Tazkiyatun-nafs

Dagens khutba handlar om tazkiyatun-nafs – det innebär att rena sin själ från synd.

 

Allah SWT skapade människan från tre komponenter –

De är kroppen (badan), intellektet (aql) och själen (nafs).

 

Det är Allah som blåser själen in i människan, och mycket i själen är fördolt för människan själv – den förblir mystisk.

 

Allah SWT säger i sura Al-Isra’a, aya 85:

[17:85] DE FRÅGAR dig om själen.

Säg: ”Själen hör till det som är min Herre förbehållet – av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott].”


Kära bröder och systrar! Allah gav kroppen, själen och intellektet sådana egenskaper, att människan är gjord för islam.

Islam får kroppen att må bra. Imaan ska vara till nytta för för intellektet, medan ikhlase är till för själen.

De tre delarna ska vara i god balans och komplettera varandra.

Obalans mellan kroppen, själen och intellektet rubbar vår ståndaktighet i religionen.

 

Att sträva efter fulländning i sin dyrkan av Allah – det kallas ihsan, och det är på samma gång det svåraste och det viktigaste att uppnå.

Vår imaan blir aldrig fullständig utan ihsan. Ihsan kräver i sin tur ständig tazkiyatu nafs, alltså att vi renar vår själ genom goda handlingar.

 

Allah SWT beordrar oss i koranen att rena vår själ från synder.

Han säger i sura Al.A`ala, aya 14:

87:14] Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet

 

Allah säger också i sura Ashams, ayat 7-10:

[91:7] Vid människans väsen och vid Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],
[91:8] och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.
91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],


Ibn Qatada (radiyallahu anho) sa enligt ibn Katheer: ”Att rena sin själ är att vara lydig mot Allah SWT,

och att ta bort dåliga handlingar och egenskaper från själen.

Kära troende! Lusten – Nafs – är vår värsta fiende,

och upphovet till alla hjärtats sjukdomar hittar vi i vår nafs.

 

Abu Huraira (RA) berättade att profeten SAWS gjorde följande dua: ”O Allah, gör min själ lydig, och vägled henne,

för du är den bäste vägledaren”.

Att rena sin själ hålla sig borta från avgudadyrkan / shirk, ögontjäneri och skenhelighet / riya, högfärd, hat, avundsjuka,

snålhet och överdriven kärlek till dunya.

Att praktisera tawheed, tawbah och ha ren ikhlas,

att visa tacksamhet mot Allah, att vara rädd för Allahs stränga straff och att hjälpa andra,

det är goda handlingar som renar vår själ. Slutligen: att göra extra salat (nawafil) och att läsa Koran

med djup förståelse är den bästa formen av tazkiyatun-nafs.