Eid al-adha 2013

Imorgon tisdagen den 15e oktober är det eid al-adha.

Vi vill önska er alla en välsignad eid.

 

Eidbönen kommer att hållas i Råslätts stadesgården.

Eidbönen börjar kl. 09.00 .

Var vänlig kom tidigare.

Vi vill att alla ska vara på plats.

 

Att åka hajj för att besvara profeten Ibrahims AS

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Kära muslimer! Era bröder och systrar har åkt till Hajj för att besvara profeten Ibrahims AS kallelse. Allah SWT säger i sur Al-Hajj, aya 27:

[22:27] Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden.

De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter.

 

Allah SWT säger vidare i sur Al-Imran, aya 97:

[3:97] Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod;

den som stiger in där är i trygghet.

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allah för var och en som har möjlighet att genomföra den.

 

Ibn Umar RA berättar att Allahs Budbärare – profeten Muhammed SAWS sa:

Islam är grundat på fem hörnstenar:

 1. 1.  Att man vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, och att

    Muhammed är Allahs Budbärare,

 1. 2.  att man utför tidebönen,
 2. 3.  att man betalar Zakat,
 3. 4.  att man vallfärdar till Mecka
 4. 5.  och att man fastar under Ramadan

 

Det finns flera ahadith som talar om vallfärdens förträfflighet. Enligt Abubaker RA tillfrågades profeten SAWS av en man vilken handling som är bäst. Och profeten svarade: ”Tron på Allah och Hans sändebud”. Och mannen frågade: ”Vad kommer därefter?” Profeten svarade: ”Att göra jihad för Allahs skull”. Mannen frågade: ”Och efter det?” Profeten svarade: ”Att göra en en hajj som Allah accepterar” .

 

Och för att Allah ska acceptera vår haj ska vi uppfylla några saker:

För det första: Husnul khuluq (en god moral). Man måste visa god moral och karaktär både med ord och handling under Hajj. Belöningen för accepterat Hajj är inget mindre än jannah. Vad är då en bra Hajj? Vår kära profets svar på den frågan är: ”Om man ger mat till behövande och sprider salam”. Ulama förklarar ordet Al-birr, som betyder fromhet, rättfädirghet eller goda handlingar. Ulama säger att detta är att vara lydig mot Allah och avstå från allt som är haram.

Det andra kravet för att få sin Hajj accepterad, är att göra mycket takbir, tahmeed och tahleel – och att göra det med hög röst, om man är man – annars med låg röst.

 

Kära troende! Hajj är alltså en av islams grundpelare, och den är obligatorisk för alla som har god ekonomi, hälsa och möjlighet. Profeten SAWS sa: ”Den som har  råd och möjlighet men inte gör den, dör som en jude eller kristen”.

Bröder och systrar! Dagens khutba är en påminnelse dem som försummar Hajj, TROTS att man har råd och möjlighet. Det är bra att lägga på minnet att hälsan kan svika och man kan bli rikedomen också – man kan bli fattig.

 

Månaden Dhul-hijjah är verkligen en månad enorma förtjänster och välsignelser. De första tio dagarna av denna månad är särskilt betydelsefulla, och är bland de mest framstående dagarna i den islamiska kalendern. Då ska man ytterligare öka sin ibaadat goda handlingar. Låt oss göra det, kära bröder och systrar! Kom ihåg att Allah allramest älskar vår ibaadat i just i de första tio dagarna av Dhul-hijjah.

Abu Qatada berättade att någon frågade profeten SAWS: ”Vad får man om man fastar på arafa-dagen”. Profeten SAWS svarade: ”Allah förlåter synderna från det föregående året och för det kommande året.

Arafa-dagen är den dag då Allah fullbordade vår religion och skänkte oss Sin välsignelse i fullaste mått. I sura Al-Maida, aya 5, säger Allah:

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en handling av ibaadat utöver det vanliga: Al-Adhya är att offra ett djur på Yawm an nahar (offerdagen), som är den tionde dagen av Dhul-hijjah. Att då slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande, är – för den som har råd – en sunnah och en möjlighet att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss.

Dhulhijah

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Allah har i Sin oändliga visdom gett vissa platser, nationer och tider en större betydelse än andra – och status.

