Allah vill älska oss

Vi ger all vår tacksamhet till Allah. Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från allt ont – det som händer oss, det som finns i vår själ och det som kommer ut i våra handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

 

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära troende, Allah vill älska oss, men Han sätter också villkor för att göra det.

 

I sura al-Maida, aya 54, säger Herren:[5:54]

Troende! Om någon av er förklarar att han inte längre tror, ska Allah [i hans ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom: anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Allahs sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Allah, som Han skänker åt den Han vill. Allah når överallt, vet allt.

 

Abdullah Ibn Masud RA sa:

 

”När ni läser Koranen och hör kallelsen ya ayuhalladheena amano – ni troende! – lyssna då noga på vartenda ord som kommer.

Antingen hör ni då det goda som Allah befaller er, eller det onda som Han förbjuder er”.

 

Allah SWT älskar sin ibad (den troende mannen eller kvinnan).

Och när Allah älskar någon, då vägleder Han henne eller honom till de handlingar som behagar Honom.

 

Vem är den som älskar Allah SWT? Det är en den som helt underkastar sig Allahs vilja.

Det är den som hela tiden är medveten om Allah SWT, var han än befinner sig – under alla omständigheter – i alla tider.

Lyssna här på tio handlingar som ger oss Allahs kärlek:

 

1. Att läsa Koranen och reflektera, förstå och agera utifrån den. Att lyda dess påbud och undvika dess förbud,

2. Allah älskar oss om vi gör det som är obligatoriskt (faraid ), och kompletterar det med det frivilliga (nawafeel).

3. Den tredje orsaken för Allah SWT att älska oss är at göra dhikr med hjärtat, tungan och våra handlingar.

4. Allah älskar oss vidare om vi avstår från allt Han har förbjudit oss, och detta trots att känner oss frestade att göra det förbjudna.

5. Den femte källan till Allahs kärlek, är att vi lär oss Hans vackra namn och attribut, deras betydelser och att vi vidare accepterar Hans beslut.

6. Vi får också Allahs kärlek om vi tänker på, reflekterar över och erkänner Allahs oändliga gåvor.

7. Att vara ödmjuk inför Allah är den sjunde anledningen för Allah SWT att älska oss.

8. Det åttonde sättet att vinna Allahs kärlek är att stå och göra qiyamallail på natten, och gråtande läsa Koran, att göra istighfar och tawba.

9. Att vara i sällskap med pålitliga och trofasta människor som älskar Allah, och att dra nytta av deras kunskaper och goda karaktär, är det nionde sättet att få Allahs kärlek.

10. Och till sist: att hålla oss långt borta från det som kan hindra oss från att närma oss Allah SWT, är orsaken till Allah älskar sin slav.

 

Kära bröder och systrar!

Det finns inget bättre än att få ha Allah med dig i alla lägen.

Allah kommer att skydda dig från allt ont som hotar att drabba dig.

Om Allah älskar dig, kommer Jibril AS också att älska dig, och med honom alla änglar i himlarna.

Du får leva lycklig i dunya, du slipper azabal-qabr (straffet i graven,) du går säker på Domedagen, klarar att gå över sirat och kommer så småningom in i Jannah. Till sist ser du Allah. Det är den största segern. Vi ber Allah att låta oss bli bland Jannahs invånare. Amin.