Att skynda till fredagsbönen

I surat al-Jum’a, ayat 9-11 säger Allah SWT – och Hans Ord tolkas:

Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allahs namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste!
Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Allah i Sin godhet [beviljar honom].

Och ha alltid Allah i tankarna, för att det skall gå er väl i händer.
Men om människorna blir varse [ett tillfälle att göra] en vinst eller [att få en stunds] förlustelse, bryter de upp [från bönen] och lämnar dig [Muhammad] stående [i predikstolen]. [Varna dem och] säg: ”Det som [väntar er] hos Allah är bättre än ytlig förströelse eller [ett tillfälle att göra] en vinst; ingen sörjer bättre [för de sina] än Allah!”

 

Allah SWT uppmuntrar oss att skynda till fredagsbönen, och att lämna det vi håller på med.

Allah lär oss att bönen är det allra bästa för troende människor.

 

Det hände en gång att profeten höll predikan – khutba – när en icke-muslimsk försäljare började sälja sina varor framför moskén.

Då lämnade alla sahabi utom tolv profetens predikan, för att hinna köpa handelsmannens varor.

När detta hände gjorde man fortfarande bönen före predikan.

 

Allah säger alltså att det som väntar oss hos Allah, är mer än bara en ytlig förströelse eller en vinst.

Med det vill Allah få oss att förstå hur viktig fredagsbönen är.

 

Efter bönen ska man återgå till sina sysslor. Men man ska alltid ha kvar Allah SWT i tankarna.

Profeten SAWS sa att den som går in på ett torg och säger ”La ilaha ela Allah wahdaho la sharika laho, laho el molk wa laho alhmd w howa 3ala kol shayen kadir” – för den personen tillgodoskriver Allah tusen gånger tusen goda gärningar och Han suddar ut tusen gånger tusen synder.

Profeten sa att den bästa dagen som solen går upp över är fredagar.

 

Det är dagen då Adam skapades, och på en fredag fick han lämna paradiset.

Och domedagen kommer att vara på en fredag.

Islam gjorde det obligatoriskt att delta i fredagsbönen för de män som har förnuft och förstånd, som är myndiga enligt Islam (det vill säga de som har kommit in i puberteten), är fria, friska, de som klarar av att ta sig till böneplatsen, som inte är på resande fot och som inte har någon ursäkt för att inte delta i fredagsbönen.

Bönen består av 2 raakat och därefter khutba.

Man kan endast be fredagsbönen i moskén och den som har missat Jumaah kan inte ta igen den utan måste be salat al-Dhuhur.

Det är större belöning för fredagsbönen än vad många känner till:
Ibn Musud kom tidigt till moskén och fann att tre hade tagit sig dit före honom.

Då grät han, men sedan sa han att den fjärde är inte heller så långt borta från Allah. Jag hörde profeten SAWS säga: ”Folk sätter sig vid Allah på samma sätt som de sätter sig vid imamen. De som sitter nära kommer att vara nära Allah”.

 

Profeten sa: ”Den som tar ett bad på fredagar eller är orsak till att hans fru tar ett bad, och som skyndar sig tidigt till moskén och sätter sig så nära imamen som möjligt, samt lyssnar och ger sin uppmärksamhet till imamen – han får för varje steg han tar belöning som för ett helt års fasta och nattbön.

 

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: ”Den som tar ett bad och gör Ghusl på fredag, och som sedan går riktigt tidigt till moskén för att göra bön – för honom ska det räknas som om han hade offrat en kamel för Allahs skull. Och för den som kommer något senare är det som om han hade offrat en ko. För den som kommer ännu senare är det som om han hade offrat en bock med horn; ännu senare ankomst är som att ha offrat en höna. Kommer man därefter är det som att ha offrat ett ägg. När imamen kommer ut och börjar sin khutba, kommer Änglarna in och lyssnar.

 

Det är straff för den som uteblir från fredagsbönen för att han inte bryr sig: Han skrivs in som en av de tanklösa, de likgiltiga.

Profeten sa även att på den som uteblir från tre fredagsböner i sträck, förseg-las hjärtat. Han sa: ”Om inte folk slutar med att utebli från fredagsbönen, så kommer Allah att försegla deras hjärtan och de skrivs in bland de likgiltiga”. 