Han har valt ut Mecka, och höjt staden i betydelse över alla andra platser på jorden.

Och i Sin generositet har han låtit varje bön som görs i Mecka motsvara hundra tusen böner på något annat ställe

(frånsett masjid al Nabawi i Medina och masjid al Aqsa i Jerusalem, där en bön av Allah räknas som tusen resp.

fem hundra böner på en annan plats).

 

Allah har också förbjudit att hugga ned träd i Mecka – och även att jaga där – samt gjort det förbjudet för någon att resa in i Mecka utom som muhrim – som är en människa i ett tillstånd av ihram, d.v.s. som har avsikten att göra umra eller hajj, med de regler som det innebär.

Och just som Allah gav Mecka sin unika ställning bland jordens alla platser, valde Han också ut vissa månader, dagar och nätter, då goda gärningar gillas och belönas mer än vid andra tidpunkter.

 

De tio första dagarna av månaden Dhul-hijja är de dagar då goda gärningar är som mest omtyckta – och mest belönade också. Inte ens de tio sista dagarna av Ramadan har samma höga status. Ramadans nätter har det däremot.

 

Allah SWT säger i sura At-Tawbah, aya 36:
Antalet månader är tolv enligt Allahs dekret.

Detta fastställde Han den dag då Han skapade himlarna och jorden.

Av månaderna är fyra helgade; detta är Allahs evigt sanna lag.

Vanhelga därför inte dessa månader till skada för er själva.

 

Det finns även en del ahadith som talar om det här:
Ibn Abbas R.A berättar att profeten SAWS sa:

”Allah tycker om goda gärningar under dessa tio dagar mer än under någon annan dag”.

Sahaba frågade då:

”Inte ens under jihad för Allahs skull,

oh Allahs profet?

” Och profeten SAWS svarade” Inte ens under jihad för Allahs skull,

utom om en person går ut i jihad med sin egendom och sitt liv som insats,

utan att återvända med något av dom”. (Detta är återberättat av Bukhari 2/457)

 

De här dagarna är alltså ett tillfälle för varje muslim att vända sig till Allah och söka Hans närhet,

anstränga sig och göra alla handlingar som Allah tycker om mer kraftfullt under dessa dagar,

eftersom handlingarna blir mer omtyckta och deras belöning blir mångfaldigad.

Men det finns även vissa extra handlingar som man ska försöka göra under de här dagarna:

 

De första av de här särskilda handlingarna är Hajj och Umrah,

och bland det största man kan göra under dessa dagar är att utföra hajj.

Den som gör det på rätt sätt, och med rätt avsikt kommer – inshaAllah –

att vara bland dem som omfattas i den hadith där profeten SAWS säger:

”En accepterad hajj har ingen mindre belöning än paradiset”.

 

Allah säger i surah Al-Hajj, aya 29:
För att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under

de [av alla] kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boskapshjordarna som

Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta.

 

Fasta är en annan sådan särskild handling:

Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra,

och det är en gärning som Allah har valt ut till sig själv;

det här nämns i en av Ahadith Al Qudsi, där Allah säger:

”Alla handlingar som Adams söner utför är för honom själv,

utom fastan, som är för mig; och jag ger dess belöning” (Bukhari 1805)

 

Det rapporteras också att Profeten SAWS brukade fasta de första nio dagarna av dhul-hijja:

Hunayda Ibn Khalid berättar att en av profetens SAWS fruar, enligt Ibn Khalids fru,

hade sagt att profeten SAWS brukade fasta de nio första dagarna av dhul-hijja,

dessutom Ashuradagen och tre dagar i varje månad; den första måndagen,

samt två torsdagar.

(Återberättad av Nisa’i 4/205 samt Abu Dawood och klassad som sahih av sheikh Al Albani i Sahih Abi Dawood 2/462)

 

Att fasta Arafadagen, dvs den nionde dagen av dhul-hijjah,

som är den dag då Allah fullkomligade Sin religion, har en särskilt stor belöning.

Profeten säger i en hadith, återberättad av Imam muslim:

”Att fasta under Arafas dag belönas av Allah genom att det gångna samt det kommande årets synder förlåts”.

Det här gäller dock inte för den som befinner sig i hajj, för han behöver styrka inför dyrkan av Allah denna stora dag.

