådande – och Han älskar dem som förlåter andra.

Profeten SAWS brukade be Allah, att Han inte skulle ta tillbaka det som Allah hade gett honom.

 

De tacksamma människorna är välsignade av Allah.

 

– De tacksamma tillhör dem som får Allahs gåvor. Allah SWT säger i sura Al-anam, aya [6:]53:

På detta sätt låter Vi den ene bli en prövning för den andre, så att [några] frågar sig: ”Är det dessa som Allah har skänkt Sina gåvor [och samtidigt förbigått oss]?” Skulle inte Allah veta bäst vilka de tacksamma är

 

– För Allah finns det två sorters människor: tacksamma och otacksamma. Allah säger i sura Al- insan, aya [76:]3:

Vi har visat [hennes] väg för henne, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen], eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

 

– Att känna och visa tacksamhet visar att vår ibadah är korrekt. Allah säger i sura An-Nahl, aya [16:]114:

ÄT AV alla tillåtna goda ting som Allah har skänkt er för er försörjning och tacka Allah för Hans välgärningar, om det är Honom ni vill dyrka.

 

 

När iblis-shaitan förstod att shukr – tacksamhet mot Allah – är särskilt värdefull i ens iman, ville han göra allt han kunde för att få människor att bli otacksamma. Hör Allahs Ord i sura Al-araf, aya [7:]16-17:

 [Iblees] sa: ”Eftersom Du har låtit mig begå ett felsteg, svär jag att jag ska lägga mig i bakhåll för dem längs Din raka väg, [7:17] och jag ska ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.”

Hadith:

 

Profeten SAWS tog Muaz ibn Jabals hand och sa: ”O Muaz, jag älskar dig. Jag ska ge dig ett gott råd. Glöm aldrig att säga ”Allahumma, aïnna ala dhikrika, washukrika, wahusni ibadatik” efter varje salat. Det betyder: ”O Allah, jag söker Din hjälp så att jag ska kunna minnas, vara tacksam mot Dig, och tillbedja Dig på rätt sätt.