 

Här är några etikettsråd inför fredagsbönen:

Ta ett bad före bönen

 

Sitt så långt fram du kan, utan att trängas

Ta på dig dina finaste kläder

 

Lyssna uppmärksammat på imamen

Ta ett bad före bönen

 

Var tyst och stör inte

Gå iväg till moskén tidigt

(prata exempelvis inte med varandra och gör heller inget annat som kan störa de övriga eller bryta deras koncentration)

 

muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Vi riktar all vår tacksamhet till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Den som Allah leder kan ingen annan vilseleda.

Den som Allah låter gå vilse kan ingen annan leda rätt igen.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Kära muslimer! Frukta Allah som det åligger er att frukta honom.

För sanner-ligen ska ni finna Guds barmhärtighet och välsignelser genom er fruktan för Honom.

 

Allah (SWT) säger i sura al-A’raf, aya 156:

 

…min nåd och Min barmhärtighet når överallt och Min nåd skänker Jag till dem som fruktar Gud, och ger åt de behövande, och som tror på Mina budskap.       

 

Och i al-A’raf 7, aya 96, säger Allah:

 

Om folken [som Vi förintade] hade trott [på Gud] och fruktat Honom, skulle Vi ha gett dem himlens och jordens alla välsignelser…

 

Det handlar idag om det muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Ett modernt muslimskt samhälle måste bygga på gudsfruktan, och människorna i samhället ska hela tiden ha Guds nåd i åtanke.

Ett sådant samhälle är värt att vara bland de ledande samhällena.

Människornas goda handlingar och moral renar samhällets atmosfär, och stärker relationerna människor emellan.

Då kommer var och en att känna ansvar gentemot samhället inshaAllah.

De kommer att vilja göra det bästa för hela världens skull.

I ett sådant samhälle blir varje individ glad när han glädjer andra.

Profeten SAWS säger: ”Ingen av er är riktigt troende förrän han önskar för andra det han önskar sig själv”. 

 

Individen gör i ett lyckligt samhälle sitt bästa, och delar inte in muslimer bero-ende på klass eller sociala skillnader. Han kan tänka sig själv i andra personers situation, och ha medkänsla för dem. Han tror uppriktigt på det profeten SAWS sa. Troende är för varandra som byggnader som stöttar varandra.

Allah gör detta tydligt i Koranen – sura al-Hudjurat, aya 10 lyder:

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder.

 

Islam gavs till människorna för att rena våra hjärtan från arrogans, sarkasmer, avundsjuka och andra av hjärtats sjukdomar.

 

 

 

 

Allah (SWT) säger i suraal-Hudjurat, aya 11:

 

TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.

 

Det som gör en skillnad mellan individerna i ett sådant samhälle är gudsfruktan.

Allah SWT säger vidare i sura nr al-Hudjurat, aya 13:

 

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Att lära känna varandra och samarbeta bör vi såväl i det lilla samhället som i det stora – alltså hela världen. Så styrs ett modernt samhälle. Vi ska också kunna hantera och undvika större konflikter, osämja och tvister.

 

Allah säger sura al-Anfal, aya 46:

 

Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.

 

I ett sådant samhälle känner alla gemenskap med alla övriga. Det är som om de vore syskon. Det får dem att göra frivilliga goda gärningar. När tvister ändå uppstår, hittar man ursäkter för sina bröder eller systrar, och man förlåter dem. Man tävlar också såsom Allah (SWT) lärde oss, i att göra goda handlingar.

 

För att vårt Umma ska utvecklas behöver alla anstränga sig. Alla krafter och talanger används. Vi bör också se till att minska vårt beroende av andra samhällen, och dra nytta av all kunskap. Självklart ska vi ta den moderna teknologin i bruk på rätt sätt, för Islams skull, och för att sprida Allahs vilja.

 

Koranens sura al-A’raf, aya 56 säger:

Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta.                                                           

 

 …och sura al-Ma’idah, aya 2:

…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet.

nytt år efter Hijra började

I måndags tog vi farväl av det gamla året och ett nytt år efter Hijra började – med de nya situationer och händelser det för med sig inshaAllah.
Allting ändras; livets dagar upprepar sig inte och är sig inte lika.

