Rättvisa_barmhärtighe

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar

om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker

skydd hos gryningens Herre.

 

den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det onda vi gör.

 

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och föra på villovägar.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen –

inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära muslimer! rättvisan är den absoluta målet för Allahs sharia i alla tider. Allah SWT säger i sura al-Hadid, aya 25:

57:25] Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen]

och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att [hjälpa]

människorna att handla rättvist.

 

Den rättvisa som vår profet kom för att förkunna, omfattar alla människor.

Rättvisan ska tillämpas inom familjen, med dem man inte känner,

med ens chef eller medarbetare o.s.v.

 

Rättvisan omfattar också alla livets aspekter. Allah SWT säger i suraAn-Nisá, aya 125:

4:125] Vem uppfyller religionens krav bättre än den som i allt

underordnar sin vilja under Allahs, som gör det goda och det

rätta och följer Abrahams rena, ursprungliga tro?

 

Dessa grundläggande mänskliga förhållningssätt uppenbarades för 1400

år sedan för profeten SAWS och Allah SWT beordrade vår profet SAWS

att sprida budskapet vidare till resten av världen.

 

An-Numan bin Bashir berättade: My mamma bad min pappa att ge mig

en gåva från hans ägodelar; och han gav det till mig efter lite tvekan.

 

Min mamma sa då att hon inte skulle bli nöjd förrän profeten SAWS fick

bevittna överlämnandet av gåvan.

 

Min far tog mig, som då var en ung pojke, vid handen och ledde mig till

profeten SAWS. Han sa till profeten följande: ”Pojkens mor, bint

Rawaha, begärde att jag skulle ge honom en gåva”.

Profeten SAWS frågade: ”Har du andra söner utom honom?”- Ja, sa mannen

Profeten sa: ”Gör mig då inte till vittne för en orättvisa”.

Genom den här hadithen lärde profeten oss att alltid vara rättvisa, och

speciellt då mot vår familj och våra släktingar.

 

Kära muslimer! Helt klart skadar orättvisa relationen mellan människor,

orsakar kaos och sprider utbredd korruption i samhället. Islam lär oss

goda karaktärsdrag och att visa barmhärtighet.

Därför ska vi behandla alla lika: alla människor – muslimer som icke-muslimer.

alla ska behandlas på ett bra och humant sätt.

 

Allah SWT säger i sura al-Bayina, aya 107:21:107]

Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.


Och Allah SWT säger vidare i sura at-Tawba, aya 128:9:128]

ETT SÄNDEBUD har nu kommit till er, [en man] ur era

[egna] led. [Tanken] att ni kan drabbas av straff tynger hans

sinne, alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.

 

Hadith.

Jarir bin ’Abdullah berättade: Allah’s apostel sa: ”Allah ska inte visa barmhärtighet

mot dem som inte är barmhärtiga mot mänskligheten”.

Profeten SAWS sa: “Ni är inga riktiga troende förrän ni är barmhärtiga mot varandra”.

Sahaba sa: “Vi är barmhärtiga mot varandra”.

 

Då svarade profeten: “Ni skall vara barmhärtiga både mot dem ni

känner och dem som är främmande för er”.

 

Imaan

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.


Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq –

Jag söker skydd hos gryningens Herre. Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och föra på villovägar.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte om hela världen så försöker leda honom.


Vi tackar Allah SWT;

Han har gett oss högre rang för att vi tror på Honom.

Han har gett oss lyckan och ett inre lugn – både i dunya och akhira.

Vi tvivlar inte på, att tron på Allah – imaan – är källan till trygghet och harmoni i våra dagliga liv.

Vi får all denna godhet endast på grund av vår totala lydnad under Allah – allt det onda vi gör och möter, beror i sin tur på vår arroganta olydnad.

Lyckan hittar vi bara genom att följa Allahs sharia.


Allah skickade profeten SAWS till mänskligheten för att vägleda dem som är förvirrade och har gått vilse – för att vägleda och ena dem.


Allah SWT säger i sura Al-Hadid, aya 28:

[57:28] TROENDE! Frukta Allah och tro på Hans Sändebud!

Då ska Han av nåd ge er en dubbel belöning och låta ett ljus lysa er på er vandring och Han ska ge er Sin förlåtelse – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.


Kära troende!

Vi får se många exempel på det starka sambandet mellan imaan å ena sidan och trygghet och lugn i samhället – och för varje enskild människa – å den andra.


Allah SWT säger i sura An-Nur, aya 55:

[24:55] Allah har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han ska göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots.


Bröder och systrar! Trygghet är det högsta målet för människan – och drömmen som människor i alla länder och i det muslimska ummat vill uppnå.

 

Idag lever många människor materiellt gott, i välfärd och med tekniska framsteg.

Ändå lever många fortfarande i fattigdom, elände och djup otrygghet.

Det liknar i mycket den tid som var innan profeten SAWS kom med sitt budskap. Profeten SAWS var sändebudet till hela mänskligheten.

