Vi vet, för det första

 

Vi söker skydd hos Gryningens Herre. Som muslimer längtar vi efter Allah, vi strävar att få komma nära Honom, drömmer om Dagen, när vi ska stå inför Honom.

Vi behöver relationen till Allah – utan den är vi ingenting. Allah (Subhanahu wata’ala) nämner i den Heliga Koranen faktorer som påverkar människans förhållande till Honom.

 

Vi vet, för det första, att Allah (Subhanahu wata’ala) vet allt om oss människor och våra handlingar, det vi gör i hemlighet och det vi gör öppet. För Allah är ingenting fördolt. Han säger i den Koranen – i Sura Al-Mudjdalah, aya 7:

 

“Har du inte klart för dig att Allah känner allt det som himlarna rymmer och jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, ska Han låta dem veta vad deras handlingar var värda. Allah har kännedom om allt.”

 

Dessutom registreras alla handlingar som vi människor gör – de bokförs. Allah (Subhanahu wata’ala) säger i Koranens Sura Al-Infitar, ayat 10-12:

 

“Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som känner er och vet vad ni gör”

 

Dessa sedda och bokförda gärningar, som människan gör, försvinner inte. De suddas inte ut med tiden, utan sparas till Domedagen. Om detta säger Allah SWT i den Heliga Koranen Surat Al-Isar´, ayat 13-14:

 

“Och vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals, och på Uppståndelsens dag ska Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, och en röst ska säga: ‘Läs nu i denna bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

 

På själva Domedagen ska Allah påminna människorna om deras gärningar, även

de handlingar som de själva har glömt.

Om detta säger Allah i Koranens Sura Al-Mudjdalah, aya 6:

 

“…den Dagen då Allah ska uppväcka dem alla till nytt liv och låta dem veta vad deras handlingar var värda. Allah håller räkning på det som de själva har glömt. Allah är vittne till allt som sker.”

 

Allah SWT upplyser oss om våra goda och dåliga handlingar, och att våra

handlingar en dag kommer att vägas på en perfekt rättvisande våg. Han säger i sura Al-A´raf, ayat 8-9:

 

“Den Dagen ska allt vägas med sanningens våg, och det ska gå dem väl i händer vilkas vågskål med goda handlingar väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt – de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar”

 

Efter det att människorna har fått sina gärningar och sina liv vägda på denna perfekta och rättvisa våg, ska de delas de in i två grupper. Den ena gruppen går

till paradiset den andra går till helvetet.

Om detta säger Allah SWT i Koranens sura Al `Imran, ayat 106-107:

 

“…den Dag, då någras ansikten ska stråla av ljus och andras ska mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat ska sägas: ’Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse.’ Men de vilkas ansikten strålar av ljus ska inneslutas i Allahs nåd och ska så förbli till evig tid”

 

Bröder och systrar! När man tror på alla de punkterna som den här khutban nämner, och när man tänker på dem i vardagslivet – då undviker man att göra fel. Det här ger oss ett lyckligt liv här i dunja, och vi vinner paradiset.

 

Här är ett exempel på detta att man tänker på sina gärningar i vardagen, och vad som händer med dem:

Man ska ju respektera lagar och bestämmelser. Khalifa Omer upprätthöll en bestämmelse, som förbjuder att man fuskar genom att blanda mjölk med vatten.

 

Tror ni att lagen kan kontrollera vilka som bryter mot den? Nej lagen är mycket svagare än så. Men en stark tro, imaan, hindrar oss från att fuska – trots att ingen människa kontrollerar oss.

 

En mamma ville blanda mjölk hon skulle sälja med vatten, för att få större vinst. Då sa hennes dotter till henne att Omer har förbjudit att man fuskar på det sättet. Mamman: Men Omer ser oss inte.

 

Då sa dottern till mamman: Om Omer inte ser oss, så ser Omers gud oss. Omer själv, som var ute och promenerade, gick förbi och hörde vad flickan sa till sin mamma. Omer såg att flickan hade en stor och stark imaan – en stor tro – och han lät sin son gifta sig med henne.

 

Må Allah (Subhanahu wata’ala) visa oss den rätta vägen. Amin