I detta liv ger Allah människan två vägar att välja mellan: lyckans väg eller en eländig väg!

 

Den lycklige kommer att vara den som utnyttjade sina dagar på rätt sätt och tackade Allah SWT för alla Hans gåvor.
Förloraren är den som slösar bort sin tid på att synda.

Allah har skilt mellan den som använder sitt liv ordentligt, och den som kastar bort det.

Allah talar i sura An-Nadjm, aya 31 – och Hans Ord tolkas:

(…) Han kommer att straffa dem som gör ont med (det som svarar mot) deras handlingar, och belöna dem som gör gott med det högsta goda.

 

Den bästa bland oss är den som tar hand om de som har det sämre.
Frukta Allah överallt och alltid! Och minns Allahs Ord i sura Al-Qasas, aya 77:

Sträva efter det eviga livets goda, med det som Gud har gett dig, utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte en vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.

 

En del av det gånga årets händelser – liksom de tidigare årens – upprepas  för att ge oss budskapet om att den som gör gott och följer Allahs befallningar alltid räddas. Och att den som glömmer Koranen och profetens sunnah alltid förlorar!

Allahs Ord i sura Yusuf, aya 111, lyder i tolkning:

I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd (…)

 

Väg dina handlingar! Är de goda handlingar eller är de synder?

När du går igenom dina handlingar, kan du titta tillbaka och minnas de människor som fanns med oss förra året och som idag inte längre är hos oss.

 

 Du kunde ha varit bland dem som lämnade oss.

Tänk då på hur du skulle ha kunnat gå tillbaka till Allah med alla dina synder! Ställ frågan:

Har Allah accepterat min tawbah?

Har jag fyllt min plikt att göra gott för mig själv, min familj,  mitt ummah och den värld vi lever i?

 

Ärade bröder och systrar! Det nya hijriska året börjar med Allahs månad Al-Muharram.

Det är den första av de fyra heliga månaderna.

Det är ett råd, att vi börjar det nya året med att ångra det gånga årets synder.

Se även till att fasta så mycket som du har möjlighet till.

Profeten sa: ”Den bästa fastan efter den i Ramadan, är fastan i Allahs månad –den ni kallar muharram – liksom den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen”.

 

Dagen den tionde Muharram räddade Allah SWT Mosa och hans folk från Farao och hans soldater.

På grund av det fastade profeten Mosa denna dag – som ett tack till Allah.

Israelerna fastade och fastar än idag denna dag.

 

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sa då: ”Vi är närmare Mosa än er israeliter”, och även han fastade därför denna dag. Belöningen för den som fastar den tionde Muharram, är att Allah SWT förlåter den fastandes synder för året som gick.

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sa, att om han skulle leva nästa år, skulle han fasta både den nionde och tionde muharram för att inte göra exakt som judarna.
I år blir den nionde och tionde muharram den 12 respektive 13 november.

Slutligen ber vi Allah att förlåta våra synder och stärka vår Iman.

Eid al-adha 2013

Imorgon tisdagen den 15e oktober är det eid al-adha.

Vi vill önska er alla en välsignad eid.

 

Eidbönen kommer att hållas i Råslätts stadesgården.

Eidbönen börjar kl. 09.00 .

Var vänlig kom tidigare.

Vi vill att alla ska vara på plats.

 

Att åka hajj för att besvara profeten Ibrahims AS

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Kära muslimer! Era bröder och systrar har åkt till Hajj för att besvara profeten Ibrahims AS kallelse. Allah SWT säger i sur Al-Hajj, aya 27:

[22:27] Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden.

De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter.

 

Allah SWT säger vidare i sur Al-Imran, aya 97:

[3:97] Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod;

den som stiger in där är i trygghet.

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allah för var och en som har möjlighet att genomföra den.

