Imaan

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.


Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq –

Jag söker skydd hos gryningens Herre. Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och föra på villovägar.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte om hela världen så försöker leda honom.


Vi tackar Allah SWT;

Han har gett oss högre rang för att vi tror på Honom.

Han har gett oss lyckan och ett inre lugn – både i dunya och akhira.

Vi tvivlar inte på, att tron på Allah – imaan – är källan till trygghet och harmoni i våra dagliga liv.

Vi får all denna godhet endast på grund av vår totala lydnad under Allah – allt det onda vi gör och möter, beror i sin tur på vår arroganta olydnad.

Lyckan hittar vi bara genom att följa Allahs sharia.


Allah skickade profeten SAWS till mänskligheten för att vägleda dem som är förvirrade och har gått vilse – för att vägleda och ena dem.


Allah SWT säger i sura Al-Hadid, aya 28:

[57:28] TROENDE! Frukta Allah och tro på Hans Sändebud!

Då ska Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han ska ge er Sin förlåtelse – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Kära troende!

Vi får se många exempel på det starka sambandet mellan imaan å ena sidan och trygghet och lugn i samhället – och för varje enskild människa – å den andra.


Allah SWT säger i sura An-Nur, aya 55:

[24:55] Allah har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han ska göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots.


Bröder och systrar! Trygghet är det högsta målet för människan – och drömmen som människor i alla länder och i det muslimska ummat vill uppnå.

 

Idag lever många människor materiellt gott, i välfärd och med tekniska framsteg.

Ändå lever många fortfarande i fattigdom, elände och djup otrygghet.

Det liknar i mycket den tid som var innan profeten SAWS kom med sitt budskap. Profeten SAWS var sändebudet till hela mänskligheten.

Vi har nu budskapet han fick i vår hand och det är vår plikt och skyldighet att sprida det budskapet.


Allah SWT säger i sura Al-Ana’m, aya 15-16:

[5:15] Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Ett Sändebud från oss har kommit till er [med budskap], som klargör för er mycket av det som ni har dolt [för er själva] i Skriften; mycket [annat] har förbigåtts. Allah har skänkt er ett [nytt] ljus och en klar Skrift;

[5:16] med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg.

 

Kära troende!

Om trygghet är ett absolut behov för ett land, då är det ont och en skada att sprida rädsla.

Och att beordra det goda och förbjuda det onda är vårt främsta uppdrag!

 

Profeten – Frid och Välsignelse över honom – berättade en gång för oss om vad som kan sägas vara en fromhetens tragedi.

– Vet ni – frågade han – vilka de fattiga är?


Ja, de fattiga är väl de som varken har välstånd eller egendom, fick han som svar.

– De fattiga i mitt folk, sa profeten SAWS – är de som ska frambära bön på Återuppståndelsens Dag, och de ska komma med fasta och zakát, men de ska komma dit efter att ha förolämpat den ene, sladdrat och baktalat den andre, slukat den enes egendom, spillt den andres blod och slagit den ene.

Då ska den ene och den andre som han har gjort orätt få del av hand goda gärningar. Och om hans goda gärningar på så sätt är förbrukade innan han har betalat färdigt sina skulder, då ska synderna från några av dem han har gjort illa kastas på honom, och han ska då slungas in i helvetet.

 

Sharias främsta mål är att garantera att familjen lever i trygghet. Vi hittar tecknet på det i Koranen, där Allah SAWT beordrar vår profet att varna sin egen familj. I sura as-shu’ara, aya 214, säger Allah:

 

[26:214] Och varna dem som står dig närmast [för Allahs straff]

 

Aisha RA återgav profetens SAWS ord: ”De bästa bland er är de som behandlar sin familjbästa sätt”.