nytt år efter Hijra började

I måndags tog vi farväl av det gamla året och ett nytt år efter Hijra började – med de nya situationer och händelser det för med sig inshaAllah.
Allting ändras; livets dagar upprepar sig inte och är sig inte lika.

I detta liv ger Allah människan två vägar att välja mellan: lyckans väg eller en eländig väg!

 

Den lycklige kommer att vara den som utnyttjade sina dagar på rätt sätt och tackade Allah SWT för alla Hans gåvor.
Förloraren är den som slösar bort sin tid på att synda.

Allah har skilt mellan den som använder sitt liv ordentligt, och den som kastar bort det.

Allah talar i sura An-Nadjm, aya 31 – och Hans Ord tolkas:

(…) Han kommer att straffa dem som gör ont med (det som svarar mot) deras handlingar, och belöna dem som gör gott med det högsta goda.

 

Den bästa bland oss är den som tar hand om de som har det sämre.
Frukta Allah överallt och alltid! Och minns Allahs Ord i sura Al-Qasas, aya 77:

Sträva efter det eviga livets goda, med det som Gud har gett dig, utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte en vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.

 

En del av det gånga årets händelser – liksom de tidigare årens – upprepas  för att ge oss budskapet om att den som gör gott och följer Allahs befallningar alltid räddas. Och att den som glömmer Koranen och profetens sunnah alltid förlorar!

Allahs Ord i sura Yusuf, aya 111, lyder i tolkning:

I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd (…)

 

Väg dina handlingar! Är de goda handlingar eller är de synder?

När du går igenom dina handlingar, kan du titta tillbaka och minnas de människor som fanns med oss förra året och som idag inte längre är hos oss.

 

 Du kunde ha varit bland dem som lämnade oss.

Tänk då på hur du skulle ha kunnat gå tillbaka till Allah med alla dina synder! Ställ frågan:

Har Allah accepterat min tawbah?

Har jag fyllt min plikt att göra gott för mig själv, min familj,  mitt ummah och den värld vi lever i?

 

Ärade bröder och systrar! Det nya hijriska året börjar med Allahs månad Al-Muharram.

Det är den första av de fyra heliga månaderna.

Det är ett råd, att vi börjar det nya året med att ångra det gånga årets synder.

Se även till att fasta så mycket som du har möjlighet till.

Profeten sa: ”Den bästa fastan efter den i Ramadan, är fastan i Allahs månad –den ni kallar muharram – liksom den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen”.

 

Dagen den tionde Muharram räddade Allah SWT Mosa och hans folk från Farao och hans soldater.

På grund av det fastade profeten Mosa denna dag – som ett tack till Allah.

Israelerna fastade och fastar än idag denna dag.

 

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sa då: ”Vi är närmare Mosa än er israeliter”, och även han fastade därför denna dag. Belöningen för den som fastar den tionde Muharram, är att Allah SWT förlåter den fastandes synder för året som gick.

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sa, att om han skulle leva nästa år, skulle han fasta både den nionde och tionde muharram för att inte göra exakt som judarna.
I år blir den nionde och tionde muharram den 12 respektive 13 november.

Slutligen ber vi Allah att förlåta våra synder och stärka vår Iman.