Vi vet, för det första

 

Vi söker skydd hos Gryningens Herre. Som muslimer längtar vi efter Allah, vi strävar att få komma nära Honom, drömmer om Dagen, när vi ska stå inför Honom.

Vi behöver relationen till Allah – utan den är vi ingenting. Allah (Subhanahu wata’ala) nämner i den Heliga Koranen faktorer som påverkar människans förhållande till Honom.

 

Vi vet, för det första, att Allah (Subhanahu wata’ala) vet allt om oss människor och våra handlingar, det vi gör i hemlighet och det vi gör öppet. För Allah är ingenting fördolt. Han säger i den Koranen – i Sura Al-Mudjdalah, aya 7:

 

“Har du inte klart för dig att Allah känner allt det som himlarna rymmer och jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, ska Han låta dem veta vad deras handlingar var värda. Allah har kännedom om allt.”

 

Dessutom registreras alla handlingar som vi människor gör – de bokförs. Allah (Subhanahu wata’ala) säger i Koranens Sura Al-Infitar, ayat 10-12:

 

“Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som känner er och vet vad ni gör”

 

Dessa sedda och bokförda gärningar, som människan gör, försvinner inte. De suddas inte ut med tiden, utan sparas till Domedagen. Om detta säger Allah SWT i den Heliga Koranen Surat Al-Isar´, ayat 13-14:

 

“Och vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals, och på Uppståndelsens dag ska Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, och en röst ska säga: ‘Läs nu i denna bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

 

På själva Domedagen ska Allah påminna människorna om deras gärningar, även

de handlingar som de själva har glömt.

Om detta säger Allah i Koranens Sura Al-Mudjdalah, aya 6:

 

“…den Dagen då Allah ska uppväcka dem alla till nytt liv och låta dem veta vad deras handlingar var värda. Allah håller räkning på det som de själva har glömt. Allah är vittne till allt som sker.”

 

Allah SWT upplyser oss om våra goda och dåliga handlingar, och att våra

handlingar en dag kommer att vägas på en perfekt rättvisande våg. Han säger i sura Al-A´raf, ayat 8-9:

 

“Den Dagen ska allt vägas med sanningens våg, och det ska gå dem väl i händer vilkas vågskål med goda handlingar väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt – de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar”

 

Efter det att människorna har fått sina gärningar och sina liv vägda på denna perfekta och rättvisa våg, ska de delas de in i två grupper. Den ena gruppen går

till paradiset den andra går till helvetet.

Om detta säger Allah SWT i Koranens sura Al `Imran, ayat 106-107:

 

“…den Dag, då någras ansikten ska stråla av ljus och andras ska mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat ska sägas: ’Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse.’ Men de vilkas ansikten strålar av ljus ska inneslutas i Allahs nåd och ska så förbli till evig tid”

 

Bröder och systrar! När man tror på alla de punkterna som den här khutban nämner, och när man tänker på dem i vardagslivet – då undviker man att göra fel. Det här ger oss ett lyckligt liv här i dunja, och vi vinner paradiset.

 

Här är ett exempel på detta att man tänker på sina gärningar i vardagen, och vad som händer med dem:

Man ska ju respektera lagar och bestämmelser. Khalifa Omer upprätthöll en bestämmelse, som förbjuder att man fuskar genom att blanda mjölk med vatten.

 

Tror ni att lagen kan kontrollera vilka som bryter mot den? Nej lagen är mycket svagare än så. Men en stark tro, imaan, hindrar oss från att fuska – trots att ingen människa kontrollerar oss.

 

En mamma ville blanda mjölk hon skulle sälja med vatten, för att få större vinst. Då sa hennes dotter till henne att Omer har förbjudit att man fuskar på det sättet. Mamman: Men Omer ser oss inte.

 

Då sa dottern till mamman: Om Omer inte ser oss, så ser Omers gud oss. Omer själv, som var ute och promenerade, gick förbi och hörde vad flickan sa till sin mamma. Omer såg att flickan hade en stor och stark imaan – en stor tro – och han lät sin son gifta sig med henne.

 

Må Allah (Subhanahu wata’ala) visa oss den rätta vägen. Amin

Tazkiyatun-nafs

Dagens khutba handlar om tazkiyatun-nafs – det innebär att rena sin själ från synd.

 

Allah SWT skapade människan från tre komponenter –

De är kroppen (badan), intellektet (aql) och själen (nafs).

 

Det är Allah som blåser själen in i människan, och mycket i själen är fördolt för människan själv – den förblir mystisk.

 

Allah SWT säger i sura Al-Isra’a, aya 85:

[17:85] DE FRÅGAR dig om själen.