 

Ibn Umar RA berättar att Allahs Budbärare – profeten Muhammed SAWS sa:

Islam är grundat på fem hörnstenar:

  1. 1.  Att man vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, och att

    Muhammed är Allahs Budbärare,

  1. 2.  att man utför tidebönen,
  2. 3.  att man betalar Zakat,
  3. 4.  att man vallfärdar till Mecka
  4. 5.  och att man fastar under Ramadan

 

Det finns flera ahadith som talar om vallfärdens förträfflighet. Enligt Abubaker RA tillfrågades profeten SAWS av en man vilken handling som är bäst. Och profeten svarade: ”Tron på Allah och Hans sändebud”. Och mannen frågade: ”Vad kommer därefter?” Profeten svarade: ”Att göra jihad för Allahs skull”. Mannen frågade: ”Och efter det?” Profeten svarade: ”Att göra en en hajj som Allah accepterar” .

 

Och för att Allah ska acceptera vår haj ska vi uppfylla några saker:

För det första: Husnul khuluq (en god moral). Man måste visa god moral och karaktär både med ord och handling under Hajj. Belöningen för accepterat Hajj är inget mindre än jannah. Vad är då en bra Hajj? Vår kära profets svar på den frågan är: ”Om man ger mat till behövande och sprider salam”. Ulama förklarar ordet Al-birr, som betyder fromhet, rättfädirghet eller goda handlingar. Ulama säger att detta är att vara lydig mot Allah och avstå från allt som är haram.

Det andra kravet för att få sin Hajj accepterad, är att göra mycket takbir, tahmeed och tahleel – och att göra det med hög röst, om man är man – annars med låg röst.

 

Kära troende! Hajj är alltså en av islams grundpelare, och den är obligatorisk för alla som har god ekonomi, hälsa och möjlighet. Profeten SAWS sa: ”Den som har  råd och möjlighet men inte gör den, dör som en jude eller kristen”.

Bröder och systrar! Dagens khutba är en påminnelse dem som försummar Hajj, TROTS att man har råd och möjlighet. Det är bra att lägga på minnet att hälsan kan svika och man kan bli rikedomen också – man kan bli fattig.

 

Månaden Dhul-hijjah är verkligen en månad enorma förtjänster och välsignelser. De första tio dagarna av denna månad är särskilt betydelsefulla, och är bland de mest framstående dagarna i den islamiska kalendern. Då ska man ytterligare öka sin ibaadat goda handlingar. Låt oss göra det, kära bröder och systrar! Kom ihåg att Allah allramest älskar vår ibaadat i just i de första tio dagarna av Dhul-hijjah.

Abu Qatada berättade att någon frågade profeten SAWS: ”Vad får man om man fastar på arafa-dagen”. Profeten SAWS svarade: ”Allah förlåter synderna från det föregående året och för det kommande året.

Arafa-dagen är den dag då Allah fullbordade vår religion och skänkte oss Sin välsignelse i fullaste mått. I sura Al-Maida, aya 5, säger Allah:

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en handling av ibaadat utöver det vanliga: Al-Adhya är att offra ett djur på Yawm an nahar (offerdagen), som är den tionde dagen av Dhul-hijjah. Att då slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande, är – för den som har råd – en sunnah och en möjlighet att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss.

Dhulhijah

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Allah har i Sin oändliga visdom gett vissa platser, nationer och tider en större betydelse än andra – och status.

Han har valt ut Mecka, och höjt staden i betydelse över alla andra platser på jorden.

Och i Sin generositet har han låtit varje bön som görs i Mecka motsvara hundra tusen böner på något annat ställe

(frånsett masjid al Nabawi i Medina och masjid al Aqsa i Jerusalem, där en bön av Allah räknas som tusen resp.

fem hundra böner på en annan plats).

 

Allah har också förbjudit att hugga ned träd i Mecka – och även att jaga där – samt gjort det förbjudet för någon att resa in i Mecka utom som muhrim – som är en människa i ett tillstånd av ihram, d.v.s. som har avsikten att göra umra eller hajj, med de regler som det innebär.

Och just som Allah gav Mecka sin unika ställning bland jordens alla platser, valde Han också ut vissa månader, dagar och nätter, då goda gärningar gillas och belönas mer än vid andra tidpunkter.

 

De tio första dagarna av månaden Dhul-hijja är de dagar då goda gärningar är som mest omtyckta – och mest belönade också. Inte ens de tio sista dagarna av Ramadan har samma höga status. Ramadans nätter har det däremot.

 

Allah SWT säger i sura At-Tawbah, aya 36:
Antalet månader är tolv enligt Allahs dekret.