Att göra mycket tahleel, tahmeed, takbeer och tasbeeh är andra särskilda handlingar utöver vardagens ibaadat.

 

Det är sunna att göra mycket tahleel, tahmeed takbeer och tasbeeh under dessa dagar.

Allah SWT säger i Koranens sura Al-Hajj, aya 28:
För att bevittna det som är dem till nytta (dvs belöningen för hajj på domedagen,

samt den världsliga nyttan som kan uppnås av handel under dessa dagar)

och under de kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boksapshjordarna som Han skänker dem”.

 

De flesta rättslärda anser att de ”kända dagarna” i den här ayan syftar på de första tio dagarna

av dhul-hijja, eftersom Ibn Abbas rapporteras ha sagt så.

 

Det rapporteras vidare från Abdullah Ibn Umar att profeten SAWS sa: ”Inga dagar är så mäktiga i Allahs åsyn som dessa tio,

och inga gärningar så omtyckta som de som görs under dem.

Gör därför mycket takbir, tahmeed och tahleel under dom”. (Rapporterad av Ahmad 7/224; klassificerad som sahih av Ahmed Shakir.)

Ett sätt att göra takbir på, är att säga:

”Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allaah, Allaahu akbar, Allaahu akbar wa Lillaah- il-hamd”.

Men det finns även andra versioner och sätt att säga dem på.

Män ska helst recitera det med stark röst, och kvinnor med svag.

Det kan göras både i moskén och på allmänna platser.

Det berättas att sahaba brukade säga denna takbir på marknadsplaser, så att även folket där stämde in i deras takbir.

Men det ska inte förstås som att de gjorde takbir i kör, vilket inte är påbjudet.

Tyvärr så är det dock ytterst sällan denna sunna praktiseras ens i muslimska länder.

Detta är därför en möjlighet för muslimer att få den belöning som profeten SAWS talar om när han i en hadith, återberättad av Tirmidhi, säger: ”Den som återuppväcker en sunna som dött ut efter mig, kommer att få belöningen för alla som sedan handlar efter den, utan att detta kommer att minska något från deras belöning”.

 

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en gärning av ibaadat utöver de vanliga:
Al Adhya är att offra ett djur yawm an nahar (”offerdagen”),

som är den tionde dagen av Dhul hijjah.

Att slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande,

är en sunnah och en möjlighet för den som har råd att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss. Amin ya Rabb alamin.

Dhulm betyder förtryck

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

 Vi söker skydd hos Allah från det onda inom oss, och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen annan vilseleda,

och den som Han slutar leda kan ingen hjälpa att hitta tillbaka till vägen igen – bara Allah SWT kan!

 

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Det arabiska ordet dhulm betyder förtryck, och det betyder också orätt.

Allah har förbjudit all orätt.

Den orätt vi begår väcker Allahs vrede, och leder till konsekvenser:

man får straff för den orätt man begår förtryck man utövar.

 Att begå dhulm – orätt och förtryck – mot andra och sig själv gör hjärtat hårdare än sten.

Man förlorar hela sin egenskap av att vara människa; man förlorar sin karaktär och sin värdighet.

Dhulm är källan till alla synder och all ondska. När dhulm sprider sig, förstör det hela samhället.

Även Allah SWT sätter förbud för sig Själv att göra dhulm.

 

Hadith Abu Dharr al-Ghifari återgav profeten Muhammeds (saws) ord,

när han sa att Herren hade uppenbarat följande ord för honom: – Mina tjänare.

 

Jag har inte tillåtit Mig Själv att förtrycka någon,

och Jag har förbjudit förtryck bland er så förtryck inte varandra!

 

Kära muslimer!

 

Allah SWT straffar den som gör dhulm, både i dunya och akhira –

för det är en allvarlig synd som kan vålla stor skada i samhället och för enskilda individer.

Allah SWT säger i sura Ibrahim, aya 34:[14:34]

 

Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Allahs välgärningar,

skulle ni aldrig kunna precisera deras antal.

Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!

 

Den som gör dhulm ska aldrig nå sitt mål, och för den som begår dhulm ska Allah stänga den raka vägen.