Säg: ”Själen hör till det som är min Herre förbehållet – av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott].”


Kära bröder och systrar! Allah gav kroppen, själen och intellektet sådana egenskaper, att människan är gjord för islam.

Islam får kroppen att må bra. Imaan ska vara till nytta för för intellektet, medan ikhlase är till för själen.

De tre delarna ska vara i god balans och komplettera varandra.

Obalans mellan kroppen, själen och intellektet rubbar vår ståndaktighet i religionen.

 

Att sträva efter fulländning i sin dyrkan av Allah – det kallas ihsan, och det är på samma gång det svåraste och det viktigaste att uppnå.

Vår imaan blir aldrig fullständig utan ihsan. Ihsan kräver i sin tur ständig tazkiyatu nafs, alltså att vi renar vår själ genom goda handlingar.

 

Allah SWT beordrar oss i koranen att rena vår själ från synder.

Han säger i sura Al.A`ala, aya 14:

87:14] Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet

 

Allah säger också i sura Ashams, ayat 7-10:

[91:7] Vid människans väsen och vid Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],
[91:8] och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.
91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],


Ibn Qatada (radiyallahu anho) sa enligt ibn Katheer: ”Att rena sin själ är att vara lydig mot Allah SWT,

och att ta bort dåliga handlingar och egenskaper från själen.

Kära troende! Lusten – Nafs – är vår värsta fiende,

och upphovet till alla hjärtats sjukdomar hittar vi i vår nafs.

 

Abu Huraira (RA) berättade att profeten SAWS gjorde följande dua: ”O Allah, gör min själ lydig, och vägled henne,

för du är den bäste vägledaren”.

Att rena sin själ hålla sig borta från avgudadyrkan / shirk, ögontjäneri och skenhelighet / riya, högfärd, hat, avundsjuka,

snålhet och överdriven kärlek till dunya.

Att praktisera tawheed, tawbah och ha ren ikhlas,

att visa tacksamhet mot Allah, att vara rädd för Allahs stränga straff och att hjälpa andra,

det är goda handlingar som renar vår själ. Slutligen: att göra extra salat (nawafil) och att läsa Koran

med djup förståelse är den bästa formen av tazkiyatun-nafs.

Allah vill älska oss

Vi ger all vår tacksamhet till Allah. Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från allt ont – det som händer oss, det som finns i vår själ och det som kommer ut i våra handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

 

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära troende, Allah vill älska oss, men Han sätter också villkor för att göra det.

 

I sura al-Maida, aya 54, säger Herren:[5:54]

Troende! Om någon av er förklarar att han inte längre tror, ska Allah [i hans ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom: anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Allahs sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Allah, som Han skänker åt den Han vill. Allah når överallt, vet allt.

 

Abdullah Ibn Masud RA sa:

 

”När ni läser Koranen och hör kallelsen ya ayuhalladheena amano – ni troende! – lyssna då noga på vartenda ord som kommer.

Antingen hör ni då det goda som Allah befaller er, eller det onda som Han förbjuder er”.

 

Allah SWT älskar sin ibad (den troende mannen eller kvinnan).

Och när Allah älskar någon, då vägleder Han henne eller honom till de handlingar som behagar Honom.

 

Vem är den som älskar Allah SWT? Det är en den som helt underkastar sig Allahs vilja.

Det är den som hela tiden är medveten om Allah SWT, var han än befinner sig – under alla omständigheter – i alla tider.

Lyssna här på tio handlingar som ger oss Allahs kärlek:

 

1. Att läsa Koranen och reflektera, förstå och agera utifrån den. Att lyda dess påbud och undvika dess förbud,

2. Allah älskar oss om vi gör det som är obligatoriskt (faraid ), och kompletterar det med det frivilliga (nawafeel).

3. Den tredje orsaken för Allah SWT att älska oss är at göra dhikr med hjärtat, tungan och våra handlingar.

4. Allah älskar oss vidare om vi avstår från allt Han har förbjudit oss, och detta trots att känner oss frestade att göra det förbjudna.

5. Den femte källan till Allahs kärlek, är att vi lär oss Hans vackra namn och attribut, deras betydelser och att vi vidare accepterar Hans beslut.

6. Vi får också Allahs kärlek om vi tänker på, reflekterar över och erkänner Allahs oändliga gåvor.

7. Att vara ödmjuk inför Allah är den sjunde anledningen för Allah SWT att älska oss.

8. Det åttonde sättet att vinna Allahs kärlek är att stå och göra qiyamallail på natten, och gråtande läsa Koran, att göra istighfar och tawba.

