Ny gemensam tidtabell

Original uttalandet på Svenska               

Den 22 Shaban 1437 Hijri – 30 april 2016 hade Sveriges Imamråd möte med islamiska församlingars ordförande samt imamer i Stockholm för att anta en gemensam tidtabell för bönetider som gäller hela året. Särskilt för de tider för där tecken för Ishaa och Fadjr saknas i Stockholm och i andra svenska städer, det gäller perioden mellan den 03 maj och den 10 augusti enligt den svenska observatoriet i Stockholm, samt fastlägga tiden för Imsak under fastemånaden Ramadan.

Närvarande beslutade följande:

Att anta bönetider utförda av det Turkiska Religiösa Direktoratet – Diyanet för hela året och från och med 1:a maj 2016. Dessa tider godkändes av Europeiska Fatwarådet och faller mycket nära de tider som rekommenderats av Muslim World League – Islamic Fiqh Council i Makkah.

Efter att beslutet antogs av de flesta församlingarna i Stockholm och följdes av flera församlingar runtom i Sverige och i Skandinavien har Sveriges Imamråd beslutat att rekommendera beslutet till samtliga svenska städer för att stärka enigheten och gemenskapen och med följande motivering:

  1. Bönetider som utfärdas av det turkiska religiösa direktoratet – Diyanet är korrekta enligt beslut av Europeiska Fatwarådet under konferensen som ägde rum i tyska huvudstaden Berlin lördagen den 12 Mars 2016/03 Jumaad Alakhira 1437 Hc. Beslutet går därmed inte emot islamisk rätt eller astronomisk lag.
  2. Dessa bönetider förnyas varje år och faller mycket nära de tider som rekommenderats av Muslim World League – Islamic Fiqh Council i Makkah och som rekommenderades av Europeiska Fatwarådet föregående år. Dessa tider finns även lättillgängliga för de flesta svenska städerna, vilket underlättar för muslimer i detta land att enkelt hitta tiderna för bön.
  3. Detta beslut enar muslimer och stärker deras gemenskap så att inga skillnader i bönetider uppstår i samma stad när de vänder sig till samma Gud och samma böneriktning.

O.B.S:

  1. De flesta svenska städers bönetider finns på Islamiska Förbundet i Sveriges I det fall man inte hittar tider för sin stad så kan man använda närmaste stadens tabell för både böner och fastan. Detta enligt uttalande från både Europeiska Fatwarådet och från Muslim World League – Islamic Fiqh Council i Makkah (beslut 3, den 04 februari 1982).
  2. Imsak-tiden under Ramadan sammanfaller med tiden för Fajdr enligt islamisk rätt vilket bestyrkas av Europeiska Fatwarådet på mötet den 12 Mars 2016 i Berlin.

Slutligen gratulerar Sveriges Imamråd alla muslimer med anledning av fastemånaden Ramadans inledning. Må Allah vägleda oss alla till det rätta, amin.

Sveriges Imamråd

Stockholm fredag den 27 maj 2016

Postgirot blir Bankgirot

Assalamu alejkum!

 

Jönköping Islamiska Församling kommer att byta den befintliga Postgirot till ett nytt Bankgirot. Den nya Bankgirot är 5120-2927.

 

/Styrelsen

Medlem i Jonkopings forsamling

Assalamu alejkum!

 

Som medlem i församlingen hjälper du till att betala bland annat hyran och elen för våran församling.

För att vi ska kunna få statsbidrag måste vi ha medlemmar som är registrerade i en av riksorganisationer. I det här

fallet FIFS(Förenade islamiska föreningar i Sverige). Därför uppmanar vi dig att fylla i medlemskortet som återfinns i moskéns lokaler och lämna den ifylld till oss. Detta gäller alla vuxna och barn from 12 års ålder.


Tack på förhand!

 

Imam under Ramadan

Assalamu alejkum!

Vi har en imam från Egypten som leder bönerna och har durus/föreläsningar efter varje salat/bön.

Varje dag läser barnen Koranen med imamen efter dhuhr/middagsbönen. Om ni har några frågor till imamen är ni välkomna att besöka oss.

Sura Al-Hudjurat.

Frukta Allah som hedrade och ärade er genom att sända Koranen till er.

Dagens khutba är en reflektion över sura Al-Hudjurat.

Det är en sura som uppenbarades under profetens SAWS Medina-tid – en Madeni sura som innehåller 18 ayat.

De handlar mycket om Adhaab – dvs reglerna för muslimers goda beteende i olika situationer.  

I sura az-Zukhruf, aya 44, säger Allah SWT:

[43:44] Genom denna [Skrift] ska ditt och ditt folks namn hållas i [evig] ära…

…så Allah bekräftar med dessa ord att Han upphöjer profeten SAWS och Hans folk,

till en särskilt ärofull och hedersam position.

 

Kära troende! Allah SWT säger vidare i sura Yunus, aya 57:

[10:57] MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre,

och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning,

och nåd för dem som tror.

 

Men vi stannar och fördjupar oss i några ayat ur sura Al-hujurat.

Det som enar oss muslimer är vår tro som grundas på en ren tawheed – vetskapen

om att Allah är En och Densamme, i alla tider och alla världar.

Det enda vi är stolta över, är att vi dyrkar Allah SWT.

Allah ges oss ära endast därför att vi är muslimer.

Allah kommer att förnedra oss om vi försöker skaffa oss ära med något annat medel än islam.

Inledningsvis talar Allah om den omsorg och respekt vi bör visa profeten SAWS,

att till exempel aldrig överrösta eller avbryta honom.

 

Men surans huvudbudskap är att inte fatta några beslut utan att konsultera koranen i saken – eller profetens sunna.

Och huvudtemat är alltså hur vi ska uppföra oss gentemot Allah och Hans profet.

En annan sak den lär oss är hur noggranna vi måste vara att reda ut sanningshalten i nyheter vi får innan vi reagerar.

Att alltså inte bry oss om skvaller eller döma någon för snabbt – utan verklig bevisning.

Det handlar också om broderskapet i islam, och sist betonar suran hur viktigt det är med försoning mellan muslimer som har splittrats.

Frasen ”Yaayuhalladheena aamano” till de troende kommer upprepade gånger i texten.

Ibn Masud RA sa: ”När ni kommer till ordet ”Ni troende” – lyssna då noga, för där vill Allah beordra eller förbjuda dig något”.

Man kan ju undra varför Allah börjar en aya med ”O! ni troende”… Jo, där vill Allah fånga hela vår uppmärksamhet för det Han säger är viktigt!

 

Kära muslim och muslima!

Var på din vakt, och reagera eller tala inte med annat än Allahs – och

Hans profets – befallning i åtanke!

Profetens sahabi var extremt noga med att aldrig sätta någon

vid sidan av Allah, eller att någonsin avslå en befallning från Allah

och profeten SAWS.

 

Att döma eller tala på ett sätt som strider mot Allahs och profetens befall-ning,

det ska muslimer varna varandra för att göra.

Det är också alla mus-limers plikt att tillrättavisa och varna andra muslimer som talar om Allah utan kunskap.

Särskilt i vårt samhälle – med dess okunskap om religion – är detta farligt.

Muslimer upphöjs i arbetslivet och studierna lätt till ex-perter av människor som själva inget vet.

Dessa muslimer tillfrågas, fast de egentligen vet mycket lite om sin egen religion,

men ändå gärna pladd-rar på och hittar på och som därmed sprider förvirring och farliga

miss-uppfattningar om Fiqh och andra delar av islam.

De hittar på egna förkla-ringar till varför Allah har bestämt det – eller förbjudit det – fast olamas

kan vara eniga om att det inte finns någon säker kunskap i den frågan.

Och detta, det är inget annat än en shaitans handling.

Allah SWT säger i sura al-Baqara; aya 168-169:

[2:168] MÄNNISKOR! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt,

och följ inte i Djävulens spår; han är sannerligen er svurne fiende.
2:169] Han uppmuntrar er [att begå] onda och skamlösa handlingar och [uppmanar er]

att påstå om Allah sådant som ni inte kan veta något om.

Att döma på ett sätt som strider mot quran och sunna;

det är en annan farlig handlig som vi måste avstå från.

Då lämnar vi Allah och profetens väg,

och använder vårt eget tänkande på ett sätt som om den var likvärdigt med Allahs totala kunskap och vishet.

I deen är nya påhitt – bidah – ett annat område vi ska akta oss för.

Vi agerar då som om islam inte var komplett, och att vi på något sätt ska fullborda den.

Återigen är det som om vi tyckte vi var smarta som Allah, eller ännu smartare.

Det här är bland de allra allvarligaste synderna.

Att ignorera profetens SAWS ställningstagande i en viss fråga, och att mot profetens i stället

skapa sin egen och vilja sprida den till andra, är ett mycket allvarligt felsteg.

I det fallet är det värre än att tala utan kunskap.

Allah SWT avslutar sura al-Hudjurat med att nämna två av Sina  egens-kaper:

Han är Aleem (har vetskap om allt) och Baser (ser allt vad vi gör).

 

Allah vill att vi ska veta, att Han ser allt vad vi gör,

och vad vi har för niyya (avsikt).

Om vi bara förstår dessa ayat,

får vi helt klart taqwa.

Förlåtelsen är central i islam.

Förlåtelsen är central i islam.

Liksom Allah älskar att förlåta oss – när vi vänder oss till Honom med uppriktig ånger –

på samma sätt ska vi älska att förlåta varandra, och att vilja glömma varandras misstag,

i stället för att hänga fast vid dem och påminna oss och varandra om dem gång på gång.

 

Allah SWT säger i Koranens sura An-Nur, aya 22:

De av er som åtnjuter en gynnad ställning och lever i välstånd

får aldrig vägra att hjälpa sina närmaste och de nödställda

och dem som har övergett ondskans rike för Allahs sak;

har dessa begått fel skall de förlåta dem och glömma.

Eller önskar ni inte att Allah skall ge er Sin förlåtelse?

Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

 

Den här versen uppenbarades när Abu Bakr hade svurit en ed.

Han hade svurit att han aldrig mer skulle hjälpa sin fattiga släkting Mistah,

eftersom Mistah hade förtalat Abu Bakrs dotter Aishah,

som också var profetens Muhammeds SAWS fru. Mistah var en av dem som ljög om att Aishah hade varit otrogen.

 

När Allah SWT skickade en aya om att Aishah var oskyldig,

beslutade Abu Baker att sluta betala understöd till Mistah, och Allah övertalade med aya 22 Abu Bakr

att förlåta Mistah, och Allah sa med detta till alla människor i liknande situationer

att förlåta dem av bröderna och systrarna som hade gjort fel,

även om det gällde en så svår synd som att anklaga en ärbar kvinna för att ha varir otrogen.

Kom ihåg ayans ord ”Eller önskar ni inte att Allah ska ge er Sin förlåtelse”?

Till detta sa Abu Baker : ”Jag svär att jag vill ha Allahs förlåtelse”,

och sedan förlät han Mistah och bestämde att fortsätta att betala till honom.

 

Allah SWT i en annan koranvers – det är i sura Fussilat, ayat 34 och 35:

Den goda handlingen och den dåliga handlingen kan inte ställas sida vid sida.

Jaga bort den dåliga handlingen med en bättre – den som var din fiende kan bli din nära vän!

Men ingen annan än den som bär oförrätter med tålamod,

finner styrkan som behövs för att handla så; bara den mest lyckligt lottade finner en sådan styrka.

 

Imam Malik berättade att profeten SAWS sa:

”Ta varandras händer så att hatet försvinner, och ge varandra gåvor,

så kommer ni att älska varandra och missförstånd och ovänskap kommer att försvinna”.

 

 

Både Bukhari och Muslim återgav en hadith om att profeten SAWS blev mycket illa behandlad i Mecka av icke muslimer,

när han gjorde Da´wa. Då kom Jibril AS till profeten och sa att Allah SWT hörde vad de sa till profeten,

och att Allah hade skickat bergens ängel till skydd för honom.

”Han kommer och lyda dig i allt vad du vill straffa dessa människor med”, sa Jibril till profeten SAWS.

Bergens ängel kom sedan och hälsade på profeten,

och ängeln sa: ”O Muhammed, Allah hörde vad människorna sa till dig,

och Han har skickat mig för att lyda dig. Om du vill ska jag låta bergen runt Mecka krocka och döda alla.

 

Profeten SAWS svarade:

”Jag hoppas att deras barn i framtiden kommer att dyrka Allah SWT utan att göra shirk”. Han förlät dem alltså.

 

Imam Ahmed berättade att Abu Bakr satt helt nära profeten SAWS,

när en man plötsligt kom och började säga fula ord till Abu Bakr.

Abu Bakr svarade inte på svordomarna, och profeten SAWS log och skrattade åt alltsammans.

När mannen fortsatte med ännu grövre svordomar, svarade Abu Bakr.

Men då blev profeten SAWS arg och gick sin väg.

Abu Baker gick efter honom och frågade:

”Varför blev du arg på mig?” Och profeten SAWS svarade:

”Så länge du var tyst försvarade en ängel dig, men när du svarade kom shaytan,

och jag vill inte sitta på samma ställe som shaytan”.

 

Alla gör vi våra misstag, och alla har vi varit arga på varandra,

men vi får aldrig bli så stolta att vi inte kan förlåta varandra.

Det var därför profeten SAWS sa: ”Den som inte är barmhärtig kommer inte få barmhärtighet.

Den som inte förlåter ska inte bli förlåten”.

 

O Allah, lär oss förlåtelsens konst genom Din profet.

Liksom Du förlåter våra synder och misstag – på samma sätt ber vi om hjälp och

styrka både att be om förlåtelse och att ge förlåtelse.

Låt aldrig muslimer skiljas åt utan att vara försonade.

 

Amin ya Rabb alamin.

Vi vet, för det första

 

Vi söker skydd hos Gryningens Herre. Som muslimer längtar vi efter Allah, vi strävar att få komma nära Honom, drömmer om Dagen, när vi ska stå inför Honom.

Vi behöver relationen till Allah – utan den är vi ingenting. Allah (Subhanahu wata’ala) nämner i den Heliga Koranen faktorer som påverkar människans förhållande till Honom.

 

Vi vet, för det första, att Allah (Subhanahu wata’ala) vet allt om oss människor och våra handlingar, det vi gör i hemlighet och det vi gör öppet. För Allah är ingenting fördolt. Han säger i den Koranen – i Sura Al-Mudjdalah, aya 7:

 

“Har du inte klart för dig att Allah känner allt det som himlarna rymmer och jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, ska Han låta dem veta vad deras handlingar var värda. Allah har kännedom om allt.”

 

Dessutom registreras alla handlingar som vi människor gör – de bokförs. Allah (Subhanahu wata’ala) säger i Koranens Sura Al-Infitar, ayat 10-12:

 

“Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som känner er och vet vad ni gör”

 

Dessa sedda och bokförda gärningar, som människan gör, försvinner inte. De suddas inte ut med tiden, utan sparas till Domedagen. Om detta säger Allah SWT i den Heliga Koranen Surat Al-Isar´, ayat 13-14:

 

“Och vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals, och på Uppståndelsens dag ska Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen, och en röst ska säga: ‘Läs nu i denna bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.”

 

På själva Domedagen ska Allah påminna människorna om deras gärningar, även

de handlingar som de själva har glömt.

Om detta säger Allah i Koranens Sura Al-Mudjdalah, aya 6:

 

“…den Dagen då Allah ska uppväcka dem alla till nytt liv och låta dem veta vad deras handlingar var värda. Allah håller räkning på det som de själva har glömt. Allah är vittne till allt som sker.”

 

Allah SWT upplyser oss om våra goda och dåliga handlingar, och att våra

handlingar en dag kommer att vägas på en perfekt rättvisande våg. Han säger i sura Al-A´raf, ayat 8-9:

 

“Den Dagen ska allt vägas med sanningens våg, och det ska gå dem väl i händer vilkas vågskål med goda handlingar väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt – de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar”

 

Efter det att människorna har fått sina gärningar och sina liv vägda på denna perfekta och rättvisa våg, ska de delas de in i två grupper. Den ena gruppen går

till paradiset den andra går till helvetet.

Om detta säger Allah SWT i Koranens sura Al `Imran, ayat 106-107:

 

“…den Dag, då någras ansikten ska stråla av ljus och andras ska mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat ska sägas: ’Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse.’ Men de vilkas ansikten strålar av ljus ska inneslutas i Allahs nåd och ska så förbli till evig tid”

 

Bröder och systrar! När man tror på alla de punkterna som den här khutban nämner, och när man tänker på dem i vardagslivet – då undviker man att göra fel. Det här ger oss ett lyckligt liv här i dunja, och vi vinner paradiset.

 

Här är ett exempel på detta att man tänker på sina gärningar i vardagen, och vad som händer med dem:

Man ska ju respektera lagar och bestämmelser. Khalifa Omer upprätthöll en bestämmelse, som förbjuder att man fuskar genom att blanda mjölk med vatten.

 

Tror ni att lagen kan kontrollera vilka som bryter mot den? Nej lagen är mycket svagare än så. Men en stark tro, imaan, hindrar oss från att fuska – trots att ingen människa kontrollerar oss.

 

En mamma ville blanda mjölk hon skulle sälja med vatten, för att få större vinst. Då sa hennes dotter till henne att Omer har förbjudit att man fuskar på det sättet. Mamman: Men Omer ser oss inte.

 

Då sa dottern till mamman: Om Omer inte ser oss, så ser Omers gud oss. Omer själv, som var ute och promenerade, gick förbi och hörde vad flickan sa till sin mamma. Omer såg att flickan hade en stor och stark imaan – en stor tro – och han lät sin son gifta sig med henne.

 

Må Allah (Subhanahu wata’ala) visa oss den rätta vägen. Amin

Tazkiyatun-nafs

Dagens khutba handlar om tazkiyatun-nafs – det innebär att rena sin själ från synd.

 

Allah SWT skapade människan från tre komponenter –

De är kroppen (badan), intellektet (aql) och själen (nafs).

 

Det är Allah som blåser själen in i människan, och mycket i själen är fördolt för människan själv – den förblir mystisk.

 

Allah SWT säger i sura Al-Isra’a, aya 85:

[17:85] DE FRÅGAR dig om själen.

Säg: ”Själen hör till det som är min Herre förbehållet – av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott].”


Kära bröder och systrar! Allah gav kroppen, själen och intellektet sådana egenskaper, att människan är gjord för islam.

Islam får kroppen att må bra. Imaan ska vara till nytta för för intellektet, medan ikhlase är till för själen.

De tre delarna ska vara i god balans och komplettera varandra.

Obalans mellan kroppen, själen och intellektet rubbar vår ståndaktighet i religionen.

 

Att sträva efter fulländning i sin dyrkan av Allah – det kallas ihsan, och det är på samma gång det svåraste och det viktigaste att uppnå.

Vår imaan blir aldrig fullständig utan ihsan. Ihsan kräver i sin tur ständig tazkiyatu nafs, alltså att vi renar vår själ genom goda handlingar.

 

Allah SWT beordrar oss i koranen att rena vår själ från synder.

Han säger i sura Al.A`ala, aya 14:

87:14] Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet

 

Allah säger också i sura Ashams, ayat 7-10:

[91:7] Vid människans väsen och vid Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],
[91:8] och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.
91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],


Ibn Qatada (radiyallahu anho) sa enligt ibn Katheer: ”Att rena sin själ är att vara lydig mot Allah SWT,

och att ta bort dåliga handlingar och egenskaper från själen.

Kära troende! Lusten – Nafs – är vår värsta fiende,

och upphovet till alla hjärtats sjukdomar hittar vi i vår nafs.

 

Abu Huraira (RA) berättade att profeten SAWS gjorde följande dua: ”O Allah, gör min själ lydig, och vägled henne,

för du är den bäste vägledaren”.

Att rena sin själ hålla sig borta från avgudadyrkan / shirk, ögontjäneri och skenhelighet / riya, högfärd, hat, avundsjuka,

snålhet och överdriven kärlek till dunya.

Att praktisera tawheed, tawbah och ha ren ikhlas,

att visa tacksamhet mot Allah, att vara rädd för Allahs stränga straff och att hjälpa andra,

det är goda handlingar som renar vår själ. Slutligen: att göra extra salat (nawafil) och att läsa Koran

med djup förståelse är den bästa formen av tazkiyatun-nafs.

Allah vill älska oss

Vi ger all vår tacksamhet till Allah. Vi behöver Hans hjälp och förlåtelse, och därför söker vi den enbart från Honom.

Jag vittnar om att det inte finns någon gud förutom Allah, och jag vittnar om att profeten Muhammad SAWS är Allahs tjänare och sändebud.

 

Bismillahir Rahmanir Rahim – Qul: A udhu bi Rabbil falaq – Jag söker skydd hos gryningens Herre.

Vi söker alla vårt skydd hos Allah – den Mest Upphöjde och den Ende som kan skydda oss.

Vi söker Hans skydd från allt ont – det som händer oss, det som finns i vår själ och det som kommer ut i våra handlingar.

Den som Allah vägleder kan ingen lura bort från den rätta vägen och låta gå vilse.

 

På samma sätt kan den som Allah har låtit gå vilse inte hitta rätt väg igen – inte ens om hela världen försöker leda honom.

 

Kära troende, Allah vill älska oss, men Han sätter också villkor för att göra det.

 

I sura al-Maida, aya 54, säger Herren:[5:54]

Troende! Om någon av er förklarar att han inte längre tror, ska Allah [i hans ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom: anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Allahs sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Allah, som Han skänker åt den Han vill. Allah når överallt, vet allt.

 

Abdullah Ibn Masud RA sa:

 

”När ni läser Koranen och hör kallelsen ya ayuhalladheena amano – ni troende! – lyssna då noga på vartenda ord som kommer.

Antingen hör ni då det goda som Allah befaller er, eller det onda som Han förbjuder er”.

 

Allah SWT älskar sin ibad (den troende mannen eller kvinnan).

Och när Allah älskar någon, då vägleder Han henne eller honom till de handlingar som behagar Honom.

 

Vem är den som älskar Allah SWT? Det är en den som helt underkastar sig Allahs vilja.

Det är den som hela tiden är medveten om Allah SWT, var han än befinner sig – under alla omständigheter – i alla tider.

Lyssna här på tio handlingar som ger oss Allahs kärlek:

 

1. Att läsa Koranen och reflektera, förstå och agera utifrån den. Att lyda dess påbud och undvika dess förbud,

2. Allah älskar oss om vi gör det som är obligatoriskt (faraid ), och kompletterar det med det frivilliga (nawafeel).

3. Den tredje orsaken för Allah SWT att älska oss är at göra dhikr med hjärtat, tungan och våra handlingar.

4. Allah älskar oss vidare om vi avstår från allt Han har förbjudit oss, och detta trots att känner oss frestade att göra det förbjudna.

5. Den femte källan till Allahs kärlek, är att vi lär oss Hans vackra namn och attribut, deras betydelser och att vi vidare accepterar Hans beslut.

6. Vi får också Allahs kärlek om vi tänker på, reflekterar över och erkänner Allahs oändliga gåvor.

7. Att vara ödmjuk inför Allah är den sjunde anledningen för Allah SWT att älska oss.

8. Det åttonde sättet att vinna Allahs kärlek är att stå och göra qiyamallail på natten, och gråtande läsa Koran, att göra istighfar och tawba.

9. Att vara i sällskap med pålitliga och trofasta människor som älskar Allah, och att dra nytta av deras kunskaper och goda karaktär, är det nionde sättet att få Allahs kärlek.

10. Och till sist: att hålla oss långt borta från det som kan hindra oss från att närma oss Allah SWT, är orsaken till Allah älskar sin slav.

 

Kära bröder och systrar!

Det finns inget bättre än att få ha Allah med dig i alla lägen.

Allah kommer att skydda dig från allt ont som hotar att drabba dig.

Om Allah älskar dig, kommer Jibril AS också att älska dig, och med honom alla änglar i himlarna.

Du får leva lycklig i dunya, du slipper azabal-qabr (straffet i graven,) du går säker på Domedagen, klarar att gå över sirat och kommer så småningom in i Jannah. Till sist ser du Allah. Det är den största segern. Vi ber Allah att låta oss bli bland Jannahs invånare. Amin.