(Om du lägger till ayat:

 

Den som utövar dhulm ska aldrig nå sitt mål. Allah SWT säger i sura … aya …

Allah SW stänger [den raka] vägen för dem som utövar dhulm ; Allah SW sager I sura … aya)

Shirk kommer längst upp på listan över dhulm. Allah SWT säger i sura Luqman, aya 13:

[31:13] Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: ”Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!

 

Andra dhulm som är viktiga att känna till är sihr – alltså trolleri eller svart magi – mord och zina – äktenskapsbrott.

Kära muslimer,

 

vi ska inte heller glömma de orätter som begås mellan man och hustru,

försummelser med att visa godhet gentemot sina föräldrar,

att skaffa sig andras ägodelar på ett haraam sätt, att vittna falskt, att baktala och sprida rykten;

ALLT detta är dhulm.

 

Profeten SAWS sa: “En muslim är en annan muslims bror.

Han ska inte behandla sin bror orätt. Han skall inte heller lämna över honom till en förtryckare”.

Profeten SAWS sa också: ”Förtryck är mörker på Domedagen”.

 

Sheikhul islam Ibn Taimiya sa “Sannerligen,

hjälper Allah ett rättfärdigt land till seger, även om landet inte är muslimskt,

och Han hjälper inte ett orättfärdigt land, även om det är muslimskt.

 

Allah SWT säger i sura Hud, aya 117:[11:117]

Din Herre låter inte ett folk gå under på grund av [människornas] synd,

så länge deras strävan är att bättra sig och göra rätt [mot varandra].

 

Kära muslimer!

 

Det finns ingen hijab (dvs något skynke) mellan den förtrycktes dua och Allah, även om hon eller han är kafir.

Tänk dig att du gör mycket salat, och mycket av annan ibadat i dunya, men att du är dhalim (en som gör orätt).

 

De som du har varit orättfärdig mot,

kommer att kräva sina rättigheter av dig på Domedagen.

När du vänder dig till Allah för få hjälp, kommer Han inte att titta åt ditt håll.

Det blir de du förtryckte som får dina hasanat (belöningarna för goda handlingar.)

Om dina goda handlingar har tagit slut, så blir det du som straffet för deras dåliga handlingar.

 

Kära troende!

 

Tydligare kunde det inte sägas till oss, att vår religion – islam – inte tolererar att någon människa sätter sig på en annan,

tar rättigheter från någon annan, beter sig orättfärdigt mot en medmänniska.

 

Allahs Budskap är alltid klart: det Allah förbjuder till och med Sig Själv – det ska vi hålla oss långt borta ifrån och inte befatta oss med.

Det som är tillåtet och det som är förbjudet

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse. Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar. Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda, och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen. Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah. Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

Abu ’Abdullah an-Nu’man, Bashirs son, RA berättade att profeten Muhammed SAWS sa: Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är lika klart och tydligt. Mellan dem finns tveksamheter som inte alla känner till. Den som håller sig borta även från det tveksamma kan känna sig säker beträffande sin tro och sin heder inshaAllah, medan den som håller på med det tveksamma förr eller senare hemfaller åt det förbjudna. Det är som om en fåraherde låter sina djur beta runt en helgedom dit djuren inte får gå – till slut låter han dem. Även för en kung är Allahs helgedom ett absolut förbud.

Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat. (Bukhari och Muslim).

Kära muslimer! Denna hadith räknas av de lärda ulama en av de absolut viktigaste. Dessutom är hadithen en av iman an-Nawawis ”fyrtio hadither”. Den betraktas också som en av de femtio viktigaste ahadith, pågrund av sitt innhåll.

Vår kära profet SAWS sa att allt vi gör hamnar i en av de tre katagorierna. De är halal – det som är tillåtet, haram – det som är förbjudet, och mashbooh – det som är tveksamt.

Halal är ett begrepp som står i Koranen, och som betyder tillåtet eller lagligt. Halal livsmedel och drycker är tillåtna att äta och dricka. Kläder av bomull och ylle är halal, att gifta sig är halal som ett par exempel.

 

Haram är en term som också används i Koranen och som betyder förbjudet eller olagligt. Haram livsmedel och drycker är absolut förbjudna att konsumera. Att spela för pengar är haram, silke och guld på män är haram.