9. Att vara i sällskap med pålitliga och trofasta människor som älskar Allah, och att dra nytta av deras kunskaper och goda karaktär, är det nionde sättet att få Allahs kärlek.

10. Och till sist: att hålla oss långt borta från det som kan hindra oss från att närma oss Allah SWT, är orsaken till Allah älskar sin slav.

 

Kära bröder och systrar!

Det finns inget bättre än att få ha Allah med dig i alla lägen.

Allah kommer att skydda dig från allt ont som hotar att drabba dig.

Om Allah älskar dig, kommer Jibril AS också att älska dig, och med honom alla änglar i himlarna.

Du får leva lycklig i dunya, du slipper azabal-qabr (straffet i graven,) du går säker på Domedagen, klarar att gå över sirat och kommer så småningom in i Jannah. Till sist ser du Allah. Det är den största segern. Vi ber Allah att låta oss bli bland Jannahs invånare. Amin.

Nyckeln till allt vi behöver.

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

 

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah,

och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det onda i det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

 

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte ens om hela världen försöker leda honom.

Kära muslimer! Allah SW har anordnat och lärde människan nyckeln till allt vi behöver.

 

Profeten Muhamed SAW sa ”:

Nyckeln till Salat är Tuhoor (vatten),

Nyckeln till haj är ihraam,

nyckeln till birr (godhet) är sidq (sanningen),

nyckeln till al-Jannah är tawheed, ,

nyckeln till kunskap är bra frågor och lyssna mycket noggrant, ,

nyckeln till seger är sabr (talamod),  

nyckeln till Mazeed (få mycket mer) är tacksamhet, ),  

nyckeln till att få vara så nära Allah är kärlek till Allah och dhikr, ),  

nyckeln till framgång  är at-Taqwa, ),  

nyckeln till hidaya (vägledning) är räddslan för Allahs straff och hoppet för Hans nåd,

 

Dua är nyckeln för Allah ska besvara ,

och till sist den ovilkorliga överlämnande av sig själv till Allahs vilja med rent hjärta är nyckeln till att komma närmare Allah SW.

 

Kära troende!

Vi måste ha att rent hjärta som älskar vad Allah SW älskar och hatar vad Allah SW hatar och avstå från allt Allah har förbjudit. För att vårt hjärta leva måste en läsa koranen och reflektera och stå upp den sista delen av natten och göra dua. Vill man attallahs enorma rahma, måste dyrka Allah SW på ett perfekt sätt man hjälpa med människor med allt man kan. Att göra istighfar är nyckeln till Allahs rizq I alla område av vårt liv. Att vara lydig till Allahs befalning till sist ger oss ära och makt.

 

Kära troende,

Den huvud anledningen till all ondska den enorma kärleken till dunya och uppsjutning av det goda som planerade att uträtta. Men det råder ingen tvivel att goda kunskapar kan upplysa oss vad som är god och ont. Kunskapen ensam har inget nytta om hidaya kommer fråm Allah SW.

 

Allah SW sager I sura Ashuara aya 88-89

26:88] den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.”

 

 

 

Frågan är vad menar Allah när Han säger “med rent hjärta”? ju, han menar att vi måste ha tawheed I hjärtat, profetens sunna och älskar alla muslimer. Hela religionen handlar om ikhlas. Med vi måste veta även kuffar kan be Allah med iklas som läser I sura yunus aya 22

[10:22]tills det blåser upp till storm och vågorna slår över dem från alla håll och de tror att [döden] har dem i ett fast grepp. De ropar till Gud med ren och uppriktig tro och ber: ”Om Du räddar oss ur denna fara skall vi sannerligen visa oss tacksamma!”

 

men de troend ber Allahs hela tiden o avsett. Allah SW sager I sura Ghafir aya 14

40:14] Åkalla därför Gud med ren och uppriktig tro, även om det ses med ovilja av dem som förnekar sanningen!

 

När det gäller profetrna säger Allah SW I sura saad aya 46

 

38:46] Vi gav dem – en särskild nåd – ett sinne helt inriktat på evigheten

Vad säger Allah om Al-munafiqoon.an-Nisa aya 146

 

4:145] Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund och för dem kan du inte finna någon hjälpare.

 

Men Allah garanterar al-jannah för de som har ren iklas. Vi ber Allah att ge oss sin hidaya och göra oss bland jannahs invånare ,ammen

 

 

 

Rättvisa_barmhärtighe

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar

om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker

skydd hos gryningens Herre.

 

den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det onda vi gör.

 

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och föra på villovägar.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen –

inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära muslimer! rättvisan är den absoluta målet för Allahs sharia i alla tider. Allah SWT säger i sura al-Hadid, aya 25:

57:25] Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen]

och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa]

människorna att handla rättvist.