Detta fastställde Han den dag då Han skapade himlarna och jorden.

Av månaderna är fyra helgade; detta är Allahs evigt sanna lag.

Vanhelga därför inte dessa månader till skada för er själva.

 

Det finns även en del ahadith som talar om det här:
Ibn Abbas R.A berättar att profeten SAWS sa:

”Allah tycker om goda gärningar under dessa tio dagar mer än under någon annan dag”.

Sahaba frågade då:

”Inte ens under jihad för Allahs skull,

oh Allahs profet?

” Och profeten SAWS svarade” Inte ens under jihad för Allahs skull,

utom om en person går ut i jihad med sin egendom och sitt liv som insats,

utan att återvända med något av dom”. (Detta är återberättat av Bukhari 2/457)

 

De här dagarna är alltså ett tillfälle för varje muslim att vända sig till Allah och söka Hans närhet,

anstränga sig och göra alla handlingar som Allah tycker om mer kraftfullt under dessa dagar,

eftersom handlingarna blir mer omtyckta och deras belöning blir mångfaldigad.

Men det finns även vissa extra handlingar som man ska försöka göra under de här dagarna:

 

De första av de här särskilda handlingarna är Hajj och Umrah,

och bland det största man kan göra under dessa dagar är att utföra hajj.

Den som gör det på rätt sätt, och med rätt avsikt kommer – inshaAllah –

att vara bland dem som omfattas i den hadith där profeten SAWS säger:

”En accepterad hajj har ingen mindre belöning än paradiset”.

 

Allah säger i surah Al-Hajj, aya 29:
För att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under

de [av alla] kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boskapshjordarna som

Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta.

 

Fasta är en annan sådan särskild handling:

Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra,

och det är en gärning som Allah har valt ut till sig själv;

det här nämns i en av Ahadith Al Qudsi, där Allah säger:

”Alla handlingar som Adams söner utför är för honom själv,

utom fastan, som är för mig; och jag ger dess belöning” (Bukhari 1805)

 

Det rapporteras också att Profeten SAWS brukade fasta de första nio dagarna av dhul-hijja:

Hunayda Ibn Khalid berättar att en av profetens SAWS fruar, enligt Ibn Khalids fru,

hade sagt att profeten SAWS brukade fasta de nio första dagarna av dhul-hijja,

dessutom Ashuradagen och tre dagar i varje månad; den första måndagen,

samt två torsdagar.

(Återberättad av Nisa’i 4/205 samt Abu Dawood och klassad som sahih av sheikh Al Albani i Sahih Abi Dawood 2/462)

 

Att fasta Arafadagen, dvs den nionde dagen av dhul-hijjah,

som är den dag då Allah fullkomligade Sin religion, har en särskilt stor belöning.

Profeten säger i en hadith, återberättad av Imam muslim:

”Att fasta under Arafas dag belönas av Allah genom att det gångna samt det kommande årets synder förlåts”.

Det här gäller dock inte för den som befinner sig i hajj, för han behöver styrka inför dyrkan av Allah denna stora dag.

Att göra mycket tahleel, tahmeed, takbeer och tasbeeh är andra särskilda handlingar utöver vardagens ibaadat.

 

Det är sunna att göra mycket tahleel, tahmeed takbeer och tasbeeh under dessa dagar.

Allah SWT säger i Koranens sura Al-Hajj, aya 28:
För att bevittna det som är dem till nytta (dvs belöningen för hajj på domedagen,

samt den världsliga nyttan som kan uppnås av handel under dessa dagar)

och under de kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boksapshjordarna som Han skänker dem”.

 

De flesta rättslärda anser att de ”kända dagarna” i den här ayan syftar på de första tio dagarna

av dhul-hijja, eftersom Ibn Abbas rapporteras ha sagt så.

 

Det rapporteras vidare från Abdullah Ibn Umar att profeten SAWS sa: ”Inga dagar är så mäktiga i Allahs åsyn som dessa tio,

och inga gärningar så omtyckta som de som görs under dem.

Gör därför mycket takbir, tahmeed och tahleel under dom”. (Rapporterad av Ahmad 7/224; klassificerad som sahih av Ahmed Shakir.)