 

 

 

 

Mushbooh är en arabisk term som betyder tvivelaktig. Om man inte vet som gäller för en viss mat eller dryck – om den är halal eller haram – så är de tvivelaktiga. En praktiserande muslim ska undvika att konsumera tvivelaktiga saker. Ett exempel är att använda skinn från vilda kattdjur – det tillhör det som är mashbooh.

 

Allah SWT säger i sura An-Nahl, aya 89:

 

[16:89….Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Allahs vilja!

 

Av den här ayan lär vi oss att Allah SWT har gjort tydligt vad som är halal och haram. Profeten SAWS vägledde sina sahaba och de kommande genera-tionerna med att tydligt peka ut vad som är halal och haram. Men det som ligger mellan de två, är kändt bara för ett fåtal ulama. Därför måste muslimer ställa frågor, om de är tveksamma i frågan om halal eller haram. Det är alltså muslimers plikt att följa dessa ulama, om de sitter och diskuterar vad som är halal och haram.

 

Profeten SAWS sa ”Jag går till min familj och hittar dadlar och jag höjer min hand för att äta. Men sen ändrar jag mig och avstår från att äta, därför att jag misstänker att det är sadaqa. Sadaqa är förbjudet för profeten och hans familj. Salaf as-saliheen brukade avstå från många halal för säkerhets skull – att de ville undvika att hamna i haram.

Profeten SAWS varnade oss ofta att komma närmare mutashábihat, för den kan leda till haram. Den person som har ett gott hjärta som är fyllt av iman, kan ta en rimligt beslut. Beslutet ger individen lugn och harmoni. Frågan är hur kan man ha gott hjärta? Ett sät är genom zikr –allah, som innefattar alla slag ibadat med en uppriktig ikhlas.

Allah SWT säger i sura hadid, aya 28:

[57:28] TROENDE! Frukta Allah och tro på Hans Sändebud! Då skall Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han skall ge er Sin förlåtelse – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Kära troende, undvik all haram och de tvivelaktiga områden, och måtte Allah vägleda oss och förlåta oss våra misstag.

Alhamdulillah

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda,

och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

 

Det är som igår vi tog emot Ramadan, barmhärtighetens och förlåtandets månad

Ni har fastat under dagen, och ni har stått inför Allah på nätterna,

med det enda hoppet att komma närmare Honom och att få belöning från Honom.

För varje dag som går, försvinner en del av vår tid i dunya.

Det enda som blir kvar efter oss är våra handlingar.

 

Allah SWT säger i sura az-zalzala, ayat 7-8:

 

[99:7] Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,

[99:8] och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

 

Allah upplyser oss i sura ash -shuara vad vi kan ha fördel av i akhira – det är ayat 7-8:

 

[26:88] den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn 

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.” 

 

Kära troende! lägg på minnet: uppgiften att göra goda handlingar ligger framför dig även i fortsättningen – trots att Ramadan är slut. Dina goda gärningar måste fortsätta resten av året, och i samma anda som i ramadan.

 

Allah säger i sura hijr, aya 99:

[15:99] och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

 

Hassan al-Basri (RA) sa,

att muslimer måste sträva med sina goda hand-lingar tills döden överaskar dem.

Akta er därför att återvända till olydnad efter Ramadan.

Det är bara de eländiga som dyrkar Allah endast under månaden Ramadan.

 

Förstör inte vad ni har kämpat och byggt under hela månaden!

Bröder och systrar! När Ramadan slutar hamnar vi människor i den ena av två grupper.

I den första finns personer som fortsätter med sina ibadat, läser Koran och undviker allt som är haraam.

 

Vi gratulerar dem, och må Allah acceptera deras goda handlingar!

I den andra gruppen finns de som känner fastan som en tung börda,

och längtar efter Ramadans slut för att gå tillbaka till sin gamla livsstil.

 

Kära ungdomar!

 

Frukta Allah, fortsätt din salat på sina rätta tider, och frukta Allah.

Kära systrar! Frukta Allah och visa ståndaktighet med din ibada och lydnad mot Allah.

 

Allah SWT säger i sura Al-ahzab, aya 33:

[33:33] … och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Gud och Hans Sändebud. 

 

Frukta Allah och vänd dig till Honom med ångerfullt sinne,

och tacka Honom! Kämpa hårt så att du inte återfaller i ditt gamla syndiga liv.

Att återfalla i gamla synder är stor synd.

