Nyckeln till allt vi behöver.

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

 

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah,

och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det onda i det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

 

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte ens om hela världen försöker leda honom.

Kära muslimer! Allah SW har anordnat och lärde människan nyckeln till allt vi behöver.

 

Profeten Muhamed SAW sa ”:

Nyckeln till Salat är Tuhoor (vatten),

Nyckeln till haj är ihraam,

nyckeln till birr (godhet) är sidq (sanningen),

nyckeln till al-Jannah är tawheed, ,

nyckeln till kunskap är bra frågor och lyssna mycket noggrant, ,

nyckeln till seger är sabr (talamod),  

nyckeln till Mazeed (få mycket mer) är tacksamhet, ),  

nyckeln till att få vara så nära Allah är kärlek till Allah och dhikr, ),  

nyckeln till framgång  är at-Taqwa, ),  

nyckeln till hidaya (vägledning) är räddslan för Allahs straff och hoppet för Hans nåd,

 

Dua är nyckeln för Allah ska besvara ,

och till sist den ovilkorliga överlämnande av sig själv till Allahs vilja med rent hjärta är nyckeln till att komma närmare Allah SW.

 

Kära troende!

Vi måste ha att rent hjärta som älskar vad Allah SW älskar och hatar vad Allah SW hatar och avstå från allt Allah har förbjudit. För att vårt hjärta leva måste en läsa koranen och reflektera och stå upp den sista delen av natten och göra dua. Vill man attallahs enorma rahma, måste dyrka Allah SW på ett perfekt sätt man hjälpa med människor med allt man kan. Att göra istighfar är nyckeln till Allahs rizq I alla område av vårt liv. Att vara lydig till Allahs befalning till sist ger oss ära och makt.

 

Kära troende,

Den huvud anledningen till all ondska den enorma kärleken till dunya och uppsjutning av det goda som planerade att uträtta. Men det råder ingen tvivel att goda kunskapar kan upplysa oss vad som är god och ont. Kunskapen ensam har inget nytta om hidaya kommer fråm Allah SW.

 

Allah SW sager I sura Ashuara aya 88-89

26:88] den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.”

 

 

 

Frågan är vad menar Allah när Han säger “med rent hjärta”? ju, han menar att vi måste ha tawheed I hjärtat, profetens sunna och älskar alla muslimer. Hela religionen handlar om ikhlas. Med vi måste veta även kuffar kan be Allah med iklas som läser I sura yunus aya 22

[10:22]tills det blåser upp till storm och vågorna slår över dem från alla håll och de tror att [döden] har dem i ett fast grepp. De ropar till Gud med ren och uppriktig tro och ber: ”Om Du räddar oss ur denna fara skall vi sannerligen visa oss tacksamma!”

 

men de troend ber Allahs hela tiden o avsett. Allah SW sager I sura Ghafir aya 14

40:14] Åkalla därför Gud med ren och uppriktig tro, även om det ses med ovilja av dem som förnekar sanningen!

 

När det gäller profetrna säger Allah SW I sura saad aya 46

 

38:46] Vi gav dem – en särskild nåd – ett sinne helt inriktat på evigheten

Vad säger Allah om Al-munafiqoon.an-Nisa aya 146

 

4:145] Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund och för dem kan du inte finna någon hjälpare.

 

Men Allah garanterar al-jannah för de som har ren iklas. Vi ber Allah att ge oss sin hidaya och göra oss bland jannahs invånare ,ammen