Hidaya betyder vägledning(1123)

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Ordet hidaya betyder vägledning.

Om Allah SWT älskar Sin slav, vägleder Han henne eller honom.

Vi tackar Allah för vägledningens oskattbara gåva!

 

När Allah är nöjd med en människa, vägleder Allah henne i dunya och leder honom genom akhira till jannah.

Hidaya innebär att Allah vägleder dig till att göra goda gärningar.

 

Den bästa dua man kan göra hittar vi i sura al-Fatiha: ihdina siratal mustaqeem – led oss på raka vägen!

Genom salát säger vi denna dua minst sjutton gånger varje dag – bara genom Fard.

 

Men vad menar vi egentligen när vi säger ihdina?

 

 

[90:10] Har vi inte gett henne ögon, tunga och läppar, och visat henne de två huvudvägarna

 

Allah SWT här att Han gjorde både den goda och den dåliga vägen tydliga för oss, så att vi sedan ska välja själva vilken väg vi tar.
Allah SWT säger i sura An-Nahl, aya 121, om profeten Ibrahim AS:

[16:121] Han var alltid tacksam mot [Allah] för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg.

 

Hidaya uttrycker att man visar vägen för någon, eller guidar honom.

Profeterna fick av Allah förmågan att visa vägen för andra – för dem som hade gått vilse.

Allah SWT säger i sura ar-Raad, aya 7:

[13:7] Du är enbart en varnare, men [i Allah] har varje folk sin [högste] ledare.

 

Och Allah SWT säger i sura Shura, aya 52:

Men Vi har gett dig [detta budskap] som ett ljus med vilket du skall leda dem Vi vill av Våra tjänare – leda [dem] till den raka vägen. 

Den här formen av hidaya förmedlas alltså genom människor,

som Allah har gett förmågan att leda. Sådan ledning kommer genom quran, tawheed, sunna osv.

 

Allah SWT gav bekräftelse till profeten SAWS, att han hade fått den kraften att leda människor.

Och det är i profetens efterföljd varje muslims plikt att göra dawah efter sin förmåga.

Dawa startar i din egen familj, sen bland släktingar, grannar, arbetskamrater osv.

 

Men det finns också hidaya som ges direkt och enbart från Allah SWT.

Denna hidaya är tawfeeq. Förutsättningen för att få den är att man villkorslöst under-kastar sig Allahs Vilja.

Allah svarar med att ge oss imaan i hjärtat.

 

Det finns en universell, allmängiltig hidaya, som Allah ger till allt och alla som Han har skapat.

Allah SWT säger i sura Taha, aya 50:

20:50] [Moses] svarade: ”Han som ger åt varje ting dess väsen och form och sedan leder det på dess väg – Han är vår Herre.”

 

En del vägledning ges genom profeterna som Allah har skickat till mänsklig-heten. Allah SWT talar i sura al-Anbiya, aya 73, om profeterna som Han…:

21:73]gjorde (dem) till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan.

Det slags vägledning som kommer enbart från Allah SWT är alltså Attawfeeq. Allah SWT säger i sura Muhammad, aya 17:

[47:17] (men) de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan.

Vi får till sist Allahs vägledning i akhira, som leder oss in i jannah inshaAllah. Allah SWT säger i sura Al-Aaraf, aya 43:

[7:43] Vi skall rensa bort ur deras hjärtan [alla rester av gammalt] agg. Medan bäckar porlar framför deras fötter, skall de höja sin röst [i bön]: ”Vi lovar och prisar Allah som har fört oss hit! Utan Allahs vägledning skulle Vi inte ha funnit vägen. Vår Herres sändebud gav oss sanningen.” Och [änglarna] skall säga: ”Detta är paradiset, arvet som har tillfallit er [som lön] för era handlingar”.

Hadith.

Anas, RA, berättade att profeten SAWS sa:

 ”Om Allah vill sin slav väl, gör Han honom upptagen med något”.

Sahabi frågade vad han menade med ”att göra uptagen”.
Profeten svarade ”Allah vägleder personen att göra goda handlingar innan han dör”.

(Återberättad av Tirmizi)