Rättvisa_barmhärtighe

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar

om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker

skydd hos gryningens Herre.

 

den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det onda vi gör.

 

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och föra på villovägar.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen –

inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära muslimer! rättvisan är den absoluta målet för Allahs sharia i alla tider. Allah SWT säger i sura al-Hadid, aya 25:

57:25] Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen]

och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa]

människorna att handla rättvist.

 

Den rättvisa som vår profet kom för att förkunna, omfattar alla människor.

Rättvisan ska tillämpas inom familjen, med dem man inte känner,

med ens chef eller medarbetare o.s.v.

 

Rättvisan omfattar också alla livets aspekter. Allah SWT säger i suraAn-Nisá, aya 125:

4:125] Vem uppfyller religionens krav bättre än den som i allt

underordnar sin vilja under Allahs, som gör det goda och det

rätta och följer Abrahams rena, ursprungliga tro?

 

Dessa grundläggande mänskliga förhållningssätt uppenbarades för 1400

år sedan för profeten SAWS och Allah SWT beordrade vår profet SAWS

att sprida budskapet vidare till resten av världen.

 

An-Numan bin Bashir berättade: My mamma bad min pappa att ge mig

en gåva från hans ägodelar; och han gav det till mig efter lite tvekan.

 

Min mamma sa då att hon inte skulle bli nöjd förrän profeten SAWS fick

bevittna överlämnandet av gåvan.

 

Min far tog mig, som då var en ung pojke, vid handen och ledde mig till

profeten SAWS. Han sa till profeten följande: ”Pojkens mor, bint

Rawaha, begärde att jag skulle ge honom en gåva”.

Profeten SAWS frågade: ”Har du andra söner utom honom?”- Ja, sa mannen

Profeten sa: ”Gör mig då inte till vittne för en orättvisa”.

Genom den här hadithen lärde profeten oss att alltid vara rättvisa, och

speciellt då mot vår familj och våra släktingar.

 

Kära muslimer! Helt klart skadar orättvisa relationen mellan människor,

orsakar kaos och sprider utbredd korruption i samhället. Islam lär oss

goda karaktärsdrag och att visa barmhärtighet.

Därför ska vi behandla alla lika: alla människor – muslimer som icke-muslimer.

alla ska behandlas på ett bra och humant sätt.

 

Allah SWT säger i sura al-Bayina, aya 107:21:107]

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.


Och Allah SWT säger vidare i sura at-Tawba, aya 128:9:128]

ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era

[egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans

sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

 

Hadith.

Jarir bin ’Abdullah berättade: Allah’s apostel sa: ”Allah ska inte visa barmhärtighet

mot dem som inte är barmhärtiga mot mänskligheten”.

Profeten SAWS sa: “Ni är inga riktiga troende förrän ni är barmhärtiga mot varandra”.

Sahaba sa: “Vi är barmhärtiga mot varandra”.

 

Då svarade profeten: “Ni skall vara barmhärtiga både mot dem ni

känner och dem som är främmande för er”.