muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Vi riktar all vår tacksamhet till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Den som Allah leder kan ingen annan vilseleda.

Den som Allah låter gå vilse kan ingen annan leda rätt igen.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Kära muslimer! Frukta Allah som det åligger er att frukta honom.

För sanner-ligen ska ni finna Guds barmhärtighet och välsignelser genom er fruktan för Honom.

 

Allah (SWT) säger i sura al-A’raf, aya 156:

 

…min nåd och Min barmhärtighet når överallt och Min nåd skänker Jag till dem som fruktar Gud, och ger åt de behövande, och som tror på Mina budskap.       

 

Och i al-A’raf 7, aya 96, säger Allah:

 

Om folken [som Vi förintade] hade trott [på Gud] och fruktat Honom, skulle Vi ha gett dem himlens och jordens alla välsignelser…

 

Det handlar idag om det muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Ett modernt muslimskt samhälle måste bygga på gudsfruktan, och människorna i samhället ska hela tiden ha Guds nåd i åtanke.

Ett sådant samhälle är värt att vara bland de ledande samhällena.

Människornas goda handlingar och moral renar samhällets atmosfär, och stärker relationerna människor emellan.

Då kommer var och en att känna ansvar gentemot samhället inshaAllah.

De kommer att vilja göra det bästa för hela världens skull.

I ett sådant samhälle blir varje individ glad när han glädjer andra.

Profeten SAWS säger: ”Ingen av er är riktigt troende förrän han önskar för andra det han önskar sig själv”. 

 

Individen gör i ett lyckligt samhälle sitt bästa, och delar inte in muslimer bero-ende på klass eller sociala skillnader. Han kan tänka sig själv i andra personers situation, och ha medkänsla för dem. Han tror uppriktigt på det profeten SAWS sa. Troende är för varandra som byggnader som stöttar varandra.

Allah gör detta tydligt i Koranen – sura al-Hudjurat, aya 10 lyder:

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder.

 

Islam gavs till människorna för att rena våra hjärtan från arrogans, sarkasmer, avundsjuka och andra av hjärtats sjukdomar.

 

 

 

 

Allah (SWT) säger i suraal-Hudjurat, aya 11:

 

TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.

 

Det som gör en skillnad mellan individerna i ett sådant samhälle är gudsfruktan.

Allah SWT säger vidare i sura nr al-Hudjurat, aya 13:

 

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Att lära känna varandra och samarbeta bör vi såväl i det lilla samhället som i det stora – alltså hela världen. Så styrs ett modernt samhälle. Vi ska också kunna hantera och undvika större konflikter, osämja och tvister.

 

Allah säger sura al-Anfal, aya 46:

 

Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.

 

I ett sådant samhälle känner alla gemenskap med alla övriga. Det är som om de vore syskon. Det får dem att göra frivilliga goda gärningar. När tvister ändå uppstår, hittar man ursäkter för sina bröder eller systrar, och man förlåter dem. Man tävlar också såsom Allah (SWT) lärde oss, i att göra goda handlingar.

 

För att vårt Umma ska utvecklas behöver alla anstränga sig. Alla krafter och talanger används. Vi bör också se till att minska vårt beroende av andra samhällen, och dra nytta av all kunskap. Självklart ska vi ta den moderna teknologin i bruk på rätt sätt, för Islams skull, och för att sprida Allahs vilja.

 

Koranens sura al-A’raf, aya 56 säger:

Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta.                                                           

 

 …och sura al-Ma’idah, aya 2:

…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet.