Att skynda till fredagsbönen

I surat al-Jum’a, ayat 9-11 säger Allah SWT – och Hans Ord tolkas:

Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allahs namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste!
Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Allah i Sin godhet [beviljar honom].

Och ha alltid Allah i tankarna, för att det skall gå er väl i händer.
Men om människorna blir varse [ett tillfälle att göra] en vinst eller [att få en stunds] förlustelse, bryter de upp [från bönen] och lämnar dig [Muhammad] stående [i predikstolen]. [Varna dem och] säg: ”Det som [väntar er] hos Allah är bättre än ytlig förströelse eller [ett tillfälle att göra] en vinst; ingen sörjer bättre [för de sina] än Allah!”

 

Allah SWT uppmuntrar oss att skynda till fredagsbönen, och att lämna det vi håller på med.

Allah lär oss att bönen är det allra bästa för troende människor.

 

Det hände en gång att profeten höll predikan – khutba – när en icke-muslimsk försäljare började sälja sina varor framför moskén.

Då lämnade alla sahabi utom tolv profetens predikan, för att hinna köpa handelsmannens varor.

När detta hände gjorde man fortfarande bönen före predikan.

 

Allah säger alltså att det som väntar oss hos Allah, är mer än bara en ytlig förströelse eller en vinst.

Med det vill Allah få oss att förstå hur viktig fredagsbönen är.

 

Efter bönen ska man återgå till sina sysslor. Men man ska alltid ha kvar Allah SWT i tankarna.

Profeten SAWS sa att den som går in på ett torg och säger ”La ilaha ela Allah wahdaho la sharika laho, laho el molk wa laho alhmd w howa 3ala kol shayen kadir” – för den personen tillgodoskriver Allah tusen gånger tusen goda gärningar och Han suddar ut tusen gånger tusen synder.

Profeten sa att den bästa dagen som solen går upp över är fredagar.

 

Det är dagen då Adam skapades, och på en fredag fick han lämna paradiset.

Och domedagen kommer att vara på en fredag.

Islam gjorde det obligatoriskt att delta i fredagsbönen för de män som har förnuft och förstånd, som är myndiga enligt Islam (det vill säga de som har kommit in i puberteten), är fria, friska, de som klarar av att ta sig till böneplatsen, som inte är på resande fot och som inte har någon ursäkt för att inte delta i fredagsbönen.

Bönen består av 2 raakat och därefter khutba.

Man kan endast be fredagsbönen i moskén och den som har missat Jumaah kan inte ta igen den utan måste be salat al-Dhuhur.

Det är större belöning för fredagsbönen än vad många känner till:
Ibn Musud kom tidigt till moskén och fann att tre hade tagit sig dit före honom.

Då grät han, men sedan sa han att den fjärde är inte heller så långt borta från Allah. Jag hörde profeten SAWS säga: ”Folk sätter sig vid Allah på samma sätt som de sätter sig vid imamen. De som sitter nära kommer att vara nära Allah”.

 

Profeten sa: ”Den som tar ett bad på fredagar eller är orsak till att hans fru tar ett bad, och som skyndar sig tidigt till moskén och sätter sig så nära imamen som möjligt, samt lyssnar och ger sin uppmärksamhet till imamen – han får för varje steg han tar belöning som för ett helt års fasta och nattbön.

 

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: ”Den som tar ett bad och gör Ghusl på fredag, och som sedan går riktigt tidigt till moskén för att göra bön – för honom ska det räknas som om han hade offrat en kamel för Allahs skull. Och för den som kommer något senare är det som om han hade offrat en ko. För den som kommer ännu senare är det som om han hade offrat en bock med horn; ännu senare ankomst är som att ha offrat en höna. Kommer man därefter är det som att ha offrat ett ägg. När imamen kommer ut och börjar sin khutba, kommer Änglarna in och lyssnar.

 

Det är straff för den som uteblir från fredagsbönen för att han inte bryr sig: Han skrivs in som en av de tanklösa, de likgiltiga.

Profeten sa även att på den som uteblir från tre fredagsböner i sträck, förseg-las hjärtat. Han sa: ”Om inte folk slutar med att utebli från fredagsbönen, så kommer Allah att försegla deras hjärtan och de skrivs in bland de likgiltiga”. 

 

Här är några etikettsråd inför fredagsbönen:

Ta ett bad före bönen

 

Sitt så långt fram du kan, utan att trängas

Ta på dig dina finaste kläder

 

Lyssna uppmärksammat på imamen

Ta ett bad före bönen

 

Var tyst och stör inte

Gå iväg till moskén tidigt

(prata exempelvis inte med varandra och gör heller inget annat som kan störa de övriga eller bryta deras koncentration)