Vi har nu budskapet han fick i vår hand och det är vår plikt och skyldighet att sprida det budskapet.


Allah SWT säger i sura Al-Ana’m, aya 15-16:

[5:15] Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Ett Sändebud från oss har kommit till er [med budskap], som klargör för er mycket av det som ni har dolt [för er själva] i Skriften; mycket [annat] har förbigåtts. Allah har skänkt er ett [nytt] ljus och en klar Skrift;

[5:16] med den visar Han dem som söker Hans välbehag till räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur mörkret till ljuset och till en rak väg.

 

Kära troende!

Om trygghet är ett absolut behov för ett land, då är det ont och en skada att sprida rädsla.

Och att beordra det goda och förbjuda det onda är vårt främsta uppdrag!

 

Profeten – Frid och Välsignelse över honom – berättade en gång för oss om vad som kan sägas vara en fromhetens tragedi.

– Vet ni – frågade han – vilka de fattiga är?


Ja, de fattiga är väl de som varken har välstånd eller egendom, fick han som svar.

– De fattiga i mitt folk, sa profeten SAWS – är de som ska frambära bön på Återuppståndelsens Dag, och de ska komma med fasta och zakát, men de ska komma dit efter att ha förolämpat den ene, sladdrat och baktalat den andre, slukat den enes egendom, spillt den andres blod och slagit den ene.

Då ska den ene och den andre som han har gjort orätt få del av hand goda gärningar. Och om hans goda gärningar på så sätt är förbrukade innan han har betalat färdigt sina skulder, då ska synderna från några av dem han har gjort illa kastas på honom, och han ska då slungas in i helvetet.

 

Sharias främsta mål är att garantera att familjen lever i trygghet. Vi hittar tecknet på det i Koranen, där Allah SAWT beordrar vår profet att varna sin egen familj. I sura as-shu’ara, aya 214, säger Allah:

 

[26:214] Och varna dem som står dig närmast [för Allahs straff]

 

Aisha RA återgav profetens SAWS ord: ”De bästa bland er är de som behandlar sin familjbästa sätt”.

Splittring och hata varandra

Vi ger all vår tacksamhet till Allah.

Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från den onda i vår själ och från det vi gör.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte om hela världen försöker leda honom.

Varje gång muslimer enas, och islam blir en andlig, kulturell och politisk kraft, känner islams fiender ett hot och börjar smida planer.

Deras mål är att skapa kaos och splittring i ummat, och fiendskap mellan muslimer.

Islams fiende vet att enighet betyder styrka.

Vår kära profet SAWS varnade oss för att så splittring och hata varandra.

 

Allah SWT säger i sura al-Anbiya, aya 92:

[21:92] [TROENDE!] Detta ert samfund är i sanning ETT samfund och Jag är Herre för er alla. Dyrka därför Mig!

 

Bröder och systrar! Islam grundas på tawheed (medvetenheten om EN gud och att dyrka bara Honom).

Vår koran är en, vår qibla är en och vårt umma är ett.

En grupp människor från stammarna Aws och Al-Khazraj från Madina satt och roade sig tillsammans. En gammal man som mindes gamla tider – före islam –  när de här människorna från olika stammar var värsta fiender, var missnöjd. Han ville påminna dem om deras gamla strider, och så skickade han en pojke till dem som satt tillsammans. Den unge mannen stod inför dem och väckte minnena om de gamla strider som fanns mellan Aws och Al-khazraj. Och genom pojken lyckades den gamle bittre mannen riva upp alla gamla sår. Människorna började bråka.

Profeten SAWS hörde vad som hände. Han blev arg, han blev besviken. Så han gick till platsen där folket satt och bråkade och sa: ”Har ni nu gått tillbaka till jahílya medan jag är mitt ibland er och Koranen fortfarande håller på att uppenbaras?” Folket lugnade sig då och bad varandra om förlåtelse.

Då uppenbardes följande verser ur Koranen.

 

Det är sura al-Imran, ayat 100-104:

[3:100] Troende! [Det finns de] bland dem som [förr] fick ta emot uppenbarelsen, men som – om ni går dem till mötes – kommer att göra allt för att ni skall förneka den tro som ni har antagit.

3:101] Hur skulle ni kunna förneka er tro, som hör Allahs budskap läsas och har Hans Sändebud mitt ibland er? Den som vill hålla sig till Allah leds till en rak [och säker] väg.

[3:102] Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!

[3:103] Och grip alla med ett fast grepp om det rep till räddning Allah har skickat till er, och låt er inte splittras! Minns Allahs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder. Ja, Han räddade er från randen av en flammande avgrund! Så klargör Allah Sina budskap för er för att ni skall få vägledning

 

Det kan uppstå konflikter av goda skäl, och som kan accepteras:

1: en meningsskiljaktighet som har sin grund i tawheed. Konflikten som handlar om kufr och vilseledning ligger i denna katagorin

2: den andra typen motsättningar som är acceptabel, är i frågor där man inte kan hitta klara bevis och svar i koranen eller i profetens SAWS hadith.