Eid al-Fitr 2013

Imorgon torsdagen den 8e augusti är det eid Al-Fitr.

Vi vill önska er alla en välsignad eid.

 

Eidbönen kommer att hållas i moskéns lokaler och eidbönen börjar 9.00.

Var vänlig kom tidigare. 8:45 vill vi att alla ska vara på plats.

 

Skulle det bli nödvändigt kan vi behöva dela upp bönen till 2 omgångar.

Först gifter man sig med en rättfärdig och troende

Kära bröder och systrar,

 

Ett lugnt, glatt och harmoniskt liv är det bästa man kan få från Allah SWT.

Först gifter man sig med en rättfärdig och troende kvinna,

som söker djupare kunskap om vem Allah är.

Hon uppmuntrar sin make att göra salat i god tid, hon uppmuntrar honom att göra qayim al lail.

Hon undervisar barnen i att lära sig Koranen, och i vad islam lär människorna.

Hon glömmer aldrig aldrig denna aya:

 

”Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!”

 

Det är i sura Al-Furqan, aya 74, som Allah säger detta till oss; det är också en dua man kan ha i minnet.

 

För vad lär oss denna aya? Den utgår från att allt gott kommer från Allah Ensam,

och ingen annan. Ibn Abbas RA förklarar ordet ”qurata a’ayun”,

som har en svensk motsvarighet i ordet ”glädje”.

Det innebär att man lever i enlighet med vad Allah vill, för det ger oss glädje i både dunya och akhira.

Det handkar om glädjen i att se barnen läsa quran när du kommer hem från jobbet,

eller när du läser ahadith med din fru, eller när ni påminner och uppmuntrar varandra till att göra qiyam al-lail eller att fasta nawafil.

 

Umar Ibn Abdulaziz rahimahullah – som ofta kallas den femte khalifan – låg på sin dödsbädd,

och fick då besök av Rajab ibn Haywa. Rajab sa till Umar:

”O emir al mu’mineen! du har gjort dina barn fattiga”.

Umar ibn Abdulaziz levde verkligen ett mycket enkelt liv, trots att han var Emir.

Rajab fortsatte: ”Människorna älskar dig, så säg till dem att de ska ta hand av dina barn när du är död”.

 

Umar Ibn Abdulaziz sände då efter sina barn.

De kom allihop och stod i ring runt Umar.

Umar Ibn Abdulaziz sa då till sina barn:

”Mina kära barn! Jag fick välja mellan att lämna rikedom i arv till er och att gå till jahannam,

eller att lämna er fattiga och komma in i jannah.

Jag valde att lämna er fattiga och gå in i jannah.

Var och en av er blir antingen rättfärdig eller en syndare. Den som är rättfärdig,

den ska Allah skydda. Men för den som är syndare, ska jag aldrig lämna rikedom som hjälper honom att synda”.

 

Kära troende, våra barn är en stor gåva från Allah SWT.

Allah SWT återger Själv Ibrahims AS ord i sura Ibrahim, aya 39:

 

14:39] Jag lovar och prisar Allah,

som på min ålders höst har gett mig Ismael och Isak! Min Herre hör sannerligen [människornas] bön.

 

Vidare i sura al- Anbiy’a, aya 72:

 

21:72] Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte

Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob och

Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor

 

I Al-Imran, aya 38, säger Allah:

 

[3:38] Där [i helgedomen] bad Sakarias till Allah:

”Herre! Låt mig, som en gåva från Dig, få en [son],

sund till kropp och själ! Du bönhör den som ber.”

 

Kära muslimer! Ta vara den gåva som Allah har skänkt er.

Gör dua för dina barn och aldrig mot dem.

Lägg på minnet att det som fortsätter när du är död, är dina goda handlingar genom dem.

 

Slutligen några tips hur du uppfostrar dina barn till att bli rättfärdiga människor:

 

  • gör      dua så ofta du kan.
 • visa      gott exempel själv genom att göra extra salat, siham, betala för dig i tid      osv
 • lär      dina barn total lydnad inför Allah och tillit till Honom
 • lös      alltid dina problem enligt islams lära och principer
 • lär      barnen att hålla en balans mellan det allvarliga och det skämtsamma
 • lär      dig visa enormt tålamod
 • ha      en regelbundet uppföljning av barnens utveckling
 • avsätt      ordentligt med tid till familjen, och låt bli att bara fokusera på din karriär besök    
 • gravar för att ständigt påminna dig om döden

och sist

 • håll      dig med goda, troende vänner och kompisar, och glöm inte att du har ansvar     
 •  för allt du gör här i dunya.

Männen är kvinnornas föreståndare

Allah den Allsmäktige säger i Koranens sura An-Nisa, aya 34:

 

”Männen är kvinnornas föreståndare på grund av det företräde har

Allah givit somliga framför andra och för att de försörjer dem”.

 

Mannen är skyldig att stå för kvinnans beskydd och försörjning:

mat, kläder och allt hon kan tänkas behöva.

Om kvinnan själv tjänar pengar så är hon fri till att använda dem till det som hon själv vill –så länge det är halal.

Men mannens plikter slutar inte med det.

Han ska också vara rättvis, respektera kvinnans känslor,

visa henne vänlighet och omtanke, och hon ska inte behöva känna hans misstankar.

Han ska undvika allt som kan skada henne, och han ska inte missbruka sin makt över henne.

 

Allah förklarar i Al-Ahzab, aya 21, för oss att det bästa vi kan göra är att följa

Profeten Muhammeds salallahu allayihi wasalam exempel:

 

”Ni har verkligen i Allahs apostel ett utmärkt föredöme,

för den som hoppas på Allah och den sista dagen och som minns Allah mycket”.

 

Att följa profetens SAWS exempel –

vi har massor med bevis på hans beteende och kvinnosyn genom de många ahadith som berättats om honom.

I en hadith säger profeten:

 

”De troende med den mest kompletta tron är de med bäst karaktär.

Och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst”. (Imam Ahmad vol. 2, nr 250). Och i en annan:

 

”Låt ingen manlig troende hata en kvinnlig troende.

Även om han må ogilla en av hennes egenskaper, så kommer han (säkerligen) att vara nöjd med en annan”. (Muslim nr 1469)

 

En man ska trivas ihop med sin fru, och han bör muntra upp henne och se till så att hon också trivs. Profeten SAWS var en lekfull man. Hans fru Aisha RA berättade att hon en gång var på en resa med profeten SAWS medan hon fortfarande var en ung kvinna.

 

”Jag var fortfarande lätt i kroppen”, berättar Aisha RA:

”Profeten SAWS sa till sina sahaba:

Gå ni i förväg. När de hade gjort det sa han: Kom så springer vi ikapp.

Jag vann över honom den gången”.

 

”Senare var jag åter på resa med honom och han skickade sina sahaba i förväg för att kunna springa ikapp. Jag hade glömt bort den förra gången, och dessutom hade jag gått upp i vikt. Jag sa till honom: Hur kan jag tävla med dig när jag väger så mycket? Han sade: Jo, vi ska tävla! Så vi sprang ikapp, och han vann. Sedan började han skratta och sade: Där fick du för senast”. (Abu Daoud; Mishkat al-Masabih vol. 2, nr 3251)

 

Aisha RA har även berättat:
”Profeten salallahu allayihi wasalam hade ett glas mjölk som jag fick dricka först ur,

fastän jag hade menstruation. Sedan tog han glaset, satte sin mun på samma ställe där jag hade druckit och drack själv. Andra gånger tog jag en bit kött och åt av det. Han brukade då ta biten och äta från samma ställe som jag ätit”. (Zaad al-Mia’ad vol. 1, s 152)

 

I den sexuella relationen är det mycket viktigt att mannen är skicklig, om-tänksam och förstående. Han får inte tro att hans fru bara är till för hans egen tillfredsställelse. Han måste tänka på hennes känslor och behov, och försöka se till att hon uppnår fullständig njutning och tillfredsställelse.

 

Enligt profeten ska man alltså inte vara brysk eller tvinga sig fram. Han säger: ”Låt en budbärare gå mellan dem”. Vad menar han då med en budbärare? Profeten SAWS sa: ”Kyssar och älskvärt samtal”. 

(Ad-Dailamy i Musnad al-Firdauz; Takhrich al-Hadith i Ihja Ulum ad-Deen vol. 2, s 50)

 

Mannen har sina rättigheter och skyldigheter – kvinnan på samma sätt sina rättigheter och skyldigheter.

Så å andra sidan är kvinnan skyldig att besvara mannen om han vill vara med henne.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”Närhelst en man kallar sin fru till deras säng, men hon vägrar att komma och låter honom tillbringa natten arg på henne, förbannas hon av änglarna till morgonen”. (Muslim vol. 3, nr 181)

 

Syftet med denna hadith är att hindra kvinnan från att neka sexuellt umgänge med sin man, om hon inte har en bra orsak. Det gör mannen frustrerad och deprimerad och kan då vara en av orsakerna till att han är otrogen. Är kvinnan däremot sjuk eller har någon god orsak till att inte älska med sin man förväntas han visa förståelse.

 

 

I islam har kvinnan ansvar för hushållet och för familjens välfärd, och hennes man har i sin tur ansvar för henne. Hon får gärna dela med sig av sina åsikter och ge råd gällande vad som helst, men hon ska lyda mannen även när hans beslut går emot hennes vilja, dock bara så länge det inte går utanför islams gränser. Hon ska alltså lyda honom i det som är halal.

 

Kvinnan ska först och främst sträva efter en trivsam atmosfär i hemmet där hon och hennes make kan leva tillsammans i lycka och harmoni. Kvinnan måste vara trogen och hängiven sin make. Hennes lojalitet gäller i första hand honom, också före hennes släktingar.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”Om en kvinna ber de fem bönerna, fastar Ramadan, bevarar sina privata kroppsdelar (från det som är förbjudet) och lyder sin make, ska hon träda in i paradiset från vilken dörr hon vill”. (Musnad Imam Ahmad; Sahih al-Tagreeb al-Albaani vol. 3, s 73)

 

Kvinnan ska sköta om sig och alltid vara charmig och attraktiv för sin make. Det gör att han känner sig bra varje gång han ser henne. Hon ska undvika sådant som hennes make ogillar och hålla sig borta från saker som kan leda till misstankar. Hon får inte heller släppa in främmande män i hemmet utan makens tillåtelse.

 

Profeten salallahu allayihi wasalam sa:

”En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne kommer att vara bland paradisets folk”. (Tirmizi; Riaydh-us-Saleheen nr 286)

En kvinna ska iaktta sin man för att hålla reda på vad som gör honom nöjd. Hon bör känna hans humör och hans behov.

 

”Den bästa rikedomen en man kan ha, är en rättskaffens kvinna”, sa profeten. Och: ”Världen är en underhållning, och den bästa underhållningen är en rättskaffens fru”. (Muslim, Riadh-us-Saleheen nr 280)

 

En kvinna sade till Profeten salallahu allayihi wasalam:

”Jag är ogift och vill gifta mig, men jag behöver veta vilka rättigheter mannen har över sin fru”.

Profeten salallahu allayihi wasalam svarade:

”Det är mannens rättighet över sin fru att hon aldrig ska vägra att komma till honom då han vill älska med henne.

Det är hans rätt att hon inte ger bort något från hushållet utan hans tillåtelse. Om hon gör det så får hon stå för konsekvenserna och han får belöning (för gåvan).

Det är hans rätt att hon inte gör frivillig fasta utan hans tillåtelse. Om hon gör det kommer hon bara att lida av hunger och törst utan att få någon belöning.

Och om hon går ut ur huset utan hans tillåtelse, kommer änglarna att förbanna henne till dess att hon återvänder, såvida hon inte ångrar sig”. 

(Abu Daoud; Fiqh as-Sunna vol. 2, s 181)

 

Men kvinnan har rätt att ta sig ut om hon har behov av det. Det står klart genom hadith:

”Då Sawda, profetens SAWS fru en gång var ute och en sahaba såg henne sa han: Vi känner lätt igen dig – han kritiserade henna alltså för att ha gått ut.

Hon återvände hem till profeten SAWS och sa: O profet! jag var ute i ärenden utanför hemmet, och hon berättade vad sahaban hade sagt. Hon sade:

I samma ögonblick kom en uppenbarelse från Allah via budbäraren Jibril. och efteråt sa profeten SAWS: Han (Allah) har tillåtit er (kvinnor) att gå ut för era ändamål”. (Muslim nr 2170)