Ett sätt att göra takbir på, är att säga:

”Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allaah, Allaahu akbar, Allaahu akbar wa Lillaah- il-hamd”.

Men det finns även andra versioner och sätt att säga dem på.

Män ska helst recitera det med stark röst, och kvinnor med svag.

Det kan göras både i moskén och på allmänna platser.

Det berättas att sahaba brukade säga denna takbir på marknadsplaser, så att även folket där stämde in i deras takbir.

Men det ska inte förstås som att de gjorde takbir i kör, vilket inte är påbjudet.

Tyvärr så är det dock ytterst sällan denna sunna praktiseras ens i muslimska länder.

Detta är därför en möjlighet för muslimer att få den belöning som profeten SAWS talar om när han i en hadith, återberättad av Tirmidhi, säger: ”Den som återuppväcker en sunna som dött ut efter mig, kommer att få belöningen för alla som sedan handlar efter den, utan att detta kommer att minska något från deras belöning”.

 

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en gärning av ibaadat utöver de vanliga:
Al Adhya är att offra ett djur yawm an nahar (”offerdagen”),

som är den tionde dagen av Dhul hijjah.

Att slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande,

är en sunnah och en möjlighet för den som har råd att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss. Amin ya Rabb alamin.

Dhulm betyder förtryck

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

 Vi söker skydd hos Allah från det onda inom oss, och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen annan vilseleda,

och den som Han slutar leda kan ingen hjälpa att hitta tillbaka till vägen igen – bara Allah SWT kan!

 

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är Hans tjänare och sändebud.

 

Det arabiska ordet dhulm betyder förtryck, och det betyder också orätt.

Allah har förbjudit all orätt.

Den orätt vi begår väcker Allahs vrede, och leder till konsekvenser:

man får straff för den orätt man begår förtryck man utövar.

 Att begå dhulm – orätt och förtryck – mot andra och sig själv gör hjärtat hårdare än sten.

Man förlorar hela sin egenskap av att vara människa; man förlorar sin karaktär och sin värdighet.

Dhulm är källan till alla synder och all ondska. När dhulm sprider sig, förstör det hela samhället.

Även Allah SWT sätter förbud för sig Själv att göra dhulm.

 

Hadith Abu Dharr al-Ghifari återgav profeten Muhammeds (saws) ord,

när han sa att Herren hade uppenbarat följande ord för honom: – Mina tjänare.

 

Jag har inte tillåtit Mig Själv att förtrycka någon,

och Jag har förbjudit förtryck bland er så förtryck inte varandra!

 

Kära muslimer!

 

Allah SWT straffar den som gör dhulm, både i dunya och akhira –

för det är en allvarlig synd som kan vålla stor skada i samhället och för enskilda individer.

Allah SWT säger i sura Ibrahim, aya 34:[14:34]

 

Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Allahs välgärningar,

skulle ni aldrig kunna precisera deras antal.

Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!

 

Den som gör dhulm ska aldrig nå sitt mål, och för den som begår dhulm ska Allah stänga den raka vägen.

(Om du lägger till ayat:

 

Den som utövar dhulm ska aldrig nå sitt mål. Allah SWT säger i sura … aya …

Allah SW stänger [den raka] vägen för dem som utövar dhulm ; Allah SW sager I sura … aya)

Shirk kommer längst upp på listan över dhulm. Allah SWT säger i sura Luqman, aya 13:

[31:13] Och Luqman talade till sin son och förmanade honom: ”Käre son! Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!

 

Andra dhulm som är viktiga att känna till är sihr – alltså trolleri eller svart magi – mord och zina – äktenskapsbrott.

Kära muslimer,

 

vi ska inte heller glömma de orätter som begås mellan man och hustru,

försummelser med att visa godhet gentemot sina föräldrar,

att skaffa sig andras ägodelar på ett haraam sätt, att vittna falskt, att baktala och sprida rykten;

ALLT detta är dhulm.

 

Profeten SAWS sa: “En muslim är en annan muslims bror.

Han ska inte behandla sin bror orätt. Han skall inte heller lämna över honom till en förtryckare”.

Profeten SAWS sa också: ”Förtryck är mörker på Domedagen”.

 

Sheikhul islam Ibn Taimiya sa “Sannerligen,

hjälper Allah ett rättfärdigt land till seger, även om landet inte är muslimskt,

och Han hjälper inte ett orättfärdigt land, även om det är muslimskt.

 

Allah SWT säger i sura Hud, aya 117:[11:117]

Din Herre låter inte ett folk gå under på grund av [människornas] synd,

så länge deras strävan är att bättra sig och göra rätt [mot varandra].

 

Kära muslimer!

 

Det finns ingen hijab (dvs något skynke) mellan den förtrycktes dua och Allah, även om hon eller han är kafir.

Tänk dig att du gör mycket salat, och mycket av annan ibadat i dunya, men att du är dhalim (en som gör orätt).

 

De som du har varit orättfärdig mot,

kommer att kräva sina rättigheter av dig på Domedagen.

När du vänder dig till Allah för få hjälp, kommer Han inte att titta åt ditt håll.

Det blir de du förtryckte som får dina hasanat (belöningarna för goda handlingar.)

Om dina goda handlingar har tagit slut, så blir det du som straffet för deras dåliga handlingar.

 

Kära troende!

 

Tydligare kunde det inte sägas till oss, att vår religion – islam – inte tolererar att någon människa sätter sig på en annan,

tar rättigheter från någon annan, beter sig orättfärdigt mot en medmänniska.

 

Allahs Budskap är alltid klart: det Allah förbjuder till och med Sig Själv – det ska vi hålla oss långt borta ifrån och inte befatta oss med.

Det som är tillåtet och det som är förbjudet

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse. Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar. Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda, och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen. Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah. Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

Abu ’Abdullah an-Nu’man, Bashirs son, RA berättade att profeten Muhammed SAWS sa: Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är lika klart och tydligt. Mellan dem finns tveksamheter som inte alla känner till. Den som håller sig borta även från det tveksamma kan känna sig säker beträffande sin tro och sin heder inshaAllah, medan den som håller på med det tveksamma förr eller senare hemfaller åt det förbjudna. Det är som om en fåraherde låter sina djur beta runt en helgedom dit djuren inte får gå – till slut låter han dem. Även för en kung är Allahs helgedom ett absolut förbud.

Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat. (Bukhari och Muslim).

Kära muslimer! Denna hadith räknas av de lärda ulama en av de absolut viktigaste. Dessutom är hadithen en av iman an-Nawawis ”fyrtio hadither”. Den betraktas också som en av de femtio viktigaste ahadith, pågrund av sitt innhåll.

Vår kära profet SAWS sa att allt vi gör hamnar i en av de tre katagorierna. De är halal – det som är tillåtet, haram – det som är förbjudet, och mashbooh – det som är tveksamt.

Halal är ett begrepp som står i Koranen, och som betyder tillåtet eller lagligt. Halal livsmedel och drycker är tillåtna att äta och dricka. Kläder av bomull och ylle är halal, att gifta sig är halal som ett par exempel.

 

Haram är en term som också används i Koranen och som betyder förbjudet eller olagligt. Haram livsmedel och drycker är absolut förbjudna att konsumera. Att spela för pengar är haram, silke och guld på män är haram.

 

 

 

 

Mushbooh är en arabisk term som betyder tvivelaktig. Om man inte vet som gäller för en viss mat eller dryck – om den är halal eller haram – så är de tvivelaktiga. En praktiserande muslim ska undvika att konsumera tvivelaktiga saker. Ett exempel är att använda skinn från vilda kattdjur – det tillhör det som är mashbooh.

 

Allah SWT säger i sura An-Nahl, aya 89:

 

[16:89….Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Allahs vilja!

 

Av den här ayan lär vi oss att Allah SWT har gjort tydligt vad som är halal och haram. Profeten SAWS vägledde sina sahaba och de kommande genera-tionerna med att tydligt peka ut vad som är halal och haram. Men det som ligger mellan de två, är kändt bara för ett fåtal ulama. Därför måste muslimer ställa frågor, om de är tveksamma i frågan om halal eller haram. Det är alltså muslimers plikt att följa dessa ulama, om de sitter och diskuterar vad som är halal och haram.

 

Profeten SAWS sa ”Jag går till min familj och hittar dadlar och jag höjer min hand för att äta. Men sen ändrar jag mig och avstår från att äta, därför att jag misstänker att det är sadaqa. Sadaqa är förbjudet för profeten och hans familj. Salaf as-saliheen brukade avstå från många halal för säkerhets skull – att de ville undvika att hamna i haram.

Profeten SAWS varnade oss ofta att komma närmare mutashábihat, för den kan leda till haram. Den person som har ett gott hjärta som är fyllt av iman, kan ta en rimligt beslut. Beslutet ger individen lugn och harmoni. Frågan är hur kan man ha gott hjärta? Ett sät är genom zikr –allah, som innefattar alla slag ibadat med en uppriktig ikhlas.

Allah SWT säger i sura hadid, aya 28:

[57:28] TROENDE! Frukta Allah och tro på Hans Sändebud! Då skall Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han skall ge er Sin förlåtelse – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Kära troende, undvik all haram och de tvivelaktiga områden, och måtte Allah vägleda oss och förlåta oss våra misstag.

Alhamdulillah

Alhamdulillah. Vi prisar Allah. Vi ber om Hans hjälp, och om Hans förlåtelse.

Vi söker skydd hos Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar.

Den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda,

och den som Han slutar leda finns ingen som kan hjälpa att hitta vägen igen.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud som har rätt att dyrkas förutom Allah.

Och jag vittnar om att Muhammed SAWS är hans tjänare och sändebud.

 

Det är som igår vi tog emot Ramadan, barmhärtighetens och förlåtandets månad

Ni har fastat under dagen, och ni har stått inför Allah på nätterna,

med det enda hoppet att komma närmare Honom och att få belöning från Honom.

För varje dag som går, försvinner en del av vår tid i dunya.

Det enda som blir kvar efter oss är våra handlingar.

 

Allah SWT säger i sura az-zalzala, ayat 7-8:

 

[99:7] Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,

[99:8] och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

 

Allah upplyser oss i sura ash -shuara vad vi kan ha fördel av i akhira – det är ayat 7-8:

 

[26:88] den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn 

[26:89] och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta.” 

 

Kära troende! lägg på minnet: uppgiften att göra goda handlingar ligger framför dig även i fortsättningen – trots att Ramadan är slut. Dina goda gärningar måste fortsätta resten av året, och i samma anda som i ramadan.

 

Allah säger i sura hijr, aya 99:

[15:99] och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

 

Hassan al-Basri (RA) sa,

att muslimer måste sträva med sina goda hand-lingar tills döden överaskar dem.

Akta er därför att återvända till olydnad efter Ramadan.

Det är bara de eländiga som dyrkar Allah endast under månaden Ramadan.

 

Förstör inte vad ni har kämpat och byggt under hela månaden!

Bröder och systrar! När Ramadan slutar hamnar vi människor i den ena av två grupper.

I den första finns personer som fortsätter med sina ibadat, läser Koran och undviker allt som är haraam.

 

Vi gratulerar dem, och må Allah acceptera deras goda handlingar!

I den andra gruppen finns de som känner fastan som en tung börda,

och längtar efter Ramadans slut för att gå tillbaka till sin gamla livsstil.

 

Kära ungdomar!

 

Frukta Allah, fortsätt din salat på sina rätta tider, och frukta Allah.

Kära systrar! Frukta Allah och visa ståndaktighet med din ibada och lydnad mot Allah.

 

Allah SWT säger i sura Al-ahzab, aya 33:

[33:33] … och förrätta bönen och ge åt de behövande och lyd Gud och Hans Sändebud. 

 

Frukta Allah och vänd dig till Honom med ångerfullt sinne,

och tacka Honom! Kämpa hårt så att du inte återfaller i ditt gamla syndiga liv.

Att återfalla i gamla synder är stor synd.

Eid al-Fitr 2013

Imorgon torsdagen den 8e augusti är det eid Al-Fitr.

Vi vill önska er alla en välsignad eid.

 

Eidbönen kommer att hållas i moskéns lokaler och eidbönen börjar 9.00.

Var vänlig kom tidigare. 8:45 vill vi att alla ska vara på plats.

 

Skulle det bli nödvändigt kan vi behöva dela upp bönen till 2 omgångar.