 

Den rättvisa som vår profet kom för att förkunna, omfattar alla människor.

Rättvisan ska tillämpas inom familjen, med dem man inte känner,

med ens chef eller medarbetare o.s.v.

 

Rättvisan omfattar också alla livets aspekter. Allah SWT säger i suraAn-Nisá, aya 125:

4:125] Vem uppfyller religionens krav bättre än den som i allt

underordnar sin vilja under Allahs, som gör det goda och det

rätta och följer Abrahams rena, ursprungliga tro?

 

Dessa grundläggande mänskliga förhållningssätt uppenbarades för 1400

år sedan för profeten SAWS och Allah SWT beordrade vår profet SAWS

att sprida budskapet vidare till resten av världen.

 

An-Numan bin Bashir berättade: My mamma bad min pappa att ge mig

en gåva från hans ägodelar; och han gav det till mig efter lite tvekan.

 

Min mamma sa då att hon inte skulle bli nöjd förrän profeten SAWS fick

bevittna överlämnandet av gåvan.

 

Min far tog mig, som då var en ung pojke, vid handen och ledde mig till

profeten SAWS. Han sa till profeten följande: ”Pojkens mor, bint

Rawaha, begärde att jag skulle ge honom en gåva”.

Profeten SAWS frågade: ”Har du andra söner utom honom?”- Ja, sa mannen

Profeten sa: ”Gör mig då inte till vittne för en orättvisa”.

Genom den här hadithen lärde profeten oss att alltid vara rättvisa, och

speciellt då mot vår familj och våra släktingar.

 

Kära muslimer! Helt klart skadar orättvisa relationen mellan människor,

orsakar kaos och sprider utbredd korruption i samhället. Islam lär oss

goda karaktärsdrag och att visa barmhärtighet.

Därför ska vi behandla alla lika: alla människor – muslimer som icke-muslimer.

alla ska behandlas på ett bra och humant sätt.

 

Allah SWT säger i sura al-Bayina, aya 107:21:107]

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.


Och Allah SWT säger vidare i sura at-Tawba, aya 128:9:128]

ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era

[egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans

sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

 

Hadith.

Jarir bin ’Abdullah berättade: Allah’s apostel sa: ”Allah ska inte visa barmhärtighet

mot dem som inte är barmhärtiga mot mänskligheten”.

Profeten SAWS sa: “Ni är inga riktiga troende förrän ni är barmhärtiga mot varandra”.

Sahaba sa: “Vi är barmhärtiga mot varandra”.

 

Då svarade profeten: “Ni skall vara barmhärtiga både mot dem ni

känner och dem som är främmande för er”.

 

Imaan

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.


Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq –

Jag söker skydd hos gryningens Herre. Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och föra på villovägar.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte om hela världen så försöker leda honom.


Vi tackar Allah SWT;

Han har gett oss högre rang för att vi tror på Honom.

Han har gett oss lyckan och ett inre lugn – både i dunya och akhira.

Vi tvivlar inte på, att tron på Allah – imaan – är källan till trygghet och harmoni i våra dagliga liv.

Vi får all denna godhet endast på grund av vår totala lydnad under Allah – allt det onda vi gör och möter, beror i sin tur på vår arroganta olydnad.

Lyckan hittar vi bara genom att följa Allahs sharia.


Allah skickade profeten SAWS till mänskligheten för att vägleda dem som är förvirrade och har gått vilse – för att vägleda och ena dem.


Allah SWT säger i sura Al-Hadid, aya 28:

[57:28] TROENDE! Frukta Allah och tro på Hans Sändebud!

Då ska Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han ska ge er Sin förlåtelse – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Kära troende!

Vi får se många exempel på det starka sambandet mellan imaan å ena sidan och trygghet och lugn i samhället – och för varje enskild människa – å den andra.


Allah SWT säger i sura An-Nur, aya 55:

[24:55] Allah har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han ska göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots.


Bröder och systrar! Trygghet är det högsta målet för människan – och drömmen som människor i alla länder och i det muslimska ummat vill uppnå.

 

Idag lever många människor materiellt gott, i välfärd och med tekniska framsteg.

Ändå lever många fortfarande i fattigdom, elände och djup otrygghet.

Det liknar i mycket den tid som var innan profeten SAWS kom med sitt budskap. Profeten SAWS var sändebudet till hela mänskligheten.

Vi har nu budskapet han fick i vår hand och det är vår plikt och skyldighet att sprida det budskapet.


