vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden

I dagens khutba blir vi påminda om hur vår religion – islam – i grunden är okomplic-erad och ska kunna begripas av alla,

 trots att den innehåller den största skönhet, de djupaste tankar och den eviga visdomen.

 

 Det finns många många exempel på hur dessa skatter av tänkande och tro kommer till hela folket, genom Koran och inte minst också genom Ahadith, där vi genom lätt begripliga berättelser ibland får ana de stora djupen i det islamiska tänkandet.

 

Islam är också den religion som Allah SWT valde för allt folket och för hela mänsk-ligheten.

Och Allah accepterar ingenting mindre än islam från oss – underkastelsen under Hans Vilja och Hans Ord.

 

 Allahs ord i sura Al imran aya 19 tolkas till svenska:

          [3:19] För Gud är [den sanna] religionen islam;

 

Islam är religionen som alla profeter – från Adam AS till vår kära profet – har följt. Allah SWT valde ut profeten SAWS och hans umma att följa Islam, intill dess att domedagen kommer.

 

 Allah SWTs Ord i sura Al-haj, aya 77-78, tolkas:

[22:77] TROENDE! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott – kanske skall det gå er väl i händer!

 

[22:78] Och sträva för Guds sak med all den hängivelse som ni är skyldiga Honom.

 Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er] religion, den rena, ursprungliga tro som var er fader Abrahams.

 

 Det är Han som i gången tid och i denna [Skrift] har kallat er ”dem som har underkastat sig Guds vilja”. Om detta skall Sändebudet vittna mot er och ni skall vittna mot människorna.

 

 Förrätta därför bönen regelbundet och erlägg allmoseskatten! Och håll fast vid Gud, er Herre och er Beskyddare – den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!

  

Vad Allah SWT säger till dig och mig och alla andra, är att vi måste praktisera islam – var och en efter sin förmåga och utan att skilja på människor efter klass, etnicitet, kön, rikedom, utbildning eller något som helst annat som vi går och bär på som egenskaper här i Dunya.

Ett exempel på hur lätt Islam är, det är att man inte kan tvinga andra att acceptera Islam.

 

 Allah säger:

[2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd..

 

Ett annat exempel är tahara: att Allah tar bort svårigheter och förenklar,

Så att alla Hans tjänare ska kunna dyrka honom utan något stort besvär.

 

Hadith

Imran ibn Husain (RA) sa: ”Jag lider av hemorrojder, så jag frågade Allahs sändebud (SAWS) om råd, och han sa: Be stående, om du  inte kan be sittande, och om du inte kan be liggande”

 

Allah bestämde en förenklad salat för dem som är resande och dem som är i strid.

Islam lärde oss hur vi ska bemöta människor som är okunniga och även fräcka:

 

 En beduin kom till profetens moské och ställde sig att kissa där.

 Profetens sahaba, som var mycket arga på vad de såg, behandlade mannen illa.

Men profeten SAWS sa till sahaba ”Låt honom kissa färdigt”. Och sedan beordrade han sina sahaba att hälla vatten på det stället där mannen hade kissat.” Här ville profeten SAWS lära sina sahaba hur man ska behandla sina medmänniskor med tålamod.

 

Profeten SAWS lärde sina sahaba hur de ska göra religionen lätt för folket, och inte svår. Om profeten SAWS fick välja mellan två saker av varierande svårighetsgrad, valde han alltid den mindre svåra – så länge den inte är synd att göra så.

 

Profeten SAWS sa: ”Må Allahs förbarmande komma över dem som säljer och köper på ett rättvist sätt”.

 

Han vill att vi ska bete oss rättvist även på marknaden. Profeten uppmuntrade oss att gå med på att avskriva skulder, om låntagarna inte kan betala.

 

Allah SWT säger i sura al-baqara, aya 280:

[2:280] Och om [den skuldsatte] är i ett trängt läge, ge honom då anstånd till dess han med lätthet kan betala. Men det är bättre för er att efterskänka [skulden] – om ni visste [vilken förtjänst som ligger i detta]!

 

Den sista exemplet idag att på islams enkelhet är följande hadith:

Profeten SAWS såg ett rep som hängde från ett tak och frågade vad det var för ett rep.

 

 Han fick svaret att en person höll i det för att få stöd vid salat.

 Och profeten svarade: ”Man ber när man är pigg, och man vilar när man är trött”.

 

Budskapet i den hadithen är, att vi aldrig ska göra religionen svår för människor.

 

 Det är precis tvärtom: vi måste göra vår vackra religion enkel och lättillgänglig – enligt Koranen och profetens sunna – så att dess djupa och visa budskap når fram till folket och förändrar deras liv!