En konflikt kan ha olika anledningar:

1: vi är som människor olika – vi har olika hudfärg, olika språk – en del olika tänkesätt o.s.v.

 

Men Allah SWT säger i sura Ar-Rum, Aya 22:

[30:22] Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla.

 

2: den andra orsaken är att vi i vår tid saknar den kunskap som profeterna hade.

Antingen är man omedveten om att det finns bevis, eller så har man glömt eller missförstått bevismaterialet från koranen och ahadith,

kanske t ex på grund av språkproblem.

Ni som vill ha en dealjerad föreläsning (fördjupning) på dagens khutba kan stanna och lyssna på sheikh Mahmoud efteråt – inshallah.

Bröder och systrar! Vi är alla muslimer.

Olika uppfattningar i olika frågor mellan människor, inom islams fastlagda ramar, är inget nytt – inte heller är det onaturligt eller ens icke önskvärt. Diskussion är den islamiska kulturens väsen, det som har fört vår kultur framåt i bättre tider.

 

Gränsen går när muslimer börjar hata varandra på grund av olika uppfattningar, som i sig alla är acceptabla.

Gränsen går där muslimer anklagar andra för att inte vara muslimer.

Det är en absolut gräns, som enigheten i ummat inte kan – och inte kommer att – tolerera.

För det här revirtänkandet och det här vaktandet på att just man själv sitter med den enda sanningen – den inställningen hotar ummat inifrån.

Bröder och systrar i tron – islam har fullt tillräckligt med fiender utifrån, för att vi inte ska behöva dras även med inbördes splittring.

Hidaya betyder vägledning(1123)

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Ordet hidaya betyder vägledning.

Om Allah SWT älskar Sin slav, vägleder Han henne eller honom.

Vi tackar Allah för vägledningens oskattbara gåva!

 

När Allah är nöjd med en människa, vägleder Allah henne i dunya och leder honom genom akhira till jannah.

Hidaya innebär att Allah vägleder dig till att göra goda gärningar.

 

Den bästa dua man kan göra hittar vi i sura al-Fatiha: ihdina siratal mustaqeem – led oss på raka vägen!

Genom salát säger vi denna dua minst sjutton gånger varje dag – bara genom Fard.

 

Men vad menar vi egentligen när vi säger ihdina?

 

 

[90:10] Har vi inte gett henne ögon, tunga och läppar, och visat henne de två huvudvägarna

 

Allah SWT här att Han gjorde både den goda och den dåliga vägen tydliga för oss, så att vi sedan ska välja själva vilken väg vi tar.
Allah SWT säger i sura An-Nahl, aya 121, om profeten Ibrahim AS:

[16:121] Han var alltid tacksam mot [Allah] för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg.

 

Hidaya uttrycker att man visar vägen för någon, eller guidar honom.

Profeterna fick av Allah förmågan att visa vägen för andra – för dem som hade gått vilse.

Allah SWT säger i sura ar-Raad, aya 7:

[13:7] Du är enbart en varnare, men [i Allah] har varje folk sin [högste] ledare.

 

Och Allah SWT säger i sura Shura, aya 52:

Men Vi har gett dig [detta budskap] som ett ljus med vilket du skall leda dem Vi vill av Våra tjänare – leda [dem] till den raka vägen. 

Den här formen av hidaya förmedlas alltså genom människor,

som Allah har gett förmågan att leda. Sådan ledning kommer genom quran, tawheed, sunna osv.

 

Allah SWT gav bekräftelse till profeten SAWS, att han hade fått den kraften att leda människor.

Och det är i profetens efterföljd varje muslims plikt att göra dawah efter sin förmåga.

Dawa startar i din egen familj, sen bland släktingar, grannar, arbetskamrater osv.

 

Men det finns också hidaya som ges direkt och enbart från Allah SWT.

Denna hidaya är tawfeeq. Förutsättningen för att få den är att man villkorslöst under-kastar sig Allahs Vilja.

Allah svarar med att ge oss imaan i hjärtat.

 

Det finns en universell, allmängiltig hidaya, som Allah ger till allt och alla som Han har skapat.

Allah SWT säger i sura Taha, aya 50:

20:50] [Moses] svarade: ”Han som ger åt varje ting dess väsen och form och sedan leder det på dess väg – Han är vår Herre.”

 

En del vägledning ges genom profeterna som Allah har skickat till mänsklig-heten. Allah SWT talar i sura al-Anbiya, aya 73, om profeterna som Han…:

21:73]gjorde (dem) till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan.

Det slags vägledning som kommer enbart från Allah SWT är alltså Attawfeeq. Allah SWT säger i sura Muhammad, aya 17:

[47:17] (men) de som vill låta sig vägledas, dem ger Han en allt fastare ledning och fördjupar deras gudsfruktan.