Allah SWT säger i sura Al-Ana’m, aya 15-16:

[5:15] Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Ett Sändebud från oss har kommit till er [med budskap], som klargör för er mycket av det som ni har dolt [för er själva] i Skriften; mycket [annat] har förbigåtts. Allah har skänkt er ett [nytt] ljus och en klar Skrift;

[5:16] med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg.

 

Kära troende!

Om trygghet är ett absolut behov för ett land, då är det ont och en skada att sprida rädsla.

Och att beordra det goda och förbjuda det onda är vårt främsta uppdrag!

 

Profeten – Frid och Välsignelse över honom – berättade en gång för oss om vad som kan sägas vara en fromhetens tragedi.

– Vet ni – frågade han – vilka de fattiga är?


Ja, de fattiga är väl de som varken har välstånd eller egendom, fick han som svar.

– De fattiga i mitt folk, sa profeten SAWS – är de som ska frambära bön på Återuppståndelsens Dag, och de ska komma med fasta och zakát, men de ska komma dit efter att ha förolämpat den ene, sladdrat och baktalat den andre, slukat den enes egendom, spillt den andres blod och slagit den ene.

Då ska den ene och den andre som han har gjort orätt få del av hand goda gärningar. Och om hans goda gärningar på så sätt är förbrukade innan han har betalat färdigt sina skulder, då ska synderna från några av dem han har gjort illa kastas på honom, och han ska då slungas in i helvetet.

 

Sharias främsta mål är att garantera att familjen lever i trygghet. Vi hittar tecknet på det i Koranen, där Allah SAWT beordrar vår profet att varna sin egen familj. I sura as-shu’ara, aya 214, säger Allah:

 

[26:214] Och varna dem som står dig närmast [för Allahs straff]

 

Aisha RA återgav profetens SAWS ord: ”De bästa bland er är de som behandlar sin familjbästa sätt”.

Splittring och hata varandra

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte om hela världen försöker leda honom.

Varje gång muslimer enas, och islam blir en andlig, kulturell och politisk kraft, känner islams fiender ett hot och börjar smida planer.

Deras mål är att skapa kaos och splittring i ummat, och fiendskap mellan muslimer.

Islams fiende vet att enighet betyder styrka.

Vår kära profet SAWS varnade oss för att så splittring och hata varandra.

 

Allah SWT säger i sura al-Anbiya, aya 92:

[21:92] [TROENDE!] Detta ert samfund är i sanning ETT samfund och Jag är Herre för er alla. Dyrka därför Mig!

 

Bröder och systrar! Islam grundas på tawheed (medvetenheten om EN gud och att dyrka bara Honom).

Vår koran är en, vår qibla är en och vårt umma är ett.

En grupp människor från stammarna Aws och Al-Khazraj från Madina satt och roade sig tillsammans. En gammal man som mindes gamla tider – före islam –  när de här människorna från olika stammar var värsta fiender, var missnöjd. Han ville påminna dem om deras gamla strider, och så skickade han en pojke till dem som satt tillsammans. Den unge mannen stod inför dem och väckte minnena om de gamla strider som fanns mellan Aws och Al-khazraj. Och genom pojken lyckades den gamle bittre mannen riva upp alla gamla sår. Människorna började bråka.

Profeten SAWS hörde vad som hände. Han blev arg, han blev besviken. Så han gick till platsen där folket satt och bråkade och sa: ”Har ni nu gått tillbaka till jahílya medan jag är mitt ibland er och Koranen fortfarande håller på att uppenbaras?” Folket lugnade sig då och bad varandra om förlåtelse.

Då uppenbardes följande verser ur Koranen.

 

Det är sura al-Imran, ayat 100-104:

[3:100] Troende! [Det finns de] bland dem som [förr] fick ta emot uppenbarelsen, men som – om ni går dem till mötes – kommer att göra allt för att ni skall förneka den tro som ni har antagit.

3:101] Hur skulle ni kunna förneka er tro, som hör Allahs budskap läsas och har Hans Sändebud mitt ibland er? Den som vill hålla sig till Allah leds till en rak [och säker] väg.

[3:102] Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!

[3:103] Och grip alla med ett fast grepp om det rep till räddning Allah har skickat till er, och låt er inte splittras! Minns Allahs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör Allah Sina budskap för er för att ni skall få vägledning

 

Det kan uppstå konflikter av goda skäl, och som kan accepteras:

1: en meningsskiljaktighet som har sin grund i tawheed. Konflikten som handlar om kufr och vilseledning ligger i denna katagorin

2: den andra typen motsättningar som är acceptabel, är i frågor där man inte kan hitta klara bevis och svar i koranen eller i profetens SAWS hadith.

En konflikt kan ha olika anledningar:

1: vi är som människor olika – vi har olika hudfärg, olika språk – en del olika tänkesätt o.s.v.

 

Men Allah SWT säger i sura Ar-Rum, Aya 22:

[30:22] Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla.

 

2: den andra orsaken är att vi i vår tid saknar den kunskap som profeterna hade.

Antingen är man omedveten om att det finns bevis, eller så har man glömt eller missförstått bevismaterialet från koranen och ahadith,

kanske t ex på grund av språkproblem.

Ni som vill ha en dealjerad föreläsning (fördjupning) på dagens khutba kan stanna och lyssna på sheikh Mahmoud efteråt – inshallah.

Bröder och systrar! Vi är alla muslimer.

Olika uppfattningar i olika frågor mellan människor, inom islams fastlagda ramar, är inget nytt – inte heller är det onaturligt eller ens icke önskvärt. Diskussion är den islamiska kulturens väsen, det som har fört vår kultur framåt i bättre tider.

 

Gränsen går när muslimer börjar hata varandra på grund av olika uppfattningar, som i sig alla är acceptabla.

Gränsen går där muslimer anklagar andra för att inte vara muslimer.

Det är en absolut gräns, som enigheten i ummat inte kan – och inte kommer att – tolerera.

För det här revirtänkandet och det här vaktandet på att just man själv sitter med den enda sanningen – den inställningen hotar ummat inifrån.

Bröder och systrar i tron – islam har fullt tillräckligt med fiender utifrån, för att vi inte ska behöva dras även med inbördes splittring.

Hidaya betyder vägledning(1123)

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Ordet hidaya betyder vägledning.

Om Allah SWT älskar Sin slav, vägleder Han henne eller honom.

Vi tackar Allah för vägledningens oskattbara gåva!

 

När Allah är nöjd med en människa, vägleder Allah henne i dunya och leder honom genom akhira till jannah.

Hidaya innebär att Allah vägleder dig till att göra goda gärningar.

 

Den bästa dua man kan göra hittar vi i sura al-Fatiha: ihdina siratal mustaqeem – led oss på raka vägen!

Genom salát säger vi denna dua minst sjutton gånger varje dag – bara genom Fard.

 

Men vad menar vi egentligen när vi säger ihdina?

 

 

[90:10] Har vi inte gett henne ögon, tunga och läppar, och visat henne de två huvudvägarna

 

Allah SWT här att Han gjorde både den goda och den dåliga vägen tydliga för oss, så att vi sedan ska välja själva vilken väg vi tar.
Allah SWT säger i sura An-Nahl, aya 121, om profeten Ibrahim AS:

[16:121] Han var alltid tacksam mot [Allah] för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg.

 

Hidaya uttrycker att man visar vägen för någon, eller guidar honom.

Profeterna fick av Allah förmågan att visa vägen för andra – för dem som hade gått vilse.

Allah SWT säger i sura ar-Raad, aya 7:

[13:7] Du är enbart en varnare, men [i Allah] har varje folk sin [högste] ledare.

 

Och Allah SWT säger i sura Shura, aya 52:

Men Vi har gett dig [detta budskap] som ett ljus med vilket du skall leda dem Vi vill av Våra tjänare – leda [dem] till den raka vägen. 

Den här formen av hidaya förmedlas alltså genom människor,

som Allah har gett förmågan att leda. Sådan ledning kommer genom quran, tawheed, sunna osv.

 

Allah SWT gav bekräftelse till profeten SAWS, att han hade fått den kraften att leda människor.

Och det är i profetens efterföljd varje muslims plikt att göra dawah efter sin förmåga.

Dawa startar i din egen familj, sen bland släktingar, grannar, arbetskamrater osv.

 

Men det finns också hidaya som ges direkt och enbart från Allah SWT.

Denna hidaya är tawfeeq. Förutsättningen för att få den är att man villkorslöst under-kastar sig Allahs Vilja.

Allah svarar med att ge oss imaan i hjärtat.

 

Det finns en universell, allmängiltig hidaya, som Allah ger till allt och alla som Han har skapat.

Allah SWT säger i sura Taha, aya 50:

20:50] [Moses] svarade: ”Han som ger åt varje ting dess väsen och form och sedan leder det på dess väg – Han är vår Herre.”

 

En del vägledning ges genom profeterna som Allah har skickat till mänsklig-heten. Allah SWT talar i sura al-Anbiya, aya 73, om profeterna som Han…:

21:73]gjorde (dem) till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan.

Det slags vägledning som kommer enbart från Allah SWT är alltså Attawfeeq. Allah SWT säger i sura Muhammad, aya 17:

[47:17] (men) de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan.

Vi får till sist Allahs vägledning i akhira, som leder oss in i jannah inshaAllah. Allah SWT säger i sura Al-Aaraf, aya 43:

[7:43] Vi skall rensa bort ur deras hjärtan [alla rester av gammalt] agg. Medan bäckar porlar framför deras fötter, skall de höja sin röst [i bön]: ”Vi lovar och prisar Allah som har fört oss hit! Utan Allahs vägledning skulle Vi inte ha funnit vägen. Vår Herres sändebud gav oss sanningen.” Och [änglarna] skall säga: ”Detta är paradiset, arvet som har tillfallit er [som lön] för era handlingar”.

Hadith.

Anas, RA, berättade att profeten SAWS sa:

 ”Om Allah vill sin slav väl, gör Han honom upptagen med något”.

Sahabi frågade vad han menade med ”att göra uptagen”.
Profeten svarade ”Allah vägleder personen att göra goda handlingar innan han dör”.

(Återberättad av Tirmizi)

Att skynda till fredagsbönen

I surat al-Jum’a, ayat 9-11 säger Allah SWT – och Hans Ord tolkas:

Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allahs namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste!
Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Allah i Sin godhet [beviljar honom].

Och ha alltid Allah i tankarna, för att det skall gå er väl i händer.
Men om människorna blir varse [ett tillfälle att göra] en vinst eller [att få en stunds] förlustelse, bryter de upp [från bönen] och lämnar dig [Muhammad] stående [i predikstolen]. [Varna dem och] säg: ”Det som [väntar er] hos Allah är bättre än ytlig förströelse eller [ett tillfälle att göra] en vinst; ingen sörjer bättre [för de sina] än Allah!”

 

Allah SWT uppmuntrar oss att skynda till fredagsbönen, och att lämna det vi håller på med.

Allah lär oss att bönen är det allra bästa för troende människor.

 

Det hände en gång att profeten höll predikan – khutba – när en icke-muslimsk försäljare började sälja sina varor framför moskén.

Då lämnade alla sahabi utom tolv profetens predikan, för att hinna köpa handelsmannens varor.

När detta hände gjorde man fortfarande bönen före predikan.

 

Allah säger alltså att det som väntar oss hos Allah, är mer än bara en ytlig förströelse eller en vinst.

Med det vill Allah få oss att förstå hur viktig fredagsbönen är.

 

Efter bönen ska man återgå till sina sysslor. Men man ska alltid ha kvar Allah SWT i tankarna.

Profeten SAWS sa att den som går in på ett torg och säger ”La ilaha ela Allah wahdaho la sharika laho, laho el molk wa laho alhmd w howa 3ala kol shayen kadir” – för den personen tillgodoskriver Allah tusen gånger tusen goda gärningar och Han suddar ut tusen gånger tusen synder.

Profeten sa att den bästa dagen som solen går upp över är fredagar.

 

Det är dagen då Adam skapades, och på en fredag fick han lämna paradiset.

Och domedagen kommer att vara på en fredag.

Islam gjorde det obligatoriskt att delta i fredagsbönen för de män som har förnuft och förstånd, som är myndiga enligt Islam (det vill säga de som har kommit in i puberteten), är fria, friska, de som klarar av att ta sig till böneplatsen, som inte är på resande fot och som inte har någon ursäkt för att inte delta i fredagsbönen.

Bönen består av 2 raakat och därefter khutba.

Man kan endast be fredagsbönen i moskén och den som har missat Jumaah kan inte ta igen den utan måste be salat al-Dhuhur.

Det är större belöning för fredagsbönen än vad många känner till:
Ibn Musud kom tidigt till moskén och fann att tre hade tagit sig dit före honom.

Då grät han, men sedan sa han att den fjärde är inte heller så långt borta från Allah. Jag hörde profeten SAWS säga: ”Folk sätter sig vid Allah på samma sätt som de sätter sig vid imamen. De som sitter nära kommer att vara nära Allah”.

 

Profeten sa: ”Den som tar ett bad på fredagar eller är orsak till att hans fru tar ett bad, och som skyndar sig tidigt till moskén och sätter sig så nära imamen som möjligt, samt lyssnar och ger sin uppmärksamhet till imamen – han får för varje steg han tar belöning som för ett helt års fasta och nattbön.

 

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: ”Den som tar ett bad och gör Ghusl på fredag, och som sedan går riktigt tidigt till moskén för att göra bön – för honom ska det räknas som om han hade offrat en kamel för Allahs skull. Och för den som kommer något senare är det som om han hade offrat en ko. För den som kommer ännu senare är det som om han hade offrat en bock med horn; ännu senare ankomst är som att ha offrat en höna. Kommer man därefter är det som att ha offrat ett ägg. När imamen kommer ut och börjar sin khutba, kommer Änglarna in och lyssnar.