Vi får till sist Allahs vägledning i akhira, som leder oss in i jannah inshaAllah. Allah SWT säger i sura Al-Aaraf, aya 43:

[7:43] Vi skall rensa bort ur deras hjärtan [alla rester av gammalt] agg. Medan bäckar porlar framför deras fötter, skall de höja sin röst [i bön]: ”Vi lovar och prisar Allah som har fört oss hit! Utan Allahs vägledning skulle Vi inte ha funnit vägen. Vår Herres sändebud gav oss sanningen.” Och [änglarna] skall säga: ”Detta är paradiset, arvet som har tillfallit er [som lön] för era handlingar”.

Hadith.

Anas, RA, berättade att profeten SAWS sa:

 ”Om Allah vill sin slav väl, gör Han honom upptagen med något”.

Sahabi frågade vad han menade med ”att göra uptagen”.
Profeten svarade ”Allah vägleder personen att göra goda handlingar innan han dör”.

(Återberättad av Tirmizi)

Att skynda till fredagsbönen

I surat al-Jum’a, ayat 9-11 säger Allah SWT – och Hans Ord tolkas:

Troende! När böneutroparen kallar till fredagsbönen, lämna då handel och köpenskap och skynda er dit där Allahs namn åkallas; detta är för er det bästa – om ni [bara] visste!
Och när bönen är slut skall var och en gå tillbaka till sitt för att söka det som Allah i Sin godhet [beviljar honom].

Och ha alltid Allah i tankarna, för att det skall gå er väl i händer.
Men om människorna blir varse [ett tillfälle att göra] en vinst eller [att få en stunds] förlustelse, bryter de upp [från bönen] och lämnar dig [Muhammad] stående [i predikstolen]. [Varna dem och] säg: ”Det som [väntar er] hos Allah är bättre än ytlig förströelse eller [ett tillfälle att göra] en vinst; ingen sörjer bättre [för de sina] än Allah!”

 

Allah SWT uppmuntrar oss att skynda till fredagsbönen, och att lämna det vi håller på med.

Allah lär oss att bönen är det allra bästa för troende människor.

 

Det hände en gång att profeten höll predikan – khutba – när en icke-muslimsk försäljare började sälja sina varor framför moskén.

Då lämnade alla sahabi utom tolv profetens predikan, för att hinna köpa handelsmannens varor.

När detta hände gjorde man fortfarande bönen före predikan.

 

Allah säger alltså att det som väntar oss hos Allah, är mer än bara en ytlig förströelse eller en vinst.

Med det vill Allah få oss att förstå hur viktig fredagsbönen är.

 

Efter bönen ska man återgå till sina sysslor. Men man ska alltid ha kvar Allah SWT i tankarna.

Profeten SAWS sa att den som går in på ett torg och säger ”La ilaha ela Allah wahdaho la sharika laho, laho el molk wa laho alhmd w howa 3ala kol shayen kadir” – för den personen tillgodoskriver Allah tusen gånger tusen goda gärningar och Han suddar ut tusen gånger tusen synder.

Profeten sa att den bästa dagen som solen går upp över är fredagar.

 

Det är dagen då Adam skapades, och på en fredag fick han lämna paradiset.

Och domedagen kommer att vara på en fredag.

Islam gjorde det obligatoriskt att delta i fredagsbönen för de män som har förnuft och förstånd, som är myndiga enligt Islam (det vill säga de som har kommit in i puberteten), är fria, friska, de som klarar av att ta sig till böneplatsen, som inte är på resande fot och som inte har någon ursäkt för att inte delta i fredagsbönen.

Bönen består av 2 raakat och därefter khutba.

Man kan endast be fredagsbönen i moskén och den som har missat Jumaah kan inte ta igen den utan måste be salat al-Dhuhur.

Det är större belöning för fredagsbönen än vad många känner till:
Ibn Musud kom tidigt till moskén och fann att tre hade tagit sig dit före honom.

Då grät han, men sedan sa han att den fjärde är inte heller så långt borta från Allah. Jag hörde profeten SAWS säga: ”Folk sätter sig vid Allah på samma sätt som de sätter sig vid imamen. De som sitter nära kommer att vara nära Allah”.

 

Profeten sa: ”Den som tar ett bad på fredagar eller är orsak till att hans fru tar ett bad, och som skyndar sig tidigt till moskén och sätter sig så nära imamen som möjligt, samt lyssnar och ger sin uppmärksamhet till imamen – han får för varje steg han tar belöning som för ett helt års fasta och nattbön.

 

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: ”Den som tar ett bad och gör Ghusl på fredag, och som sedan går riktigt tidigt till moskén för att göra bön – för honom ska det räknas som om han hade offrat en kamel för Allahs skull. Och för den som kommer något senare är det som om han hade offrat en ko. För den som kommer ännu senare är det som om han hade offrat en bock med horn; ännu senare ankomst är som att ha offrat en höna. Kommer man därefter är det som att ha offrat ett ägg. När imamen kommer ut och börjar sin khutba, kommer Änglarna in och lyssnar.

 

Det är straff för den som uteblir från fredagsbönen för att han inte bryr sig: Han skrivs in som en av de tanklösa, de likgiltiga.

Profeten sa även att på den som uteblir från tre fredagsböner i sträck, förseg-las hjärtat. Han sa: ”Om inte folk slutar med att utebli från fredagsbönen, så kommer Allah att försegla deras hjärtan och de skrivs in bland de likgiltiga”. 

 

Här är några etikettsråd inför fredagsbönen:

Ta ett bad före bönen

 

Sitt så långt fram du kan, utan att trängas

Ta på dig dina finaste kläder

 

Lyssna uppmärksammat på imamen

Ta ett bad före bönen

 

Var tyst och stör inte

Gå iväg till moskén tidigt

(prata exempelvis inte med varandra och gör heller inget annat som kan störa de övriga eller bryta deras koncentration)

 

muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Vi riktar all vår tacksamhet till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Den som Allah leder kan ingen annan vilseleda.

Den som Allah låter gå vilse kan ingen annan leda rätt igen.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Kära muslimer! Frukta Allah som det åligger er att frukta honom.

För sanner-ligen ska ni finna Guds barmhärtighet och välsignelser genom er fruktan för Honom.

 

Allah (SWT) säger i sura al-A’raf, aya 156:

 

…min nåd och Min barmhärtighet når överallt och Min nåd skänker Jag till dem som fruktar Gud, och ger åt de behövande, och som tror på Mina budskap.       

 

Och i al-A’raf 7, aya 96, säger Allah:

 

Om folken [som Vi förintade] hade trott [på Gud] och fruktat Honom, skulle Vi ha gett dem himlens och jordens alla välsignelser…

 

Det handlar idag om det muslimska samhällets – Ummats – egenskaper.

Ett modernt muslimskt samhälle måste bygga på gudsfruktan, och människorna i samhället ska hela tiden ha Guds nåd i åtanke.

Ett sådant samhälle är värt att vara bland de ledande samhällena.

Människornas goda handlingar och moral renar samhällets atmosfär, och stärker relationerna människor emellan.

Då kommer var och en att känna ansvar gentemot samhället inshaAllah.

De kommer att vilja göra det bästa för hela världens skull.

I ett sådant samhälle blir varje individ glad när han glädjer andra.

Profeten SAWS säger: ”Ingen av er är riktigt troende förrän han önskar för andra det han önskar sig själv”. 

 

Individen gör i ett lyckligt samhälle sitt bästa, och delar inte in muslimer bero-ende på klass eller sociala skillnader. Han kan tänka sig själv i andra personers situation, och ha medkänsla för dem. Han tror uppriktigt på det profeten SAWS sa. Troende är för varandra som byggnader som stöttar varandra.

Allah gör detta tydligt i Koranen – sura al-Hudjurat, aya 10 lyder:

 

De troende är bröder. Försona därför två bröder.

 

Islam gavs till människorna för att rena våra hjärtan från arrogans, sarkasmer, avundsjuka och andra av hjärtats sjukdomar.

 

 

 

 

Allah (SWT) säger i suraal-Hudjurat, aya 11:

 

TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.

 

Det som gör en skillnad mellan individerna i ett sådant samhälle är gudsfruktan.

Allah SWT säger vidare i sura nr al-Hudjurat, aya 13:

 

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.

 

Att lära känna varandra och samarbeta bör vi såväl i det lilla samhället som i det stora – alltså hela världen. Så styrs ett modernt samhälle. Vi ska också kunna hantera och undvika större konflikter, osämja och tvister.

 

Allah säger sura al-Anfal, aya 46:

 

Och lyd Gud och Hans Sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Gud är med de uthålliga.

 

I ett sådant samhälle känner alla gemenskap med alla övriga. Det är som om de vore syskon. Det får dem att göra frivilliga goda gärningar. När tvister ändå uppstår, hittar man ursäkter för sina bröder eller systrar, och man förlåter dem. Man tävlar också såsom Allah (SWT) lärde oss, i att göra goda handlingar.

 

För att vårt Umma ska utvecklas behöver alla anstränga sig. Alla krafter och talanger används. Vi bör också se till att minska vårt beroende av andra samhällen, och dra nytta av all kunskap. Självklart ska vi ta den moderna teknologin i bruk på rätt sätt, för Islams skull, och för att sprida Allahs vilja.

 

Koranens sura al-A’raf, aya 56 säger:

Stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta.                                                           

 

 …och sura al-Ma’idah, aya 2:

…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet.

nytt år efter Hijra började

I måndags tog vi farväl av det gamla året och ett nytt år efter Hijra började – med de nya situationer och händelser det för med sig inshaAllah.
Allting ändras; livets dagar upprepar sig inte och är sig inte lika.

I detta liv ger Allah människan två vägar att välja mellan: lyckans väg eller en eländig väg!

 

Den lycklige kommer att vara den som utnyttjade sina dagar på rätt sätt och tackade Allah SWT för alla Hans gåvor.
Förloraren är den som slösar bort sin tid på att synda.

Allah har skilt mellan den som använder sitt liv ordentligt, och den som kastar bort det.

Allah talar i sura An-Nadjm, aya 31 – och Hans Ord tolkas:

(…) Han kommer att straffa dem som gör ont med (det som svarar mot) deras handlingar, och belöna dem som gör gott med det högsta goda.

 

Den bästa bland oss är den som tar hand om de som har det sämre.
Frukta Allah överallt och alltid! Och minns Allahs Ord i sura Al-Qasas, aya 77:

Sträva efter det eviga livets goda, med det som Gud har gett dig, utan att försumma din del av det världsliga! Och gör gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv; Gud är inte en vän av dem som stör ordningen på jorden och fördärvar sederna.

 

En del av det gånga årets händelser – liksom de tidigare årens – upprepas  för att ge oss budskapet om att den som gör gott och följer Allahs befallningar alltid räddas. Och att den som glömmer Koranen och profetens sunnah alltid förlorar!

Allahs Ord i sura Yusuf, aya 111, lyder i tolkning:

I berättelserna om dessa profeter ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd (…)

 

Väg dina handlingar! Är de goda handlingar eller är de synder?

När du går igenom dina handlingar, kan du titta tillbaka och minnas de människor som fanns med oss förra året och som idag inte längre är hos oss.

 

 Du kunde ha varit bland dem som lämnade oss.

Tänk då på hur du skulle ha kunnat gå tillbaka till Allah med alla dina synder! Ställ frågan:

Har Allah accepterat min tawbah?

Har jag fyllt min plikt att göra gott för mig själv, min familj,  mitt ummah och den värld vi lever i?

 

Ärade bröder och systrar! Det nya hijriska året börjar med Allahs månad Al-Muharram.

Det är den första av de fyra heliga månaderna.

Det är ett råd, att vi börjar det nya året med att ångra det gånga årets synder.

Se även till att fasta så mycket som du har möjlighet till.

Profeten sa: ”Den bästa fastan efter den i Ramadan, är fastan i Allahs månad –den ni kallar muharram – liksom den bästa bönen efter den obligatoriska är nattbönen”.

 

Dagen den tionde Muharram räddade Allah SWT Mosa och hans folk från Farao och hans soldater.

På grund av det fastade profeten Mosa denna dag – som ett tack till Allah.

Israelerna fastade och fastar än idag denna dag.

 

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sa då: ”Vi är närmare Mosa än er israeliter”, och även han fastade därför denna dag. Belöningen för den som fastar den tionde Muharram, är att Allah SWT förlåter den fastandes synder för året som gick.

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara med honom) sa, att om han skulle leva nästa år, skulle han fasta både den nionde och tionde muharram för att inte göra exakt som judarna.
I år blir den nionde och tionde muharram den 12 respektive 13 november.

Slutligen ber vi Allah att förlåta våra synder och stärka vår Iman.

Eid al-adha 2013

Imorgon tisdagen den 15e oktober är det eid al-adha.

Vi vill önska er alla en välsignad eid.

 

Eidbönen kommer att hållas i Råslätts stadesgården.

Eidbönen börjar kl. 09.00 .

Var vänlig kom tidigare.

Vi vill att alla ska vara på plats.

 

Att åka hajj för att besvara profeten Ibrahims AS

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker hjälp och förlåtelse enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Kära muslimer! Era bröder och systrar har åkt till Hajj för att besvara profeten Ibrahims AS kallelse. Allah SWT säger i sur Al-Hajj, aya 27:

[22:27] Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden.

De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter.

 

Allah SWT säger vidare i sur Al-Imran, aya 97:

[3:97] Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod;

den som stiger in där är i trygghet.

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allah för var och en som har möjlighet att genomföra den.

 

Ibn Umar RA berättar att Allahs Budbärare – profeten Muhammed SAWS sa:

Islam är grundat på fem hörnstenar:

  1. 1.  Att man vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah, och att

    Muhammed är Allahs Budbärare,

  1. 2.  att man utför tidebönen,
  2. 3.  att man betalar Zakat,
  3. 4.  att man vallfärdar till Mecka
  4. 5.  och att man fastar under Ramadan

 

Det finns flera ahadith som talar om vallfärdens förträfflighet. Enligt Abubaker RA tillfrågades profeten SAWS av en man vilken handling som är bäst. Och profeten svarade: ”Tron på Allah och Hans sändebud”. Och mannen frågade: ”Vad kommer därefter?” Profeten svarade: ”Att göra jihad för Allahs skull”. Mannen frågade: ”Och efter det?” Profeten svarade: ”Att göra en en hajj som Allah accepterar” .

 

Och för att Allah ska acceptera vår haj ska vi uppfylla några saker:

För det första: Husnul khuluq (en god moral). Man måste visa god moral och karaktär både med ord och handling under Hajj. Belöningen för accepterat Hajj är inget mindre än jannah. Vad är då en bra Hajj? Vår kära profets svar på den frågan är: ”Om man ger mat till behövande och sprider salam”. Ulama förklarar ordet Al-birr, som betyder fromhet, rättfädirghet eller goda handlingar. Ulama säger att detta är att vara lydig mot Allah och avstå från allt som är haram.

Det andra kravet för att få sin Hajj accepterad, är att göra mycket takbir, tahmeed och tahleel – och att göra det med hög röst, om man är man – annars med låg röst.

 

Kära troende! Hajj är alltså en av islams grundpelare, och den är obligatorisk för alla som har god ekonomi, hälsa och möjlighet. Profeten SAWS sa: ”Den som har  råd och möjlighet men inte gör den, dör som en jude eller kristen”.

Bröder och systrar! Dagens khutba är en påminnelse dem som försummar Hajj, TROTS att man har råd och möjlighet. Det är bra att lägga på minnet att hälsan kan svika och man kan bli rikedomen också – man kan bli fattig.

 

Månaden Dhul-hijjah är verkligen en månad enorma förtjänster och välsignelser. De första tio dagarna av denna månad är särskilt betydelsefulla, och är bland de mest framstående dagarna i den islamiska kalendern. Då ska man ytterligare öka sin ibaadat goda handlingar. Låt oss göra det, kära bröder och systrar! Kom ihåg att Allah allramest älskar vår ibaadat i just i de första tio dagarna av Dhul-hijjah.

Abu Qatada berättade att någon frågade profeten SAWS: ”Vad får man om man fastar på arafa-dagen”. Profeten SAWS svarade: ”Allah förlåter synderna från det föregående året och för det kommande året.

Arafa-dagen är den dag då Allah fullbordade vår religion och skänkte oss Sin välsignelse i fullaste mått. I sura Al-Maida, aya 5, säger Allah:

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en handling av ibaadat utöver det vanliga: Al-Adhya är att offra ett djur på Yawm an nahar (offerdagen), som är den tionde dagen av Dhul-hijjah. Att då slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande, är – för den som har råd – en sunnah och en möjlighet att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss.

Dhulhijah

All vår tacksamhet ger vi till Allah.

Vi söker Hans hjälp och förlåtelse, och enbart från Honom.

Och jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah.

Jag vittnar också om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

Vi söker skydd hos Allah – den Mest Upphöjde – från den onda i vår själ och från de dåliga handlingar som vi gör.

Vi vet att den som Allah vägleder kan ingen föra vilse.

Men den som Allah har låtit gå vilse kan heller ingen annan leda på rätt väg igen.

 

Allah har i Sin oändliga visdom gett vissa platser, nationer och tider en större betydelse än andra – och status.

Han har valt ut Mecka, och höjt staden i betydelse över alla andra platser på jorden.

Och i Sin generositet har han låtit varje bön som görs i Mecka motsvara hundra tusen böner på något annat ställe

(frånsett masjid al Nabawi i Medina och masjid al Aqsa i Jerusalem, där en bön av Allah räknas som tusen resp.

fem hundra böner på en annan plats).

 

Allah har också förbjudit att hugga ned träd i Mecka – och även att jaga där – samt gjort det förbjudet för någon att resa in i Mecka utom som muhrim – som är en människa i ett tillstånd av ihram, d.v.s. som har avsikten att göra umra eller hajj, med de regler som det innebär.

Och just som Allah gav Mecka sin unika ställning bland jordens alla platser, valde Han också ut vissa månader, dagar och nätter, då goda gärningar gillas och belönas mer än vid andra tidpunkter.

 

De tio första dagarna av månaden Dhul-hijja är de dagar då goda gärningar är som mest omtyckta – och mest belönade också. Inte ens de tio sista dagarna av Ramadan har samma höga status. Ramadans nätter har det däremot.

 

Allah SWT säger i sura At-Tawbah, aya 36:
Antalet månader är tolv enligt Allahs dekret.

Detta fastställde Han den dag då Han skapade himlarna och jorden.

Av månaderna är fyra helgade; detta är Allahs evigt sanna lag.

Vanhelga därför inte dessa månader till skada för er själva.

 

Det finns även en del ahadith som talar om det här:
Ibn Abbas R.A berättar att profeten SAWS sa:

”Allah tycker om goda gärningar under dessa tio dagar mer än under någon annan dag”.

Sahaba frågade då:

”Inte ens under jihad för Allahs skull,

oh Allahs profet?

” Och profeten SAWS svarade” Inte ens under jihad för Allahs skull,

utom om en person går ut i jihad med sin egendom och sitt liv som insats,

utan att återvända med något av dom”. (Detta är återberättat av Bukhari 2/457)

 

De här dagarna är alltså ett tillfälle för varje muslim att vända sig till Allah och söka Hans närhet,

anstränga sig och göra alla handlingar som Allah tycker om mer kraftfullt under dessa dagar,

eftersom handlingarna blir mer omtyckta och deras belöning blir mångfaldigad.

Men det finns även vissa extra handlingar som man ska försöka göra under de här dagarna:

 

De första av de här särskilda handlingarna är Hajj och Umrah,

och bland det största man kan göra under dessa dagar är att utföra hajj.

Den som gör det på rätt sätt, och med rätt avsikt kommer – inshaAllah –

att vara bland dem som omfattas i den hadith där profeten SAWS säger:

”En accepterad hajj har ingen mindre belöning än paradiset”.

 

Allah säger i surah Al-Hajj, aya 29:
För att uppleva vad som tjänar till deras uppbyggelse och under

de [av alla] kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boskapshjordarna som

Han skänker dem [för att offras]; ät något av köttet från dessa [djur] och ge också den olycklige som lider nöd att äta.

 

Fasta är en annan sådan särskild handling:

Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra,

och det är en gärning som Allah har valt ut till sig själv;

det här nämns i en av Ahadith Al Qudsi, där Allah säger:

”Alla handlingar som Adams söner utför är för honom själv,

utom fastan, som är för mig; och jag ger dess belöning” (Bukhari 1805)

 

Det rapporteras också att Profeten SAWS brukade fasta de första nio dagarna av dhul-hijja:

Hunayda Ibn Khalid berättar att en av profetens SAWS fruar, enligt Ibn Khalids fru,

hade sagt att profeten SAWS brukade fasta de nio första dagarna av dhul-hijja,

dessutom Ashuradagen och tre dagar i varje månad; den första måndagen,

samt två torsdagar.

(Återberättad av Nisa’i 4/205 samt Abu Dawood och klassad som sahih av sheikh Al Albani i Sahih Abi Dawood 2/462)

 

Att fasta Arafadagen, dvs den nionde dagen av dhul-hijjah,

som är den dag då Allah fullkomligade Sin religion, har en särskilt stor belöning.

Profeten säger i en hadith, återberättad av Imam muslim:

”Att fasta under Arafas dag belönas av Allah genom att det gångna samt det kommande årets synder förlåts”.

Det här gäller dock inte för den som befinner sig i hajj, för han behöver styrka inför dyrkan av Allah denna stora dag.

Att göra mycket tahleel, tahmeed, takbeer och tasbeeh är andra särskilda handlingar utöver vardagens ibaadat.

 

Det är sunna att göra mycket tahleel, tahmeed takbeer och tasbeeh under dessa dagar.

Allah SWT säger i Koranens sura Al-Hajj, aya 28:
För att bevittna det som är dem till nytta (dvs belöningen för hajj på domedagen,

samt den världsliga nyttan som kan uppnås av handel under dessa dagar)

och under de kända dagarna uttala Allahs namn över de djur ur boksapshjordarna som Han skänker dem”.

 

De flesta rättslärda anser att de ”kända dagarna” i den här ayan syftar på de första tio dagarna

av dhul-hijja, eftersom Ibn Abbas rapporteras ha sagt så.

 

Det rapporteras vidare från Abdullah Ibn Umar att profeten SAWS sa: ”Inga dagar är så mäktiga i Allahs åsyn som dessa tio,

och inga gärningar så omtyckta som de som görs under dem.

Gör därför mycket takbir, tahmeed och tahleel under dom”. (Rapporterad av Ahmad 7/224; klassificerad som sahih av Ahmed Shakir.)

Ett sätt att göra takbir på, är att säga:

”Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allaah, Allaahu akbar, Allaahu akbar wa Lillaah- il-hamd”.

Men det finns även andra versioner och sätt att säga dem på.

Män ska helst recitera det med stark röst, och kvinnor med svag.

Det kan göras både i moskén och på allmänna platser.

Det berättas att sahaba brukade säga denna takbir på marknadsplaser, så att även folket där stämde in i deras takbir.

Men det ska inte förstås som att de gjorde takbir i kör, vilket inte är påbjudet.

Tyvärr så är det dock ytterst sällan denna sunna praktiseras ens i muslimska länder.

Detta är därför en möjlighet för muslimer att få den belöning som profeten SAWS talar om när han i en hadith, återberättad av Tirmidhi, säger: ”Den som återuppväcker en sunna som dött ut efter mig, kommer att få belöningen för alla som sedan handlar efter den, utan att detta kommer att minska något från deras belöning”.

 

Slutligen kan vi nämna Al-Adhya som en gärning av ibaadat utöver de vanliga:
Al Adhya är att offra ett djur yawm an nahar (”offerdagen”),

som är den tionde dagen av Dhul hijjah.

Att slakta ett djur för Allahs skull och sedan dela ut en del av köttet till de behövande,

är en sunnah och en möjlighet för den som har råd att söka närhet till sin Skapare.

Må Allah acceptera våra handlingar och välsigna dessa dagar åt oss. Amin ya Rabb alamin.