 

Det är straff för den som uteblir från fredagsbönen för att han inte bryr sig: Han skrivs in som en av de tanklösa, de likgiltiga.

Profeten sa även att på den som uteblir från tre fredagsböner i sträck, förseg-las hjärtat. Han sa: ”Om inte folk slutar med att utebli från fredagsbönen, så kommer Allah att försegla deras hjärtan och de skrivs in bland de likgiltiga”. 

 

Här är några etikettsråd inför fredagsbönen:

Ta ett bad före bönen

 

Sitt så långt fram du kan, utan att trängas

Ta på dig dina finaste kläder

 

Lyssna uppmärksammat på imamen

Ta ett bad före bönen

 

Var tyst och stör inte

Gå iväg till moskén tidigt

(prata exempelvis inte med varandra och gör heller inget annat som kan störa de övriga eller bryta deras koncentration)

 

muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Vi riktar all vår tacksamhet till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Den som Allah leder kan ingen annan vilseleda.

Den som Allah låter gå vilse kan ingen annan leda rätt igen.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Kära muslimer! Frukta Allah som det åligger er att frukta honom.

För sanner-ligen ska ni finna Guds barmhärtighet och välsignelser genom er fruktan för Honom.

 

Allah (SWT) säger i sura al-A’raf, aya 156:

 

…min nåd och Min barmhärtighet når överallt och Min nåd skänker Jag till dem som fruktar Gud, och ger åt de behövande, och som tror på Mina budskap.       

 

Och i al-A’raf 7, aya 96, säger Allah:

 

Om folken [som Vi förintade] hade trott [på Gud] och fruktat Honom, skulle Vi ha gett dem himlens och jordens alla välsignelser…

 

Det handlar idag om det muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Ett modernt muslimskt samhälle måste bygga på gudsfruktan, och människorna i samhället ska hela tiden ha Guds nåd i åtanke.

Ett sådant samhälle är värt att vara bland de ledande samhällena.

Människornas goda handlingar och moral renar samhällets atmosfär, och stärker relationerna människor emellan.

Då kommer var och en att känna ansvar gentemot samhället inshaAllah.

De kommer att vilja göra det bästa för hela världens skull.

I ett sådant samhälle blir varje individ glad när han glädjer andra.

Profeten SAWS säger: ”Ingen av er är riktigt troende förrän han önskar för andra det han önskar sig själv”. 

 

Individen gör i ett lyckligt samhälle sitt bästa, och delar inte in muslimer bero-ende på klass eller sociala skillnader. Han kan tänka sig själv i andra personers situation, och ha medkänsla för dem. Han tror uppriktigt på det profeten SAWS sa. Troende är för varandra som byggnader som stöttar varandra.

Allah gör detta tydligt i Koranen – sura al-Hudjurat, aya 10 lyder:

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder.

 

Islam gavs till människorna för att rena våra hjärtan från arrogans, sarkasmer, avundsjuka och andra av hjärtats sjukdomar.

 

 

 

 

Allah (SWT) säger i suraal-Hudjurat, aya 11:

 

TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.

 

Det som gör en skillnad mellan individerna i ett sådant samhälle är gudsfruktan.

Allah SWT säger vidare i sura nr al-Hudjurat, aya 13:

 

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Att lära känna varandra och samarbeta bör vi såväl i det lilla samhället som i det stora – alltså hela världen. Så styrs ett modernt samhälle. Vi ska också kunna hantera och undvika större konflikter, osämja och tvister.

 

Allah säger sura al-Anfal, aya 46:

 

Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.

 

I ett sådant samhälle känner alla gemenskap med alla övriga. Det är som om de vore syskon. Det får dem att göra frivilliga goda gärningar. När tvister ändå uppstår, hittar man ursäkter för sina bröder eller systrar, och man förlåter dem. Man tävlar också såsom Allah (SWT) lärde oss, i att göra goda handlingar.

 

För att vårt Umma ska utvecklas behöver alla anstränga sig. Alla krafter och talanger används. Vi bör också se till att minska vårt beroende av andra samhällen, och dra nytta av all kunskap. Självklart ska vi ta den moderna teknologin i bruk på rätt sätt, för Islams skull, och för att sprida Allahs vilja.

 

Koranens sura al-A’raf, aya 56 säger:

Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta.                                                           

 

 …och sura al-Ma’idah, aya 2:

…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet.